RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski = Development of landslides in the shore zones of reservoirs, as exemplified by the central landslide at Dobrzyń

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 3 (2013)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Alonso E.E., Pinyol N.M., Puzrin A.M., 2010, Catastrophic slide: Vaiont Landslide, Italy, [w:] E.E. Alonso, N.M. Pinyol, A.M. Puzrin (red.), Geomechanics of Failures. Advanced Topics, Springer, Netherlands, s. 33–81.
2. Banach M., 1977, Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły między Dobrzyniem a Włocławkiem, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 124.
3. Banach M., 1985, Geodynamika zbocza doliny Wisły w Dobrzyniu, Przegląd Geograficzny, 57, 4, s. 527–551.
4. Banach M., 1994, Morfodynamika strefy brzegowej zbiornika Włocławek, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 161.
5. Banach M., 2004, Ewolucja strefy brzegowej zbiorników zaporowych, Dokumentacja Geograficzna, 31, s. 11–12.
6. Banach M., 2006, Changes in geomorphology of new shoreline after the filing of the Włocławek artificial Lake, Prace Geograficzne UJ, 116, s. 23–32.
7. Banach M., Spanila T., 2000, Geodynamic evolution of water reservoir banks, Acta Montana, Institute of Rock Structures and Mechanics AS CR, Series A, 15, 116, s. 45–66.
8. Deng J., Wei J., Min H., Tham L.G., Lee C.F., 2005, Response of an old landslide to reservoir filling: A case history, Science in China, Series E: Engineering & Materials Science, 48, s. 27–32.
9. Deying L., Kunlong Y., Chin L., 2010, Analysis of Baishuihe landslide influenced by the effects of reservoir water and rainfall, Environment and Earth Sciences, 60, s. 677–687.
10. Fawu Wang F., Peng X., Zhang Y., Huo Z., Takeuchi A., Araiba K., Wang G., 2006, Landslides and slope deformation caused by water impoundment in the Three Gorges Reservoir, China, IAEG Paper, The Geological Society of London, 137, s. 1–13.
11. Gatto L.W, Doe W.W., 1987, Bank conditions and erosion along selected reservoirs, Environmental Geology and Water Sciences, 9, 3, s. 143–154.
12. Genevois R., Ghirotti M., 2005, The 1963 Vaiont Landslide, Giornale di Geologia Applicata, 1, s. 41–52.
13. Gierszewski P.J., Szmańda J.B., 2010, Litodynamiczna interpretacja warunków akumulacji osadów dennych Zbiornika Włocławskiego, [w:] T. Ciupa, R. Suligowski (red.), Woda w badaniach geograficznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Geografii, Kielce, s. 169–177.
14. Glazik R., 1978, Wpływ zbiornika wodnego na Wiśle we Włocławku na zmiany stosunków wodnych w dolinie, Dokumentacja Geograficzna, 2–3.
15. He K., Li X., Yan X., Guo D., 2008, The landslides in the Three Gorges Reservoir Region, China and the effects of water storage and rain on their stability, Environmental Geology, 55, s. 55–63.
16. Jones F.O., Embody D.R., Peterson W.L., 1961, Landslides along the Columbia River Valley, Northeastern Washington, U.S. Geological Survey Professional Paper, 367.
17. Kaczorowska Z., 1962, Opady w Polsce w przekroju wieloletnim, Prace Geograficzne, IG PAN, 33.
18. Kaczmarek H., 2010a, Analiza zdjęć lotniczych oraz wyników pomiarów geodezyjnych w badaniach dynamiki strefy brzegowej sztucznych zbiorników wodnych – Zbiornik Jeziorsko, rzeka Warta, Landform Analysis, 19, s. 19–26.
19. Kaczmarek H., 2010b, Przekształcenia brzegów Zbiornika Pakoskiego – skutki dla wybranych element środowiska przyrodniczego [w:] J. Kordowski, D. Brykała, A. Bartczak, H. Kaczmarek, M. Słowiński, Antropogeniczne i naturalne przemiany środowiska geograficznego województwa kujawsko-pomorskiego – wybrane przykłady, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 223, Warszawa, s. 81–92.
20. Kaczmarek H., Tyszkowski S., 2009, Using of the aerial and ground photogrammetry in monitoring shore zone of Jeziorsko Reservoir (Warta River, Central Poland), Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2, s. 7–12.
21. Kozyreva E.A., 2001, Sovriemiennyje opolznievyje processy v bieriegovoj zonie Bratskogo Vodochranilišča i gieodinamičeskij monitoring, Strojenije litosfery i gieodinamika, Irkuck, s. 194–195.
22. Loo H., 2006, Reactivation Of An Old Landslide In Response To Reservoir Impoundment And Fluctuations, University of Hong Kong, PhD Thesis Manuscript.
23. Madej J., 1981, Obliczeniowa prognoza stateczności skarpy wiślanej w Dobrzyniu n/Wisłą, [w:] Stateczność skarpy wiślanej i metody jej zabezpieczania, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock, s. 83–96.
24. Meissner K., 1967, Własności inżyniersko-geologicznne iłów poznańskich rejonu Konina, Biuletyn IG, 231.
25. Migoń P., 2006, Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
26. Nazarov N.N., 2006, Geografičeskoje izučenije bieriegov i akvatori kamskich vodochranilišč, Geografičeskij viestnik, Naučnyj žurnal Permskogo Universitieta, 2, s. 18–36.
27. Nazarov N.N., 2008, Geodinamika pobieriežii vodcohranilišč Piermskogo kraja, Poligrafkomplekt, Perm.
28. Ostaficzuk S., 1998, Tło neotektoniczne Skarpy Płockiej, [w:] L. Wysokiński, Przemieszczenia Skarpy Płockiej – konferencja naukowo-techniczna, Płock, 22 maja 1998 r, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, s. 81–94.
29. Ovčinnikov G.I., Tržcinskij J.B., Pavlov S. H., 1999, Izmienienije geologičeskoj sriedy v zonach vlijania Angro-Jenisejskich vodochranilišč, Izdatielstvo Nauka, Novosibirsk.
30. Panizzo A., De Girolamo P., Di Risio M., Maistri A., Pataccia A., 2005, Great landslide events in Italian artificial reservoirs, Natural Hazards and Earth System Science, 5, s. 733–740.
31. Pinyol N., Alonso E., Corominas J., Moya J., 2012, Canelles landslide: modelling rapid drawdown and fast potential sliding, Landslides, 9, s. 33–51.
32. Reservoir Landslides: Investigation and Management: Guidelines and Case Histories, 2002, International Committee on Large Dam (ICOLD), Commission Internationale des Grands Barrages, Paris.
33. Riedel J.L, 1997, Lake Roosevelt National Recreation Area. Water Resources Scoping Report, National Park Service, Department of the Interior, Fort Collins-Denver-Washington.
34. Riemer W., 1995, Landslides and reservoirs, [w:] D.H. Bell (red.), Proceedings of the Sixth International Symposium on Landslides, 10–14 February 1992, Christchurch, 3, Additional papers, reports, discussion, International Association of Engineering Geology, Balkema Publishers, Rotterdam.
35. Schuster R.L, 1979, Reservoir induced landslides, Bulletin of the International Association of Engineering Geology, 20, s. 8–15.
36. Schuster R.L., Wieczorek G.F., 2002, Landslide tiggers and types, [w:] J. Rybář, J. Stemberk, P. Wagner (red.), Landslides: Proceedings of the 1st European Conference on Landslides, Prague, Czech Republic, June 24–26, Balkema Publishers, Taylor & Francis, Prague, s. 59–78.
37. Spanila T., 1996, Landslides and abrasion processes on the shoreline of weater reservoir, [w:] K. Senneset (red.), Landslides, Balkema, Rotterdam, s. 579–583.
38. Spanila T., Horsky O., Banach M., 2002, Slides and sliding in the waters reservoirs banks, [w:] Proceedings of the 1st European Conference on Landslides, Prague, Czech Republic, June 24-26, Balkema Publishers, Taylor & Francis, Prague, s. 315–319.
39. Rybář J., 1974, Prediction of slope failure on water reservoir banks, Bulletin IAEG, Krefeld, 16, s. 64–67.
40. Trzcinski J.B., Demianovic N.I., 1977, Opolzni Angarskich vodochranilišč, [w:] Izučenije bieriegov vodochranilišč Sibiri, Nauka. Sibirijskoje Otdielienie, Novosibirsk, s. 97–117.
41. Tyszkowski S., 2012, Rekonstrukcja dynamiki oraz próba określenia czynników inicjujących ruchy osuwiskowe we Wiągu (dolina dolnej Wisły), Prace i Studia Geograficzne WGiSR UW, 49, s. 211–219.
42. Van Asch Th.W.J., Malet J.P., Bogaard T.A., 1999, The effect of groundwater fluctuations on the velocity pattern of slow-moving landslides, Natural Hazards and Earth System Science, 9, 3, s. 739–749.
43. Wang F.W., Wang G., Sassa K., Takeuchi A., Araiba K., Zhang Y, Peng Z, 2005, Displacement monitoring and physical exploration on the shuping landslide reactivated by impoundment of the Three Gorges Reservoir, China, [w:] K. Sassa, H. Fukuoka, F.W. Wang, G. Wang (red.), Landslides. Risk Analysis and Sustainable Disaster Management. Proceedings of the Fourth ICL Symposium, Springer, Washington, s. 313–319.
44. Wang F.W., Zhang Y.M., Huo Z.T., Matsumoto T., Huang B.L., 2004, The July 14, 2003 Qianjiangping landslide, Three Gorges Reservoir, China, Landslide, 1, 2, s. 157–162.
45. Wiłun Z., 2007, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
46. WP/WLI, 1993, The International Geotechnical Societes (UNESCO) Working Party for World Landslide Inventory. Multilangual Landslide Glossary, The Canadian Geotechnical Society. BiTech Publishers LTD, Richmond BC, Canada, s. 1–7.
47. Wysokiński L., 2006, Ocena stateczności skarp i zboczy, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, 424, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
48. Varnes D.J., 1978, Slope movement types and processes, [w:] R.L. Schuster, R.J. Krizek (red.), Landslides. Analysis and Control. Transportation and Road Research Board, National Academy of Sciences, Washington, D.C., Special Report, 176, s. 11–33.
49. Vichas C., Skourtis C., Stiros S., 2001, Kinematics of a landslide over The Polyphyton Reservoir (Greece), [w:] 10th International Symposium of Deformation Measurements. International Federation of Surveyors, Orange, 19-22 March 2001, California, USA, s. 71–77.
50. Xue G., Xu F., Wu Y., Yu Y., 2009, Bank slope stability evaluation for the purpose of Three Georges Dam construction, [w:] F. Wang, T. Li (red.), Landslide Disaster Mitigation in Three Georges Reservoir, China; Environmental Science and Engineering, Springer, Berlin, s. 41–86.
51. Zhang T., Yan E., Cheng J., Zheng Y., 2010, Mechanism of reservoir water in the deformation of Hefeng Landslide, Journal of Earth Science, 21, 6, s. 870–875.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

3

Start page:

397

End page:

415

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:35477 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.3.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 7, 2013

Number of object content downloads / hits:

3652

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/53129

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information