Object structure
Title:

Wielofunkcyjność rolnictwa jako czynnik rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce = Multifunctionality of agriculture as a sustainable development factor of rural areas in Poland

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich, t. 37

Creator:

Kołodziejczak, Anna ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

wielofunkcyjność rolnictwa ; rozwój zrównoważony ; obszary wiejskie ; autokorelacja przestrzenna

Abstract:

Artykuł dotyczy określenia lokalnych związków przestrzennych wielofunkcyjnego rolnictwa objętego wsparciem finansowym Wspólnej Polityki Rolnej z rozwojem zrównoważonym obszarów wiejskich w powiatach sąsiadujących. Do określenia lokalnych związków przestrzennych wykorzystano metody statystyki lokalnej Morana Ii., jako zmienną przyjęto powierzchnię użytków rolnych objętych dofinansowaniem unijnym z pakietów programu rolnośrodowiskowego: „Rolnictwo zrównoważone”, „Rolnictwo ekologiczne”, „Ochrona gleb i wód”, działania „Wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania” (ONW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.

References:

1. Anselin L., 1995, Local Indicators of Spatial Association – LISA, Geographical Analysis, 27, s. 93–115.
-
2. Bivand R., 1980, Autokorelacja przestrzenna a metody analizy statystycznej w geografii, [w:] Z. Chojnicki (red.), Analiza regresji w geografii, PWN, Poznań, s. 23–38.
3. Cliff A.D., Ord J.K., 1973, Spatial Autocorrelation, Pion, London.
4. Dax T., Hellegers P. 2000, Policies for Less Favoured Areas, [w:] F. Brouwer, P. Lowe (red.), CAP Regimes and the European Contryside. Prospects for Integration between Agricultural Regional and Environmental Policies, CAB International, Wallingford, s. 179–197
5. Ferrari S., Rambonilaza M. 2008, Agricultural Multifunctionality Promoting Policies and the Saveguarding of Rural Landscapes: How to Evaluate the Link?, Landscape Res., 33, 3.
-
6. Janc K., 2006, Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) – wybrane zagadnienia metodyczne, [w:] T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Dokumentacja Geograficzna, 33, Warszawa, s. 76–83.
7. Jaszkiewicz W. 2007, Znaczenie rolnictwa ekologicznego w kontekście idei zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Graczyk (red.), Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Eko-Press, Białystok-Wrocław, s. 93–100.
8. Kłodziński M. 2006, Rolnictwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, [w:] J. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (3), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 52, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 9–22.
9. Kossowski T., 2010, Teoretyczne aspekty modelowania przestrzennego w badaniach regionalnych, [w:] P. Churski (red.), Praktyczne aspekty badań regionalnych, Varia vol. III. Biuletyn IGSEiGP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 12, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 9–26.
10. Multifunctionality: Towards an Analytical Framework, 2001, Paris, OECD.
11. Pietrzykowski R., 2011, Wykorzystanie metod statystycznej analizy przestrzennej w badaniach ekonomicznych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-pomorskiej Szkoły, 4, Bydgoszcz, s. 97–112.
12. Renting H., Marsden T.K., Banks J. 2003, Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development, Environment and Planning A, 35 (3), s. 393–411.
13. Sołtysiak U. (red.), 1994, Rolnictwo ekologiczne w praktyce, Stowarzyszenie Ekoland, Warszawa.
14. Suliborski A. 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
15. van der Ploeg J. D., Roep D. 2003, Multifunctionality and Rural Development: The Actual Situation in Europe, [w:] G. van Huylenbroeck, G. Durand (red.), Multifunctional Agriculture: A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Burlington VT, Ashgate, Aldershot, s. 37–54.
16. van Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Mettepemningen E.,Verspecht A., 2007, Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Instruments, Living Reviews in Landscape Research, 3, serwis internetowy: http:// www.livingreviews.org/lrlr-2007-3.
17. Wilkin J. 2010, Wielofunkcyjność rolnictwa – nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa, Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 17–51.
18. Wilson G.A. 2001, From productivion to post productivism….and back again? Exploring the (un) changed natural and mental landscapes of European agriculture, Transactions of the Institute of British Geographers, 26 (1), s. 77–102.
19. Woś A., Zegar J. 2002, Rolnictwo społecznie zrównoważone, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
20. Wójcik M. 2013, Funkcjonalizm w geograficznych badaniach wsi. Zarys problemu, [w:] R. Borówka, A. Cedro, I. Kavetsky (red.), Współczesne problemy badań geograficznych, Uniwersytet Szczeciński, s. 197–204.
21. Zegar J. 2012, Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskiego, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, s. 129–148.
22. Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, 2001, Komunikat Komisji Europejskiej z dn. 15 maja 2001 r. COM 264 final, Bruksela.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

37

Start page:

131

End page:

142

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.37.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: