RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zmiany układu koryt Wisły spowodowane funkcjonowaniem stopnia wodnego „Włocławek” na podstawie analizy zdjęć lotniczych* = Changes of Vistula River channels pattern caused by Włocławek Dam functioning based on the analysis of aerial photographs

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 3 (2015)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

In line with the classification after Brice (1975), the system of the contemporary Vistula channel may be identified as a complex anabranched (anastomosing) river system, consisting of the main channel of the braided river type with bars and islands, as well as meandering side channels separated by holms. In turn, following the views of Smith and Smith (1980), this system is in a transition phase from a braided to an anastomosing river system. The phase of transformation to an anastomosing one in the central and lower Vistula braided system could have started at the beginning of the Holocene and continued uninterrupted through to the present day (Starkel, 2001). Currently, the Vistula fluvial system changes in the vicinity of the dam on the Włocławek reservoir and is under the strong influence of the anthropogenic impact the functioning of the dam is able to exert. To analyze the effects of this transformation, we have studied changes in channel structure using a method proposed by Brice and Blodgett (1978), as modified by Szmańda and Luc (2010). Analyzing aerial photographs, we have measured the widths of channels (w), as well as the lengths (L) and widths of bars (w’) and inter-channel forms in the bottom of the valley (islands fixed by vegetation and inter-channel areas called holms). Dimensionless parameters of forms were also calculated: L/w – for length, w’/w – for width, and L/w’ for shape. Aerial photographs from the area of the two holms located in the Vistula valley – i.e. the Bógpomóż Holm (below the Reservoir) and the Wykowska Holm (above it) were our research material. These photos come in both cases from two periods, before and after the construction of the dam in Włocławek. The survey allowed the following conclusions to be drawn: (1) In the research period, the average width of the river channels below the dam has increased slightly, while above the barrier there has been a slight decrease. (2) By numbers of given forms, islands fixed by vegetation are found to be in the majority, whereas holms were more frequent in the floodplain inter-channel area. Irrespective of the type of form, most were elongated. (3) Both above and below the Reservoir, there has been a decrease in the number of (channel and valley) forms. The number of bars in the Vistula channel has decreased. The area of the inter-channel islands colonised by vegetation has increased through evolution in the direction of inter-channel and floodplain areas. As a result of the disappearance of the side arms, inter-channel areas have been absorbed by floodplains. (4) These processes have resulted in the slow preservation of the fixed multiple-channel fluvial system. We suggest calling this system an “anabranching river” as opposed to the classical anastomosing river (Smith and Smith, 1980).

References:

1. Babiński Z., 1982, Procesy korytowe Wisły poniżej zapory we Włocławku, Dokumentacja Geograficzna, 1-2.
2. Babiński Z., 1990, Charakterystyka równiny zalewowej dolnej Wisły, Przegląd Geograficzny, 62, 1-2, s. 95-117.
3. Babiński Z., 1992, Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 157.
4. Babiński Z., 1997, Procesy erozyjno-akumulacyjne poniżej stopnia wodnego Włocławek, ich konsekwencje i wpływ na morfodynamikę planowanego Zbiornika Nieszawa, IGiPZ PAN, Top-Kurier, Toruń.
5. Babiński Z., 2002, Wpływ zapór na procesy korytowe rzek aluwialnych, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.
6. Babiński Z., Klimek K., 1990, The present-day channel and flood-plain of the Vistula river, [w:] L. Starkel (red.), Evolution of the Vistula River Valley during the Last 15 000 Years, Geographical Studies, Special Issue, 5, IGiPZ PAN, s. 62-75.
7. Banach M., 1998, Dynamika brzegów dolnej Wisły, Dokumentacja Geograficzna, 9.
8. Bogucka-Szymalska M., Magnuszewski A., 2007, Zastosowanie modelu NCCHE2D do oceny warunków sedymentacji w Jeziorze Włocławskim, Prace i Studia Geograficzne UW, 38, s. 105-116.
9. Brandt A.S., 2000, Classification of geomorphological effects downstream of dams, Catena, 40, s. 375-401.
10. Brice J.C., 1975, Air Photo Interpretation in the Form and Behaviour of Alluvial River, Final Report to the US Army Research Office, Durham, North Carolina, USA.
11. Brice J.C., Blodgett J.C., 1978, Counter Measures for Hydraulic Problems at Bridges, 1. Analysis and Assessment, Report No. FHWA-RD-78-162, Federal Highway Administration, Washington.
12. Falkowski E., 1967, Ewolucja holoceńskiej Wisły na odcinku Zawichost–Solec i inżyniersko--geologiczna prognoza jej dalszego rozwoju, Biuletyn IG, 198, 4, s. 57-131.
13. Falkowski E., 1971, Historia i prognoza rozwoju układu koryta wybranych odcinków rzek nizinnych Polski, Biuletyn Geologiczny UW, 12.
14. Falkowski E., 1980, Problemy genezy i interpretacji ukształtowania doliny środkowej i dolnej Wisły, Przegląd Geologiczny, 6, s. 345-347.
15. Falkowski E., 1990, Morphogenetic classification of river valleys developing in formerly glaciated areas for needs of mathematical and practical modelling in hydrotechnical projects, Geographia Polonica, 58, s. 55-67.
16. Florek E., Florek W., Mycielska-Dowgiałło E., 1987, Morphogenesis of the Vistula valley between Kepa Polska and Plock in the Late Glacjal and Holocene, [w:] L. Starkel (red.), Evolution of the Vistula River Valley during the Last 15 000 Years, Geographical Studies, Special Issue, 4, s. 189-205.
17. Florek W., Mycielska-Dowgiałło E., Starkel L., 1990. Lithology and facies of fluvial deposits, [w:] L. Starkel (red.), Evolution of the Vistula River Valley during the Last 15 000 Years, Geographical Studies, Special Issue, 5, s. 111-126.
18. Gradziński R., Baryła J., Doktor M., Gmur D., Gradziński M., Kędzior A., Paszkowski M., Soja R., Zieliński T., Żurek S., 2003, Vegetation-controlled modern anastomosing system of the upper Narew River (NE Poland) and its sediments, Sedimentary Geology, 3-4, s. 253-276.
19. Grześ M., 1991, Zatory i powodzie zatorowe na dolnej Wiśle – mechanizmy i warunki, IGiPZ PAN, Warszawa.
20. Grześ M., 1999, Rola zjawisk lodowych w kształtowaniu koryta dolnej Wisły, Acta UNC, Geografia, 29, UMK Toruń, s. 113-128.
21. Habel M., 2013, Dynamics of Vistula River Channel Deformation Downstream of the Włocławek Reservoir, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
22. Kalicki T., Szmańda J.B., 2009, Litologia, wiek i geneza mad wiślanych w Kotlinie Sandomierskiej i Kotlinie Toruńskiej, Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, 5, Seria Geografia, 88, s. 165-186.
23. Miall A.D., 1985, Architectural-element analysis: A new method of facies analysis applied to fluvial deposits, Earth-Science Reviews, 22, s. 261-308.
24. Morris G.L., Fan, J., 1997, Reservoir Sedimentation Handbook: Design and Management of Dams, Reservoirs, and Watersheds for Sustainable Use, McGraw-Hill, New York.
25. Mycielska-Dowgiałło E., Chomski J., 2000, Evolution of the Vistula valley between Kępa Polska and Płock during the Last Glaciation and Holocene, [w:] A. Magnuszewski, Z. Mikulski, W.L.F. Brinkman (red.), Floodplain Pollution Control Management (Vistula River, Poland), Deutsches IHP/OHP-Nationalkomitee, Koblenz, s. 11-20.
26. Nanson G.C., Knighton A.D., 1996, Anabranching rivers: their cause, character and classification, Earth Surface Processes and Landforms, 21, s. 217-239.
27. Niewiarowski W., 1987, Evolution of the lower Vistula valley in the Unisław Basin and the river gap to the North of Bydgoszcz Fordon, [w:] L. Starkel (red.) Evolution of the Vistula river valley during the last 15 000 years, Geographical Studies, Special Issue, 4, s. 234-252.
28. Niewiarowski W., 1997, Morfogeneza Basenu Unisławskiego, [w:] Procesy, formy i osady fluwialne na obszarze młodoglacjalnym Niżu Polskiego. Warsztaty Terenowe, Toruń-Słupsk, 18-21 czerwca 1997 r., Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Toruń, s. 53-57.
29. Petts G.E., Gurnell A.M., 2005, Dams and geomorphology: Research progress and future directions, Geomorphology, 71, s. 27-47.
30. Rosgen D.L., 1994, A classification of natural rivers, Catena, 22, s. 169-199.
31. Schumm S.A., 1981, Evolution and response of the fluvial system, sedimentologic implication, [w:] Ethridge F.G., Flores R.M. (red.), Recent and Ancient Nonmarine Depositional Environments: Models for Exploration, Society of Economic Paleontologist and Mineralogist, Special Publications, 31, s. 19-30.
32. Smith D.G., Smith N.D., 1980, Sedimentation in anastomosed river system: example from alluvial valley Near Banff, Alberta, Journal of Sedimentary Petrology, 50, 1, s. 157-164.
33. Starkel L., 2001, Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś, Monografie IGiPZ PAN, 2, Warszawa.
34. Szmańda J.B., Luc M., 2010, Układ wielokorytowy Dunaju pomiędzy Ćunovem a Gabćíkovem – analiza przestrzenna na podstawie klasyfikacji rzek według Brice'a, Landform Analysis, 13, s. 129-133.
35. Teisseyre A.K., 1991, Klasyfikacja rzek w świetle analizy systemu fluwialnego i geometrii hydraulicznej, Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 22, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
36. Teisseyre A.K., 1992, Rzeki anastomozujące – procesy i model sedymentacji, Przegląd Geologiczny, 4, s. 241-248.
37. Tomczak A., 1982, The evolution of the Vistula river valley between Toruń and Solec Kujawski during the Late Glacial and Holocene, [w:] L. Starkel (red.), Evolution of the Vistula River Valley during the Last 15 000 Years, Geographical Studies, Special Issue, 1, s. 108-129.
38. Tomczak A., 1987, Evolution of the Vistula valley in the Toruń Basin in the Late Glacial and Holocene, [w:] L. Starkel (red.), Evolution of the Vistula River Valley during the Last 15 000 Years, Geographical Studies, Special Issue, 4, s. 207-232.
39. Wang Z., Hu C., 2004, Iteractions between fluvial systems and large scale hydroprojects, [w:] Proceedings of the Ninth International Symposium on River Sedimentation, October 18-21, 2004, Yichang, China, 1, s. 46-64.
40. Wiśniewski E., 1987, Evolution of the Vistula valley between Warsaw and Płock Basin during the last 15 000 years, [w:] L. Starkel (red.), Evolution of the Vistula River Valley during the Last 15 000 Years, Geographical Studies, Special Issue, 4, s. 171-187.
41. Wiśniewski E., 1990, The lower Vistula valley, [w:] L. Starkel (red.), Evolution of the Vistula River Valley during the Last 15 000 Years, Geographical Studies, Special Issue, 5, s. 146-153.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

87

Issue:

3

Start page:

517

End page:

533

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56854 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.3.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Nov 4, 2015

Number of object content hits:

786

Number of object content views in PDF format

1103

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/77384

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information