Object structure

Title:

Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznych gatunków roślin muraw napiaskowych z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis = Comparison of European scales of ecological indicator values in the evaluation of a natural environment based on characteristic species of sandy, xeric grasslands of Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis class

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 3 (2015)

Creator:

Roo-Zielińska, Ewa (1948– )

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

ekologiczne skale liczb wskaźnikowych ; ubogie murawy napiaskowe ; charakterystyczne gatunki roślin ; środowisko fizycznogeograficzne ; cechy klimatyczne ; właściwości gleb

Abstract:

Porównanie trzech oryginalnych skal ekologicznych liczb wskaźnikowych powstałych w różnych regionach geograficznych Europy środkowej: (1) w Niemczech – H. Ellenberga i innych (1991), (2) w Szwajcarii – E. Landolta (1977) i (3) w Polsce – K. Zarzyckiego i innych (2002) jest podstawowym przedmiotem opracowania. Do porównania trzech skal wykorzystano zbiór gatunków roślin naczyniowych charakterystycznych dla muraw napiaskowych z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis. Celem analizy jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu skale liczb ekologicznych wywodzące się z różnych części Europy Środkowej są zgodne (lub odmienne) w diagnozach ekologicznych tych samych gatunków wyrażonych przez trzy liczby wskaźnikowe (odpowiadające trzem skalom) dla każdej z sześciu cech środowiska geograficznego: trzech klimatycznych – światła „L”, temperatury „T”, stopnia kontynentalizmu „K” i trzech glebowych – wilgotności „F”, kwasowości „R” oraz zawartości azotu „N”. Wyniki porównania wskazują zarówno na wyraźne różnice, jak i na zgodności. Najbardziej zgodne okazały się skale Ellenberga i Zarzyckiego. Dotyczy to podobnego waloru wskaźnikowego gatunków roślin względem warunków świetlnych (L), termicznych (T) i wilgotności gleby (F). Zgodność skal Ellenberga i Landolta dotyczy diagnozy ekologicznej względem zawartości azotu w podłożu (N).

References:

1. Diekmann M., 2003, Species indicator values as an important tool in applied plant ecology – a review, Basic and Applied Ecology, 4, s. 1-14.
2. Dzwonko Z., Loster S., 2000, Testing of Ellenberg and Zarzycki indicator values as predictors of soil and light conditions in woodlands, [w:] J.J. Wójcicki J, Wołek, U. Korzeniak (red.), Fragmenta Floristica et Geobotanica, 45, 1-2, s. 49-62.
3. Ellenberg H., Weber H.E., Düll R., Wirth V., Werner W., Paulissen D., 1991, Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa, Scripta Geobotanica, 18, Göttingen.
4. Falińska K., 1997, Ekologia roślin. Podstawy teoretyczne, populacja, zbiorowisko, procesy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
5. Hill M.O., Carey P.D., 1997, Prediction of yield in the Rothamsted Park grass experiment by Ellenberg indicator values, Journal of Vegetation Science, 8, s. 579-586.
6. Kershaw K.A., 1978, Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin, PWN, Warszawa.
7. Kostrowicki A., Wójcik Z., 1972, Podstawy teoretyczne i metodyczne oceny warunków przyrodniczych, [w:] Metody oceny warunków przyrodniczych produkcji rolniczej, Biuletyn KPZK PAN, 71, Warszawa, s. 7-64.
8. Kozłowska A., 1991, Analiza porównawcza ekologicznych liczb wskaźnikowych (wg Ellenberga i Zarzyckiego). Comparative analysis of ecological indicative values (according to Ellenberg and Zarzycki), Wiadomości Botaniczne, 35, 1, s. 11-21.
9. Landolt E., 1977, Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora, Veröffentlichungen Geobotanisches Institut der ETH Stiftung Rübel, 64, Zürich.
10. Lindacher R., red. 1995, PHANART Datenbank der Gefässpflanzen Mitteleuropas, Erklarung der Kennzahlen, Aufbau und Inhalt (PHANART Database of Centraleuropean Vascular Plants, Explanation of codes, Structure and Contents), Veröffentlichungen des Geobotanischen Institut der ETH, Stiftung Rübel, 125, Zürich.
11. Matuszkiewicz W., 2001, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
12. Motyka J., 1962, Ekologia roślin. Część ogólna i analityczna, PWRiL, Warszawa.
13. Podbielkowski Z., 1991, Geografia roślin, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
14. Remmert H., 1985, Ekologia, PWRiL, Warszawa.
15. Roo-Zielińska E., 2004, Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 199, Warszawa.
16. Roo-Zielińska E., 2009, Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznych gatunków roślin lasów liściastych z klasy Querco-Fagetea, Przegląd Geograficzny, 81, 3, s. 317-345.
17. Roo-Zielińska E., 2012, Porównanie europejskich skal ekologicznych liczb wskaźnikowych w ocenie środowiska fizycznogeograficznego na podstawie charakterystycznych gatunków roślin muraw ciepłolubnych z klasy Festuco-Brometea, Przegląd Geograficzny, 84, 1, s. 23-51.
18. Roo-Zielińska E., 2014, Wskaźniki ekologiczne zespołów roślinnych Polski, Wydawnictwo.
19. Roo-Zielińska E., Solon J., Degórski M., 2007, Ocena stanu i przekształceń środowiska przyrodniczego na podstawie wskaźników geobotanicznych, krajobrazowych i glebowych (Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań), Monografie, IGiPZ PAN, 9, Warszawa.
20. Schaffers A.P., Sykora K.V., 2000, Reliability of Ellenberg indicator values for moisture, nitrogen and soil reaction: a comparison with field measurements, Journal of Vegetation Science, 11, s. 225-244.
21. Sienkiewicz-Paderewska D., 2010, Zbiorowiska roślinne z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941 występujące na trwałych użytkach zielonych w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu", Łąkarstwo w Polsce, 13, s. 137-155.
22. Strain B.R., Billings D.W. (red.), 1974, Vegetation and Environment, Handbook of Vegetation Science, 6, W. Junk, The Haque.
23. Wysocki Cz., Sikorski P., 2009, Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
24. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U., 2002, Ecological Indicator Values of Vascular Plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

87

Issue:

3

Start page:

409

End page:

438

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.3.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: