Object structure

Title:

Transborder relations between territorial units in the Polish‑Germanborderland

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 85 No. 3 (2012)

Creator:

Dołzbłasz, Sylwia

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

transborder relations ; cross-border cooperation ; transborder competition ; borderland region ; Polish-German borderland

References:

1. Anderson J., O’Dowd L., 1999. Borders, border regions and territoriality: Contradictory meanings, changing significance. Regional Studies, vol. 33, no. 7, pp. 593‑604. ; 2. Brunet‑JaillyE., 2005. Theorizing borders: An interdisciplinary perspective. Geopolitics, vol. 10, no. 4, pp. 633‑649. ; 3. Church A., Reid P., 1996. Urban power, international networks and competition: The example of cross‑border cooperation. Urban Studies, vol. 33, no. 8, pp. 1297‑1318. ; 4. Cieślik A., 2005. Location of foreign firms and national border effects: The case of Poland, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 96, no. 3, pp. 287‑297. ; 5. Ciok S., 1979. Zmiany funkcji granicy i jej wpływ na przeobrażenia w strefie przygranicznej (na przykładzie rejonu Zgorzelca). [in:] B. Winiarski, M. Musiał, M. Klamut (eds.), Rozwój społeczno‑ekonomiczny obszarów przygranicznych. Wrocław: Komisja Nauk Ekonomicznych PAN, Ossolineum, pp. 211‑233. ; 6. Ciok S., 1990. Problematyka obszarów przygranicznych Polski Południowo‑Zachodniej. Studium społeczno‑ekonomiczne. Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 1155, Studia Geograficzne, vol. 48, Warszawa‑Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,150 pp. ; 7. Ciok S., 2004. Pogranicze polsko‑niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 260 pp. ; 8. Ciok S., Leśniak M., Dołzbłasz S., Raczyk A., 2008. Polska‑Niemcy. Współpraca i konkurencja na pograniczu. Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3064, Studia Geograficzne, vol. 81, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 214 pp. ; 9. Dębicki M., 2010. Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu – regionalne zróżnicowanie oraz determinanty stanu rzeczy. Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3265, Socjologia, vol. 50, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 222 pp. ; 10. Dołzbłasz S., Raczyk, A., 2010a. Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 240 pp. ; 11. Dołzbłasz S., Raczyk A., 2010b. The role of the integrating factor in the shaping of transborder co‑operation: The case of Poland. Quaestiones Geographicae, vol. 29, no. 4, pp. 65‑73. ; - ; 12. Dołzbłasz S., Raczyk A., 2011. Projekty współpracy transgranicznej na zewnętrznych i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej – przykład Polski. Studia Regionalne i Lokalne, no. 3(45), pp. 59‑80. ; 13. Dołzbłasz S., Raczyk A., 2012. Transborder openness of companies in a divided city: Zgorzelec/Görlitz case study. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 103, no. 3, pp. 347‑361. ; - ; 14. Dürrschmidt J. 2010. Between Eurpeanization and Marginalization – “Nested Urbanism” in a German‑Polish Border Town. [in:] M. Nowak, M. Nowosielski (eds.), Declining cities/developing cities: Polish and German perspectives, Poznań: Instytut Zachodni, pp. 221‑232. ; 15. Dumała H., 2012. Transnarodowe sieci terytorialne w Europie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, 459 pp. ; 16. Dziennik Ustaw , 1992a. Traktat między Rzecząpospolitą Polska a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisany dnia 14 listopada 1990 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1992, nr 14, poz. 54. ; 17. Dziennik Ustaw , 1992b. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany dnia 17 czerwca 1991 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1992, nr 14, poz. 56. ; 18. Eberhardt P., 2004. Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, 302 pp. ; 19. Fałkowski M., 2003. Polska jako Wschód i Zachód. Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców – wyniki najnowszych badań. [in:] B. Kerski (ed.), Sąsiedztwo w centrum Europy. Stosunki polsko‑niemieckie na początku nowego stulecia. Antologia tekstów Magazynu Polsko‑Niemieckiego Dialog z lat 1999‑2003, Polsko‑Niemiecka Biblioteka Szczecińska, Szczecin‑Berlin: Instytut Niemiec i Europy Północnej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Federalny Związek Towarzystw Niemiecko‑Polskich, pp. 38‑46. ; 20. Galasińska A., Galasiński D., 2003. Discursive strategies for coping with sensitive topics of the Other. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 29, no. 5, pp. 849‑863. ; 21. Gallusser W.A., 1991. Geographical investigation in boundary areas of the Basel Region (“Regio”). [in:] D. Rumley, J.V. Minghi (eds.), The geography of border landscapes. London‑NewYork: Routledge, pp. 31‑42. ; 22. Gorzelak G., Bachtler J., Kasprzyk M. (eds.), 2004. Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej. Doświadczenia polsko‑niemieckie.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, 378 pp. ; 23. Gorzelak G., Jałowiecki B., 2001. Europejskie granice: jedność czy podział kontynentu? Studia Regionalne i Lokalne, no. 2‑3(6), pp. 51‑70. ; 24. Gorzelak G., Krok K. (eds.), 2006. Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, 270 pp. ; 25. Gruchman B., Nowińska‑Łaźniewska E., Parowicz I., Kötzle A., Huskobla G., Osiecka A. 2002. Współpraca transgraniczna przedsiębiorstw na pograniczu polsko‑niemieckim na przykładzie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz Landu Brandenburgii. Studia Regionalne i Lokalne, no. 4(10), pp. 23‑48. ; 26. Hartshorne R., 1936. Suggestion on the terminology of political boundaries. Annals of the Association of American Geographers, vol. 26, iss. 1, pp. 56‑57. ; 27. Heffner K., 1996. Regiony przygraniczne. Zmieniająca się rola granicy od bariery do katalizatora rozwoju. [in:] K. Heffner (ed.), Region Opawa‑Racibórz. Historia i perspektywy w Unii Europejskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji w Raciborzu, 12‑13września 1996 roku, Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, pp. 120‑140. ; 28. Jańczak J., 2008. Cross‑bordergovernance jako podstawa zaawansowanej współpracy polsko‑niemieckiej w regionach przygranicznych. [in:] J. Jartyś, A. Staszczyk (eds.), Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej. Pomostowość czy buforowość? Szczecin: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, pp. 207‑220. ; 29. Jańczak J. (ed.), 2009. Conflict and cooperation in divided cities. Thematicon, no. 14, Berlin: Logos Verlag, 274 pp. ; 30. Jańczak J., 2011. Chancen und Probleme der grenzüberschreitenden deutsch‑polnischen Zusammenarbeit am Beispiel von Zwillingsstädten in Grenzgebieten. Jahrbücher des Föderalismus, vol. 12, Baden‑Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, Europäisches Zentrum für Föderalismus‑ForschungTübingen, pp. 399‑410. ; 31. Komornicki, T., 1999. Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990‑1996. Geopolitical Studies, vol. 5, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 346 pp. ; 32. Komornicki T., 2004. Przemiany przenikalności polskich granic w latach 1990‑2002. [in:] T. Markowski (ed.), Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Biuletyn KPZK PAN, no. 211, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 391‑406. ; 33. Komornicki T., 2005. Transport transgraniczny jako pojęcie geograficzne. Prace Komisji Geografii Komunikacji, vol. 11, Warszawa‑Rzeszów: Komisja Geografii Komunikacji PTG, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 55‑64. ; 34. Komornicki T., 2008. Polska granica wschodnia – zmiany w natężeniu, strukturze i kierunkach interakcji w latach 1990‑2007. [in:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (eds.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych. Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, no. 4, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 109‑120. ; 35. Krätke S., Borst R., 2007. EU Eastern enlargement and the configuration of German‑Polishinter‑firmlinkages. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 98, no. 5, pp. 621‑640. ; 36. Kristof K.D., 1959. The Nature of frontiers and boundaries. Annals of the Association of American Geographers, vol. 49, no. 3, pp. 269‑282. ; 37. Krok K., Smętkowski M. (eds.), 2006. Cross‑borderco‑operation of Poland after EU enlargement. Focus on eastern border. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 171 pp. ; 38. Lado A.A., Boyd N.G., Hanlon S.C., 1997. Competition, cooperation, and the search for economic rents: A syncretic model. The Academy of Management Review, vol. 22, no. 1, pp. 110‑141. ; - ; - ; 39. Leibenath M., Knipp schild R., 2005. Systemic evaluation of cross‑bordernetworks of actors: Experience with a German‑Polish‑Czechcooperation project. Journal of Borderlands Studies, vol. 20, no. 1, pp. 73‑90. ; - ; 40. Leimgrüber W., 1991. Boundaries, values and identity: The Swiss‑Italiantransborder region. [in:] D. Rumley, J.V. Minghi (eds.), The geography of border landscapes, London‑NewYork: Routledge, pp. 43‑62. ; 41. Leimgrüber W., 2005. Boundaries and transborder relations, or the hole in the prison wall: On the necessity of superfluous limits and boundaries. GeoJournal, vol. 64, iss. 3, pp. 239‑248. ; 42. Luo Y., 2004. Coopetition in international business. Denmark: Copenhagen Business School Press, 211 pp. ; 43. Matthiesen U., Bürkner H.‑J.,2001. Antagonistic structures in border areas: Local milieux and local politics in the Polish‑Germantwin city Gubin/Guben. GeoJournal, vol. 54, no. 1, pp. 43‑50. ; - ; 44. Meinhof U.H, Galasiński D., 2002. Reconfiguring East‑Westidentities: Cross‑Generational discourses in German and Polish border communities. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 28, no. 1, pp. 63‑82. ; - ; 45. Meinhof U.H., Galasiński D., 2005. The language of belonging. Houndmills‑Basingstoke‑Hampshire‑NewYork: Palgrave Macmillan, 216 pp. ; - ; 46. Minghi J.V., 1963. Boundary studies in political geography. Annals of the Association of American Geographers, vol. 53, no. 3, pp. 407‑428. ; - ; 47. Misiak W., Rejzner A. (eds.), 2002. Pogranicze polsko‑litewskie. Aktywizacja współpracy, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 238 pp. ; 48. Miszczuk A., 2007. Zewnętrzna granica Unii Europejskiej – Ukraina. Możliwości wykorzystania dla dynamizacji procesów rozwojowych. [in:] Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania „Strategii rozwoju społeczno‑gospodarczegoPolski Wschodniejdo roku 2020”. Tom 1, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 13‑70. ; 49. Miszczuk A., 2008. Dysproporcje w rozwoju pogranicza polsko‑ukraińskiego w warunkach integracji europejskiej. [in:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (eds.), Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno‑przestrzennych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, no. 4, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 149‑155. ; 50. Miszczuk A., Kawałko B. (eds.), 2005. Pogranicze polsko‑ukraińskie. Środowisko, społeczeństwo, gospodarka. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji. Centrum Badawczo‑Szkoleniowe, 342 pp. ; 51. Moraczewska A., 2008. Transformacja funkcji granic Polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, 299 pp. ; 52. Newman D., Paa si A., 1998. Fences and neighbours in the postmodern world: Boundary narratives in political geography. Progress in Human Geography, vol. 22, no. 2, pp. 186‑207. ; 53. Palmowski T., 2007a. Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jako czynnik rozwoju regionalnego. [in:] Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania „Strategii rozwoju społeczno‑gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”. Tom 1, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 71‑108. ; 54. Palmowski T. (ed.), 2007b. Pogranicze polsko‑rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim. Gdynia‑Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 359 pp. ; 55. Potocki J., 010. Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 190 pp. ; 56. Prescott J.R.V., 1965. The Geography of frontiers and boundaries. Hutchinson University Library. Geography, no. 96, London: Hutchinson, 190 pp. ; 57. Raczyk A., Dołzbłasz S., Leśniak‑JohannM., 2012. Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko‑niemieckim. Wrocław: Gaskor, 375 pp. ; 58. Ratti R. 1993. Spatial and economic effect of frontiers. Overview of traditional and new approaches and theories of border area development. [in:] R. Ratti, S. Reichman (eds.), Theory and practice of transborder cooperation. Basel‑Frankfurtam Main: Verlag Helbing & Lichtenhahn, pp. 23‑53. ; 59. Rykiel Z., 1990. Region przygraniczny jako przedmiot badań geograficznych. Przegląd Geograficzny, vol. 62, no. 3‑4,pp. 263‑272. ; 60. Rykiel Z., 1991. Rozwój regionów stykowych w badaniach w teorii i badaniach empirycznych. Prace Habilitacyjne IGiPZ PAN, Warszawa‑Wrocław: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ossolineum, 117 pp. ; 61. Rykiel Z., 2006. Podstawy geografii politycznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 263 pp. ; 62. Rykiel Z., 2011. Koncepcja pogranicza i peryferii w socjologii i geografii. [in:] B. Jałowiecki, S. Kapralski (eds.), Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 55‑64. ; 63. Sobczyński M., 2006. Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno‑polityczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 541 pp. ; 64. Stryjakiewicz T., 1998. The changing role of border zones in the transforming economies of East‑Central Europe: The case of Poland. Geojournal, vol. 44, no. 3, pp. 203‑213. ; 65. Szul R., 2005. Borders, languages and European integration. [in:] M. Koter, M. Sobczyński (eds.), The role of borderlands in United Europe. The borderlands and integration processes, Region and Regionalism, no. 7, vol. 1‑2,Łódź‑Opole: University of Łódź Department of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, pp. 7‑22. ; 66. Szul R. 2008. Europa bez granic językowych? [in:] D. Ilnicki, K. Janc (eds.), Europa bez granic – nowe wyzwania, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, no. 3, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 19‑25. ; 67. Trosiak C., 1993. Proces formowania się pogranicza polsko‑niemieckiegow latach 1945‑1993. Przegląd Zachodni, no. 3, pp. 81‑103. ; 68. van Houtum H., 2005. The geopolitics of borders and boundaries. Geopolitics, vol. 10, no. 4, pp. 672‑679. ; 69. Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Korzeń J. (Janusz), Bański J., Korzeń J. (Juliusz), Soja R ., Śleszyński P., Więckowski M., 2006. Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko‑niemieckiej. Prace Geograficzne, no. 207, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 224 pp. ; 70. Więckowski M., 2004. Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko‑słowackich więzi transgranicznych. Prace Geograficzne, no. 195, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 231. ; 71. Wilkinson J., 2009. ‘Die härteste Sprachgrenze Europas?’ Negotiating the linguistic divide in theatres on the German‑Polishborder. [in:] J. Carl, P. Stevenson (eds.), Language, discourse and identity in central Europe: The German language in a multilingual space. London: Palgrave Macmillan, pp. 73‑95.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

85

Issue:

3

Start page:

23

End page:

36

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2012.3.16

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style: