Object structure
Title:

Spatial planning in floodplains for implementation by the Floods Directive in Poland

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 87 No. 1 (2014)

Creator:

Głosińska, Ewa

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

floodplains ; flood protection ; Flood Directive ; spatial planning ; water management ; urbanisation effects ; Poland

References:

1. Becker G., Aerts J.C.J.H., Huitema D., 2013. Influence of flood risk perception and other factors on risk-reducing behaviour: A survey of municipalities along the Rhine. Journal of Flood Risk Management http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfr3.12025/abstract [5 February 2014].
2. BIEDROŃ I., WALCZYKIEWICZ T., 2006. Mapy zagrożenia powodziowego w kontekście jego oceny i planowania przestrzennego. Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, vol. 29 (50), no. 3-4, pp. 59-69.
3. BURTON A.J.R., SHEPARD M.A., RIDDELL K.J., 2003. Land use and flood risk through catchment flood management plans. Water and Environment Journal, vol. 17, no. 4, pp. 220-225.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-6593.2003.tb00472.x -
4. DETR, 2000. Guidelines for environmental risk assessment and management. Revised departmental guidance. Department of the Environment, Transport and the Regions, London: The Stationary Office, http://www.leadammunitiongroup.co.uk/pdf/Environmental%20Risk.pdf [5 February 2013].
5. Du Plessis L.A., Viljoen, M.F., 1999. Determining the benefits of flood mitigation measures in the lower Orange River: A GIS application. Water SA, vol. 25, no. 2, pp. 205-213.
6. Dziennik USTAW, 2001. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dziennik Ustaw, no. 115, item 1229, Warszawa: Sejm RP.
7. DZIENNIK USTAW, 2003. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dziennik Ustaw, no. 80, item 717, Warszawa: Sejm RP.
8. Dziennik USTAW, 2011. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Dziennik Ustaw, no. 32, item 159, Warszawa: Sejm RP.
9. DZIENNIK USTAW, 2012a. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne. Dziennik Ustaw, item 145, Warszawa: Sejm RP.
10. Dziennik USTAW, 2012b. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dziennik Ustaw, item 647, Warszawa: Sejm RP.
11. DZIENNIK Ustaw, 2012c. Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Dziennik Ustaw, item 951, Warszawa: Sejm RP.
12. EKES, 2005. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego w sprawie komunikatu Komisji dla Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Zarządzanie zagrożeniem powodziowym – zapobieganie powodziom, ochrona przeciwpowodziowa i ograniczanie skutków powodzi. Bruksela: Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny http://ec.europa.eu/environment/ water/pdf/ces125_2005_ac_pl.pdf [5 February 2013].
13. EUROPEAN UNION, 2007. Directive 2007/60/ EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0060:EN:NOT [5 February 2014].
14. EVANS E.P., RAMSBOTTOM D.M., WICKS J.M., PACKMAN J.C., PENNING-ROWSELL E.C., 2002. Catchment flood management plans and the modelling and decision-support framework. Proceeding of ICE-Civil Engineering. Ice Virtual Library, vol. 150, no. 5, pp. 43-48.
15. GĄSOWSKI Z., DOBROWOLSKI A., 2010. Ochrona przed powodzią doliny Loary jako przykład rozwiązań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju. Gospodarka Wodna, no. 3, pp. 103-109.
16. Grocki R., Eliasiewicz R., 2001. Zagospodarowanie terenów zalewowych. Wrocław: Safege, BKPBŚ, 103 pp.
17. Grzonka B., 2009. Zastosowanie dwuwymiarowego modelu MIKE FLOOD do wyznaczania stref zalewowych w obrębie Poznania. Gospodarka Wodna, no. 3, pp. 101-105.
18. HALL J. W., SAYERS P.B., DAWSON R.J., 2005. National-scale assessment of current and future flood risk in England and Wales. Natural Hazards, vol. 36, no. 1-2, pp. 147-164.
http://dx.doi.org/10.1007/s11069-004-4546-7 -
19. HOOIJER A., KLIJN F., PEDROLI G.B.M., VAN OS A.G., 2004. Towards sustainable flood risk management in the Rhine and Meuse river basins: Synopsis of the findings of IRMA-SPONGE. River Research and Applications, vol. 20, no. 3, pp. 343-357.
http://dx.doi.org/10.1002/rra.781 -
20. Kaźmierczak A., Cavan G., 2011. Surface water flooding risk to urban communities: Analysis of vulnerability, hazard and exposure. Landscape and Urban Planning, vol. 103, no. 2, pp. 185-197.
http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.07.008 -
21. Kitowski K., 2010. Dyrektywa powodziowa a prewencyjne planowanie przestrzenne. Przegląd Komunalny, no. 7, pp. 48-51.
22. KOZA I., OSUCH-CHACIŃSKA L., PEŁDA-SUPYŁA M., RYTELEWSKI M., 2002. Nowe prawo wodne. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Informacji, 328 pp.
23. Luino F., Turconi L., Petrea C., Nigrelli G., 2012. Uncorrected land-use planning highlighted by flooding: The Alba case study (Piedmont, Italy). Natural Hazards and Earth System Sciences, vol. 12, iss. 7, pp. 2329-2346.
http://dx.doi.org/10.5194/nhess-12-2329-2012 -
24. ŁYP B., 2005. Problematyka wodna w planowaniu przestrzennym miast. Poradnik dla urbanistów. Warszawa: Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa Przedsiębiorstwo Państwowe, 180 pp.
25. Meyer V., Priest S., Kuhlicke C., 2012. Economic evaluation of structural and non-structural flood risk management measures: Examples from the Mulde River. Natural Hazards, vol. 62, no. 2, pp. 301-324.
http://dx.doi.org/10.1007/s11069-011-9997-z -
26. Programme. National Development and Reform Commission. People's Republic of China, http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/P020070604561191006823.pdf [5 February 2014].
27. Plate E.J., 1999. Flood risk management: a strategy to cope with floods. [in:] A. Bronstert, A. Ghazi, J. Hladny, Z.W. Kundzewicz, L. Menzel (eds.), Proceedings of the European Meeting on the Oder Flood 1997. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, pp. 115-128.
28. Richert E., Bianchin S., Heilmeier H., Merta M., Seidler C., 2011. A method for linking results from an evaluation of land use scenarios from the viewpoint of flood prevention and nature conservation. Landscape and Urban Planning, vol. 103, no. 2, pp. 118-128.
http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.07.001 -
29. RISTIC R., KOSTADINOV S., ABOLMASOV B., DRAGICEVIC S., TRIVAN G., RADIC B., TRIFUNOVIC M., RADOSAVLJEVIC Z., 2012. Torrential floods and town and country planning in Serbia. Natural Hazards and Earth System Sciences, vol. 12, iss. 1, pp. 23-35.
30. ROTKO J., 2005. Prawne determinanty gospodarowania terenami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi: Z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących planowania przestrzennego, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Gospodarka Wodna, no. 9, pp. 353-358.
31. Ryłko A., 2006. Zagrożenia powodzią w planowaniu przestrzennym. Przestrzeń. Magazyn planowania przestrzennego, no. 19, 5 pp.
32. Ryłko A., 2010. Proces uzgadniania dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego – gromadzenie informacji o obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią. [in:] K. Więzik (ed.), Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, pp. 177-190.
33. Salazar S., Francés F., Komma J., Blume T., Francke T., Bronstert A., Blöschl G., 2012. A comparative analysis of the effectiveness of flood management measures based on the concept of "retaining water in the landscape" in different European hydro-climatic regions. Natural Hazards and Earth System Sciences, vol. 12, iss. 11, pp. 3287-3306.
http://dx.doi.org/10.5194/nhess-12-3287-2012 -
34. Saul A.J., Ashley R.M., 2007. Urban change. [in:] C.R. Thorne, E.P. Evans, E. Penning-Rowsell (eds.), Future flooding and coastal erosion risks, London: Thomas Telford, pp. 149-172.
35. Schanze J., 2012. Dealing with future change in flood risk management. Journal of Flood Risk Management, vol. 5, iss. 1, pp. 1-2.
36. Słysz K., Leńczowska-Baranek J., Pawłowska K., 1999. Powodzie a planowanie przestrzenne. Poradnik. Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 78 pp.
37. Thorne C.R., Evans E.P., Penning-Rowsell E. (eds.), 2007. Future flooding and coastal erosion risks. London: Thomas Telford, 504 pp.
http://dx.doi.org/10.1680/ffacer.34495 -
38. Turner R.K., Lorenzoni I., Beaumont N., Bateman I.J., Langford I.H., Mcdonald A.L., 1998. Coastal management for sustainable development: Analysing environmental and socio-economic changes on the UK coast. Geographical Journal, vol. 164, no. 3, pp. 269-281.
http://dx.doi.org/10.2307/3060616 -
39. Walczykiewicz T., 2002. Priorytety decyzyjne w zakresie realizacji systemów ochrony przeciwpowodziowej. Gospodarka Wodna, no. 2, pp. 61-64.
40. Warcholak P., Kołodziejczyk U., 2007. Słubice –potencjalny lubuski Nowy Orlean. Gospodarka Wodna, no. 10, pp. 419-426.
41. Wheater H., Evans E., 2009. Land use, water management and future flood risk. Land Use Policy, vol. 26, supl. 1, pp. S251–S264.
42. Wołoszyn E., 2006. Oddziaływanie powodzi na środowisko. [in:] S. Bednarczyk, T. Jarzębińska, S. Mackiewicz, E. Wołoszyn (eds.), Vademecum ochrony przeciwpowodziowej, Gdańsk: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, pp. 125-158.
43. WWF, 2008. Implikacje dyrektywy powodziowej i Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie gospodarowania terenami zalewowymi. Uwagi WWF Polska do Projektu z dnia … 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (oznaczonego przez Ministra Środowiska jako Projekt 20/08/08), WWF Polska, http://assets.wwfpl.panda.org/downloads/prawne_uwarunkowania_gosp_terenemi.pdf [1 March 2013].
44. Żelaziński J., 2007. Rola map terenów zalewowych w planowaniu ochrony przeciwpowodziowej. [in:] P. Nieznański (ed.), Bezpieczna gmina nad Odrą. Wrocław: WWF Polska, http://awsassets.wwfpl.panda.org/downloads/materialy_informacyjne.pdf [5 February 2014].

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

87

Issue:

1

Start page:

127

End page:

142

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.2014.8

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: