Object structure

Title:

Kierunki specjalizacji funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa lubelskiego w świetle lokalnych uwarunkowań = Functional specialization of rural areas in the Lubelskie Voivodeship considering local conditions

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich, t. 37

Creator:

Flaga, Małgorzata ; Wesołowska, Monika

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

województwo lubelskie ; obszary wiejskie ; specjalizacja funkcjonalna

Abstract:

Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce spowodowały pojawienie się na obszarach wiejskich nowych trudności i wyzwań. W niniejszym opracowaniu przedstawiono korzystne i niekorzystne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego, m.in. trudną sytuację demograficzną, niską jakość kapitału ludzkiego, peryferyjne położenie, monofunkcyjność obszarów, położenie na pograniczu religijnym i kulturowym i inne. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania wyznaczono obszary reprezentujące różne kierunki specjalizacji (obszary funkcjonalne), m.in. mieszkaniowe, turystyczno-rekreacyjne, usługowe, rolnicze i inne.

References:

1. Audyt turystyczny województwa lubelskiego, 2008, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A, Warszawa.
2. Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Warszawa.
3. Bański J., 2013, Polska wieś w perspektywie 2050 roku, Studia Obszarów wiejskich, 33, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
4. Bański J., Dobrowolski J., Flaga M., Janicki W., Wesołowska M., 2010, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 21, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
5. Bański J., Flaga M. 2013, The areas of unfavourable demographic processes in eastern Poland – selected aspects, Barometr Regionalny, 11, 2, s. 11–18.
6. Bański J., Pantylej W., Janicki W., Flaga M., Wesołowska M., 2014, Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 36, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
7. Bednarek-Szczepańska M., 2010, Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny, Studia Obszarów Wiejskich, 23, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
8. Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
9. Duczkowska-Małysz K., 1998, Rolnictwo – wieś – państwo, PWN, Warszawa.
10. Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne, 148, IGiPZ PAN, Warszawa.
11. http://www.trendyrozwojowemazowsza.pl/sites/default/files/www_trm_nr_3.pdf
12. Janicki W. (red.), 2011, Województwo lubelskie. Środowisko-społeczeństwo-gospodarka, Norbertinum, Lublin.
13. Janicki W., 2013, Obszary wiejskie w województwie lubelskim A.D. 2050, [w:] J. Bański (red.), Polska wieś w perspektywie długookresowej – ujęcie regionalne, Studia Obszarów Wiejskich, 31, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa. s. 53–66.
14. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, załącznik do Uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., (Monitor Polski z 27 kwietnia 2012, poz. 252)
15. Kukuła S., Krasowicz S., Igras J., 2009, Potencjał żywicielski rolnictwa województwa lubelskiego na tle Wielkopolski i kraju, IUNG, Puławy (maszynopis).
16. Miszczuk A., 1993, Wyludnianie się wsi a rolnictwo wschodniej Lubelszczyzny, Dokumentacja Geograficzna, 3.
17. Miszczuk A., Wesołowska M., 2012, Uwarunkowania demograficzne wiejskich rynków pracy Polski Wschodniej-ujęcie typologiczne, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Wiejskie rynki pracy-zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, CXLV, Warszawa, s. 209–229.
18. Sikora J., 2012, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(24), s. 215–226.
19. Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006–2020. Uwarunkowania i diagnoza stanu wyjściowego, t. 1, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin, 2005.
20. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą do 2030 r.), Lublin, 2013. http://www.strategia.lubelskie.pl/SRWL%202014-2020%20FIN.pdf
21. Sznajder M., Przezbórska L., 2006, Agroturystyka, PWE, Warszawa.
22. Śleszyński P., 2006, Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego, [w]: A. Richling (red.), Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, cz. II, 3, Człowiek i krajobraz – ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16/2, Warszawa, s.75–88.
23. Śleszyński P., 2013, Prawidłowości zróżnicowań przestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r., Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 3, s. 37–62.
24. Śleszyński P., Czapiewski K., Komornicki T., Stępniak M., Świątek D., Węcławowicz G., Deręgowska A., Janc K., Jaworska B., Rosik P., Siłka P., Wisniewski R., 2012, Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza, Trendy rozwojowe Mazowsza, 3/2012, Warszawa.
25. Tucki A., 2008, Potencjał turystyczny regionu lubelskiego i możliwości jego wykorzystania, maszynopis pracy doktorskiej, Lublin.
26. Warszyńska J., 1985, Funkcja turystyczna Karpat polskich, Filia Geographica, series Geogr.-Oeconomica, XVIII, s.79–104
27. Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
28. Wesołowska M., 2013, Demographic Process in the Lubelskie Voivodeship Villages, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Transformation processes of rural areas, Studia Regionalia, 36, KPZK PAN, Warszawa, s. 187–202.
29. Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie, 6, IGiPZ PAN, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

37

Start page:

143

End page:

156

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.37.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: