Object structure
Title:

Zmienność liczby dni termoneutralnych w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku = Variability in the number of thermoneutral days along the Polish Baltic coast

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 1 (2015)

Creator:

Koźmiński, Czesław ; Michalska, Bożena

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

maximum air temperature ; thermo-neutral days ; variability ; warm half-year ; Baltic coast

Abstract:

W pracy dokonano oceny zmienności liczby dni z maksymalną temperaturą powietrza 18,1-23,0°C w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, od kwietnia do września, w latach 1986-2013. Wykorzystano dobowe wartości maksymalnej temperatury powietrza z 6 stacji meteorologicznych IMGW – Świnoujście, Kołobrzeg, Koszalin, Ustka, Łeba i Hel. Użyteczność maksymalnej temperatury z przedziału 18,1-23°C do oceny warunków termoneutralnych (brak obciążeń cieplnych organizmu człowieka) zweryfikowano za pomocą wskaźnika UTCI. Określono trendy czasowe liczby dni z maksymalną temperaturą powietrza z przedziału 18,1-23,0°C – uznawaną za komfortową dla człowieka. Obliczono również procentowy udział liczby dni według pięciu przedziałów: <16,1°C, 16,1-18,0°C, 18,1-23,0°C, 23,1-25,0°C i >25°C na trzech wybranych stacjach: Świnoujście, Koszalin i Łeba. Latem (czerwiec–sierpień) dni z maksymalną temperaturą powietrza 18,1-23,0oC występowały w strefie wybrzeża najczęściej pojedynczo oraz w okresach 2-, 3-, 4-, 5- i 6-dniowych. Uzyskano istotne związki statystyczne między miesięczną liczbądni termoneutralnych a miesięczną temperaturą wody w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku. Dni z temperaturą maksymalną z przedziału 18,1-23,0°C – dogodne do rekreacji, występowały w kwietniu sporadycznie, w maju rzadko, w czerwcu przeciętnie co trzeci dzień, a w lipcu i sierpniu w ponad 50% dni w miesiącu. Dane na temat dni termoneutralnych dla organizmu człowieka stanowią istotną informację o warunkach rekreacji na polskim wybrzeżu Bałtyku.

References:

1. Błażejczyk K., Broede P., Fiala D., Havenith G., Holmer I., Jendritzky G., Kampann B., 2010, UTCI – nowy wskaźnik obciążeń cieplnych człowieka, Przegląd Geograficzny, 82, 1, s. 49-71.
2. Błażejczyk K., Kunert A., 2011, Biometeorologiczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Monografie IGiPZ PAN, 13, Warszawa.
3. Chabior M., Owczarek M., 2009, Ocena warunków kąpieliskowych polskiego wybrzeża Bałtyku, Bioklimatologia Polska, 60, 2 (114), s. 148-155.
4. Cichoń D., Demczynak I., Spyrka J., 2010, Wybrane zagadnienia z termoterapii, Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra.
5. Epstein Y., Moran D.S., 2006, Thermal comfort and the heat stress indicies, Industrial Health, 44, s. 388-398.
6. Filipiak J., 2004, Zmienność temperatury powietrza na Wybrzeżu i Pojezierzu Pomorskim w drugiej połowie XX w., IMGW Warszawa, ser. Monografie.
7. Gasparini A., Armstrong B., Kovats S., Wilkinson P., 2012, The effect of high temperatures on cause-specific mortality in England and Wales, Occupational and Environmental Medicine, 68, s. 56-61.
8. Girjatowicz J., 1995, Trendy i cykle temperatury wody u polskiego wybrzeża Bałtyku, Inżynieria Morska i Geotechnika, 4/199, s. 162-165.
9. Hoppe P., 2002, Different aspects of assessing indor and outdoor thermal komfort, Energy and Buildings, 34, s. 661-665.
10. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 1, Warszawa.
11. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, Warszawa.
12. Koźmiński C., Świątek M., 2012, Oddziaływanie Bałtyku na kształtowanie się temperatury i wilgotności powietrza oraz prędkości wiatru w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Acta Agrophysica, 19, 3, s. 597-610.
13. Koźmiński C., Michalska B., Czarnecka M., 2012, Klimat województwa zachodniopomorskiego, Wyd. ZAPOL, Szczecin
14. Koźmiński C., Michalska B., 2005, Usłonecznienie w Polsce, Akademia Rolnicza, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
15. Koźmiński C., Michalska B., 2010, Zmienność liczby dni gorących i upalnych oraz odczucia cieplne w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Acta Agrophysica, 15(2), s. 347-358.
16. Koźmiński C., Michalska B., 2011, Meteorologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Acta Balneologia, 53, 1 (123), s. 68-74.
17. Koźmiński C., Michalska B., Szczepanowska E., Górnik K., 2013, Zarys turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
18. Michalska B., 2009, Variability of air temperaturę in north western Poland, [w:] Environmental Aspects of Climate Change, red. Z. Szwejkowski, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, s. 89-108.
19. Miętus M., Owczarek M., Filipiak J., Jakusik E., 2005, Charakterystyka warunków termicznych powierzchniowej warstwy wody morskiej południowego Bałtyku na podstawie klasyfikacji kwantylowej, Wiadomości IMGW, 28 (49), 2, s. 33-51.
20. Owczarek M., 2005, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Helu, [w:] J. Cyberski (red.), Stan i zagrożenie Półwyspu Helskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk, s. 77-104.
21. Piliczewski B., 2002, Temperatura wody, [w:] W. Krzymiński (red.), Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 2000 roku, IMGW Oddział Gdynia.
22. Scheidt J., Koppe C., Rill S., Reinel D., Wogenstein F., Drescher J., 2013, Influence of temperature changes on migraine occurrence in Germany, International Journal of Biometeorology, 57, s. 649-654.
http://dx.doi.org/10.1007/s00484-012-0582-2 -
23. Tobias A., de Olalla P. G., Linares C., Bleda M.J., Cayla J.A., Diaz J., 2010, Short-term effects of extreme hot summer temperatures on total daily mortality in Barcelona. Spain, International Journal of Biometeorology, 54, s. 115-117.
24. Żmudzka E., Dobrowolska M., 2005, Zmienność czasowa klimatu polskiego Pobrzeża Bałtyku na tle zmienności klimatu Polski nizinnej (1951-2000), [w:] J.P. Girjatowicz, Cz. Koźmiński (red.), Hydrograficzne i meteorologiczne aspekty badań wybrzeża Bałtyku i wybranych obszarów Polski, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu, PTG, Oddział Szczeciński, Oficyna IN PLUS, Szczecin, s. 39-43.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

87

Issue:

1

Start page:

125

End page:

139

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.1.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: