Object structure
Title:

The diversity of soils of the upper forest line, transition, and mountain pine zones in the Babia Góra Massif

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 88 No. 2 (2015)

Creator:

Nicia, Paweł ; Zadrożny, Paweł ; Czajka, Barbara

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Babia Góra Mountain ; soils ; upper forest line

Abstract:

The upper forest line transition zone up to the mountain pine zone on the southern slopes of Babia Góra, has diversified phytosociology and soils. The development and diversity of the upper forest soils are affectedby morphogenetic processes, physiographic conditions, vegetation, and anthropogenic factors which in the past included sheep grazing. An analysis conducted on the morphological and chemical soil properties in thetransects covering the upper forest line, transition, and mountain pine zone on the southern slopes of Babia Góra revealed considerable diversification characterising these soils within the individual altitude zones.A substantial changeability in the contents of the analysed components in the investigated soils is characteristic for mountain soils developed in the areas with great intensity of slope phenomena and processes.

References:

1. ADAMCZYK B., 1983. Charakterystyka gleb Babiogórskiego Parku Narodowego [in:] K. Zabierowski (ed.), Park Narodowy na Babiej Górze, Przyroda i człowiek. Studia Naturae, B, 29, Warszawa-Kraków: Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, pp. 95-120.
2. Adamczyk B., Baran S., 1963. Gleby Babiej Góry [in:] Szafer W. (ed.), Babiogórski Park Narodowy, Kraków: Zakład Ochrony Przyrody PAN, pp. 89-109.
3. ALEXANDROWICZ S.W., 2004. Zarys budowy geologicznej Babiej Góry [in:] B.W. Wołoszyn, A. Jaworski, J. Szwagrzyk (eds.), Babiogórski Park Narodowy: Monografia przyrodnicza. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, pp. 87-107.
4. BOROWIEC S., 1961. Charakterystyka gleb bielicowych i brunatnych kwaśnych w ważniejszych zespołach Babiogórskiego Parku Narodowego. Sylwan, vol. 105, no. 3, pp. 1-12.
5. CZAJKA B., KACZKA R., GUZIK M., 2010. Dendrochronologiczny zapis zmian górnej granicy lasu [in:] Z. Mirek (ed.), Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Volume 2: Człowiek i środowisko. Kraków: Tatrzański Park Narodowy, pp. 53-57.
6. Gliński J., 1995. Chemiczne i fizykochemiczne właściwości gleb [in:] B. Dobrzański, S. Zawadzki (eds.), Gleboznawstwo, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, pp. 157-209.
7. Grodzińska K., Szarek G., Godzik B., 1990. Heavy metal deposition in Polish National Parks –changes during ten years. Water, Air and Soil Pollution, vol. 49, no. 3-4, pp. 409-419.
-
8. Kotarba A., 1990. Postęp metodyczny w badaniach współczesnych procesów morfogenetycznych [in:] A. Kotarba (ed.), Dokumentacja Geograficzna, współczesne procesy morfogenetyczne w Polsce, wybrane zagadnienia, vol. 1, pp. 7-13.
9. Kowalczyk E., Miechówka A., 2001. Klasyfikacja kwaśnych gleb Babiogórskiego Parku Narodowego na podstawie profilowego rozmieszczenia różnych form żelaza. Roczniki Gleboznawcze, vol. 52, supl., pp. 127-133.
10. Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E., 1976. Analiza chemiczno-rolnicza. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
11. MARCINEK J., KOMISAREK J., 2011. Systematyka gleb Polski. Roczniki Gleboznawcze, vol. 62, no. 3, Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra, pp. 1-193.
12. MATUSZKIEWICZ. W., 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
13. MIECHÓWKA A., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., NICIA P., KOWALCZYK E., 1998. Charakterystyka gleb pod zbiorowiskami Piceetum tatricum athyrietosum alpestris i Dentario glandulosae-Fagetum athyrietosum alpestris w Babiogórskim Parku Narodowym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 464, pp. 65-73.
14. MIECHÓWKA A., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., ZALESKI T., MAZUREK R., 2004. Gleby Babiogórskiego Parku Narodowego [in:] B.W. Wołoszyn, A. Jaworski, J. Szwagrzyk (eds.), Babiogórski Park Narodowy: Monografia Przyrodnicza, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, pp. 197-211.
15. MIECHÓWKA A., ZADROŻNY P., KOWALCZYK E., 2006. Podzol soils of different climatic and vegetattion belts of the Babiogórski National Park. Polish Journal of Soil Science, vol. 39, no. 1, pp. 73-79.
16. Niemyska-Łukaszuk J., 1992. Skład frakcyjny próchnicy i zawartość metali ciężkich w górnoreglowych bielicach boru świerkowego Babiej Góry. Acta Agraria et Silvestria. Series Silvestris, 30, pp. 53-61.
17. NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., MIECHÓWKA A., MAZUREK R., 1998a. Gleby Babiogórskiego Parku Narodowego [in:] A. Łajczak (ed.), Operat ochrony przyrody nieożywionej i gleb Babiogórskiego Parku Narodowego. Projekt planu ochrony BgPN. Zawoja: Dyrekcja BgPN [typescript].
18. NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., MIECHÓWKA A., ZADROŻNY P., MAZUREK R., 1998b. Metale ciężkie (Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) w wybranych glebach Babiogórskiego Parku Narodowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 464, pp. 311-320.
19. Skiba S., 1995. Pokrywa glebowa [in:] J. Warszyńska (ed.), Karpaty Polskie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 69-76.
20. Skiba S., 1998. Gleby górskie w systematyce gleb Polski. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 464, pp. 26-35.
21. Skiba S., 2006. Pokrywa glebowa strefy wysokogórskiej Karpat i jej zagrożenia. Roczniki Bieszczadzkie, 14, pp. 201-214.
22. TAN K. H., 1996. Soil sampling, preparation, and analysis. New York: Marcel Dekker.
23. Zadrożny P., Miechówka A., 2008. Bielicowanie jako czynnik warunkujący rozmieszczenie siarki w profile glebowym. Roczniki Gleboznawcze, vol. 59, no. 3-4, pp. 297-301.
24. ZALESKI T., 1996. Wpływ pasterskiego użytkowania na właściwości fizykochemiczne gleb polan Wyżnia Kira Miętusia i Zahradziska [in:] Z. Krzan (ed.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Stan i perspektywy badań tatrzańskich, Zakopane, 6-9 października 1995, Kraków- -Zakopane: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Tatrzański Park Narodowy, pp. 90-93.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

88

Issue:

2

Start page:

139

End page:

145

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.0020

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: