Object structure
Title:

Transformations of large housing estates in Central and Eastern Europe after the collapse of communism

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 88 No. 4 (2015)

Creator:

Szafrańska, Ewa

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszwa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Geography

Abstract:

The main purpose of this paper has been to identify ongoing changes in post-socialist large housing estates and to clarify the main factors underpinning them. The transformations in question were analysed in two dimensions: a social dimension encompassing structural socio-demographic and socio-economic changes among inhabitants, and a spatial dimension relating to socio-spatial, functional and physical (morphological and physiognomic) changes. The main question concerned the ways in which large housing estates built during the communist era have changed under the new socio-demographic, political and economic conditions emerging following the collapse of communism. The study was thus based on a review of the available literature.

References:

1. Adamus J., 2011. Przemiany przestrzeni publicznej na osiedlach mieszkaniowych w okresie po transformacji systemowej. Studium przypadku – Radogoszcz Wschód [in:] I. Jażdżewska (ed.), Przestrzeń publiczna miast: XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 201-211.
2. Ahlbrandt R.S., 1984. Neighbourhoods, people and community. London: Plenum Press.
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-2711-0 -
3. Andráško I., Lesová P., Kunc J., Tonev P., 2013. Perception of quality of life in Brno housing estates. Hungarian Geographical Bulletin, vol. 62, no. 1, pp. 90-101.
4. BERNT M., 2007. Neither normalisation, nor decay: Housing estates in Eastern Germany [in:] B. Komar, B. Kucharczyk-Brus (eds.), Housing and environmental conditions in post-communist countries, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, pp. 41-55.
5. BIERZYŃSKI A., KOZŁOWSKA A., 2005. Large housing estates in Poland: Territorial enclosure, privatization of the public space. RESTATE, Conference for researchers and policymakers 19-21.05.2005, Ljubljana, Slovenia, http://restate.geo.uu.nl/conference/posterexhibition/Poland1.pdf [18 August 2015].
6. Borén T., Gentile M., 2007. Metropolitan processes in post-communist states: An introduction. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography, vol. 89, no. 2, pp. 95-110.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00242.x -
7. Borowik I., 2003. Blokowiska – miejski habitat w oglądzie socjologicznym. Wrocław: Arboretum.
8. Chmielewski J.M., Mirecka M., 2001. Modernizacja osiedli mieszkaniowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
9. Ciesiółka P., 2010. Rehabilitacja zabudowy blokowej na przykładzie osiedla Jana III Sobieskiego w Poznaniu [in:] I. Jażdżewska (ed.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast: XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 89-100.
10. Coudroy De Lille L., 2000. Jak dalece można porównywać miasta europejskie? Refleksje nad procesami i pojęciami na przykładzie osiedli mieszkaniowych we Francji w Polsce [in:] I. Jażdżewska (ed.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany: XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 99-112.
11. CONSTANTIN D., 2007. Large housing estates rehabilitation in Central and East European countries in the post-socialist period: Institutional issues in the case of Romania. Asia-Pacific Economic and Business History Conference, University of Sydney, February, http://jaqm.ro/ issues/volume-1,issue-2/pdfs/constantin.pdf [15.10.2013].
12. Csaba T., 2006. How we really live in panel blocks. Case study on the conditions and potentials of large housing estates in Budapest for sustainable development. Den Haag-Budapest: Roeleveld Sikkes Architects.
13. Czapska J., (ed.), 2011. Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
14. Czepczyński M., 1999. Rozwój i upadek koncepcji osiedli blokowych. Biuletyn KPZK PAN, 190, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 49-67.
15. Czismady A., 2003. Poverty and ethnicity in six post-socialist countries. Vergleichende Sociologie osteuropaeischer Transformation. Osteuropa-Institut der FU Berlin, vol. 19, no. 4, pp. 3-10.
16. Černič Mali B., Sendi R., Boškič R., Filipovič M., Goršič N., 2005. Large housing estates in Ljubljana and Koper, Slovenia: Opinions of residents on recent developments. Utrecht: Utrecht University. Faculty of Geosciences.
17. DEKKER K., HALL S., VAN KEMPEN R., TOSICS I., 2005. Restructuring large housing estates in European cities: An introduction [in:] R. van Kempen, K. Dekker, S. Hall, I. Tosics (eds.), Restructuring large housing estates in Europe, Bristol, UK: Policy Press, pp. 1-17.
18. Dekker K., Musterd S., Van Kempen R., 2007. Explaining differentials in housing and neighbourhood satisfaction in post-WWII large housing estates in European cities. International Conference: Sustainable Urban Areas, Rotterdam.
19. Dekker K., De Vos S., Musterd S., Van Kempen, R., 2011. Residential satisfaction in housing estates in European cities: A multi-level research approach. Housing Studies, vol. 26, no. 4, pp. 479-499.
http://dx.doi.org/10.1080/02673037.2011.559751 -
20. DIVINSKY B., 2004. Slovakia. A continuing role for high-rise housing estates [in:] R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise housing in Europe. Current trends and future prospects, Housing and Urban Policy Studies, 28, Delft: Delft University Press, pp. 215-230.
21. DIMITROVSKA ANDREWS K., ČERNIC MALI B., 2004. Slovenia: Effects of privatisation [in:] R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise housing in Europe: Current trends and future prospects, Housing and Urban Policy Studies, 28, Delft: Delft University Press, pp. 249-264.
22. GEROHAZI E., SZEMZO H., 2005. How to improve the inherited bad reputation of a housing Estate: The story of Havanna in Budapest. RESTATE: Conference for researchers and policymakers, Ljubljana, http://restate.geo.uu.nl/conference/posterexhibition/Hungary1.pdf [20 September 2014].
23. Enyedi G., 1998. Transformation in Centra European postsocialist cities [in:] G. Enyedi (ed.), Social change and urban restructuring in Central Europe, Budapest: Akademiai Kiadó, pp. 9-34.
24. Erőss A., 2013. Past and present of large housing estates in Visegrad countries and Armenia. Földrajzi Értesítő/Hungarian Geographical Bulletin, vol. 62, no.1, pp. 77-82.
25. Gaczek W., Rykiel Z., 1999. Nowe lokalizacje mieszkaniowe w przestrzeni miasta. Biuletyn KPZK PAN, 190, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 29-47.
26. GĄDECKI J., 2007. Za murami – krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli typu gated communities w Polsce [in:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (eds.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa: Scholar, pp. 87-103.
27. GORCZYCA K., 2009. Wielkie osiedla mieszkaniowe – diagnoza stanu obecnego. podejmowane działania rewitalizacyjne [in:] W. Jarczewski (ed.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji, Kraków: Instytut Rozwoju Miast, pp. 89-123.
28. Gorczyca K., 2010. Przemiany społeczno-przestrzenne na terenie osiedla pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie [in:] I. Jażdżewska (ed.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast: XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 309-319.
29. Górczyńska M., 2008. Percepcja i waloryzacja osiedla mieszkaniowego (na podstawie badań prowadzonych w Warszawie w ramach projektu RESTATE). Przegląd Geograficzny, vol. 80, no. 2, pp. 267-286.
30. Górczyńska M., 2014. Zmiany zróżnicowań społecznych i przestrzennych w wybranych dzielnicach Warszawy i aglomeracji paryskiej: Dynamika i aktorzy. Prace Geograficzne, 246, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
31. Grigsby W., Baratz M. GALSTER G., MACLENNAN D., 1987. The dynamics of neighbourhood change and decline. Progress in Planning, vol. 28, no. 1, pp. 1-76.
http://dx.doi.org/10.1016/0305-9006(87)90011-0 -
32. HAMILTON F.E.I., DIMITROVSKA ANDREWS K., PICHLER-MILANOVIC N., 2005. Intorduction [in:] F.E.I. Hamilton, K. Dimitrovska Andrews, N. Pichler-Milanovic (eds.), Transformation of cities in Central and Eastern Europe: Towards golobalization, Tokyo-New York-Paris: United Nations University, pp. 3-21.
33. JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ J., MARCIŃCZAK SZ., WOLANIUK A., 2014. Gentrification processes in the city [in:] T. Marszał (ed.), Society and space in contemporary Poland in Łódź University Geographical Research. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp.84-111
34. JAŁOWIECKI B., 1995. Miasto polskie – między utopią a rzeczywistością [in:] P. Starosta (ed.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 36-43.
35. Jałowiecki B., Łukowski W., (eds.), 2007. Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Scholar.
36. Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2006. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Scholar.
37. Jażdżewska I., 2010. Sakralizacja przestrzeni osiedli blokowych. Przykład Łodzi i Sankt Petersburga [in:] I. Jażdżewska (ed.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast: XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo UŁ, pp. 151-169.
38. Jencks C., 1987. Ruch nowoczesny w architekturze. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe.
39. Jerschina J., Lesińska E., Pytliński Ł., Siwek H., 2012. Badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Prądnika Czerwonego w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian architektonicznych i technicznych na poziom lęku przed przestępczością [in:] J. Czapska (ed.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 201-247.
40. Kabisch S., Grossmann K., 2013. Challenges for large housing estates in light of population decline and ageing. Results of a long-term survey in East Germany. Habitat International, vol. 39, no. 3, pp. 232-239.
http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2012.12.003 -
41. Kährik A., Tammaru T., 2010. Soviet prefabricated panel housing estates: Areas of continued social mix or decline? The case of Tallinn. Housing Studies, vol. 25, no. 2, pp. 201-219.
http://dx.doi.org/10.1080/02673030903561818 -
42. Kallabová E., 2000. Selected connections of the prefab housing estates development in the cities and towns of the Czech Republic [in:] I. Jażdżewska (ed.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp.113-120.
43. KICIŃSKI A., 2004. Poland. A future for the 'blokowisko'? [in:] R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise housing in Europe: Current trends and future prospects, Delft: Delft University Press, pp. 187-202.
44. KNORR-SIEDOW T., 1996. Present and future outlook for large housing estates. European Academy of the Urban Environment, Institute for Regional Development and Structural Planning, http://www.eaue.de/Housing/housfut/htm, [20 February 2014]
45. Knorr-Siedow T., 1997. Facts about the history and context of the large prefabricated housing estates in Europe. The paper for the conference "A future for the large housing estates" Sofia, Bulgaria, 19-21 October 1997.
46. KNORR-SIEDOW T., 2004. Germany: Common legacy from a divided past [in:] R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise housing in Europe. Current trends and future prospects, Delft: Delft University Press, pp. 165-186.
47. Knorr-Siedow T., Droste C., 2005. Large housing estates in Berlin, Germany: Opinions of residents on recent developments. Utrecht: Utrecht University. Faculty of Geosciences.
48. KNORR-SIEDOW T., 1996. Present and future outlook for large housing estates. European Academy of the Urban Environment, Institute for Regional Development and Structural Planning, http://www.eaue.de/Housing/housfut/htm [20 February 2014].
49. Kotus J., 2006. Changes in the spatial structure of a large Polish city – The case of Poznań. Cities, vol. 23, no. 5, pp. 364-381.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2006.02.002 -
50. KOTUS J., 2007. Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
51. KOVÁCS Z., DOUGLAS M., 2004. Hungary. From socialist ideology to market reality [in:] R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise housing in Europe: Current trends and future prospects, Delft: Delft University Press, pp. 231-248.
52. Kovács Z., Herfert G., 2012. Development pathways of large housing estates in post-socialist cities: An international comparison. Housing Studies, vol. 27, no 3, pp. 324-342.
http://dx.doi.org/10.1080/02673037.2012.651105 -
53. Kozłowski S., 2005. Pozytywne przykłady modernizacji osiedli mieszkaniowych [in:] I. Jażdżewska (ed.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki: XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 341-350.
54. Kozłowski S., 2010. Przeszkody i bariery na drodze humanizacji osiedli [in:] I. Jażdżewska (ed.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast: XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 73-87.
55. LEWICKA M., 2004. Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: Determinanty i konsekwencje [in:] J. Grzelak, T. Zarycki (eds.), Społeczna mapa Warszawy, Warszawa: Scholar, pp. 273-315.
56. Liszewski S., 2001. Model przemian przestrzeni miejskiej miasta postsocjalistycznego [in:] I. Jażdżewska (ed.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany: XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 303-310.
57. Łoziński P., 2009. Wybrane problemy modernizacji budynków mieszkalnych z wielkiej płyty na przykładzie osiedla Hellersdorf w Berlinie. Architecturae et Artibus, 1, pp. 39-43.
58. Marcińczak S., 2009. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988-2005. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
59. Masica R., Milewska K., 2003. Zmiany w zagospodarowaniu zespołu osiedli mieszkaniowych: przykład Widzewa-Wschodu w Łodzi [in:] T. Marszał (ed.), Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Łodzi, Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 203, pp. 29-44.
60. MATLOVIČ R., 2000. Sakralizacja – cząstkowy proces transformacji przestrzeni miejskiej miasta postkomunistycznego na przykładzie Preszowa [in:] I. Jażdżewska (ed.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany: XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 121-128.
61. Matlovič R., Ira V., Sýkora L., Szczyrba Z., 2001. Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych na przykładzie Pragi. Bratysławy. Ołomuńca oraz Preszowa [in:] I. Jażdżewska (ed.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany: XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 243-252.
62. Matlovič R., Sedláková A., 2007. Transformation processes of the urban space in postcommunist cities [in:] M. Malikowski, S. Solecki (eds.), Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, Kraków: Nomos, pp. 32-46.
63. Murie A., Knorr-Siedow T., Van Kempen R., 2003. Large housing estates in Europe: General development and theoretical backgrounds. RESTATE, report 1, Utrecht: Utrecht University.
64. Musterd S., Van Kempen R., 2005. Large-scale housing estates in European cities: Opinions of residents on recent developments. RESTATE, Utrecht: Utrecht University.
65. Musterd S., Van Kempen R., 2007. Trapped or on the springboard? Housing careers in large housing estates in European cities. Journal of Urban Affairs, vol. 29, no. 3, pp. 311-329.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9906.2007.00345.x -
66. Newman O., 1972. Defensible space: Crime prevention through urban design. New York: Macmillan.
67. Temelová J., Ouředníček M., 2009. Twenty years after socialism: The transformation of Prague's inner structure. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Sociologia, 1, pp. 9-30.
68. Prak N.L., Priemus H., 1986. A model for the analysis of the decline of postwar housing. The International Journal of Urban and Regional Research, vol. 10, no. 1, pp. 1-7.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2427.1986.tb00001.x -
69. Power, A., 1997. Estates on the edge: The social consequences of mass housing in Northern Europe. London: Macmillan.
http://dx.doi.org/10.1057/9780230389915 -
70. Racoń-Leja, K., 2010. Bariery w kształtowaniu przestrzeni publicznej w zespołach mieszkaniowych, Architektura. Czasopismo Techniczne, vol. 6, no. 3-A, pp. 165-170.
71. Rembarz G., 2005. Jakość przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacji wielkich osiedli mieszkaniowych [in:] M. Kochanowski (ed.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Warszawa: Urbanista, pp. 146-165.
72. Rembarz G., 2010. Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego [in:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (eds.), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Gdańsk: Urbanista, pp. 138-156.
73. Rębowska A., 2000. Rehabilitacja blokowisk [in:] Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (eds.), Odnowa miast: Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, pp. 85-105.
74. Rębowska A., Jeżak J., Rydzik W., Węgłowski M., 2006. Strategie rehabilitacji blokowisk". Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
75. RODZOŚ J., FLAGA M., 2010. Nowa sytuacja społeczna starych osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla im A. Mickiewicza w Lublinie [in:] I. Jażdżewska (ed.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast: XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 101-118.
76. Ruoppila S., Kä Hrik A., 2003. Socio-economic residential differentiation in post-socialist Tallinn. Journal of Housing and the Built Environment, vol. 18, no. 1, pp. 49-73.
http://dx.doi.org/10.1023/A:1022435000258 -
77. Rykiel Z., 1999. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców. Prace Geograficzne, 170, Warszawa: Instytut Geografii Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
78. Rykiel Z., 2000. Przemiany przestrzeni społecznej polskiego miasta postsocjalistycznego [in:] I. Jażdżewska (ed.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany: XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 31-39.
79. RZYSKI S., MĘDRZYCKA K., 2010. Osiedla blokowe versus inne formy zabudowy mieszkaniowej w Gdańsku – percepcja i waloryzacja warunków zamieszkania [in:] I. Jażdżewska (ed.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast: XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 251-259.
80. Sagan I., 1997. Wielkie zespoły mieszkaniowe – niczyja przestrzeń czy nasze miejsce? Kwartalnik Geograficzny, 2-3, pp. 15-21.
81. Sagan I., 2000. Miasto: Scena konfliktów i współpracy. Gdańsk: Wydawnicwto Uniwersytetu Gdańskiego.
82. Smith D.P., 2002. Patterns and processes of studentification in Leeds. Regional Review, vol. 12, no. 1, pp. 14-16.
83. Somerville P., Van Beckhoven E., Van Kempen R., 2009. The decline and rise of neighbourhoods: The importance of neighbourhood governance. European Journal of Housing Policy, vol. 9, no. 1, pp. 25-44.
http://dx.doi.org/10.1080/14616710802693557 -
84. Stępniak M., 2014. Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia zasobów mieszkaniowych w Warszawie w latach 1945-2008. Prace Geograficzne, 245, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
85. STANILOV K., 2007. Housing trends in Central and Eastern European cities during and after the period of transition [in:] K. Stanilov (ed.), The post-socialist city. Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism, GeoJournal Library, 92, Dordrecht: Springer, pp. 173-190.
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6053-3_9 -
86. Stenning A., Smith A., Rochovská A., Świątek D., 2010. Domesticating neo-liberalism: Spaces of economic practice and social reproduction in post-socialist cities. Chichester: Wiley-Blackwell.
http://dx.doi.org/10.1002/9781444325409 -
87. Stępniak M., Mendel M., 2013. New housing investments completed in Warsaw, 2002-2012. Geographia Polonica, vol. 86, no. 3, pp. 281-286.
http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2013.24 -
88. SÝKORA L., 2009. Post socialist cities [in:] R. Kitchin, N. Thrift (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, Oxford: Elsevier, pp. 387-395.
http://dx.doi.org/10.1016/b978-008044910-4.01072-5 -
89. SZAFRAŃSKA E., 2008. Kapitał ludzki i społeczny w przestrzeni miasta: Przykład Łodzi [in:] J. Słodczyk, E. Szafranek (eds.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 63-78.
90. SZAFRAŃSKA E., 2009. The residential attractiveness of large housing estate in the opinion of inhabitants: The case of Retkinia North housing estate in Lodz [in:] S. Kabisch (ed.), Vulnerability, risk and complexity: Impacts of global change on human habitats, Leipzig: Helmholtz Centre For Environmental Research – UFZ, pp. 110-112.
91. SZAFRAŃSKA E., 2010. Wielkie osiedla mieszkaniowe w okresie transformacji – próba diagnozy i kierunki przemian na przykładzie w Łodzi [in:] I. Jażdżewska (ed.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast: XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 219-236.
92. Szafrańska E., 2011. Changes in socio-spatial structure of large housing estates on post-socialist Łódź (Poland). Architecture Civil Engineering Environment, vol. 4, no. 1, pp. 25-32.
93. SZAFRAŃSKA E., 2012. Gentryfikacja wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym – nowe zjawisko czy nadużycie terminologiczne? [in:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (ed.), Procesy gentryfikacji w mieście. XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź, pp. 153-157.
94. Szafrańska E., 2013. Large housing estates in post-socialist Poland as a housing policy challenge. European Spatial Research and Policy, vol. 20, no. 1, pp. 119-129.
http://dx.doi.org/10.2478/esrp-2013-0006 -
95. Szafrańska E., 2014. Transformations of large housing estates in post-socialist city: The case of Łódź, Poland. Geographia Polonica, vol. 87, no. 1, pp. 77-94.
http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2014.5 -
96. Szelényi I., 1983. Urban inequalities under state socialism. Oxfrod: Oxford Univerity Press.
97. Szelényi I., 1996. Cities under socialism – and after [in:] G. Andrusz, M. Harloe, I. Szelényi (eds.), Cities after socialism: Urban and regional change and conflict in post-socialist societies, Oxford: Blackwell Publishers, pp. 286-317.
98. Szelényi I., 2001. Poverty, ethnicity and gender in transitional societies: Introduction. Review of Sociology, vol. 7, no. 2, pp. 5-10.
http://dx.doi.org/10.1556/RevSoc.7.2001.2.1 -
99. Temelová J., Ouředníček M., 2009. Twenty years after socialism: The transformation of Prague's inner structure. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Sociologia, 1, pp. 9-30.
100. Temelová J., Novák J., Ouředníček M., Puldová M., 2011. Housing estates in the Czech Republic after socialism: Various trajectories and inner differentiation. Urban Studies, vol. 48, no. 9, pp. 1811-1834.
http://dx.doi.org/10.1177/0042098010379279 -
101. Temkin K., Rohe W.M., 1996. Neighbourhood change and urban policy. Journal of Planning Education and Research, vol. 15, no. 3, pp. 159-170.
http://dx.doi.org/10.1177/0739456X9601500301 -
102. TOSICS I., 2005. City development in Central and Eastern Europe since 1990 [in:] F.E.I. Hamilton, K. Dimitrovska Andrews, N. Pichler-Milanovic (eds.), Transformation of cities in Central and Eastern Europe: Towards globalization, Tokyo-New York-Paris: United Nations University, pp. 44-78.
103. Tsenkova S., 1996. Bulgarian housing reform and forms of housing provision. Urban Studies, vol. 33, no. 7, pp. 1205-1219.
http://dx.doi.org/10.1080/00420989650011582 -
104. Turkington R., Van Kempen R., Wassenberg F. (eds.), 2004. High-rise housing in Europe: Current trends and future prospects. Delft: Delft University Press.
105. Warchalska-Troll A., 2012. How to measure susceptibility to degradation in large post-socialist housing estates? Prace Geograficzne, 130, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, pp. 55-71.
106. Wassenberg F., 2013. Large housing estates: Ideas, rise, fall and recovery: The Bijlmermeer and beyond. Sustainable Urban Areas, 48, Delft: Delft University Press.
107. Wassenberg F., Turkington R., Van Kempen R., 2004. High-rise housing estates in Europe [in:] R. Turkington, R. Van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise housing in Europe: Current trends and future prospects, Delft: Delft University Press, pp. 1-14.
108. Wassenberg F., Turkington R., Van Kempen R., 2004. Prospects for high-rise housing estates [in:] R. Turkington, R. Van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise housing in Europe: Current trends and future prospects, Delft: Delft University Press, pp. 265-280.
109. Węcławowicz G., Kozłowski S., Bajek R., 2003. Large housing estates in Poland: Overview of developments and problems on Warsaw. RESTATE, report 2f, Utrecht: Utrecht University…
110. Węcławowicz G., Guszcza A., Kozłowski S., Bielawska A., Adamiak A., Krasowska M., Fader A., Bierzyński A., 2005. Large housing estates in Poland: Opinions of residents on recent developments. RESTATE, report 4k, Utrecht: Utrecht University.
111. Węcławowicz G. 2007. Geografia społeczna miast. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
112. Węcławowicz G. 2013. Transnational development strategy for the post-socialist cities of Central Europe. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
113. VAN BECKHOVEN E., BOLT G., VAN KEMPEN R., 2009. Theories of neighbourhood change and decline: Their significance for post-WWII large housing estates [in:] R. Rowlands, S. Musterd, R. van Kempen (eds.), Mass housing in Europe: Multiple faces of development, change and responseBasingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 20-50.
114. Wiest K., 2011. Large-scale housing estates in Central and East European cities: Between residential preferences and local housing market differences. Housing: Theory and society, vol. 28, no. 4, pp. 410-431.
http://dx.doi.org/10.1080/14036096.2011.592213 -
115. Wojtkun G., 2004. Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku. Szczecin: Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej.
116. Zborowski A., 2000. Przemiany przestrzeni miasta postsocjalistycznego. Teoria i praktyka [in:] I. Jażdżewska (ed.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany: XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 61-66.
117. Zborowski A., 2005. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

88

Issue:

4

Start page:

621

End page:

648

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.0037

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: