Object structure
Title:

Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe = Spatial differentiation of spacial capital in Poland - a review

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 4 (2013)

Creator:

Bednarek-Szczepańska, Maria : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

social capital ; indicators ; spatial differentiation ; Poland

References:

1. Bański J., Czapiewski K., 2009, Obszary o znaczącym endogenicznym potencjale rozwojowym, [w:] J. Bański (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 55–78.
2. Bański J., Mazur M., 2009, Identyfikacja obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych, [w:] J. Bański (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 79–95.
3. Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
4. Bartkowski J., 2007, Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 54–97.
5. Bukraba-Rylska I., 2010, Socjologiczne tematy, socjologiczne interpretacje, Tadex, Warszawa.
6. Coleman J.S., 1988, Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, 94, suppl., s. 95–120.
7. Dasgupta P., 2003, Social capital and economic performance: analytics, [w:] E. Ostrohm, T.K. Ahn (red.), Foundations of Social Capital, Edward Edgar, Northampton, s. 309–339.
8. Deth van J., 2003, Measuring social capital: Orthodoxies and continuing controversies, International Journal of Social Research Methodology, 6, 1, s. 79–92.
9. Domański B., 2004, Nowe idee w światowej geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 169–190.
10. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, 2005, red. J. Czapiński, T. Panek, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
11. Działek J., 2008, Geografia kapitału społecznego. Regionalne zróżnicowanie zasobów kapitału społecznego w Polsce, [w:] S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 127–143.
12. Działek J., 2009, Social Capital and Economic Growth in Polish Regions, Munich Personal RePEc Archive, Paper No.18287; http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18287/1/MPRA_paper_18287.pdf (10.07.2012).
13. Działek J., 2011, Kapitał społeczny - ujęcie teoretyczne i praktyka badawcza, Studia Regionalne i Lokalne, 3(45), s. 100–118.
14. Frykowski M., 2004, Zaufanie i kapitał społeczny w przestrzeni miejskiej Łodzi, [w:] P. Starosta, A. Majer (red.), Wokół socjologii przestrzeni, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 166–177.
15. Gąsior-Niemiec A., 2010, Wzory samoorganizacji Polaków na przełomie XX i XXI w., Polityka i Społeczeństwo, 7, s. 66–76.
16. Gliński P., 2007, Obszary aktywności i apatii obywatelskiej, [w:] A. Kojder (red.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Wydawnictwo WAM, Komitet Socjologii PAN, Warszawa, s. 269–303.
17. Gumkowska M., Herbst J. Radecki P., 2008, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania, Stowarzyszenie Klon Jawor, Warszawa.
18. Halamska M., 2008, Organizacje rolników: bilans niesentymentalny, [w:] M. Halamska (red.), Wiejskie organizacje pozarządowe, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 103–134.
19. Herbst M., 2007, Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na (krótkookresowy) wzrost gospodarczy w polskich podregionach, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 166–203.
20. Herbst J., 2008, Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, [w:] M. Halamska (red.), Wiejskie organizacje pozarządowe, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 33–75.
21. Humphreys E., 2005, Social Capital: Mediating Conditions to Create Successful Neighbourhoods?, Working Paper, Kemmy Bussiness School, University of Limerick, Limerick.
22. Janc K., 2006, Human and social capital in Poland – spatial diversity and relations, Europa XXI, 14, IGiPZ PAN, PTG, Centrum Spotkań Europejskich, Warszawa, s. 39–55.
23. Janc K., 2009, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, UWr, 8, Wrocław.
24. Kamińska W., 2011, Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich w Polsce: przykład województwa świętokrzyskiego, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce.
25. Kamiński R., 2008, Aktywność społeczności wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
26. Kosmaczewska J., 2009, Kapitał społeczny mieszkańców wsi jako czynnik turystycznego rozwoju obszarów wiejskich, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 8 (4), SGGW, Warszawa, s. 87–96.
27. Kowalski M., 2000, Geografia wyborcza Polski, Geopolitical Studies, 7, IGiPZ PAN, Warszawa.
28. Krasnodębski Z., 2003, Demokracja peryferii, Wydawnictwo Słowo/Obraz, Terytoria, Gdańsk.
29. Narayan D., Cassidy M.F., 2001, A dimensional approach to measuring social capital development and validation of a social capital inventory, Current Sociology, 49, 2, s. 59–105.
30. Nizio S., 2012, Geografia organizacji pożytku publicznego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 237–260.
31. Paszkiewicz M., 2009, Wpływ kapitału społecznego na wzrost gospodarczy w Polsce na przykładziewybranych czynników, Wydział Ekonomii UŁ, Łódź (maszynopis);http://www.warsztaty.uni.lodz.pl/abstracts/633773876669660000798.pdf, (10.07.2012).
32. Pogonowska B., 2004, Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne i praktyczne, Zeszyty Naukowe, 42, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, s. 9–32.
33. Polska 2030. Wyzwania strategiczne, 2009, Raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa; zds.kprm.gov.pl (10.0.2012).
34. Putnam R., 1993, Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton.
35. Rutten R., Westlund H., Boekema F., 2010, Spatial dimension of social capital, European Planning Studies, 18, 6, s. 863–871.
36. Sierocińska K., 2011, Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar, typy, Studia Ekonomiczne, 68, s. 69–86.
37. Stypułkowski W., 2012, Aktywność obywatelska – pojęcie, pomiar i jej wpływ na rozwój regionalny, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, seria Ekonomia, 5, Lublin, s. 157–187.
38. Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A., 2008, Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
39. Szafraniec K., 2006, Optymizm/pesymizm jako mentalne podstawy odporności/podatności na bezradność, [w:] K. Szafraniec (red.), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 283–322.
40. Sztompka P., 2009, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
41. Theiss M., 2007, Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
42. Trigilia C., 2001, Social capital and local development, European Journal of Social Theory, 47, 2, s. 427–442.
43. Trutkowski C., Mandes S., 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
44. Wciórka B., 2006, Zaufanie w sferze prywatnej i publicznej a społeczeństwo obywatelskie, Komunikat CBOS, Warszawa; cbos.pl (11.07.2012).
45. Wendt J., 2007, Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 208.
46. Westlund H., Adam F., 2010, Social capital and economic performance: a meta-analysis of 65 Studies, European Planning Studies, 18, 6, s. 893–919.
47. Woolock M., 1998, Social capital and economic development: toward a theoretical synthesis and policy framework, Theory and Society, 1 (27), s. 151–208.
48. Zagała Z., 2008, Kapitał społeczny: jedna kategoria pojęciowa – wiele kontrowersji, [w:] M. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 29–44.
49. Zarycki T., 2004, Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności, Kultura i Społeczeństwo, 48, 2, s. 45–65.
50. Zarycki T., 2008, Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim, Pomorski Przegląd Gospodarczy, 2 (37), s. 49–52.
51. Żukowski T., 2007, Kapitał społeczny w Polsce lokalnej. Przestrzenne zróżnicowanie na początku pierwszej dekady XXI w., [w:] E. Leś, M. Ołdak (red.), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, t. 2, Collegium Civitas, UW, Warszawa, s. 47–60.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

4

Start page:

573

End page:

597

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.4.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: