Object structure

Title:

Wielokulturowość we współczesnych polskich badaniach geograficznych i edukacji geograficznej – zarys problematyki = Multiculturalism in contemporary geographical studies and geographical education in Poland – an outline of the subject

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 2 (2016)

Creator:

Barwiński, Marek

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

multiculturalism ; multiethnicity ; cultural heritage ; multicultural regions ; ethnic structure ; minorities ; immigration

Abstract:

Poland is a peculiar example of country which had a very rich tradition of being one of Europe’s most multicultural societies, and at the same time most tolerant and open to “others”, notwithstanding a contemporary history characterised by a notable degree of national and religious homogeneity, as well as the aversion of a large part of society (and some political parties) to immigrants, especially those from beyond European culture. This is also visible in any attempt to outline contemporary geographical research in multiculturalism, as well as its presence in geographical education. The following general conclusions could be formulated on the basis of the analysis carried out: – The vast majority of research topics taken up concern relics of the former Polish multiculturalism – small and strongly integrated national, ethnic and religious minorities, cultural heritage attesting to the rich and proud history of Poland, and the presence of Polish culture and tradition in eastern borderland regions that lives on through centres of Polish minorities. Overall, it is what might be described as “sentimental multiculturalism” (internal, historical, traditional and indigenous); – The same relationship can be seen in school-level geographical education, which shows Polish multiculturalism through the lens of centuries-old, but currently scarce national and religious diversity, as well as the migration of Poles to the United Kingdom. At the same time, societies with different skin colours and non-Christian religions are located in far-away, exotic countries. – Despite the latest censuses showing a dynamic increase in numbers of the so-called regional minorities (especially Silesian and Kashubian) that dominate the contemporary ethnic structure of Poland, as well as their intensified social, cultural and political aspirations, there has been no proportionate upsurge of interest on the part of geographers; – Geographical research marginalises the issue of “immigrant multiculturalism” (external, modern and immigrant), despite this being an important research, journalistic, economic and political issue in the European Union for decades, and especially now. This perception of, and research on multiculturalism, in Polish geography is to a large extent understandable, in line with the historical and cultural importance of the so-called traditional minorities on the one hand, and – on the other – the lack of attractiveness of our country as a destination for settlement among economic migrants and refugees from the Middle East and North Africa. Despite all of that, Poland will ultimately not differ from Western Europe, in that it will not avoid a further increase in multiculturalism, given that no minority will either fully emigrate or fully integrate. Sooner or later, the influx of immigrants from nonEuropean cultures will increase, and the waves of legal and illegal immigration will not omit Poland. The substantive and mental preparation of Polish society for this “immigrant multiculturalism” – in a manner that is free of both populism and political correctness – represents a huge challenge for geographers, but also for sociologists, political scientists and historians.

References:

1. Awramiuk-Godun A., 2008, Pogranicza kulturowe w nauczaniu geografii Polski, Prace i Studia Geograficzne, 39, Warszawa, s. 35-42.
2. Awramiuk-Godun A., 2009, Pogranicze kultur: percepcja własnego regionu" przez uczniów a edukacja regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
3. Awramiuk-Godun A., 2010, O potrzebie uwzględniania tematyki dotyczącej miast pogranicza w edukacji geograficznej, [w:] M. Mularczyk (red.), Miasto w edukacji geograficznej, Instytut Geografii UJK, Kielce, s. 82-94.
4. Awramiuk-Godun A., 2011, Zróżnicowanie kulturowe Polski a kształcenie geograficzne, [w:] A. Cudowska (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Trans Humana, Białystok, s. 595-602.
5. Awramiuk-Godun A., 2013, Rozmieszczenie obiektów sakralnych jako kryterium wyznaczania zasięgu krajobrazu kulturowego pogranicza, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 19, s. 62-72.
6. Awramiuk-Godun A., Iwańczak B., 2015, Wizualizacja kartograficzna krajobrazu pogranicza kulturowego – źródła i metody, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 27, s. 95-108.
7. Babiński G., 1994, Pogranicze etniczne, pogranicze kulturowe, peryferie. Szkic wstępny problematyki, [w:] A. Sadowski (red.), Pogranicze. Studia Społeczne, 4, s. 5-28.
8. Babiński G., 1997, Pogranicze polsko-ukraińskie, Nomos, Kraków.
9. Bartoszewska M., 2002, Lubelszczyzna. Regionalna ścieżka edukacyjna, Mac Edukacja, Kielce.
10. Barwiński M., 1999, Współczesna tożsamość etniczna i kulturowa Łemków na obszarze Łemkowszczyzny – uwarunkowania i konsekwencje, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2, s. 53-69.
11. Barwiński M., 2002, Pogranicze w ujęciu geograficzno-socjologicznym – zarys problematyki, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 4, s. 11-23.
12. Barwiński M., 2004, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
13. Barwiński M., 2012, Stosunki międzypaństwowe Polski z Ukrainą, Białorusią i Litwą po 1990 roku w kontekście sytuacji mniejszości narodowych, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 1, s. 139-166.
14. Barwiński M., 2013, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
15. Barwiński M., Leśniewska K., 2014, Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie – studium porównawcze, Przegląd Geograficzny, 86, 4, s. 499-524.
-
16. Bilska-Wodecka E., 2012, Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków.
17. Budyta-Budzyńska M., 2010, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
18. Chrabelski M., Dudaczyk M., 2010, Geografia dla gimnazjum, podręcznik, Operon, Gdynia.
19. Czepczyński M., 2006, Przemiany form i znaczeń krajobrazów kulturowych miast po socjalizmie, [w:] W. Wołoszyn (red.), Krajobraz kulturowy. Cechy, walory, ochrona, Problemy Ekologii Krajobrazu, 18, Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, s. 59-66.
20. Czepczyński M., 2008, Cultural Landscape of Post-socialist Cities. Representation of Powers and Needs, Ashgate, Adlershot.21
21. Czepczyński M., 2010, Gdańskie krajobrazy pamięci i zapomnienia: (re)interpretacje przestrzeni miejskiej ostatnich 20 lat, Kultura i Edukacja, 3 (77), s. 142-155.
22. Dzieciuchowicz J., Klima E., Mordwa S., Retkiewicz W., 2004, Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
23. Eberhardt P., 1994, Przemiany narodowościowe na Białorusi, Editions Spotkania, Warszawa.
24. Eberhardt P., 1994, Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku, Biblioteka Obozu, Warszawa.
25. Eberhardt P., 1996, Między Rosją a Niemcami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
26. Eberhardt P., 1997, Problematyka demograficzna pogranicza polsko-litewskiego, Przegląd Geograficzny, 69, 1-2, s. 28–51.
27. Eberhardt P., 1997, Przemiany narodowościowe na Litwie, Przegląd Wschodni, Warszawa.
28. Eberhardt P., 1998, Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
29. Eberhardt P., 2002, Zróżnicowania etniczno-kulturowe na obszarze postsowieckim, [w:] E. Orłowska (red.), Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, 1, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, s. 185-193.
30. Eberhardt P., 2006, Przemiany struktury etnicznej ludności Polski w XX wieku, Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 28, s. 53-74.
31. Eberhardt P., 2008, Struktura narodowościowa ludności Polski, Rocznik Nauk Społecznych, 36, s. 145-170.
32. Eberhardt P., 2008, Etniczne podłoże mozaiki religijnej Półwyspu Bałkańskiego, [w:] E. Orłowska, J. Klementowski (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, 5, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, s. 57-72.
33. Eberhardt P., 2010, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1950), Instytut Zachodni, Poznań.
34. Figlus T., 2009, Past and present of Hutsulshchyna as the Carpathian borderland region. Remarks on changes of spatial structures, ethno-cultural specificity and heritage, Region and Regionalism, 9, 2, s. 143-159.
35. Figlus T., 2015, The cultural heritage of rural settlement in Polish Orava, Region and Regionalism, 12, 1, s. 207-218.
36. Gawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX wieku, Monografie IGiPZ PAN, 5, Warszawa.
37. Grabowska-Lusińska I., Okólski M., 2008, Emigracja z Polski po 1 maja 2004 r., jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, CMR Working Papers, 33.
38. Heffner K., 1998, Ethnically mixed regions in the Polish conceptions of regionalisation: the Opole Region in Silesia, [w:] J. Burdack, F.-D. Grimm, L. Paul (red.), The Political Geography of Current East-West Relations, Institut für Länderkunde, Lipsk, s. 214-230.
39. Heffner K., Solga B., 2003, The German minority of Opole Silesia as a minority of social and cultural borderland, Region and Regionalism, 6, 1, s. 73-81.
40. Jackowski A., 1991, Zarys geografii pielgrzymek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
41. Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
42. Jackowski A., 2007, Rozważania o krajobrazie sakralnym, [w:] K. Ostaszewska, I. Szumacher, S. Kulczyk, E. Malinowska (red.), Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi A. Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 133-144.
43. Jackowski A., Witkowska A., Jabłoński Z., Sołjan I., Bilska E., 1995, Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Instytut Geografi i UJ, Kraków.
44. Janicki W., 2009, Minority recognition in nation-states – the case of Silesians in Poland, [w:] T. Drobik, M. Sumberova (red.), Modern Human Geographical Thought, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge, s. 155-184.
45. Klima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
46. Kop J., Kucharska M., Szkurłat E., 2013, Geografia dla maturzysty. Geografia społeczno-ekonomiczna świata, podręcznik, zakres rozszerzony, PWN, Warszawa.
47. Koter M., 1993, Geographical classifications of ethnic minorities, [w:] A. Gosar (red.), Geography and Ethnicity, Geographica Slovenica, 24, Ljubljana, s. 123-138.
48. Koter M., 1995, Ludność pogranicza – próba klasyfikacji genetycznej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 20, s. 239-246.
49. Koter M., 1997, Kresy państwowe – geneza i właściwości w świetle doświadczeń geografii politycznej, [w:] K. Handke (red.), Kresy – pojęcie i rzeczywistość, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 9-52.
50. Koter M., 2003, Multicultural border regions of Europe – forms of ethnic composition and process of their differentiation, Region and Regionalism, 6, 1, s. 13-22.
51. Koter M., Kulesza M., Puś M., Pytlas S. (red.), 2005, Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
52. Koter M., Liszewski S., Suliborski A., 2000, Łódź i region Polski Środkowej, podręcznik wiedzy o regionie dla liceów, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
53. Koter M., Liszewski S., Suliborski A., Wieczorek T., 2002, Łódź i województwo, podręcznik wiedzy o regionie dla gimnazjum, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
54. Kowalski M., 1998, Problematyka etniczna wschodniego pogranicza Polski, [w:] J. Kitowski (red.), Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej, Wydział Ekonomiczny Filii UMCS w Rzeszowie, Rzeszów, s. 285-294.
55. Kowalski M., 1999, Kulturowe uwarunkowania stosunków polsko-litewsko-białoruskich, [w:] J. Kitowski (red.), Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, Wydział Ekonomiczny Filii UMCS w Rzeszowie, Rzeszów, s. 77-88.
56. Kowalski M., 2002, Mniejszość polska na Grodzieńszczyźnie, mniejszość białoruska na Białostocczyźnie, [w:] Sadowska-Snarska C. (red.), Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok, s. 89-106.
57. Kowalski M., 2010, Wileńszczyzna – region pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, [w:] A. Szerląg (red.), Wileńszczyzna małą ojczyzną, Oficyna Wydawnicza Atut", Wrocław, s. 65-89.
58. Kowalski M., 2013, Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 238, Warszawa.
59. Kowalski M., 2013, Ludność polska w wieloetnicznych regionach Litwy, Łotwy i Białorusi, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 2, s. 205-238.
60. Kozłowski L., 2011, The persistence and interaction of multi-ethnic settlement remnants in the cultural landscape, Bulletin of Geography, Socio-economic Series, 16, s. 35-55.
61. Kubal A., 2012, Cultural Diversity and Law: Socio-Legal Integration: Polish Post-2004 EU Enlargement Migrants in the United Kingdom, Ashgate Publishing Group (e-book).
62. Kulesza M., 2013, Wielokulturowe dziedzictwo Łodzi a współczesny krajobraz miasta, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 2, s. 11-46.
63. Kulesza M., 2014, Multinational cultural heritage in the landscape of contemporary Poland, [w:] T. Marszał (red.), Society and Space in Contemporary Poland, Łódź University Press, Łódź, s. 113-136.
64. Kulesza M., Łapa M., Walicki J. (red.), 2010, Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi, Centrum Badań Żydowskich UŁ, Łódź.
65. Kulesza M., Rykała A., 2006, Przeszłość i teraźniejszość – wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego na współczesny krajobraz miast Polski Środkowej, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Folia Geographica, 10, s. 300-308.
66. Kurek S., 2012, Geografia, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Operon, Gdynia.
67. Kuźnieców J., 2003, W mojej małej ojczyźnie: Małopolska: edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie, Demart, Warszawa.
68. Lenartowicz B., Wójcik M., 2014, Czas na geografię, podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, PWN, Warszawa.
69. Leśniewska K., 2014, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, maszynopis.
70. Leśniewska K., Barwiński M, 2015, Polish heritage in the multicultural borderland – the case of Vilnius Region, Region and Regionalism, 12, 1, s. 179-191.
71. Liszewski S., 1991, Rola społeczności żydowskiej w organizacji przestrzeni miejskiej Łodzi [w:] S. Liszewski, W. Puś (red.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820-1944. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
72. Łęcka I., Mularczyk M., 2012, Po prostu geografia, podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, WSiP, Warszawa.
73. Majchrzak T., 2009, Geografia 2. Nowa nasza planeta, podręcznik dla gimnazjum, PWN, Warszawa-Łódź .
74. Majchrzak T., Wład P., 2010, Geografia 3. Nowa nasza planeta, podręcznik dla gimnazjum, PWN, Warszawa-Łódź.
75. Matykowski R., Dominik A., 2010, Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004-2007, Przegląd Geograficzny, 82, 2, s. 257-280.
76. Myga-Piątek U. (red.), 2001, Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 1.
77. Myga-Piątek U. (red.), 2004, Przemiany krajobrazu kulturowego Karpat. Wybrane aspekty, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 3.
78. Myga-Piątek U. (red.), 2005, Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 4.
79. Nowak M. (red.), 2003, Edukacja regionalna w gimnazjum. Lubelszczyzna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
80. Okła G. (red.), 2002, Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce.
81. Orłowska E. (red.), 2002, Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, t. 1, 2, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław.
82. Orłowska E. (red.), 2004, Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, t. 4, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław.
83. Osuch W. (red.), 2007, Wybrane problemy edukacyjne i kulturowe niektórych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie, Geoinfo, Kraków.
84. Piróg D., 2007, Edukacja międzykulturowa w polskiej szkole – stan, potrzeby oraz wyzwania (rozważania teoretyczne i wyniki badań), [w:] W. Osuch (red.), Wybrane problemy edukacyjne i kulturowe niektórych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie, Geoinfo, Kraków, s. 32-40.
85. Piróg D., 2008, Rola edukacji międzykulturowej w przygotowaniu dzieci i młodzieży polskiej do funkcjonowania w przestrzeni Unii Europejskiej, [w:] A. Zduniak, T. Smal (red.), Edukacja XXI wieku. Edukacja bez granic – mimo barier, Wydawnictwo WSB, Poznań, s. 62-73.
86. Piróg D., 2008, Uwarunkowania poziomu otwartości kulturowej polskiej młodzieży akademickiej wobec wybranych narodów Europy, [w:] E. Orłowska (red.), Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, 1, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, s. 29-44.
87. Plit F., 2005, Krajobrazy i regiony (w tym kulturowe), Geografia w Szkole, 2, s. 82-87.
88. Plit F., 2008, Województwo podlaskie – region pogranicza, [w:] D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (red.), Współczesne problemy badań geografii polskiej – geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, IGiPZ PAN, s. 7-14.
89. Plit F., 2010, Krajobrazy kulturowe w geografii fizycznej i w geografii człowieka, [w:] M. Barwiński (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, t. 2, Oddział Łódzki PTG, WNG UŁ, Łódź, s. 99-106.
90. Plit F., 2011, Krajobraz kulturowy – czym jest?, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
91. Plit F., 2013, Elementy sakralne w krajobrazie pogranicza czy w krajobrazie granicy?, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 19, s. 62-72.
92. Plit F., 2014, Podlasie – the landscape of cultural borderland, and not of the boundary, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 23, s. 165-176.
93. Plit J., 2011, Piętno władzy i właścicieli odciśnięte w krajobrazie kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 15, s. 125-141.
94. Plit J., 2015, Regionalizacja współczesnych krajobrazów historyczno-kulturowych Polski, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 27, s. 79-94.
95. Plit J. (red.), 2006, Granice i ich rola w krajobrazie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 56.
96. Plit F., Osuch W., Sielatycki M., Wrona J., 2003, Geografia część 2. Człowiek i jego działalność, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, zakres rozszerzony, WSiP, Warszawa.
97. Rachwał T., 2013, Oblicza geografii 2, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Nowa Era, Warszawa.
98. Rembowska K., 2002, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
99. Rembowska K., 2007, Kulturowy zwrot w geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 3, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 189-202.
100. Rykała A., 2003, Dziedzictwo materialne Żydów w krajobrazie kulturowym województwa łódzkiego, [w:] E. Orłowska, J. Klementowski (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, s. 85-100.
101. Rykała A., 2007, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
102. Rykała A., 2009, Z ziemi ukraińskiej do polskiej – dziedzictwo religijne Kresów Rzeczypospolitej w przestrzeni współczesnej Polski, [w:] M. Franz (red.), Od Zborowa do NATO (1649-2009). Studia z dziejów polsko-ukraińskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 106-148.
103. Rykała A., 2011, Mniejszości religijne w Polsce – geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
104. Rykała A. (red.), 2013, Przestrzenny wymiar wielokulturowego dziedzictwa, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 2, Łódź.
105. Sadowski A., 1995, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Trans Humana, Białystok.
106. Sobczyński M., 2000, Struktura narodowościowo-wyznaniowa Polski, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 3, s. 157-174.
107. Sobczyński M., 2012, Interakcja badacz – podmiot badania" w studiach nad mniejszościami narodowymi w Polsce, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 1, s. 95-112.
108. Sobczyński M., Grabowska E., 1993, Metodologiczne problemy badania mniejszości narodowych i religijnych, [w:] Geopolitical and Social Problems of the Former Socialistic Countries. Conference Papers, Soczewka.
109. Soja M., 2001, The cultural and ethnic diversity of the population of Łemkowszczyzna (Lemko Region) in the 19th and 20th century, Region and Regionalism, 5, s. 212-221.
110. Sołjan I., 2012, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
111. Szczepankiewicz-Battek J., 2001, The multicultural character of east Lusatia and its role in cross-border cooperation, Region and Regionalism, 5, s. 100-104.
112. Szczepankiewicz-Battek J., 2005, Łużyce – przestrzeń dysocjacji kultur narodowych i religijnych, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk.
113. Szczepankiewicz-Battek J., 2005, Kościoły protestanckie i ich rola społeczno-kulturowa, Silesia, Wrocław.
114. Szczypiński D., Wójtowicz M., 2010, Planeta Nowa 2, podręcznik do geografii dla klasy II gimnazjum, Nowa Era, Warszawa.
115. Szubert M., 2010, Planeta Nowa 3, podręcznik do geografii dla klasy III gimnazjum, Nowa Era, Warszawa.
116. Świętek A., Kurek S., Osuch W., Rachwał T., 2014, Jak edukować dzieci romskie? Propozycje dla nauczycieli w zakresie kształcenia romskiej mniejszości etnicznej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków.
117. Tanaś S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
118. Więckowski M., Malarz R., 2014, Oblicza geografii 3, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Nowa Era, Warszawa.
119. Zaniewicz Z., 2012, Geografia. Ciekawi świata, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Operon, Gdynia.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

88

Issue:

2

Start page:

137

End page:

157

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2016.2.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: