Object structure
Title:

Niektóre uwarunkowania korekty podziału Polski na województwa = Some determinants of amendments to the division of Poland into voivodships

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 4 (2014)

Creator:

Sokołowski, Dariusz

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

administrative division of Poland ; regional centers ; nodal regions ; voivodships

Abstract:

Artykuł dotyczy obszarów, które można określić mianem hipotetycznych województw, rozumianych jako jednostki, które aspirują, bądź – w określonych okolicznościach – mogłyby aspirować do rangi nowych województw. Wychodząc od krytyki niedoskonałości aktualnego podziału Polski na województwa, podjęto próbę wytypowania jednostek spełniających kryteria „wojewódzkości” na założonym poziomie. Uwzględniono uwarunkowania wielkościowe, przestrzenne, gospodarcze i funkcjonalne. Wytypowane obszary nie są proponowanymi województwami, mają jednak zwrócić uwagę, między innymi, na mniej lub bardziej uzasadnione roszczenia niektórych społeczności regionalnych.

References:

1. Berezowski S., 1959, Problem podziału Polski na regiony gospodarcze, Gospodarka Planowa, 3, s. 56-63.
2. Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, 2010, GUS - Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
3. Dziewoński K., 1954, Planowanie przestrzenne a podnoszenie regionów zapóźnionych, Gospodarka Planowa, 1, s. 4-12.
4. Eberhardt P., 1990, Propozycja nowego podziału administracyjnego kraju na jednostki wojewódzkie, IGiPZ PAN, Warszawa (maszynopis powielony).
5. Heffner K., 1995, Regional administrative division and government transition in Poland, Region and Regionalism, 2, s. 159-175.
6. Jabłoński Z., Potoczek A., 1998, Założenia podziału terytorialnego Polski na 25 regionów, [w:] Z. Jabłoński, A. Potoczek (red.), Polska ojczyzn czy regionów, Regionalny Ośrodek Studiów i Środowiska Kulturowego, Toruń, s. 43-59.
7. Jałowiecki B., 1991, Społeczne i polityczne aspekty terytorialnej organizacji kraju, Biuletyn KPZK PAN, 156, s. 35-50.
8. Kowalczyk A., 1993, Dotychczasowe doświadczenia i obecny stan prac badawczych nad reformą podziału Polski na regiony, [w:] G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Czy Polska będzie państwem regionalnym?, EUROREG, Warszawa, s. 103-135.
9. Langrod J.S., 1930, Ze studjów nad podziałem administracyjnym państwa, [w:] Kraków stolica kresów południowo-zachodnich. Studia nad nowym podziałem administracyjnym państwa, Izba Przemysłowo-Handlowa, Kraków, s. 7-240.
10. Lijewski T., 1993, Propozycja nowej organizacji terytorialnej kraju, IGiPZ PAN, Warszawa (maszynopis powielony).
11. Miszczuk A., 2003, Regionalizacja administracyjna III Rzeczypospolitej. Koncepcje teoretyczne a rzeczywistość, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
12. Piskozub A., 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni: geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich, Ossolineum, Wrocław.
13. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2012 r.), 2013, GUS, Warszawa.
14. Rocznik Statystyczny Województw 2010, 2011, GUS, Warszawa.
15. Rykiel Z., 1991, O nowej organizacji terytorialnej kraju, Wspólnota, 17-18, s. 6-7.
16. Sokołowski D., 2006, Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, Wydawnictwo UMK, Toruń.
17. Sokołowski D., 2011, Centralność większych miast Polski. Rola czynnika administracyjnego i globalizacji, [w:] B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 2, Rozprawy Naukowe IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego, 20, Wrocław, s. 11-23.
18. Starzyński R., 1928, Projekt podziału terytorialnego Rzeczypospolitej, Bellona, 2.
19. Szczepkowski J., 1991, Projekt podziału administracyjnego Polski, Biuletyn KPZK, 156, s. 117-132.
20. Wakar W., 1928, Podział Polski na okręgi gospodarcze, Ekonomista.
21. Wróbel A., Lijewski T., Ura E., 1986, Wnioski w sprawie podziału administracyjnego Polski, Biuletyn KPZK, 128, s. 75-109.
22. Zaborowski Ł., 2009, Podział terytorialny Rzeczpospolitej – spojrzenie krytyczne, Prace Geograficzne, 121, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 263-275.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

4

Start page:

567

End page:

590

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.4.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

cze

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: