Object structure

Title:

Formation of a new structure of socio-spatial differentiation in the towns of Pomerania: The case study of three medium-sized towns

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 86 No. 3 (2013)

Creator:

Szymańska, Wioletta

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

socio-spatial structures ; intra-urban space ; medium-sized cities ; Pomerania ; Lębork ; Szczecinek ; Wałcz

References:

1. Dobrowolska M., 1975. Dynamika struktur osadniczych i ich układów przestrzennych. Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica, vol. 3, pp. 5-34.
2. Domański B., 1980. Regionalizacja geograficzno-ekonomiczna z zastosowaniem metody Mc Quitty'ego i analizy dyskryminacyjnej (na przykładzie Polski południowo-wschodniej, Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, no. 6(52), pp. 11-30.
3. Durkheim É ., 1984. The division of labour in society. Basingstoke: Macmillan, 352 pp.
4. Dziewoński K., 1967. Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju poję ć, metod i ich zastosowań . Prace Geograficzne, no. 63, Warszawa: Instytut Geografii PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 135 pp.
5. Eberhardt P., 1998. Rozwój demograficzny Ziem Zachodnich i Północnych Polski. Przegląd Geograficzny, vol. 70, no. 1-2, pp. 87-100.
6. Frykowski M., 2004. Zróżnicowanie przestrzenne statusu społecznego mieszkańców Łodzi. Studia Regionalne i Lokalne, no. 1(15), pp. 99-118.
7. Goodman N., 1997. Wstęp do socjologii. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 388 pp.
8. Jagielski A., 1978. Struktura społeczno-ekologiczna miast polskich a koncepcje szkoły chicagowskiej. [in:] J. Turowski (ed.), Procesy urbanizacji kraju w okresie XXX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Wrocław: Ossolineum, pp. 111-133.
9. Jałowiecki B., 1967. Polkowice, przemiany społeczności lokalnej pod wpływem uprzemysłowienia. Monografie Śląskie. Ossolineum, no. 14, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 166 pp.
10. Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 444 pp.
11. Janiszewski M., 1991. Geograficzne warunki powstawania miast polskich. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 170 pp.
12. Jaroszewska-Brudnicka R., 2004. Zróżnicowanie przestrzeni społecznej Torunia. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 164 pp.
13. Kaltenberg-Kwiatkowska E., 1989. Płock jako przedmiot badań. [in:] K. Frysztacki, E. Kwaśniewicz (eds.), Przemiany społeczności miejskich w Polsce. Uwarunkowania i potrzeby rozwoju miast, vol. 1, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, pp. 35-54.
14. Liszewski S., 2001. Model przemian przestrzeni miejskiej miasta postsocjalistycznego. [in:] I. Jażdżewska (ed.), XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (część II), Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 303-309.
15. Maik W., 1992. Podstawy geografii miast. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 120 pp.
16. Marcinowicz D., 2000. Przemiany mobilności ludności w okresie przemian ustrojowych na przykładzie miasta Poznania i jego strefy podmiejskiej. [in:] D. Szymańska (ed.), Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian systemowych, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, pp. 227-242.
17. Marcińczak S., 2009. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988-2005. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 164 pp.
18. Marx K., ENGELS F., 1955. The communist manifesto. New York: Appleton-Century-Crofts, 96 pp.
19. Marx K., Engels F., 1967. Capital: A critique of political economy. New York: International Publishers, 3 vols., 853 + 546 + 948 pp.
20. Marx K., Engels F., 1971. Historical materialism. London: Pluto Press, 27 pp.
21. MRD, 2010. Polish background report for OECD national urban policy reviews in Poland. Part I: Diagnosis of the condition of Polish cities. Part II: Institutional framework of urban development. Ministry of Regional Development http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_miast_w_polsce/strony/rozwoj_ miast_w_polsce.aspx [22 April 2012].
22. Musil J., 2003. Pięćdziesiąt lat socjologii miasta. Studia Regionalne i Lokalne, no. 1(11), pp. 5-38.
23. Runge J., 1992. Wybrane zagadnienia analizy przestrzennej w badaniach geograficznych. Skrypty Uniwersytetu Śląskiego, no. 469, pp. 140.
24. Rydz E., Jażewicz I., 2002. Przeobrażenia demograficzno-społeczne w strukturach wewnętrznych byłych i obecnych miast powiatowych na wybranych przykładach z Pomorza. [in:] I. Jażdżewska (ed.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany. XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 139-154.
25. Rydz E., Szymańska W., 2007. Waloryzacja przestrzeni miejskiej pod względem atrakcyjności mieszkaniowej i poczucia bezpieczeństwa średnich miast Pomorza. [in:] M. Madurowicz (ed.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 331-341.
26. Suliborski A., 2001. Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne. Komentarz do zbioru monotematycznych publikacji stanowiących rozprawę habilitacyjną. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 72 pp.
27. Szmytkowska M., 2008. Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji. Przypadek Gdyni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 209 pp.
28. Sztompka P., 2005. Socjologia zmian społecznych. Kraków: Wydawnictwo Znak, 322 pp.
29. Szymańska W., 2007a. Zróżnicowanie przestrzenne zamożności mieszkańców w średnich miastach regionów nadmorskich. [in:] I. Jażdżewska (ed.), Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań. XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 197-210.
30. Szymańska W., 2007b. Rozwój demograficzny miast średniej wielkości na tle przemian ludnościowych regionów nadmorskich (ze szczególnym uwzględnieniem Wałcza, Szczecinka i Lęborka). Słupskie Prace Geograficzne, no. 3, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, pp. 55-72.
31. Szymańska W., 2011. Społeczna przestrzeń w średnich miastach na Pomorzu. Przykład Lęborka, Szczecinka i Wałcza. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku, 164 pp.
32. Śleszyński P., 2003. Funkcje metropolitalne Warszawy – problemy badawcze. [in:] I. Jażdżewska (ed.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 119-134.
33. Śleszyński P., 2007. Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Prace Geograficzne, no. 213, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 320 pp.
34. Trzebiatowski K., 1965. Historia Ziem Zachodnich. [in:] K. Trzebiatowski (ed.), Poznajemy Pomorze Koszalińskie, Warszawa: Nasza Księgarnia, pp. 25-145.
35. Weber M., 1968. Economy and society an outline of interpretive sociology. New York: Bedminster Press, 1469 pp.
36. Werwicki A., 1973. Struktura przestrzenna średnich miast ośrodków wojewódzkich w Polsce. Prace Geograficzne, no. 101, Warszawa-Wrocław: Instytut Geografii PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 168 pp.
37. Węcławowicz G., 1982. Struktury wewnętrzne wybranych miast Polski w świetle ekologii czynnikowej. [in:] Z. Pióro (ed.), Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, Warszawa: Książka i Wiedza, pp. 225-268.
38. Węcławowicz G., 2000. Kształtowanie się nowego modelu zróżnicowań społeczno-przestrzennych miasta w Europie Środkowej – wybrane elementy przejścia od miasta socjalistycznego do miasta postsocjalistycznego. [in:] Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 25-30.
39. Węcławowicz G., 2003. Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 161 pp.
40. Wódz J., 1989. Problemy patologii społecznej w mieście. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 169 pp.
41. Zborowski A., 2005. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 576 pp.
42. Zdrojewski E.Z., 1998. Przemiany ludnościowe w województwach nadmorskich. Wiadomości Statystyczne, vol. 43, no. 11, pp. 48-57.
43. Zelinsky W., 1971. The hypothesis of the mobility transition. Geographical Review, vol. 61, no. 2, pp. 214-249.
-

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

86

Issue:

3

Start page:

199

End page:

217

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2013.19

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: