Object structure
Title:

Aktywność gospodarcza na migracyjnych i niemigracyjnych obszarach wiejskich województwa opolskiego = Economic activity among inhabitants of migratory and non-migratory rural areas of the Opolskie Voivodship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Creator:

Rokita-Poskart, Diana

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

economic activity ; enterpreneurship ; rural areas ; Opolskie voivodeship

Abstract:

Rural areas in the Opolskie Voivodship have experienced a number of changes over the past few decades, which have had a significant impact on their current socio-economic situation. One of the factors which could have the crucial importance in this process includes intense external migration of significant share of region’s population. In the past the migration was mainly generated by those inhabitants, who due to dual citizenship – Polish and German were eligible to work in Western Europe before Poland’s accession to the European Union. In the face of the migration in rural areas of the Opolskie Voivodship there have been observed significant demographic, social and economic transformation. Having regard to the above, the purpose of the article is to present the comparative analysis concerning out-migration impact on economic activity in the rural areas of the Opolskie Voivodship. The economic activity was measured by the number of individuals engaged in business activity per 100 inhabitants. As a result, it was found that emigration may be related to the economic activity of rural population, although it can be determined by a number of other factors.

References:

1. Agunias D.R., 2006, Remittances and Development: Trends, Impacts, and Policy Options. A Review of the Literature, Migration Policy Institute, Washington. Publikacja dostępna na stronie www.migrationpolicy.org
2. Berriane M., 1992, Emigration internationale du travail et mirco-urbanisationdans le rif oriental: Cas du centre de Taouima (Région de Nador, Maroc), Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, Universite de Tunis, Tunis.
3. Consulting B., Sander C., 2003, Migrant remittances to developing countries, a scope study: overview and introduction to issues for pro-poor financial services, UK Department of International Development, London.
4. Cornelius W., 1990, Labor Migration to the United States: Development Outcomes and Alternatives in Mexican Sending Communities, Commission for the Study of International Migration and Cooperative Economic Development, Washington, DC.
5. Durand J., Massey D.S., 1992, Mexican Migration to the United States: A Critical Review, Latin American Research Review, 27, 3, s. 3.
6. Dybowska J., 2013, Przemiany demograficzne w regionie o nasilonej migracji zagranicznej na przykładzie województwa opolskiego, Uniwersytet Opolski.
7. Escobar A., de la O Martinez M., 1990, Small-scale Industry and International Migration in Guadalajara, Mexico, Commission for the Study of International Migration and Cooperative Economic Development, Washington.
8. Haas H. de, 2007, Remittances, Migration and Social Development: a Conceptual View of the Literature, Social Policy and Development Programme Paper, 34, s. 25.
9. Hirszfeld Z., Kaczmarczyk P., 1999, Ekonomiczne i społeczne skutki migracji na poziomie mikrospołecznym, Prace Migracyjne, 21, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 31.
10. Iglicka-Okólska K., 1998, Analiza zachowań migracyjnych na podstawie wyników badania etnosondażowego migracji zagranicznych w wybranych regionach Polski w latach 1975−1994, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
11. Jasińska-Biliczak A., 2012, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego na tle polityki regionalnej Unii Europejskiej, [w:] G. Ślusarz (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Determinanty rozwoju regionalnego kontekście procesów globalizacji, 28, Rzeszów, s. 326–336.
12. Jończy R., 2010, Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Opole-Wrocław.
13. Jończy R., 2003, Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Uniwersytet Opolski, Opole.
14. Jończy R., Rokita D., 2008, Wpływ transferu zarobków z zagranicy na poziom dobrobytu materialnego i konsumpcji w województwa opolskim, [w:] W. Caban (red.), Globalizacja przyczyną ubożenia podatkowego państwa?, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki, Kalisz.
15. Klemens B., 2014, Jakość życia na obszarach wiejskich Śląska ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych, Studia Śląskie, t. LXXIV, Opole, s. 105–106.
16. Kule D., 1999, The Causes and Consequences of Albanian Emigration during Transition: Evidence from Micro-data, University of Tirania, Tirana.
17. Latuch M., 1985, Demografia społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa.
18. Okólski M., 2011, Modernizacyjna rola migracji, CMR Working Papers, 46/(104), s. 16.
19. Poskart R., 2013, Usługi bankowe związane z transferem w obrocie prywatnym środków pieniężnych z zagranicy do Polski, [w:] E. Bogacka-Kisiel (red.), Nauki o Finansach, 1 (14), s. 195.
20. Rauziński R., Szczygielski K., 2008, Śląska ludność rodzima w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego wczoraj i dziś, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole.
21. Solga B., 2013, Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym, Politechnika Opolska, Opole.
22. Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

42

Start page:

65

End page:

73

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: