Object structure
Title:

Zmiany dostępności miast województwa łódzkiego w transporcie indywidualnym w latach 2013-2015 = Changes in the accessibility to private transport of towns in Poland’s Łódź voivodship in the years 2013-2015

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 2 (2015)

Creator:

Wiśniewski, Szymon

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

transport accessibility ; Łódzkie voivodship ; road infrastructure ; private transport ; central tendency statistics

Abstract:

W artykule przedstawiono inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej obejmujące drogi wojewódzkie oraz krajowe (w tym drogi ekspresowe i autostrady) w granicach województwa łódzkiego. W celu określenia wpływu działań inwestycyjnych przeprowadzono analizę czasu przejazdu pomiędzy miastami regionu w ujęciu topologicznym. Ponadto przyjmując opór przestrzeni w jednostkach czasu obliczono zmiany potencjału transportowego każdego z 44 miast województwa. Badania potencjału rozszerzono o statystyki tendencji centralnej oraz dyspersji. Pozwoliło to na wskazanie teoretycznego wpływu inwestycji przeprowadzonych w latach 2013-2015 na dostępność transportową ośrodków regionu w ujęciu czasowym.

References:

1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, 2010, red. M. Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
2. Baradaran S., Ramjerdi F., 2001, Performance of accessibility measures in Europe, Journal of Transportation and Statistics, 4, 2-3, s. 31-48.
3. Bar-Gera H., 2007, Evaluation of a cellular phone-based system for measurements of traffic speeds and travel times: A case study from Israel, Transportation Research. Part C: Emerging Technologies, 15, 6, s. 380-391.
4. Bartosiewicz B., 2010, Zróżnicowanie i determinanty rozwoju infrastruktury komunalnej w regionie łódzkim – studium przypadków, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
5. Diagnoza Polskiego Transportu – stan w 2009 roku, 2011, Załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
6. Furfey P.H., 1927, A note on Lefever's "standard deviational ellipse", American Journal of Sociology, 33.
http://dx.doi.org/10.1086/214336 -
7. Gadziński J., 2010, Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Biuletyn Instytutu Geografii i Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 13, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
8. Gęsiarz Z., 1982, Zarys geografii transportu, WSiP, Warszawa.
9. Guzik R. (red.), 2012, Czynniki i ograniczenia rozwoju miast województwa pomorskiego w świetle relacji przestrzennych i dostępności komunikacyjnej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
10. Homburger W.S., Kell J.H., Perkins D.D., 1992, Fundamentals of Traffic Engineering, Institute of Transportation Studies, University of California, Berkeley.
11. Kellerman A., 1981, Centrographic Measures in Geography, Concepts and Techniques in Modern Geography, GeoBooks, 32, Norwich.
12. Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S., 2013, Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, IGiPZ PAN, Warszawa.
13. Komornicki T., Śleszyński P., Pomianowski W., Rosik P., Siłka P., Stępniak M., 2008, Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie, opracowanie dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, IGiPZ PAN, Warszawa.
14. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2009, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK PAN, 241, Warszawa.
15. Lefever D.W., 1926, Measuring geographic concentration by the means of the standard deviational ellipse, American Journal of Sociology, 32.
http://dx.doi.org/10.1086/214027 -
16. Linders F.J., 1931, Uber die berechnung des schwerpunkt und der tragheits ellipse einer bevolkerung, Atti del Congresso Internationale per lo Studio dei Problemi della Popolzione.
17. Olszewski P., Dybicz T., Śleszyński P., 2013, Proponowane miary dostępności czasowej w transporcie publicznym, Przegląd Komunikacyjny, 12, s. 10-17.
18. Roess R.P., Prassas E.S, McShane W.R., 2010, Traffic Engineering, Prentice Hall, New York.
19. Rogerson P., 2006, Statistical Methods for Geography. A Student's Guide, 2 ed., Sage Publication, London.
20. Rose G., 2006, Mobile phones as traffic probes: Practices, prospects and issues, Transport Reviews, 26, 3, s. 275-291.
21. Rosik P., 2012, Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 233, Warszawa.
22. Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., Pomianowski W., 2012, Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995-2030, IGiPZ PAN, Warszawa.
23. Steenbruggen J., Borzacchiello M.T., Nijkamp P., Scholten H., 2013, Mobile phone data from GSM networks for traffic parameter and urban spatial pattern assessment: a review of applications and opportunities, GeoJournal, 78, 2, s. 223-243.
24. Suchecka J. (red.), 2014, Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
25. Śleszyński P., 2009a, Dostępność metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni, Mazowsze Studia Regionalne, 2, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa, s. 53-71.
26. Śleszyński P., 2009b, Rozwój nowoczesnej drogowej sieci transportowej a efektywność połączeń głównych ośrodków miejskich (1989-2015), Magazyn Autostrady, 7, Katowice, s. 50-53.
27. Śleszyński P., 2014, Dostępność czasowa i jej zastosowanie, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 171-215.
28. Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997, Dz.U. 1997, nr 98, poz. 602 z późn. zm.
29. Wiśniewski S., 2015, Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
30. Witryna dostępności transportowej IGiPZ PAN [online] http://www.igipz.pan.pl/accessibility/pl/home.html.
31. Witryna internetowa Banku Danych Lokalnych GUS [online] http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
32. Witryna internetowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad [online] www.gddkia.gov.pl.
33. Witryna internetowa Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi [online] http://www.zdw.lodz.pl/
34. Żyszkowska W., Spallek W., Borowicz D., 2012, Kartografia tematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

87

Issue:

2

Start page:

321

End page:

341

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.2.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: