Object structure

Title:

Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw = A synthetic assessment of the equipping of Poland voivodships in road and railway infrastructure

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 4 (2009)

Creator:

Rosik, Piotr

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

infrastruktura drogowa ; infrastruktura kolejowa ; analiza wskaźnikowa ; gęstość sieci ; praca eksploatacyjna

Abstract:

W artykule podjęto próbę syntetycznej oceny drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw. Wykorzystano opracowany przez autora sumaryczny wskaźnik wyposażenia infrastrukturalnego uwzględniający zarówno ilość, jak i jakość infrastruktury. Na tej bazie dokonano porównania gęstości sieci drogowej i kolejowej województw za pomocą trzech wskaźników gęstości. Szczególną uwagę autor poświęcił analizie pracy eksploatacyjnej na drogach krajowych oraz pracy eksploatacyjnej pociągów. Wskazał też, że udziały w pracy eksploatacyjnej są wysoko skorelowane z udziałami województw w PKB.

References:

1. Aschauer D. A., 1989, Is public expenditure productive?, Journal of Monetary Economics, 23, s. 177–200.
2. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, 2008, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
3. Burnewicz J., 2008, Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maszynopis.
4. Czapiewski K., 2004, Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin, [w:] E. Pałka (red.), Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 57–73.
5. Domańska A., 2006, Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, PWN, Warszawa.
6. Fernald J. G., 1999, Roads to Prosperity? Assessing the Link Between Public Capital and Productivity, American Economic Review, 2.
-
7. Generalny Pomiar Ruchu 2005 – synteza wyników, 2006, BPBDiM Transprojekt-Warszawa", Warszawa.
8. Geurs K.T., Ritsema van Eck J.R., 2001, Accessibility Measures: Review and Applications, RIVM Report 408505 006, National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven.
9. Gramlich E. M., 1994, Infrastructure Investment: A Review Essay, Journal of Economic Literature, 32.
10. Grzelakowski A.S., 2003, Dostępność transportowa regionów jako element ich potencjału rozwojowego, Przegląd Komunikacyjny, 4, s. 11–16.
11. Grzywacz W., 1972, Infrastruktura transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
12. Holl A., 2004, Manufacturing location and impacts of road transport infrastructure: empirical evidence from Spain, Regional Science and Urban Economics, 34, s. 341–363.
13. Komornicki T., Śleszyński P., Węcławowicz G., 2006, O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski, Przegląd Komunikacyjny, 6, s. 13–20.
14. Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Stępniak M., 2008a, Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym – rekomendacje dla KPZK 2008, Ekspertyza do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008–2033, Warszawa, maszynopis.
15. Komornicki T., Śleszyński P., Pomianowski W., Rosik P., Siłka P., Stępniak M., 2008b, Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maszynopis.
16. Krakowiak-Bal A., 2007, Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości w gminach wiejskich wybranych powiatów woj. małopolskiego, Inżynieria Rolnicza, 7, 95, s. 101–108.
17. Niedzielski M.A., Śleszyński P., 2008, Analyzing Accessibility by Transport Mode in Warsaw, Geographia Polonica, 81, 2, s. 61–78.
18. Raczyński J., Massel A., 2005, Uwarunkowania społeczne i gospodarcze rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce, Technika Transportu Szynowego, 5–6, s. 25–37.
19. Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2006 roku, 2007, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa.
20. Raport Roczny 2007, 2007, Koleje Mazowieckie, Warszawa.
21. Rosik P., 2008, Dostępność drogowa polskich województw i podregionów, Przegląd Komunikacyjny, nr 4, s. 14–21.
22. Rosik P., Stępniak M., 2008, Regionalne zróżnicowanie pracy eksploatacyjnej pociągów, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 16, Warszawa-Rzeszów.
23. Rosik P., Szuster M., 2008, Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
24. Rozkwitalska C., 2002, Transportowe zróżnicowanie województw, Przegląd Komunikacyjny, 4, s. 8–13.
25. Spiekermann K., Neubauer J., 2002, European Accessibility and Peripherality: Concepts, Models and Indicators, Nordregio Working Paper, Stockholm.
26. Taylor Z., 1999, Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 171, Warszawa.
27. Taylor Z., 2003, Accessibility to facilities versus daily mobility of rural dwellers: The case of Poland, [w:] G. Higgs (red.), Rural Services and Social Exclusion, European Research in Regional Science, 12, s. 95–125.
28. Transport – wyniki działalności w 2007 r., 2008, GUS, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

81

Issue:

4

Start page:

507

End page:

526

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.1.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: