Object structure

Title:

Urbanizacja wsi na przykładzie miast zdegradowanych województwa świętokrzyskiego = Urbanization of villages on the example of former towns in the Świętokrzyskie Voivodeship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich, t. 37

Creator:

Sokołowski, Dariusz

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

urbanizacja wsi ; miasta zdegradowane ; prawa miejskie ; sieć osadnicza ; funkcje miast ; morfologia miast

Abstract:

Urbanizacja obszarów wiejskich wykazuje zróżnicowanie form oraz głębokość przemian, co jest uwarunkowane m.in. genezą i położeniem określonych miejscowości. Kategorią osiedli wiejskich posiadających szczególnie dobrze rozwinięte cechy miejskie, zarówno w rozumieniu ilościowym (natężenie cech), jak i jakościowym (liczba tych cech) są byłe miasta. Niektóre z nich, pomimo wiejskiego obecnie statusu, zachowały miejski układ przestrzenny, silne związki z zapleczem i inne miejskie cechy, dzięki którym w świadomości społeczności lokalnych ciągle pozostają miastami. Charakterystyka tych jednostek uwzględnia m.in. zagadnienia demograficzne, funkcjonalne i morfologiczne. Część miejscowości wytypowano jako posiadające szanse na odzyskanie praw miejskich.

References:

1. Drobek W., 1999, Rola miast zdegradowanych w sieci osadniczej Śląska, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole.
2. Golachowski S., 1964, Dawne wzory i nowe modele wsi, Czasopismo Geograficzne, 35, 3–4, s. 371–386.
3. Golachowski S., 1965, Proces semi-urbanizacji w województwie opolskim, Kwartalnik Opolski, 2, s. 54–58.
4. Dziewoński K., Kiełczewska-Zaleska M. (red.), 1957, Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast, Prace Geograficzne IG PAN, 9, Warszawa.
5. Jelonek A., 1967, Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r., Dokumentacja Geograficzna, z. 3–4.
6. Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2012, Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej, [w:] K. Heffner, A. Halama (red.), Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 9–24.
7. Kiełczewska-Zaleska M., 1969, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa.
8. Krzysztofik R., 2006, Nowe Miasta w Polsce w latach 1980–2007. Geneza i mechanizmy rozwoju. Próba typologii, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
9. Maik W., 1977, A graph theory approach to the hierarchical ordering of elements of the settlement systems, Questiones Geographicae, 4, s. 95–108.
10. Miasta polskie w tysiącleciu, 1965, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
11. Mularczyk M., 2006, Przemiany społeczno-zawodowe w małych miastach woj. świętokrzyskiego w latach 1995–2004, [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Uwarunkowania rozwoju małych miast, Biuletyn KPZK PAN, 226, s. 95–105.
12. Ratzel F., 1891, Anthropogeographie, t.II, Stuttgart.
13. Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1920/22, 1923, GUS, Warszawa.
14. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i krajów słowiańskich, 1880–1902 (15 tomów), F. Sulimierski, W. Walewski (red.), Warszawa.
15. Sokołowski D., 1994, Hierarchia miejscowości centralnych w makroregionie dolnej Wisły, Acta Univ. Nicolai Copernici, Geografia 26, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 107–124.
16. Sokołowski D., 1999, Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.
17. Sokołowski D., 2006, Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, Wyd. UMK, Toruń.
18. Sokołowski D., 2008, Miasta nowe i potencjalne jako główne elementy kontinuum wiejsko-miejskiego w Polsce, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 63–78.
19. Statystyka miast i osiedli 1945-1965, 1967, Seria Statystyka Regionalna, 6, GUS.
20. Stelmach M., Malina R., Tkocz J., Żukowski B., 1990, Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce, Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław.
21. Śleszyński P., 2006, Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego, [w:] A. Richling, B. Stojek, M. Strzyż, I. Szumacher, E. Świercz (red.), Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu, XVI/2, WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, s.75–88.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

37

Start page:

195

End page:

216

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.37.12

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: