Object structure
Title:

Warsaw urban-rural region - an alternative development perspective?

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 86 No. 2 (2013)

Creator:

Korcelli-Olejniczak, Ewa

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

metropolitan regions ; urban-rural regions ; Warsaw region ; advanced services sector ; territorial cohesion

References:

1. Aring J., 2009. Europäische Metropolregionen: Annäherungen an eine raumordnerische Modernisierungsstrategie. [in:] J. Knieling (ed.), Metropolregionen und Raumentwicklung, Teil 3: Metropolregionen. Innovation, Wettbewerb, Handlungsfähigkeit, Forschungs- und Sitzungsberichte der ARL, no. 231, Hannover: Verlag der ARL, pp. 10-21.
2. Bański J., 2011. Uwarunkowania sukcesu gospodarczego na wsi. [in:] W. Kamińska, K. Heffner (eds.), Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Studia KPZK PAN, no. 138, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 61-76.
3. Batty M., 2008. Fifty years of urban modeling: macro-statics to macro-dynamics. [in:] S. Albeverio, D. Andrey, P. Giordano, A. Vancheri (eds.), The dynamics of complex urban systems, Heidelberg-New York: Physica-Verlag, pp. 1-20.
4. Benz A., Borchard K., Eser T.W., Kujath H.J., Langhagen-Rohrbach CH., Ritter E.-H., Scoen K.P., Toennies G., Wegener M., 2004. Why the EU needs a European spatial development policy. Position Paper from the ARL, no. 60, Hannover: Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 19 pp., http://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/pospaper_60_engl.pdf [1 April 2013].
5. Berry B.J.L., 1973. Growth centers in the American urban system. Vol. 1. Community development and regional growth in the Sixties and Seventies. Cambridge (Massachusetts): Ballinger Publishing Company, 195 pp.
6. Berry B.J.L., Horton F. (eds.), 1970. Geographic perspectives on urban systems. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 564 pp.
7. Bogue, D.J., 1949. The structure of the metropolitan community; a study of dominance and subdominance. Ann Arbor, MI: Horace H. Rackham School of Graduate Studies, University of Michigan, 210 pp.
8. Bourne L.S., 1999. Governance, efficiency and social equity in large urban agglomerations: Examples from the recent Toronto experience. [in:] A.G. Aguilar, J. Escamilla (eds.), Problems of megacities: Social inequalities, environmental risk and urban governance, Mexico City: Universidad Nacional Autonome de Mexico, 668 pp.
9. Chojnicki Z., 1988. Koncepcja terytorialnego systemu społecznego. Przegląd Geograficzny, vol. 60, no. 4, pp. 491-510.
10. Czyż T., 2011a, Conceptions of an urban agglomeration and a metropolitan area in Poland. Geographia Polonica, vol. 84, no. 2, pp. 5-17.
http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2011.2.1 -
11. Czyż T., 2011b. Przemiany struktury przestrzenno-ekonomicznej Polski w latach 1998-2008. [in:] P. Churski (ed.), Zróżnicowania regionalne w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, no. 248, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 45-59.
12. Degórska B., 2012. Spatial growth of urbanised land within the Warsaw Metropolitan Area in the first decade of the 21st century. Geographia Polonica, vol. 85, iss. 3, pp. 77-95.
http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2012.3.19 -
13. Domański B., 2008. Rozwój polskich metropolii a regiony peryferyjne. Bezpowrotna separacja czy współzależność rozwoju? [in:] T. Marszał (ed.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, Studia KPZK PAN, no. 120, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 135-143.
14. Domański R., 2000. Miasto innowacyjne. Studia KPZK PAN, no. 109, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 192 pp.
15. Duncan O.D., Scott W.R., Lieberson S., Duncan B., Winsborough H.H., 1960. Metropolis and region. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 605 pp.
16. Dziewoński K., 1975. The place of urban agglomerations in the settlement system of Poland. Geographia Polonica, vol. 30, pp. 9-19.
17. Dziewoński K., Gawryszewski A., Iwanicka-Lyrowa E., Jelonek A., Jerczyński M., Węcławowicz G., 1977. Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski. Prace Geograficzne, no. 117, Wrocław- -Warszawa-Kraków-Gdańsk, Ossolineum, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 343 pp.
18. Dziewoński K., Korcelli P. (eds.), 1981. Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Poslce. Prace Geograficzne, no. 140, Wrocław- -Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 267 pp.
19. Eberhardt P., 1970. Rola wielkich miast w strukturze regionalnej powiązań przestrzennych w Polsce. Biuletyn KPZK PAN, no. 58, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, 169 pp.
20. ESDP, 1999. European Spatial Development Perspective. Towards balanced and sustainable development of the territory of the European Union. Commission of the European Communities. Committee on Spatial Development, Luxembourg: European Commission, 82 pp.
21. ESPON, 2004. Potentials for polycentric development in Europe. ESPON Project no. 1.1.1, ESPON Monitoring Committee, Luxembourg: ESPON Coordination Unit, 1000 pp. http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ESPON2006Projects/Menu_ThematicProjects/ [15 January 2013].
22. ESPON, 2006. Spatial scenarios and orientations in relation to the ESDP and cohesion policy. ESPON project no. 3.2, The ESPON Monitoring Committee, Luxembourg: ESPON Coordination Unit, 46 pp. http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/ESPON2006Projects/CoordinatingCrossThematicProjects/Scenarios/fr-3.2_final-report_vol1.pdf [15 January 2013].
23. ESPON, 2010b. New evidence on smart, sustainable and inclusive territories. First ESPON 2013 Synthesis Report, Luxembourg: ESPON Coordination Unit, 107 pp. http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_MapsOfTheMonth/FirstESPONSynthesisReport.html [15 January 2013].
24. ESPON, 2010a. Future orientations for cities. Final Scientific Report. ESPON Applied Research 2013/1/1, The ESPON Monitoring Committee, Luxembourg: ESPON Coordination Unit, 63 pp. http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/FOCI/FOCI_final_report_20110111.pdf [16 January 2013].
25. Friedmann J., 1986. The world city hypothesis. Development and Change, vol. 17, pp. 69-83.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-7660.1986.tb00231.x -
26. Friedmann J., Miller J., 1965. The urban field. Journal of the American Institute of Planners, vol. 31, no. 4, pp. 312-320.
http://dx.doi.org/10.1080/01944366508978185 -
27. Gawryszewski A., 2005. Ludność Polski w XX wieku. Monografie, vol. 5, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 623 pp.
28. Gorzelak G., 2007. Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej. [in:] G. Gorzelak (ed.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREGu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 12-34.
29. Gorzelak G., Smętkowski M., 2005. Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 224 pp.
30. Gras N.B.S., 1922. The development of metropolitan economy in Europe and America. American Historical Review, vol. 27, no. 4, pp. 695-708.
http://dx.doi.org/10.2307/1837536 -
31. Gutry-Korycka M. (ed.), 2005. Urban sprawl. Warsaw agglomeration case study. Warsaw: Warsaw University Press, 335 pp.
32. Hall P., Gracey H., Drewett R., Thomas R., 1973. The containment of urban England. Vol. 1-2. London: Allen and Unwin, Beverly Hills, Sage Publications, 648+464 pp.
33. Hall P., Pain K., 2006. The polycentric metropolis. Learning from mega-city regions in Europe. London: Earthscan, 228 pp.
34. Heffner K., 2012. Ewolucja zróżnicowania poziomu rozwoju regionów w Polsce a potrzeba polityki spójności. [in:] A. Harańczyk (ed.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Studia KPZK PAN, no. 140, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 57-73.
35. IKER, 2008. Pierwszy ranking metropolitalności miast Polski. Nordea Metrox.2008. Poznań: Instytut Konkurencyjnej Ekonomii Regionów, http:// http://iker.org. pl/files/metrox_2008_LOW.pdf [15 May 2013].
36. Jałowiecki B., 1999. Metropolie. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów Publicznych w Białymstoku, 174 pp.
37. Komornicki T., Czapiewski K.Ł., Solon B. (eds.), 2012. Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza. Trendy Rozwojowe Mazowsza, no. 4, Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 58 pp., http://www.trendyrozwojowemazowsza.pl/sites/default/files/www_trm_nr_4.pdf [19 January 2013].
38. Korcelli-Olejniczak E., 2010. Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług. Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 4, 573-592.
http://dx.doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.5 -
39. Korcelli-Olejniczak E., 2012. Region metropolitalny – pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika. Prace Geograficzne, no. 235, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 189 pp.
40. Lisowski A., 2010. Suburbanizacja w obszarze metropolitalnym Warszawy. [in:] S. Ciok, P. Migoń (eds.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, 442 pp.
41. Lisowski P., 2000. Radom, w blasku czy cieniu Warszawy? Studia Regionalne i Lokalne, no. 4(4), pp. 113-132.
42. Liszewski S., 2010. Metropolia jako przedmiot badań naukowych i obszar dynamicznych przemian przestrzennych oraz społeczno-gospodarczych. [in:] Cz. Romański, T. Ś miłowska (eds.), Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, pp. 27-41.
43. Markowski T., Marszał T., 2006. Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 24 pp.
44. Mckenzie R.D., 1933. The metropolitan community. New York: McGraw-Hill, 352 pp.
45. MKRO, 2006. Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland. Ministerkonferenz für Raumordnung, Berlin, 35 pp. http://www.bmvbs.de/cae/servlet/contentblob/31494/publicationFile/545/leitbilder-und-handlungsstrategienfuer-die-raumentwicklung-in-deutschland-2006.pdf [18 January 2013].
46. MRR, 2012. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 240 pp. https://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK2030.pdf [17 January 2013].
47. Parysek J., 2005. Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 247 pp.
48. Piorr A., Ravetz J., Tosics I., 2011. Peri-urbanisation in Europe. Forest & Landscape University of Copenhagen, 146 pp. http://www.plurel.net/images/Peri_Urbanisation_in_Europe_printversion.pdf [18 January 2013].
49. Pred A., 1975. On the spatial structure of organizations and the complexity of metropolitan interdependence. Papers, Regional Science Association, vol. 35, no. 1, pp. 115-142.
50. Roo De G., 2012. The adaptive region: a reconstruction. Paper presented at a conference on: Territorial development challenges – visions of Europe and Poland, 22-23 November, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 27 pp. http://www.mrr.gov.pl/english/News/Documents/02_Gert_de_Roo_Poland_minregdev_gdr_a.pdf [18 January 2013].
51. Rosner A., 2011. Zróżnicowanie zaludnienia obszarów wiejskich w Polsce. Obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność. [in:] W. Kamińska, K. Heffner (eds.), Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Studia KPZK PAN, no. 138, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 125-139.
52. Smętkowski M., 2007. Nowe relacje metropolia– region w gospodarce informacyjnej na przykładzie Warszawy i Mazowsza. [in:] G. Gorzelak (ed.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREGu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 316 pp.
53. Smetkowski M., 2010. Konwergencja wewnątrzregionalna w europejskich makroregionach metropolitalnych. Studia Regionalne i Lokalne, no. 2(40), pp. 50-76.
54. SWM, 2006. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja). Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 192 pp. http:// www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/ strategia%20rozwoju%20wojew%C3%B3dztwa%20 mazowieckiego%20do%20roku%202020/SRWM/ SRWM.pdf [19 January 2013].
55. Śleszyński P., 2007. Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Prace Geograficzne, no. 213, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 320 pp.
56. Wróbel, A., 1960. Województwo warszawskie. Studium ekonomicznej struktury regionalnej. Prace Geograficzne, no. 24, Warszawa: Instytut Geografii PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 140 pp.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

86

Issue:

2

Start page:

153

End page:

166

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2013.15

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: