Object structure
Title:

Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 89 No. 2 (2016)

Creator:

Wiśniewski, Rafał ; Szejgiec-Kolenda, Barbara ; Śleszyński, Przemysław

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

population ageing ; depopulation ; concentration ; demographic typology

Abstract:

The paper presents a study of changes in the overall population of Poland and in the number and proportion of the 60+ age group. Popular census data spanning the period 1960-2011 was analysed at the level of commune-equivalent units (LAU 2). The study identified 9 types of communes based on two criteria: absolute population change and the proportion of the 60+ age group.

References:

1. Długosz Z., Kurek S., 2006. Demographic ageing in European Union countries. Europa XXI, 15, pp. 185-197.
2. Eberhardt P., 2000. Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II wojną światową. Dokumentacja Geograficzna, 15, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
3. Gawryszewski A., 2005. Ludność Polski w XX wieku. Monografie, 5. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
4. Gołata E., 2012. Spis ludności i prawda. Studia Demograficzne, 1 (161), pp. 23-55.
-
5. GUS, 2013. Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
6. Jończy R., 2010. Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Opole-Wrocław: Wydawnictwo Instytut Śląski.
7. Korcelli P., 2002. Studia nad transformacją i rozwojem Warszawy w latach dziewięćdziesiątych [in:] G. Węcławowicz (ed.), Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
8. Kosiński L., 1963. Procesy ludnościowe na ziemiach odzyskanych w latach 1945-1960. Prace Geograficzne, 40, Warszawa: Instytut Geografii PAN.
9. Kowalewski A., 2015. Gospodarka przestrzenna – 25 lat samorządnej i samorządowej Polski. Samorząd Terytorialny, 1-2, pp. 36-43.
10. Kupiszewski M., 2002. Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych. Prace Geograficzne, 181, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
11. Kurek S., 2008. Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Kraków: Wydawnictwa Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
12. Latocha A., 2013. Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej? Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, pp. 373-396.
-
13. Okólski M., 2012. Makrospołeczne i regionalne konsekwencje migracji z Polski [in:] R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż (eds.), Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945–2011–2035 – aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, Opole-Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, pp. 15-26.
14. Rosset E., 1967. Ludzie starzy. Studium demograficzne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
15. Szmytkie R., Tomczak P., 2015. Współczesne tendencje zmian ludnościowych i funkcjonalnych na obszarach wiejskich Ziemi Kłodzkiej. Studia Obszarów Wiejskich, 37, Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Instytut Geografii Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 181-194.
16. Śleszyński P., 2006. Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego [in:] A. Richling, B. Stojek, M. Strzyż, I. Szumacher, E. Świercz (eds.), Regionalne studia ekologiczno--krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16, part 2, pp. 75-88.
17. Śleszyński P., 2013. Demographic changes in the functional urban areas in Poland, 2000-2010. Geographia Polonica, vol. 86, no. 2, pp. 169-170.
-
18. Śleszyński P., 2013. Prawidłowości zróżnicowań przestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r. Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, vol. 39, no. 3, pp. 37-62.
19. Śleszyński P., 2014. Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna [in]: A. Wolaniuk (ed.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 11-26.
20. Śleszyński P., 2014. Przemiany społeczno--demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.
21. Śleszyński P., 2015. Komentarz do wyników GUS na temat ludności rezydującej. Biuletyn Migracyjny, 52, pp. 2-4, http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/bm_52_dodatek_0.pdf [7 February 2016].

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

89

Issue:

2

Start page:

259

End page:

265

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.0056

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: