Object structure

Title:

Przekształcenia gruntów rolnych sprzedanych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w aglomeracji poznańskiej = Changes in the agricultural land sold by the Agricultural Property Stock of the State Treasury in the agglomeration of Poznań

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich, t. 37

Creator:

Maćkiewicz, Barbara

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

grunty rolne ; Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa ; aglomeracja poznańska ; obrót ziemią rolną ; odrolnienie gruntów

Abstract:

Artykuł podejmuje problematykę gospodarowania gruntami rolnymi położonymi w miastach i ich otoczeniu. Celem opracowania jest analiza zmian dotyczących najlepszych jakościowo gruntów rolnych w aglomeracji poznańskiej. Zbadano przekształcenia, jakim podlegały wysokiej klasy grunty sprzedane z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dane stanowiące materiał wyjściowy analiz mają charakter pierwotny i obejmują transakcje z lat 2000–2009. Szczegółowe badania dotyczące historii działek, jak również zmian użytkowania i przeznaczenia gruntów, odnoszą się do graniczącej z Poznaniem od północnego zachodu gminy wiejskiej Rokietnica, w której sprzedaż gruntów z Zasobu WRSP była największa i obejmowała gleby o wysokich klasach bonitacyjnych. Na podstawie numerów sprzedanych działek dokonano analiz ich późniejszych podziałów geodezyjnych, zmian użytków gruntowych oraz zapisów dokumentów planistycznych. Badania przeprowadzono w oparciu o informacje uzyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Urzędu Gminy Rokietnica.

References:

1. Bański J., 2005, Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi, Studia Obszarów Wiejskich 9, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
2. Dudzińska M., 2003, Gospodarowanie nieruchomościami będącymi w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
3. Kacprzak E., Maćkiewicz B., 2011, Wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolniczej w powiecie poznańskim w latach 2000–2009, [w:] E. Kacprzak, B. Maćkiewicz (red.), Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 16, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 61–70.
4. Kacprzak E., Maćkiewicz B., 2013, Farmland conversion and changes in the land-use pattern in the Poznań agglomeration in the years 2000–2009, [w:] A. Kołodziejczak (red.), Questiones geographicae, 32(4), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 91–102.
5. Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Zakład Wydawniczy -NOMOS-, Kraków.
6. Krasowicz S., Oleszek W., Horabik J., Dębicki R., Jankowiak J., Stuczyński T., Jadczyszyn J., 2011, Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski (Rational management of the soil environment in Poland), Polish Journal of Agronomy, 7, Institute of Soil Science and Plant Cultivation National Research Institute, Puławy, s. 43–58.
7. Krzyk P., Tokarczuk T., Hreczko-Hyłowa E., Ziobrowski Z., 2013, Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast – problemy planistyczne, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
8. Maćkiewicz B., 2007, Rynek nieruchomości niezabudowanych w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 1995–2000, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
9. Maćkiewicz B., 2011, Sprzedaż gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu i powiecie poznańskim w latach 2000–2009, [w:] E. Kacprzak, A. Kołodziejczak (red.), Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 14, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 91–103.
10. Mantey D., 2011, Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo część północna, 2013, Rokietnica.
12. Prus B., 2012, Kierunki zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w Polsce (Trends in agricultural and forest land use changes in Poland), Geodesy and Cartography, 11(2), WDN PAN, Warszawa, s. 27–40.
13. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2012 r., ANR, 2013,Warszawa.
14. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica, 2011, Rokietnica
15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741).
16. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. (Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464).
17. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 503).
18. Wójcik M., 2008, Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

37

Start page:

169

End page:

180

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.37.10

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: