Object

Title: Sieć ośrodków regionalnych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Próba uporządkowania według czynników wielkości i odległości = The network of regional centers in the National Spatial Development Concept 2030. An attempt at categorization according to size and distance factors

Creator:

Zaborowski, Łukasz

Date issued/created:

2014

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 4 (2014)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

Opracowanie zawiera analizę sieci głównych ośrodków miejskich ustanowionych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Dokonano uściślenia i oceny zasad doboru ośrodków do poszczególnych kategorii. Zbadano wzajemne rozmieszczenie ośrodków w przestrzeni kraju. Dla każdego z ośrodków oszacowano liczbę ludności w jego potencjalnym miejskim obszarze funkcjonalnym oraz w regionie, wobec którego ośrodek jest bliższy niżośrodki sąsiednie. Wynikiem była propozycja klasyfikacji ośrodków według kombinacji powyższych cech. Następnie rozważono wprowadzenie nowych ośrodków w obszarach dotychczas ich pozbawionych. Na koniec podjęto próbę uporządkowania sieci ośrodków pod kątem równowagi wielkościowej regionów.

References:

1. Bański J., 2007, Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce – polaryzacja czy równoważenie, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 45-77. ; 2. Christaller W., 1933, Die zentralen Orte in Süddeutschland, Gustav Fischer, Jena. ; 3. Czyż T., 2012, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 219-236. ; 4. Eberhardt P., 1986, Krajowy system osadniczy, Czasopismo Geograficzne, 57, 1, s. 20-45. ; 5. Grosse T.G., 2007, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, Studia Regionalne i Lokalne, 27, s. 27-49. ; 6. Heffner K., 2009, Aglomeracje średniej wielkości jako bieguny wzrostu i obszary strategicznej interwencji w regionach międzymetropolitalnych, [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN, 125, s. 10-17. ; 7. Heffner K., 2009, Aglomeracje średniej wielkości jako bieguny wzrostu i obszary strategicznej interwencji w regionach międzymetropolitalnych, [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN, 125, s. 10-17. ; 8. Jałowiecki B., 1991, Społeczne i polityczne aspekty terytorialnej organizacji kraju, Biuletyn KPZK PAN, 156, s. 35-50. ; 9. Jałowiecki B., 1997, Opinia, [w:] Reforma administracji publicznej Państwo sprawne, przyjazne i bezpieczne", t. II, Elipsa, Warszawa, s. 25-34. ; 10. Kołodziejski J., 1984, Odpowiedź na ankietę, Biuletyn KPZK PAN, 126, s. 65-75. ; 11. Kołodziejski J., 1991, Podział terytorialny kraju jako problem organizacji przestrzennej społeczeństwa, gospodarki i państwa, Biuletyn KPZK PAN, 156, s. 7-34. ; 12. Kołodziejski J., Stasiak A., 1986, Koncepcja podziału dwustopniowego – wariant podstawowy, Biuletyn KPZK PAN, 128, s. 35-74. ; 13. Korcelli P., 1981, Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski, Prace Geograficzne, 140, IGiPZ PAN, s. 189-212. ; 14. Korcelli P., 2005, Pojęcie policentryczności a współczesne przemiany systemów miast, [w:] T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Biuletyn KPZK PAN, 219, s. 146-155. ; 15. Korcelli P., 2009, System osadniczy Polski – tendencje i uwarunkowania przemian, [w:] T. Markowski (red.), Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, Studia KPZK PAN, 122, s. 30-42. ; 16. Korcelli P., Degórski M., Drzazga D. Komornicki T., Markowski R., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J., 2010, Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia KPZK PAN, 128. ; 17. Lijewski T., 1984, Odpowiedź na ankietę, Biuletyn KPZK PAN, 126, s. 65-75. ; 18. Lijewski T., 2003, Koncentracja ośrodków aktywności gospodarczej w Polsce w świetle list 500 firm, Przegląd Geograficzny, 75, 3, s. 433-447. ; 19. Liszewski S., 1994, O hipotezach przekształceń systemu osadniczego w Polsce w warunkach transformacji, Biuletyn KPZK PAN, 167. ; 20. Nelicki A., 2001, Kształtowanie się struktur administracji powiatowej i wojewódzkiej, [w:] G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Stec (red.), Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń, Scholar, Warszawa, s. 51-72. ; 21. Nowosielska E., 1992, Teoria Christallera – prawda i mity (w sprawie nieporozumień pojęciowych), Dokumentacja Geograficzna, 3. ; 22. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, 2003, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku; http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/roz_reg/planowanie/plan/Plan.pdf (20.03.2014). ; 23. Sokołowski D., 2011, Centralność większych miast Polski. Rola czynnika administracyjnego i globalizacji, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 2, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, s. 11-24. ; 24. Stasiak A., 1984, Geneza i cele ekspertyzy PAN pt. Ocena obecnego podziału administracyjnego Polski oraz wypływających na jej tle wniosków", Biuletyn KPZK PAN, 126, s. 8-17. ; 25. Stasiak A., 1994, Wstępna koncepcja głównych węzłów osadniczych Polski, Biuletyn KPZK PAN, 167, s. 29-46. ; 26. Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 213. ; 27. Śleszyński P., 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 173-198. ; 28. Wróbel A., 1974, Perspektywy reformy podziału administracyjnego Polski, Biuletyn KPZK PAN, 83, s. 67-77. ; 29. Wróbel A., Lijewski T., Ura E., 1986, Wnioski w sprawie przyszłego podziału administracyjnego Polski, Biuletyn KPZK PAN, 128, s. 75-109. ; 30. Zaborowski Ł., 2013, Podział kraju na województwa. Próba obiektywizacji, Scholar, Warszawa. ; 31. Zaborowski T., 2012, Kształtowanie koncentracji osadnictwa w polityce zrównoważonego rozwoju przestrzennego. Porównanie ustaleń polityki przestrzennej obowiązującej w regionach miejskich Bristolu, Hanoweru i Wrocławia, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, maszynopis. ; 32. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 ; 33. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 2011, załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 239 z 13 grudnia 2011 r.; http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/strony/koncepcja_ przestrzennego_zagospodarowania_kraju.aspx (10.11.2014) ; 34. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Projekt, 2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 18 maja 2010 r.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

4

Start page:

591

End page:

619

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:51263 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.4.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information