Object structure
Title:

Funkcje gospodarcze regionu miejskiego Nowosybirska. Geneza i współczesne trendy rozwojowe = Economic functions of urban region of Novosibirsk. The genesis and contemporary development trends

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 2 (2016)

Creator:

Wójcik, Marcin ; Tobiasz-Lis, Paulina

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

urban region ; core and periphery ; functional structure ; demographic transformations ; directional profile method ; economic base

Abstract:

Celem artykułu jest identyfikacja funkcji dominujących i wyjaśnienie ich przestrzennego zróżnicowania w regionie Nowosybirska, na przykładzie wybranych rejonów i miast położonych wzdłuż linii kolejowej Nowosybirsk–Czerepanowo (końcowa stacja regionalnych połączeń kolejowych) na dystansie około 100 km. Pasmo to wybrano nie tylko ze względu na ciągłość zagospodarowania osadniczego, ale również z uwagi na występowanie różnych typów funkcjonalnych miast, od ściśle powiązanego z rdzeniem Berdska, przez silnie uprzemysłowiony w okresie sowieckim Iskitim, po peryferyjny ośrodek lokalny – Czerepanowo. Przyjęcie układu od rdzenia do strefy o słabnących bezpośrednich związkach z Nowosybirskiem pozwoliło określić kierunkowy profil regionu miejskiego w zakresie głównych funkcji w poszczególnych ośrodkach.

References:

1. Dawidowicz W.G., 1972, O ilościowych prawidłowościach urbanizacji w ZSRR, Przegląd Geograficzny, 44, 3, s. 437-451.
2. Dziewoński K. (red.), 1960, Zagadnienia regionalizacji ekonomicznej w Związku Radzieckim, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2.
3. Dziewoński K., 1971, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, Prace Geograficzne, IG PAN, 87.
4. Eberhardt P., 2002, Geografia ludności Rosji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
5. Jerczyński M., 1973, Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce. Studia nad strukturą funkcjonalną miast, Prace Geograficzne, IG PAN, 97.
6. Jewtuchowicz A., Suliborski A., 2009, Kształtowanie się funkcji gospodarczych Łodzi do 1918 roku, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 125-168.
7. Jewtuchowicz A., Wójcik M. (red.) 2010, Łódzka Metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
8. Korcelli P., 1981, Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski, [w:] Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 140, s. 189-212.
9. Kukliński A., 1960, Przedmowa, [w:] J. Kostrowicki (red.), Zagadnienia geografii przemysłu, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 3, s. 1-4.
10. Maryański A., 1995, Przemiany ludnościowe w ZSRR, Centrum Badań Wschodnich UW, WSP w Krakowie, Warszawa-Kraków.
11. Maryański A., Mróz G., Szot Z., Troc M., 1996, Geografia gospodarcza Rosji, PWE, Warszawa.
12. Metody ilościowe w radzieckiej geografii ekonomicznej, 1970, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 3.
13. Nevzgodin I., 2005, Architecture of Novosibirsk, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk.
14. Pokszyszewski W.W., 1972, Urbanizacja i procesy etnograficzne, Przegląd Geograficzny, 44, 3, s. 453-462.
15. Procesy urbanizacji w ZSRR. Materiały z I polsko-radzieckiego seminarium geograficznego, 1972, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2.
16. Rykiel Z., 2002, Koncepcje i delimitacje wielkomiejskich form osadniczych w Polsce, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany. XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9-19.
17. Seth A., 2007, Cold War frontier: Building the defense complex in Novosibirsk, [w:] J.A. Engel (red.), Local Consequences of the Global Cold War, Woodrow Wilson International Center of Scholars, Stanford, s. 140-168.
18. Suliborski A., 1983, Niektóre problemy badań funkcji miast w świetle podstawowych założeń koncepcji systemowej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 2, s. 3-16.
19. Suliborski A., 2001, Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
20. Suliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
21. Wites T., 2007, Wyludnianie Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

88

Issue:

2

Start page:

183

End page:

206

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2016.2.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: