Object structure
Title:

Wiejskie obszary funkcjonalne w kontekście dostępu do usług publicznych (na przykładzie województwa opolskiego) = Rural Functional Areas in the context of access to public services (Example of the Opolskie Voivodeship)

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich, t. 37

Creator:

Heffner, Krystian ; Klemens, Brygida

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

rural functional areas ; intervention areas ; zones of potential ; public services accessibility ; Opolskie voivodeship

Abstract:

Article shows the evaluation of rural areas of the Opolskie Voivodeship in the context of access to public services and its impact in determining rural functional areas. Functional areas should have similar social, economic and spatial characteristics to be considered as a subject of public policy interventions. In this article, the starting point was the national and regional strategic documents, statistical material, expert evaluations and results of questionnaires conducted within local governments of municipalities and districts of the Opolskie Voivodeship. The article presents the extent to which accessibility to public services in technical, social and administrative characteristics could determine the potential zone and areas of intervention in this regard. The results have been presented in form of descriptive and graphical maps.

References:

1. Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, Wyd. PWE, Warszawa.
2. Bański J., 2009, Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce, IGIPZ PAN, Warszawa.
3. Bański J., 2013, Polska wieś w perspektywie 2050, Studia Obszarów Wiejskich, 33, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
4. Bińczycki B., 2010, Urząd gminy jako organizator usług publicznych, [w:] A. Nalepka, A. Ujwar-Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University, Warszawa, s. 22–23.
5. Borowiec L., 2007, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wolters Kluwer Business, Kraków.
6. Czerwińska M., Tomalak M., Mierzenie jakości usług publicznych w czterech gminach województwa pomorskiego. Wdrożenie systemu mierzenia jakości, dostęp na stronie: http://www.popt.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/4Mierzenie_jakosci_uslug_publicznych_04062012.pdf (dostęp 03.03.2014)
7. Drozd-Wiśniewska K., Woźniak W., 2011, Doświadczenia miasta Gdańsk w zakresie mierzenia jakości usług publicznych, [w:] Raport – krajowe i zagraniczne doświadczenia w zakresie badania jakości usług publicznych i jakości życia. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
8. Frączkiewicz-Wronka A., 2009, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
9. Heffner K., 1989, Popielów jako element nadodrzańskiego pasma osadniczego, Kwartalnik Opolski, 2, s. 5–16.
10. Heffner K., 2012, Analiza wyników ankietyzacji dotyczącej identyfikacji potencjałów i obszarów problemowych w województwie opolskim w zakresie świadczenia usług publicznych, UMWO, Opole [niepublikowany].
11. Heffner K., 2013, Wykorzystanie powiązań funkcjonalnych obszarów miejskich jako potencjałów rozwojowych regionów Polski Zachodniej, Studia KPZK PAN, CLIII, Warszawa, s. 57–81.
12. Heffner K., Gibas P., Delimitacja przestrzenna obszarów wiejskich o słabym dostępie do usług publicznych w województwie lubuskim, Ekspertyza wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Zielona Góra, 16 grudzień 2013.
13. Heffner K., Solga B., 2006, Lokalne centra rozwoju obszarów wiejskich – znaczenie i powiązania małych miast, [w:] E. Rydz. (red.), Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 11, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
14. Heffner, K., 2007, Ośrodki miejskie z funkcjami metropolitalnymi a rozwój małych regionów. Programowanie rozwoju na przykładzie Opola i Śląska Opolskiego, [w:] K. Heffner (red.), Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Opole, s. 42–55.
15. Heffner, K., 2011, Procesy przestrzenno-gospodarcze w województwie opolskim, [w:] M. Lis, K. Szczygielski, L. Drożdź (red.), Województwo opolskie 1950–2010, Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole, s. 120–148.
16. Hollins B., Shinkins S., 2009, Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, Warszawa.
17. http://2011.jst.org.pl/uslugi/ (dostęp 07.07.2013)
18. http://www.eurzad.wodip.opole.pl/portal/ (dostęp 07.03.2014)
19. http://www.eurzad.wodip.opole.pl/portal/ (dostęp 7.03.2014)
20. http://www.mapy.opolskie.pl/start/ (dostęp 05.03.2014)
21. http://www.mapy.opolskie.pl/start/ (dostęp 07.03.2014)
22. http://www.pri.msap.pl (dostęp 05.03.2014)
23. Identyfikacja Obszarów Funkcjonalnych (OF), Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), Obszarów Problemowych (OP) w województwie opolskim, projekt raportu końcowego, CASE Doradcy Sp. z o.o. oraz Regio Group Sp. z o.o., Opole 2012 [materiały niepublikowane].
24. Idziak W., Wilczyński R., 2013, Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
25. Kachniarz M., Efekt skali a efektywność usług publicznych, (artykuł dostępny na stronie: http://web.ae.katowice.pl/stanley/konferencja/pdf/Kachniarz.pdf) [za]: J. Duda, A. Jeżowski, W. Misiąg, B. Nowak, J. Szlachta, J. Zaleski, Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego, IBnGR, Warszawa 2004.
26. Klemens B., 2012, Analiza wyników ankietyzacji w zakresie identyfikacji potencjałów i obszarów problemowych w województwie opolskim na poziomie gmin i powiatów, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole lipiec 2012 [niepublikowany].
27. Klemens B., 2013, Dostęp do usług publicznych na obszarach wiejskich województwa opolskiego, [w:] S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk (red.), Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 296, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 151–163.
28. Komornicki T., Korcelli P., Siłka P., Śleszyński P., Świątek D., 2013, Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami, IGiPZ PAN, Warszawa.
29. Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś, [w:] J. Banski (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 9–37.
30. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2009, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK PAN, 241, Warszawa, s. 17.
31. Komornicki T., Śleszyński P., Stępniak M. i Siłka P., Mapa 11. Czasowa dostępność transportowa do głównych ośrodków administracyjno-osadniczych wg, 2008, dostęp na stronie: http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/MAPA_11_DOSTEPNOSC_TRANSPORTOWA_230112.pdf
32. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
33. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca 2010.
34. Kuźnik F. (red.), Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych. Analiza – zarządzanie – polityka, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
35. Kuźnik F., 2012, Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych, Studia KPZK PAN, CXLIII, Warszawa.
36. Misiąg W., Tomalak M., 2011, Zagraniczne i krajowe doświadczenia w zakresie badania jakości usług publicznych, [w:] Raport – krajowe i zagraniczne doświadczenia w zakresie badania jakości usług publicznych i jakości życia, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk wrzesień 2011, s. 4–20.
37. Monitorowanie usług publicznych w miastach. Analiza porównawcza: kultura, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, transport, Związek Miast Polskich, Poznań 1999.
38. Opolski K., Modzelewski K., 2004, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wydawnictwa Fachowe CEDEWU, Warszawa.
39. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. Synteza, 2010, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
40. Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 24 stycznia 2014.
41. Salamon J., 2007, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, Inżynieria Rolnicza 8(96), s. 233.
42. Stępniak M., 2013, Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 199–218.
43. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., 2012, Samorząd Województwa Opolskiego, Opole.
44. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 25 kwietnia 2012.
45. Śleszyński P., 2014, Dostępność czasowa i jej zastosowania, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 171–215.
46. Wańkowicz W., Wskaźnik realizacji usług publicznych, Program Rozwoju Instytucjonalnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, styczeń 2004.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

37

Start page:

51

End page:

70

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.37.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: