Object structure
Title:

Wielokryterialna ocena przydatności terenu do rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie gminy Romanów = A multicriterial evaluation of land suitability for wind energy development, as exemplified by Poland's gmina of Rymanów

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 3 (2013)

Creator:

Synowiec, Wojciech ; Luc, Małgorzata

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

wind energy ; wind farms ; Rymanów commune

References:

1. Badora K., 2010, Lokalizacja farm wiatrowych w południowej części województwa opolskiego, a uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe, Inżynieria Ekologiczna, 23, s. 97–107.
2. BDL, Baza Danych Lokalnych, GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/ (marzec 2013).
3. Borzyszkowski J., Cichocki Z., Bidłasik M., Kuśmierz A., Szymański P., Kasprzak-Miler A., Szałygin J., Wojdyła H., Wlazło Z., 2010, Studium przestrzennych uwarunkowań krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i turystycznych rozwoju energetyki wiatrowej w województwie podkarpackim, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
4. Bożętka B., 2010, Pozyskiwanie energii wietrznej a zmiany krajobrazu. Konsekwencje dla funkcji rekreacyjnej. Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, Problemy Ekologii Krajobrazu, 27, s. 49–58.
5. Bryndza J., 2006, Analiza hierarchiczna problemu w szacowaniu ryzyka projektu informatycznego metodą punktową, Systemy Wspomagania Organizacji, Katedra Informatyki, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
6. Chapman S., 2010, Can wind farms make people sick?, http://www.crikey.com.au (luty 2011).
7. Ciołkosz A., Guzik C., Luc M., Trzepacz P., 2011, Zmiany użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w okresie 1988–2006, IGiGP UJ, Kraków.
8. Flaga A., 2008, Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania, Arkady, Warszawa.
9. Folta J., 2007, Prognoza oddziaływania na środowisko. Zmiana Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego: teren budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolniczych w miejscowościach: Klimkówka, Rymanów, Ladzin (część zachodnia) i Wróblik Królewski w gminie Rymanów", teren budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolniczychw miejscowościach: Ladzin (część wschodnia) i Wróblik Szlachecki w gminie Rymanów", Urząd Miasta Rymanów, Zarszyn, maszynopis.
10. Gołaszewski J., 2009, Odnawialne źródła energii a kształtowanie i ochrona środowiska, [w:] J. Koc (red. nauk.), Materiały III Konferencji Naukowej Kształtowanie i Ochrona Środowiska", Olsztyn, 23–25 VI 2009, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, s. 73.
11. Hansen H. S., 2005, GIS-based Multi-Criteria Analysis of Wind Farm Development, Proceedings Proceedings of the 10th Scandinavian Research Conference on Geographical Information Sciences, 13th-15th June 2005, Stockholm, ScanGIS'2005, http://vbn.aau.dk/files/1420302/Henning_ScanGIS_2005.pdf (sierpień 2013), s. 75–87.
12. Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych przyłączanych do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja SA o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, 2013, PGE Dystrybucja SA, Biuro Zarządzania Rozwojem Sieci, Lublin http://www.pgedystrybucja.pl (kwiecień 2013).
13. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, 2008, PGE, Energa, Tauron, Enea http://www.operator.enea.pl/21/INSTRUKCJE/Instrukcje-IRiESD-883.html (sierpień 2013).
14. Key World Energy, Statistics, 2012, International Energy Agency http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/kwes.pdf (sierpień 2013).
15. Kistowski M., 2012, Propozycja metodyczna oceny środowiskowych uwarunkowań lokalizacji farm wiatrowych w skali regionalnej, Przegląd Geograficzny, 84, 1, s. 5–22.
16. Kistowski M., Niecikowski K., 2011, Konspekt opracowania dotyczącego oceny uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowych w skali regionalnej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Gdańsk-Warszawa.
17. Kistowski M., Staszek W., 1999, Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gdańsk.
18. Knapik W., Kowalik W., Poręba K., 2004, Plan rozwoju lokalnego gminy Rymanów na lata 2004–2013, Instytut Karpacki, Stary Sącz.
19. Krukierek M. (red), 2002, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymanów, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego, Krosno.
20. Kubicz G., Wojcieszyk H., Wojcieszyk K., 2003, Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim, Biuro Planowania Przestrzennego, Słupsk.
21. Maćkowiak J., 2002, Doświadczenia Niemiec w zakresie wpływu elektrowni wiatrowych na środowisko i krajobraz, Problemy Ocen Środowiskowych, 3(18).
22. Maleńczuk W. (red), 2009, Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie lubelskim, Biuro Planowania Przestrzennego, Lublin http://www.bpp.lublin.pl.
23. Malko J., 2012, Globalne prognozy energetyczne do roku 2035, Energetyka, luty 2012, s. 73–76.
24. Michalczuk W. (red.), 2009, Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie lubelskim, Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin hffp://ww.bpp.lublin.pl (październik 2010).
25. Moiloa B., 2009, Geographical Information Systems for Strategic Wind Energy Site Selection, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
26. Niecikowski K., Kistowski M., 2008, Uwarunkowania i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie strefy pobrzeży i wód przybrzeżnych województwa pomorskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
27. Norma Europejska EN 61400-21, 2002, Europejski Komitet Normalizacyjny CENELEC.
28. Nowicki W. (red.), 2007, Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce, Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Warszawa.
29. Odległość turbin wiatrowych od linii elektroenergetycznych NN, 2009, PSE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA, Departament Eksploatacji, Konstancin-Jeziorna http://ww.pse-operator.pl (marzec 2013)
30. Olech S., Juchnowska U., 2006, Przyrodniczo-przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie warmińsko-mazurskim, Biuro Planowania Przestrzennego, Elbląg.
31. Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych przyłączanych do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja SA o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, 2013, PGE Dystrybucja SA, Biuro Zarządzania Rozwojem Sieci, Lublin.
32. Poussard E. (red.), 2004, Spatial Planning of Wind Turbine, PREDAC, European Actions for Renewable Energies, http://www.cler.org/predac/ (maj 2011).
33. Pytlowany R., 2003, Prognoza oddziaływania na środowisko, [w:] Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających terenów rolnych w miejscowościach: Klimkówka, Rymanów, Ladzin, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki w gminie Rymanów, Urząd Miasta Rymanów, maszynopis.
34. Raport. The Potencial Health Impact of Wind Turbines, 2010, Chief Medical Officer of Health http://www.health.gov.on.ca (maj 2011).
35. Rodman L.C., Meentemeyer R.K., 2006, A geographic analysis of wind turbine placement in Northern California, Energy Policy, 34, s. 2137–2149.
36. Soliński B., 2008, Analiza zasobów energetycznych wiatru województwa podkarpackiego, Baza danych odnawialnych źródeł energii województwa podkarpackiego http://www.baza-oze.pl (lipiec 2010).
37. Spezifikation für den Transport, Transportwege, sonstige Zuwegungen und Kranstellflächen, 2011, REpower MM82/MM92/MM100, REpower Systems SE, Hamburg, Germany.
38. Szurlej-Kielańska A., Kaczerowski M., 2011, Aspekty lokalizacyjne farm wiatrowych Ambiens http://www.ambiens.pl (kwiecień 2011).
39. World Energy Outlook 2012, International Energy Agency http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/German.pdf (sierpień 2013).
40. Wymagania w zakresie minimalnej odległości turbin wiatrowych od napowietrznych linii elektroenergetycznych obowiązujące w ENERGA-OPERATOR SA, 2008, Energa Operator SA, Gdańsk.
41. Zathey M. (red.), 2010, Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, Wrocław.
42. Zuwegung und Kranstellfläche, E-101, 147m Betonfertigteilturm, 2012, Enercon GmbH, Aurich, Germany.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

3

Start page:

323

End page:

352

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.3.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: