Object structure

Title:

The Geography of crime in Poland and its interrelationship with other fields of study

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 89 No. 2 (2016)

Creator:

Mordwa, Stanisław

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

state of Polish geography of crime ; achievements of Polish geography of crime ; geography of crime– interrelations with other disciplines

Abstract:

The paper discusses a range of areas, including a critical assessment of the state and accomplishments of Polish geography of crime; the theoretical and methodological achievements of various academic fields and disciplines that contribute to research into crime; and the underutilisation by Polish geographers of worldwide scientific achievements in this area. The paper outlines the interpretative possibilities extensively developed within other academic disciplines and pertaining to the study of crime that are now open to geographers.

References:

1. Bajerski A., 2006. Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Poznaniu [in:] J. Słodczyk, R. Klimek (eds.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 263-272.
2. Bartnicka M., Bartnicki S., Kowalczyk A., 1995. Atlas Rzeczypospolitej Polskiej: Sądownictwo, patologie społeczne. Part III, Chart 74.1, Warszawa: Główny Geodeta Kraju.
3. Bartnicki S., 1986. The geography of crime. The case study of Warsaw. Miscellanea Geographica, vol. 2, pp. 237-242.
4. Bartnicki S., 1987. Geografia przestępczości miejskiej [in:] A. Rajkiewicz, Z. Tokarski (eds.), Zagrożenia społeczne i warunki oraz środki ich przezwyciężania, part 2, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, pp. 37-48.
5. Bartnicki S., 1988. Spatial images of crime in Warsaw. Miscellanea Geographica, vol. 3, pp. 267-275.
6. Bartnicki S., 1989. Crime in Poland: trends, regional patterns and neighbourhood awareness [in:] D. Evans, D.T. Herbert (eds.), The geography of crime, London: Routledge, pp. 135-161.
7. Bartnicki S., 1991. Percepcja zagrożenia przestępczością – wstępna prezentacja wyników badań przeprowadzonych w 12 warszawskich osiedlach mieszkaniowych. Conference Papers, 14, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowana PAN, pp. 117-124.
8. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., 2007. Kryminologia. Gdańsk: Arche.
9. Bogacka E., 2009. Poziom i czynniki przestępczości w układzie regionalnym Polski. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, no. 8, pp. 33–43, Poznań.
10. Bogacka E., 2009. Przestępczość w Poznaniu. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno‑Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 6, pp. 87-100.
11. Bogacka E., 2010. Cross-border cooperation on security in Europe. Questiones Geographicae, vol. 29, no. 4, pp. 41-51.
-
12. Bogacka E., 2010. Porównywalność danych statystycznych o przestępczości między krajami europejskimi. Wiadomości Statystyczne, 11, pp. 68-78.
13. Bogacka E., 2011. Współczesny dorobek światowych i polskich badań przestrzennych aspektów przestępczości [in:] S. Kornik, Z. Przybyła (eds.), Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 152, Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pp. 13-24.
14. Bogacka E., 2012. Przestępczość w Poznaniu na tle innych miast wojewódzkich Polski w latach 2000-2006 [in:] J.W. Kwiatkowski (ed.), Obrazy współczesnej metropolii a metropolie przyszłości – między przełomem a kontynuacją, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 145-157.
15. Bogacka E., 2012. Zastosowanie teorii społecznej dezorganizacji do badania zróżnicowania przestrzennego przestępczości. Wiadomości Statystyczne, 1, pp. 43-51, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/oz_ wiadomosci_statystyczne_1_2012_mod.pdf [25 August 2012].
16. Bogacka E., 2012. Struktura przestrzenna i czynniki przestępczości na obszarze nadgranicznym Polski z Niemcami. Poznań: Wydawnictwo Bogucki.
17. Brantingham P.J., Brantingham P.L. (eds.), 1991. Environmental criminology. Prospect Heights, III: Waveland Press.
18. Brown S.E., Esbensen F.-A., Geis G., 2010. Criminology: Explaining crime and its context. New Providence: LexisNexis.
19. Czapska J. (ed.), 2012. Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego.
20. Czyż T., 2004. Główne problemy badawcze polskiej geografii społeczno-ekonomicznej i ich ewolucja [in:] Z. Chojnicki (ed.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 81-94.
21. Dolata M., Kotus J., 2004. Społeczne naznaczanie obszarów miasta [in:] I. Jażdżewska (ed.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 245-256.
22. Dolata M., Kotus J., 2006. Social production of urban space. A case study of 'bad' areas in Poznań. Geographia Polonica, vol. 79, no. 2, pp. 5-22.
23. Foland A., Górecki J., 2007. Percepcja zagrożenia przestępczością w Krakowie. Przykład zastosowania metody psychokartograficznej [in:] J. Górecki, I. Kawecka (eds.), Nowe pola badawcze, ujęcia teoretyczne i metody w polskiej geografii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, pp.21-38.
24. Fyfe N., 2000. Crime, Geography of [in:] R. J. Johnston, D. Gregory, G. Pratt, M. Watts (eds.), The Dictionary of Human Geography, 4th edition, Oxford: Blackwell, pp. 120-123.
25. Głaz M., Ilnicki D., 2004. Przestępstwa i wykroczenia w przestrzeni Wrocławia [in:] J. Słodczyk (ed.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 347-361.
26. Gronowski P., 2003. Geographical differentiation of the crime rate and the level of unemployment in the Małopolskie voivodship [in:] Z. Górka (ed.), Changes of geographical environment and those of the social-economic phenomena, Prace Geograficzne, 112, Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagielońskiego, pp. 173-182.
27. Guzik R., 2000. Przestępczość w przestrzeni miejskiej Krakowa w wyobrażeniach jego mieszkańców [in:] I. Jażdżewska (ed.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany: XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 201-204.
28. Guzik R., 2000. Przestrzenny obraz przestępczości w prasie krakowskiej [in:] B. Domański (ed.), Studia nad rozwojem lokalnym i regionalnym, Prace Geograficzne, 106, Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagielońskiego, pp. 197–216.
29. Harries K.D., 1999. Mapping crime: Principle and practice. Washington: Crime Mapping Research Center, https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/178919.pdf [1 July 2015].
30. Herbert S., 2009. Crime [in:] D. Gregory, R. Johnston, G. Pratt, M. Watts, S. Whatmore (eds.), The Dictionary of human geography, 5th edition, Oxford: Wiley-Blackwell, pp. 120.
31. Johnston R. J., Gregory D., Pratt G., Watts M., 2000. The Dictionary of Human Geography. Oxford: Blackwell Publishing.
32. Jaroszewska-Brudnicka R., 2001. Zmienność czasowa i przestrzenna zjawiska przestępczości w Toruniu w latach dziewięćdziesiątych [in:] I. Sagan, M. Czepczyński, Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Gdynia: Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, pp. 181-187.
33. Kaczmarek U., 1998. Rozwój ubóstwa i patologii społecznych na obszarach wiejskich województwa szczecińskiego [in:] B. Głębocki (ed.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 335-351.
34. Kotus J., 2005. Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej. Poznań: Bogacki Wydawnictwo Naukowe.
35. Kulczyńska K., 1998. Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Polsce w 1995 roku [in:] M. Rzętała, T. Skrzypek (eds.), Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górno-śląskiego, no. II, 47 Zjazd PTG, Sosnowiec, 23-26.09.1998, Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowice, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, pp. 250-251.
36. Liszewski S., 1995. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości życia ludności w aglomeracjach miejskich (program badań, pierwsze wyniki) [in:] S. Liszewski, Pięćdziesiąt lat geografii w Uniwersytecie Łódzkim, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 20, pp. 207-219.
37. Maik W., 1995. Socio-spatial analysis of crime and delinquency: A case study of Toruń [in:] B. Gałczyńska, G. Węcławowicz (eds.), Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy, Proceedings of the Seventh Polish-Italian Geographical Seminar, Warszawa-Wierzba-Toruń-Łódź, 27.9-2.10.1993, Conference Papers, 24, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 91-98.
38. Marcińczak S., Siejkowska A., 2003. Percepcja miejsc niebezpiecznych w Łodzi [in:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni: XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 203-208.
39. Marcińczak S., Siejkowska A., 2004. Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Łodzi w latach 1988-2001 a percepcja obszarów niebezpiecznych [in:] J. Słodczyk (ed.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 363-375.
40. Marcińczak S., Siejkowska A., 2009. Przestępczość w Łodzi. Stan w roku 2002 [in:] S. Liszewski (ed.), Atlas miasta Łodzi. Suplement 1, Chart LII, Łódź: Urząd Miasta Łodzi.
41. Michalski T., 1995. Problematyka badawcza dużych miast na łamach "Przeglądu Geograficznego" i Czasopisma Geograficznego" w latach 1918-1994 [in:] J. Kaczmarek (ed.), VIII Konwersatorium wiedzy o mieście: Centra i peryferie dużych miast, transformacja i przyszłość, pojęcia i metody badawcze, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 77-82.
42. Michalski T., 2012. Bezpieczeństwo publiczne w województwie pomorskim w 2010 roku. Słupskie Prace Geograficzne, 9, Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku, pp. 79-97.
43. Mikolcz A.R., Rykiel Z., 2004. Zróżnicowanie przestrzenne patologii społecznej w Bydgoszczy i Gdyni na przykładzie zbiorowości widzów sportowych [in:] I. Jażdżewska (ed.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 293-302.
44. Mordwa S., 2003. Przestępstwa w dużych miastach w Polsce (na przykładzie Łodzi) [in:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni: XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu. Uniwersytet Łódzki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 209-217.
45. Mordwa S., 2006. Bezpieczeństwo publiczne [in:] J. Dzieciuchowicz (ed.), Usługi nierynkowe w przestrzeni miejskiej Łodzi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 42-55.
46. Mordwa S., 2007. Przestępczość w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2002-2005 [in:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 8, pp. 171-184.
47. Mordwa S., 2009. Bezpieczeństwo a kształtowanie przestrzeni [in:] E. Klima (ed.), Social factors in spatial economy and spatial planning, Space--Society-Economy, 9, Łódź: Department of Spatial Economy and Spatial Planning, pp. 91-100.
48. Mordwa S., 2010. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi [in:] M. Madurowicz (ed.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 307-316.
49. Mordwa S., 2011. Kradzieże w przestrzeni Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 11, pp. 187-206.
50. Mordwa S., 2011. Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowych [in:] J. Dzieciuchowicz (ed.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, Space-Society--Economy, 10, Łódź: Department of Spatial Economy and Spatial Planning, pp. 181-196.
51. Mordwa S., 2011. Przestępstwa w przestrzeni publicznej. Przykład Łodzi [in:] I. Jażdżewska (ed.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta: XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 231-240.
52. Mordwa S., 2012. Ciemna liczba przestępstw. Przykład badań wiktymizacyjnych mieszkańców wybranych obszarów w Łodzi [in:] J. Dzieciuchowicz, L. Groeger (eds.), Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area, Space-Society-Economy, 11, Łódź: Department of Spatial Economy and Spatial Planning, pp. 145-155.
53. Mordwa S., 2012. Geografia a inne nauki zajmujące się przestępczością [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds.), Związki geografii z innymi naukami, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, pp. 261-272.
54. Mordwa S., 2012, Poczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych: Przykład badań opinii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 12, pp. 163-187.
55. Mordwa S., 2012. Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce – przykład wykorzystania walidacji liczby skupień w metodzie k-średnich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 12, pp. 89-110.
56. Mordwa S., 2013. Age and sex patterns of persons suspected of committing offences in Łódź [in:] J. Dzieciuchowicz, A. Janiszewska (eds.), Changes of demographical behaviour during socio-economic transformation period, Space-Society-Economy, 12, Łódź: Department of Spatial Economy and Spatial Planning, pp. 75-91.
57. Mordwa S., 2013. Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta: Przykład Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
58. Mordwa S., 2013. Zastosowanie autokorelacji przestrzennej w badaniach przestępczości. Archiwum Kryminologii, vol. 35, pp. 61-77, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
59. Mordwa S., 2013. Zastosowanie GIS w badaniach przestępczości. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, pp. 77-92.
60. Mordwa S., 2014. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu natężenia przestępczości w Polsce w 2012 r. e-Terroryzm.pl, no. 6(30), pp. 43-47.
61. Mordwa S., 2014. Dysproporcje przestrzenne wybranych zjawisk patologii społecznych w Łodzi [in:] A. Suliborski, M. Wójcik (eds.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi: Czynniki, mechanizmy, skutki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 277-303.
62. Mydel R., 1989. Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Japonii. Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica, 22, pp. 121-138.
63. Mydel R., Kozimor K., 1989. Demograficzne, czasowe i przestrzenne aspekty przestępczości w Krakowie. Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica, 22, pp. 63-84.
64,. Pain R., 2001. Crime, space and inequality [in:] R. Pain, M. Barke, D. Fuller, J. Gough, R. MacFarlane, G. Mowl (eds.), Introducing social geographies, London: Arnold, pp. 231-253.
65. Pilch T., Lepalczyk I. (eds.), 1995. Pedagogika społeczna: Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
66. Piskorski M., Mościbroda J., Krukowski M., Janicki G., 2013. Bezpieczeństwo publiczne w Lublinie [in:] G. Janicki, (ed.), Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym", Lublin, 28-29 listopada 2013 r., pp. 102-103, Lublin: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, pp. 46-47.
67. Sypion-Dutkowska N., 2010. Bezpieczeństwo publiczne uwarunkowaniem rozwoju lokalnego. Skupiska rozbojów i bójek w Szczecinie. [in:] M. Tarkowski, J. Mazurek (eds.), Wybrane problemy rozwoju lokalnego w Polsce północnej, Regiony Nadmorskie, 18, Gdańsk-Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, pp. 170-183.
68. Sypion-Dutkowska N., 2010. The spatial and temporal car crime analysis in Szczecin (Poland) [in:] T. Michalski, A. Kuczabski (eds.), Selected aspects of transformation in countries of Central and Central-Eastern Europe, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, pp. 153-189.
69. Sypion-Dutkowska N., 2012. Public safety of local development: Hot spots of commercial crimes in Szczecin [in:] T. Michalski, A. Radchenko (eds.), Global, continental, national and regional conditions of local development, Gdańsk–Kharkiv: Publishing House ADNDU, pp. 146-155.
70. Sypion-Dutkowska N., 2014. Uwarunkowania przestrzenne przestępczości w wielkim mieście w ujęciu GIS (na przykładzie Szczecina). Studia KPZK PAN, 159, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
71. Sztybel M., 2011. Miejsca niebezpieczne w przestrzeni miejskiej: Przykład Łodzi [in:] W. Wysota, J. Biegańska, W. W. Gamrat, A. Gil, A. Pospieszyńska (eds.), Rozwój zrównoważony regionów Polski, Toruń: Wydawnictwo UMK, pp. 349-356.
72. Szymańska D., Pappelbon J., 2001. Przestępczość w przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta powiatowego Ostróda [in:] I. Jażdżewska (ed.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany: XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Part 2, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 77-93.
73. Weltrowska-Jęch J., 2007. Globalisation and crime in cities [in:] X. Yan, D. Xue (eds.), Urban development, planning and governance in globalization, Guangzhou: Sun Yat-Sen University Press, pp. 37-46.
74. Weltrowska-Jęch J., 2008. Globalizacja a przestępczość w miastach [in:] J. Słodczyk, M. Śmigielska, Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 173-182.
75. Węcławowicz G., 1999. Miasto polskie w transformacji – kształtowanie się miasta postsocjalistycznego [in:] J. Kaczmarek (ed.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 33-44.
76. Wendt J., 2001. Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Gdańsku [in:] I. Łęcka (ed.), Geografia różnorodności. Różnorodność w geografii, Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 61-65.
77. Wolaniuk A., 1997. Spatial Distribution of Crime in Łódź and its Urban Region. [in:] S. Liszewski, C. Young (eds.), A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geography of European Cities in Transition, Łódź.
78. Wortley R., Mazerolle L. (eds.), 2008. Environmental criminology and crime analysis. Cullompton: Willan Publishing.
79. Wójcik M., Suliborski A., 2014. The origin and development of social geography in Poland, with special emphasis on the centre of geographical studies in Łódź [in:] T. Marszał (ed.), Society and space in contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Łódź: Łódź University Press, pp. 45-82.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

89

Issue:

2

Start page:

187

End page:

202

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.0053

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: