Object structure
Title:

Spatial growth of urbanised land within the Warsaw Metropolitan Area in the first decade of the 21st century

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 85 No. 3 (2012)

Creator:

Degórska, Bożena (1956– )

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

urban growth ; urban sprawl ; urbanisation ; suburbanisation ; land use ; Warsaw Metropolitan Area ; Poland

References:

1. Abbott C., 2002. Planning a sustainable city: The promise and performance of Portland’s urban growth boundary. [in:] G.D. Squires (ed.), Urban sprawl: Causes, consequences & policy responses, Washington D.C.: Urban Institute Press, pp. 207-235.
2. Aguayo M. I., Wiega nd T., Azócar G. D., Wiegand K .,Vega C. E., 2007. Revealing the driving forces of midcities urban growth patterns using spatial modeling: A case study of Los Angeles, Chile. Ecology and Society, vol. 12, iss. 1, art. 13, http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss1/art13/ [23 September 2012].
3. Antrop M., 2004. Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and Urban Planning, vol. 67, iss. 1-4, pp. 9-26.
http://dx.doi.org/10.1016/S0169-2046(03)00026-4 -
4. Batty M., Besussi E., Chin N., 2003. Traffic, urban growth and suburban sprawl. Centre for advanced spatial analysis working paper series, paper 70, London: Centre for Advanced Spatial Analysis, UniversityCollege, 12 pp.
5. Chmielewski J., 2002. Dezurbanizacja niweczy ład przestrzenny. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, vol. 47, iss. 3, pp. 243-250.
6. Chmielewski J.M., 2005. Problemy rozpraszania się zabudowy na obszarze metropolitalnym Warszawy. [in:] P. Lorens (ed.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, vol. 7, Warszawa: Urbanista, pp. 52-62.
7. Cieslewicz D.J., 2002. The environmental impacts of sprawl. [in:] G.D. Squires (ed.), Urban sprawl: Causes, consequences & policy responses, Washington D.C.: Urban Institute Press, pp. 23-28.
8. Degórska B. 2003. Impact of the urban sprawl on environmental planning. Warsaw Metropolitan Region in the context of European experiences. [in:] Society and environment. Towns and settlement in Europe, Europa XXI, vol. 10, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 51-60.
9. Degórska B., 2004. Does the current spatial development of the metropolitan region of Warsaw conform to the precepts of sustainable development? [in:] J. Kitowski (ed.), Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union – an opening balance, Geopolitical Studies, vol. 12, Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization PAS, University of Rzeszów, pp. 457-468.
10. Degórska B., 2007. Spontaniczny rozwój zabudowy na obszarze metropolitalnym Warszawy jako przykład istotnego problemu planowania przestrzennego, [in:] S. Kozłowski, P. Legutko-Kobus (eds.), Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Fundacji Rozwoju KUL, pp. 292-311.
11. Degórska B., 2009. Changes in the landscape of the Warsaw Metropolitan Area in the late 20th/early 21st centuries. Annual Report 2009. Polish Academy of Sciences, Warsaw: Office of Science Promotion, pp. 102-105, http://www.english.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/annual_report/AR_2009_miniPDF.pdf[26 october 2012].
12. Degórska B., 2012. Problemy planowania struktur przestrzennych Obszaru Metropolitalnego Warszawy związane z żywiołową urbanizacją przestrzeni. Mazowsze. Studia Regionalne, vol. 10, Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, pp. 89-106.
13. Degórska B., Deręgowska A., 2008. Zmiany krajobrazu Obszaru Metropolitalnego Warszawy na przełomie XX i XXI wieku. Atlas Warszawy, no. 10, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 150 pp.
14. Fagan W.F., Meir E., Carroll S.S., Wu J., 2001. The ecology of urban landscapes: Modeling housing starts as a density-dependent colonization process. Landscape Ecology, vol. 16, no. 1, pp. 33-39.
15. Gruszecka K., 2005 Południowy obszar metropolitalny Warszawy. Ocena skutków trendów suburbanizacyjnych w latach 1991-2005. [in:] P. Lorens (ed.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, vol. 7, Warszawa: Urbanista, pp. 157-162.
16. Gutry-Korycka M., Zega r T., Ostrowski W., 2005. The conversion of rural land to urban sprawl. [in:] M. Gutry-Korycka (ed.), Urban sprawl. Warsaw agglomeration case study, Warsaw: Warsaw University Press, pp. 53-82.
17. Gzell S., 2002. Niezbędne warunki pozytywnych zmian krajobrazu strefy podmiejskiej. Architektura Krajobrazu, no. 1-2, Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Instytut Architektury i Krajobrazu, pp. 64-72.
18. Gzell S., Wośko-Czeranowska A., Majewska A., Świeżewska K., 2011. Miasto zwarte. Problem terenów granicznych. Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe – Rok 2011, Warszawa: Akapit-DTP, 143 pp.
19. Komornicki T., Śleszyński P., 2009. Typologia obszarów wiejskich pod kątem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś. [in:] J. Bański (ed.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, vol. 16, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, pp. 9-37.
20. Korcelli P., Grochowski M., Kozubek E., Korcelli-Olejniczak E., Werner P., 2012. Development of urbanrural regions: From European to local perspective. Monografie, vol. 14, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 158 pp.
21. Korwel-Lejkowska B., 2006. Propozycja metody oceny zmian krajobrazu spowodowanych rozprzestrzenianiem się miasta i jej zastosowanie w południowej części aglomeracji trójmiejskiej, [in:] S. Kozłowski (ed.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Studia nad zrównoważonym rozwojem, vol. 2, Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. pp. 265-282.
22. Lisowski A., 2005. Janusowe oblicze suburbanizacji. [in:] I. Jażdżewska (ed.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 91-100.
23. Lisowski A., 2007. The centralisation and decentralisation processes in the Warsaw Metropolitan Area in the years 1950, 2002. [in:] J.E. Klausen, P. Świaniewicz (eds.), Cities in City Regions. Governing the diversity, Warsaw: University of Warsaw. Faculty of Geography and Regional Studies, pp. 15-38.
24. Lisowski A., 2010. Suburbanizacja w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. [in:] S. Ciok, P. Migoń (ed.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski, pp. 93-108.
25. Lisowski A., Grochowski M., 2008. Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje.[in:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (ed.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Tom 1, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 217-280, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033/Documents/Lisowski.pdf [27 October 2012].
26. Lorens P., 2003. Zrównoważony rozwój a gospodarka przestrzenna. [in:] T. Borys (ed.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem: Agenda 21 w Polsce – 10 lat po Rio, Białystok: Ekonomia i Środowisko, pp. 130-152.
27. Lorens P., 2005. Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta postsocjalistycznego. [in:] P. Lorens (ed.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, vol. 7, Warszawa: Urbanista, pp. 33-44.
28. Mantey D., 2011. Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 189 pp.
29. Markowski T., Marszał T., 2006. Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 24 pp.
30. MBPR, 2010. Studium planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Warszawy. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, pp. 347, http://user.siskom.waw.pl/userftp/materialy/mat_dostepne/planistyka/studium_pzp_om_warszawy/studium_pzpomw_2010.pdf [20 October 2012].
31. Nowakowski M., 2006. Rozprzestrzenianie i rozpraszanie zabudowy warszawskiej metropolii. [in:] S. Kozłowski (ed.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, vol. 2, Białystok: Ekonomia i Środowisko, pp. 151-171.
32. Ravetz J., 2000. City region 2020. Integrated planning for a sustainable environment. London: Earthscan Publications, 307 pp.
33. Richardson H.W., Bae C.H.C. (eds.), 2004. Urban sprawl in Western Europe and the United States. Burlington: Ashgate Publishing Company, 325 pp.
34. Solon J., 2005. Landscape Diversity. [in:] M. Gutry-Korycka (ed.), Urban sprawl. Warsaw agglomeration case study, Warsaw: Warsaw University Press,pp. 265-296.
35. Solon J. 2009. Spatial context of urbanization: landscape pattern and changes between 1950 and 1990 in the Warsaw metropolitan area, Poland. Landscape and Urban Planning, vol. 93, no. 3-4, pp. 250-261.
http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.07.012 -
36. Strzelecki Z., Holcel A., 2008. Tereny wiejskie Obszaru Metropolitalnego Warszawy. [in:] T. Markowski, Z. Strzelecki (eds.), Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013, Studia KPZK, vol. 119, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 43-56.
37. Strzelecki Z., Kucińska M., 2006. Żywiołowe rozprzestrzenianie się metropolii warszawskiej. [in:]S. Kozłowski (ed.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, vol. 2, Białystok: Ekonomia i Środowisko, pp. 125-150.
38. Śleszyński P., 2012. Warszawa i Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Trendy Rozwojowe Mazowsza, no. 8, Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 160 pp.
39. Trzaskowska E., Sobczak K., 2006. Jak chronić krajobraz wsi podmiejskich przed rozlewaniem się miast na przykładzie okolic Lublina. [in:] S. Kozłowski (ed.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, vol. 2, Białystok: Ekonomiai Środowisko, pp. 317-326.
40. Zgliński W. 1994. Kształtowanie się strefy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej. Prace Geograficzne, no. 162, Warszawa-Wrocław: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ossolineum, 164 pp.
41. Zuziak Z., 2005. Strefa podmiejska w architekturze miasta. [in:] P. Lorens (ed.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, vol. 7, Warszawa: Urbanista, pp. 17-32.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

85

Issue:

3

Start page:

77

End page:

95

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2012.3.19

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: