Object structure
Title:

Scenic values of the Katowice-Częstochowa section of National Road No. 1

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 87 No. 1 (2014)

Creator:

Nita, Jerzy ; Myga-Piątek, Urszula

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

landscape assessment ; landscape aesthetic ; scenic values ; visibility map ; motorway ; Silesian voivodeship

References:

1. J.A., RUIZ-AVILES P., 2004. Assessing the visual quality of rural landscapes. Landscape and Urban Planning, vol. 69, no. 1, pp. 115-125.
http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.10.029 -
2. AYAD Y.M., 2005. Remote sensing and GIS in modelling visual landscape change: A case study of the northwestern arid coast of Egypt. Landscape and Urban Planning, vol. 73, no. 4, pp. 307-325.
http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2004.08.002 -
3. Bishop I.D., 2003. Assessment of visual qualities, impacts, and behaviours, in the landscape, by using measures of visibility. Environment and Planning B: Planning and Design, vol. 30, no. 5, pp. 677-688.
http://dx.doi.org/10.1068/b12956 -
4. CALTRANS, 2013. Highway design manual. Scenic values in planning and design. Chapter 1. Basic Design Policies. California Department of Transportation, 39 pp., http://www.dot.ca.gov/hq/oppd/hdm/pdf/english/chp0100.pdf [22 February 2013].
5. DELL'ACQUA G., MAURO R., RUSSO F., 2011. Descriptors in scenic highway analysis: A test study along Italian road corridors. International Journal for Traffic and Transport Engineering, vol. 1, no. 2, pp. 73-88.
6. Dołzbłasz S., 2012. Transborder relations between territorial units in the Polish-German borderland. Geographia Polonica, vol. 85, iss. 3, pp. 23-36.
http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2012.3.16 -
7. DZIENNIK URZĘDOWY, 1995. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania autostrady na środowisko, grunty rolne i leśne oraz na dobra kultury objęte ochroną. No. 64, item 332, http://isap.sejm. gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19950640332 [10 December 2013].
8. DZIENNIK URZĘDOWY, 2007. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. No. 120, item 826, http://isap. sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071200 826 [10 December 2013].
9. FAJER M., 2005. Wpływ projektowanej autostrady A-1 na środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich w okolicach Szczejkowic. Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochro-na Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych, no. 36, Katowice: Uniwersytet Śląski, pp. 31-39.
10. FISHER P.F., 1991. First experiments in viewshed uncertainty: The accuracy of the viewshed area. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, vol. 57, no. 10, pp. 1321-1327.
11. Fisher P.F., 1993. Algorithm and implementation uncertainty in viewshed analysis. International Journal of Geographical Information Systems, vol. 7, no. 4, pp. 331-347.
12. Forczek-Brataniec U., 2008. Widok z drogi. Krajobraz otwarty w percepcji dynamicznej. Katowice: Wydawnictwo Elamed, 184 pp.
13. GARRE S., MEEUS S., GULINCK H., 2009. The dual role of roads in the visual landscape: A casestudy in the area around Mechelen (Belgium). Landscape and Urban Planning, vol. 92, no. 2, pp. 125-135.
http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.04.001 -
13. GEORGIJ B., KELLER W., PFISTER H.P., 1999. Grünbrücken für Wildsäuger Strassen Erfahrungen aus Europa. [in:] J. Curzydlo (ed.), International seminar: Ecological passes for wildlife and roadside afforestation as necessary parts of modern road constructions (motorways and railsways roads, Kraków: Katedra Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Krakowie, pp. 33-47.
14. Hornbeck P.L., 1970. Visual values for highways. Development of relative visual values of esthetic merit for highway planning and design. Cambridge: Harvard University. Graduate School of Design. Landscape Architecture Research Office, 300 pp.
15. HORNBECK P.L., OKERLUND G.A., 1973. Visual values for the highway user: An engineer's workbook. Washington: United States Federal Highway Administration, Harvard University. Graduate School of Design, 118 pp.
16. IUELL B., BEKKER G.J., CUPERUS R., DUFEK J., FRY G., HICKS C., HLAVÁČ V., KELLER V.B., ROSELL C., SANGWINE T., TØRSLØV N., WANDALL B. LE MAIRE (eds.), 2003. COST 341: Habitat fragmentation due to transportation infrastructure. Wildlife and traffic. A European handbook for identifying conflicts and designing solutions. Brussels: European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, KNNV Natural History Publishers, 172 pp.
17. JANECZKO E., 2008. Podstawy metodyczne oceny krajobrazu leśnego w otoczeniu szlaków komunikacyjnych. [in:] J. Lechnio, S. Kulczyk, E. Malinowska, I. Szumacher (eds.), Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 20, Warszawa: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Wydział Geografii i Studió w Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 363-369.
18. Janeczko E., 2012. Preferencje społeczne w zakresie kształtowania krajobrazu leśnego w sąsiedztwie dróg. Sylwan, vol. 156, no. 1, pp. 12-18.
19. Kondracki J., 2011. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 444 pp.
20. KOZIARSKI S., 2004. Rozwój przestrzenny sieci autostrad na świecie. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 312 pp.
21. Kraak M.-J., Ormeling F., 2011. Cartography, Third Edition: Visualization of Spatial Data. New York: Pearson and Guilford Press, 199 pp.
22. Llobera M., 2003. Extending GIS-based visual analysis: The concept of visualscapes. International Journal of Geographical Information Science, vol. 17, no. 1, pp. 25-48.
http://dx.doi.org/10.1080/713811741 -
23. Lörzin H., 2010. Uneasy neighbors: Where landscape and urban fringe meet. [in:] Proceedings of the 27th ECLAS conference: Cultural Landscape, Istanbul: ECLAS European Council of Landscape Architecture Schools, Istanbul Technical University, pp. 49-159.
24. Manecki A. (ed.), 2000. Sozologiczne uwarunkowania bonitacji terenu dla modernizacji i lokalizacji obiektów komunikacji z uwzględnieniem metod ekorozwoju. Metodyka – opracowania modelowe na przykładzie okolic Krakowa. Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 74 pp.
25. MYGA-PIĄTEK U., 2005. Corridor V/c as an actual scenic cross-section of Europe. Environment protection and perception of landscape. [in:] A. Mašek (ed.), Corridor Vc as Euro-regional connection on the traffic route Baltic Sea-Central Europe-Adriatic Sea, Osjiek: Faculty of Economy. University of Osijek, pp. 535-542.
26. Myga-Piątek U., 2012. Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 406 pp.
27. Myga-Piątek U., Nita J., 2012. Ocena walorów widokowych drogi S1 [E75] na odcinku Częstochowa-Sosnowiec. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, vol. 18, pp. 181-193.
28. NITA J., 2002. Wykorzystanie modeli numerycznych powierzchni terenu i zdjęć lotniczych w ocenie form morfologicznych dla potrzeb waloryzacji krajobrazu. [in:] Z. Kurczyński (ed.) Fotogrametria i Teledetekcja w Społeczeństwie Informacyjnym: Materiały ogó lnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 24-26 paź dziernika 2002 roku w Białobrzegach k/Warszawy, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 12a, Warszawa: Instytut Fotogrametrii i Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, pp. 275- 281.
29. Nita J., Małolepszy Z., 2004. Metody usprawnienia wizualizacji i interpretacji powierzchniowej budowy geologicznej. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, no. 3(227), pp. 39-44.
30. Parsons R., Daniel T., 2002. Good looking: In defense of scenic landscape aesthetics. Landscape and Urban Planning, vol. 60, no. 1, pp. 43-56.
http://dx.doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00051-8 -
31. Polska A., 2011. Walory widokowe dróg (III). Nauka i praktyka w planowaniu dróg. Portal drogowy edroga.pl, http://edroga.pl/drogi-i-mosty/inne/4824-walory-widokowe-drog-iii-nauka-i-praktyka-w-planowaniu-drog [10 December 2013].
32. Rogge E., Nevens F., Gulinck H., 2007. Perception of rural landscapes in Flanders: Looking beyond aesthetics. Landscape and Urban Planning, vol. 82, no. 4, pp. 159-174.
http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.02.006 -
33. Rogowski M., 2009. Ocena walorów widokowych szlaków turystycznych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska. [in:] S. Piechota (ed.), Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego– stan i perspektywy badań, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 25, Leszno: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, pp. 155-163.
34. Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K. (eds.), 1997. Transport. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 508 pp.
35. WALKER T.D. (ed.), 1993. Application procedures for designation of parkways, historic and scenic roads. Phoenix: Arizona Department of Transportation, pp. 82.
36. Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2012. Polish-Slovak borderland. Transport accessibility and tourism. Prace Geograficzne, no. 234, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 234 pp.
37. WSDT, 2005. Understanding flexibility in transportation design – Washington. Washington: Washington State Department of Transportation, 302 pp., http://www.wsdot.wa.gov/research/reports/fullreports/638.1.pdf [23 February 2014].
38. Żakowska L., 2001. Wizualizacja w projektowaniu dróg. Aspekty bezpieczeństwa i estetyki. Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Architektura, no. 44, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 208 pp.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

87

Issue:

1

Start page:

113

End page:

125

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.2014.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: