Object structure

Title:

Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych = Contemporary typologies of rural areas in Poland – an overview of methodological approaches

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 4 (2014)

Creator:

Bański, Jerzy (1960– ) : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

rural areas ; Poland ; classfication ; methodology ; typology

Abstract:

Przedmiotem opracowania jest przegląd metodologicznych podstaw współczesnych typologii obszarów wiejskich w Polsce. Podjęto próbę ich oceny pod kątem poprawności metodycznej, przydatności poznawczej i praktycznego wykorzystania. Scharakteryzowano też zastosowane procedury metodologiczne. Wszystkie omówione koncepcje podziału obszarów wiejskich opierają się na lokalizacyjnym (położenie w kontinuum miasto–wieś) lub strukturalnym (cechy społeczno-ekonomiczne) podejściu badawczym. Cechą charakterystyczną typologii obszarów wiejskich jest wyodrębnienie kategorii obszarów będących pod silnym oddziaływaniem dużego ośrodka miejskiego. Obszary położone poza strefami urbanizowanymi cechuje duże zróżnicowanie zależne od przyjętej metody typologicznej. Wynika z tego, że istotnym zagadnieniem dotyczącym wyboru metody typologii w badaniach geograficznych jest cel, jakiemu ma ona służyć.

References:

1. Bański J., 2002, Geografia wsi – nowa dyscyplina badawcza polskiej geografii, Przegląd Geograficzny, 74, 3, s. 367-379.
2. Bański J., 2009a, Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, IGiPZ PAN, Warszawa.
3. Bański J., 2009b, Odrębność obszaru podmiejskiego w kontinuum miejsko-wiejskim, Czasopismo Geograficzne, 80, 4, s. 210-228.
4. Bański J., 2012, Delimitacja wiejskich obszarów funkcjonalnych, opracowanie dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, maszynopis w IGiPZ PAN w Warszawie.
5. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, Warszawa.
6. Bański J., Czapiewski K., Mazur M., Śleszyński P., 2013, Wiejskie obszary funkcjonalne –szczegółowe warunki określania obszarów i ich granic, Analiza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, maszynopis w IGiPZ PAN w Warszawie.
7. Dijkstra L., Poelman H., 2008, Remote Rural Regions, How proximity to a city influences the performance of rural regions, Regional Focus, 1, DG Regio, European Commission.
8. Dijksta L., Ruiz V, 2010, Refinement of the OECD Regional Typology: Economic Performance of Remote Rural Regions, DG Regio, European Commission.
9. Dziewoński K., Malisz B., 1978, Przekształcenia przestrzenno-gospodarczej struktury kraju, Studia KPZK PAN, 62, Warszawa.
10. EDORA – European Development Oportunities in Rural Areas. Final Report, 2011, ESPON, Luxemburg.
11. Kociszewski J., 2005, Wpływ wzrostu gospodarczego na dywergencję poziomu rozwoju i życia w układzie przestrzennym i regionalnym Polski w procesie transformacji, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 6, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 377-387.
12. Komornicki T., Śleszyński P., 2008, Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004-2006), Studia Regionalne i Lokalne, Euroreg, 3 (33), s. 53-75.
13, Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś, [w:] J. Bański (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, Warszawa, s. 9-37.
14. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W. (współpraca M. Stępniak, P. Siłka), 2010, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK PAN, 241, Warszawa.
15. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 2001, Monitor Polski, 26, Warszawa, s. 503-595.
16. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
17. Korcelli P., Śleszyński P., 2008, Funkcjonalne Obszary Miejskie, [w:] Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, IGiPZ PAN, Warszawa.
18. Prieto-Lara E., Oca-a-Riola R., 2010, Updating rurality index for small areas in Spain, Social Indicators Research, 95, s. 267-280.
19. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2010, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
20. Rosik P., 2012, Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 233, Warszawa.
21. Rosner A., 2008, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 211-227.
22. Sorokin P., Zimmermann C., 1929, Principles of Rural-Urban Sociology, Holt, New York.
23. Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace Habilitacyjne IGiPZ PAN, Ossolineum, Wrocław.
24. Typologia obszarów wiejskich w Polsce – materiał do konsultacji, 2011, GUS, maszynopis.
25. Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie IGiPZ PAN, 6, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

4

Start page:

441

End page:

470

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.4.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: