Object structure
Title:

Dotychczasowa realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie odnawialnych źródeł energii na przykładzie biomasy w Polsce i perspektywa osiągnięcia celu w 2020 r. = Implementation of the NAtional Indicative Target for renewable energy sources on the example of biomass in Poland and prospects of achieving this target by 2020

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Creator:

Jasiulewicz, Michał ORCID

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

National Indicative Target ; renewable energy sources ; biomass ; to date development ; 2020 perspective

Abstract:

The aim of the study is to assess the use of biomass for energy purposes in Poland by 2020. The article presents the Polish achievements in the implementation of renewable energy sources (RES). The use of local biomass should aim at increasing the local and regional competitiveness based on endogenous capital – the biomass. Total production of electricity from biomass was presented. An important issue is the possibility of using agricultural biomass for energy purposes, both in the production of liquid biofuels (bioethanol, biodiesel) as well as solid biomass, i.e. forest material and established plantations on agricultural land (willow, poplar, Miscantusa), as well as production of biogas in biogas plants. Particularly noteworthy is the use of all waste and side products from agriculture (manure, straw, waste wood from orchards). The use of biomass energy should aim to create a system of distributed energy, which would complement national energy system. Small power plants operating in the CHP system are expected to be based on modern, high-efficiency cogeneration technologies.

References:

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energiize źródeł odnawialnych,zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. WE L 140 z 5.06.2009r.).
2. Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., 2013, GUS, Warszawa.
3. Jasiulewicz M., 2010, Potencjał biomasy w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
4. Jasiulewicz M., 2007, Rozwój lokalny w oparciu o biomasę z rolnictwa, Roczniki Naukowe SERiA, IX, 1, Warszawa-Poznań-Kraków, s. 193–197.
5. Jasiulewicz M., 2007, Wykorzystanie gruntów odłogowanych do produkcji biomasy i stworzenie lokalnych centrów energetycznych, [w:] Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa. Szanse i problemy, Wieś Jutra, Warszawa, s. 122–132.
6. Jasiulewicz M., 2007, Biomass from Short Rotation Plantation of Willow, [w:] Bioenergy Book of Proceedingas, FINBIO, Iyvaskyla, Finland, s. 105–110.
7. Jasiulewicz M., 2008, Sieć osadnicza małych i średnich miast i osad wiejskich a problem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Rekomendacja dla KPZK, [w:] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008–2033, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 5–65.
8. Kuś J., Faber A., Madej A., 2006, Przewidywane kierunki zmian w produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym, [w:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty JUNG-PIB, 3, Puławy, s. 195–210.
9. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 2008, Ministerstwo Gospodarki, przyjęty dekret przez Rząd RP w 2009 r.
10. Pudełko R., 2013, Ocena potencjałów biomasy ubocznej i odpadowej w UE 27 i Szwajcarii oraz ich regionalizacja, IUNiG-PIB, Puławy.
11. RP Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2013, GUS, Warszawa.
12. RSW Rocznik statystyczny województw, 2013, GUS, Warszawa.
13. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, przyjęta przez Sejm w dniu 23 sierpnia 2001 r.
14. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz.478

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

42

Start page:

105

End page:

112

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: