Object structure

Title:

Rekreacyjne wykorzystanie zbiornika retencyjnego w gminie Kluczbork = Recreational use of water storage reservoir in the municipality of Kluczbork

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich, t. 37

Creator:

Ostrowska, Małgorzata ; Sałdak, Agnieszka

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

zbiornik retencyjny ; ankieta ; wskaźniki fizyko-chemiczne

Abstract:

Celem opracowania jest analiza możliwości wykorzystania zbiornika wodnego na terenie gminy Kluczbork, na rzece Stobrawie, w kierunku rekreacyjno-turystycznym. Przeanalizowano wyniki dwóch ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców przyległej do zbiornika wsi Ligota Zamecka. Termin pierwszej ankietyzacji został wybrany w momencie, kiedy mieszkańcy znali jedynie projekt budowy zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Kluczborku. Drugą ankietę przeprowadzono, kiedy zbiornik był już ukończony i napełniony wodą. Wyniki ankietyzacji pokazują, że opinia mieszkańców, zmieniła się wraz z wybudowaniem zbiornika (więcej jest opinii pozytywnych). Ponadto wykonano dwukrotnie orientacyjne badanie fizykochemiczne wody w zbiorniku. Próby pobrano jesienią i wiosną poniżej miejsca wlotu rzeki Stobrawa do zbiornika wstępnego oraz na wlocie do właściwego zbiornika retencyjnego.

References:

1. Arciszewski W., 2011, Uratujemy Jeziora Turawskie, Portal Wiadomości24.pl, [dostęp 24 stycznia 2015]: http://www.wiadomosci24.pl/
2. Atlas hydrologiczny Polski, 1987, Praca zbiorowa pod kierownictwem J. Stachy, IMiGW, Warszawa.
3. Bielak B., 2007, Turystyka w otoczeniu zbiorników zaporowych na Dunajcu, Prace Geograficzne, 117, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 13–27.
4. Bzdyra J., 2013, Efektywność uzdatniania wody powierzchniowej ze zbiornika retencyjnego, Praca inżynierska wykonana w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej, Uniwersytet Opolski, Opole (maszynopis).
5. Codzienna gazeta internetowa – Nasz Tomaszów, 2013, Zbiornik Sulejów kończy 40 lat, [dostęp 25 stycznia 2015], https://www.nasztomaszow.pl/turystyka-i-rekreacja/zbiornik-sulejow-konczy-40-lat/
6. Czamara W., 2001, Zastosowanie zbiorników wstępnych do ochrony zbiorników retencyjnych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Inżynieria Środowiska, s. 258 –262.
7. Dobrowolski W., 2009, Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawa w km 61 + 500, Zakład Konsultingowo-Usługowy Budopol P.B., Namysłów.
8. Duda-Gromada K., 2009, Charakterystyka ruchu turystycznego wokół wybranych zbiorników retencyjnych w Polsce, Prace Geograficzne, 121, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 87–95.
9. Fedyk W., Dołęga A., Pęgowska P., Zawiła-Piłat M., Haromszeki Ł., Wilk A., 2009, Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Ślęża", Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Wrocław.
10. http://www.radio.opole.pl/2012/maj/wiadomosci/kluczbork-bakterie-coli-w-zbiorniku-retencyjnym.html
11. Kajak Z., 1998, Hydrobiologia – limnologia, PWN, Warszawa.
12. Kluczbork kluczem do sukcesu. Aktualności, Otwarto zbiornik retencyjny pod Kluczborkiem. Zatwierdzone i wpisane 2012-10-03 [dostęp 10 czerwca 2014]: http://bip.kluczbork.pl/informacje/aktualnosci/index.php?x=2460
13. Koc J., Duda M., Tucholski S., 2008, Znaczenie zbiornika retencyjnego dla ochrony jeziora przed spływami fosforu ze zlewni rolniczej, Acta Scientiarum Polonorum – Kształtowanie Środowiska, 7 (1), Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Szczecin, Warszawa, Wrocław, s. 13–24.
14. Kompas inwestycji, Informacje ogólne, Zbiornik retencyjny Kluczbork [dostęp 10 czerwca 2014]: http://www.kompasinwestycji.pl/zbiornik-retencyjny-kluczbork-2896
15. Kozak E., Jaroń-Warszyńska R., 2000, Ogólne założenia i stan środowiska obszaru funkcjonalnego Zielone Karpaty", Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów-Krasiczyn.
16. Leopold M., 1979, Dlaczego uprawia się wędkarstwo, Materiały z Sympozjum PZW Wędkarstwo 2000"
17. Leopold M., 1973, Gospodarka rybacka a rekreacja, Materiały z Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej Problemy wód śródlądowych".
18. Nowak A., Nowak L., 2009; Strategia rozwoju turystycznego pogranicza nysko-jeseníckiego na obszarze powiatu nyskiego, opracowanie nt. Szkolenia i doradztwo strategiczne, Nysa.
19. Ostrowska M., Ledwoń K., 2000, Porównanie jakości wody rzeki Mała Panew na stanowiskach Jedlice i Turawa z uwzględnieniem wpływu zbiornika retencyjnego Turawa, I Warsztaty z Metodologii Nauk Empirycznych (Uniwersytet Opolski, Katedra Inżynierii Procesowej, Zakład Inżynierii Środowiska), Opole-Łosiów, s. 13–25.
20. Ostrowski K., Bogdał A., 2008, Ocena jakości i walorów użytkowych wody odpływającej ze zlewni potoku Korzeń w aspekcie jej magazynowania w zbiorniku małej retencji, Acta Scientiarum Polonorum – Kształtowanie Środowiska, 7 (3), Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Siedlce, Szczecin, Warszawa, Wrocław, s. 3–11.
21. Podgórska B., Górniak J., Synowiec P., Janowska M., Synowiec J., 2009, Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Kluczbork na lata 2009–2012 z perspektywą 2013–2016, zespół firmy ALBEKO z siedzibą w Opolu.
22. Radio Opole, Kluczbork: Bakterie coli w zbiorniku retencyjnym. Data publikacji: 09 maja 2012 [dostęp 10 czerwca 2014]:
23. Świerk D., Szpakowska B., Dudzińska D., 2010, Wartości rekreacyjne naturalnych i sztucznych zbiorników położonych na terenie Poznania, Problemy Ekologii Krajobrazu, 27, s. 495–503.
24. Traczewska T. M., 2012, Problemy ekologiczne zbiorników retencyjnych w aspekcie ich wielofunkcyjności, Europejskie sympozjum Współczesne problemy ochrony przeciwpowodziowej, Paryż-Orlean 28-30.03.2012.
25. Trojanowska A., Polański K., Zawadzka A., Izydorczyk K., 2007, Przestrzenne zróżnicowanie zawartości wybranych pierwiastków, w tym metali ciężkich w osadach zbiornika Sulejowskiego przed i po wystąpieniu zakwitu sinicowego, [w:] Bory Tucholskie i inne obszary leśne – ochrona, monitoring, edukacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 361–370.
26. Wcisło M., 2007, Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork" na rzece Stobrawa, Opracowanie na potrzeby gospodarki, Praszka.
27. Wiśniewolski W., Borzęcka I., Buras P., 2001, Problemy gospodarki rybacko-wędkarskiej w Zbiorniku Zegrzyńskim, [w:] A. Wołos (red.), Wybrane problemy rybactwa w 2000 roku, Wydawnictwo IRS, Olsztyn, s. 79–98.
28. Wołos A., 1994, Urządzanie łowisk wędkarskich w małych zbiornikach wodnych, Wydawnictwo IRS, 166, Olsztyn.
29. Wyszogrodzka K., Debis J., Konewecka R., Steckiewicz M., Ragus M., Gonera H., Brzeska P., Karczewska A., Wanagos M., 2007, Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007–2020, Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

37

Start page:

217

End page:

227

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.37.13

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: