Object structure
Title:

Transborder relations between territorial units in the Polish‑Germanborderland

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 85 No. 3 (2012)

Creator:

Dołzbłasz, Sylwia

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

transborder relations ; cross-border cooperation ; transborder competition ; borderland region ; Polish-German borderland

References:

1. Anderson J., O’Dowd L., 1999. Borders, border regions and territoriality: Contradictory meanings, changing significance. Regional Studies, vol. 33, no. 7, pp. 593‑604.
2. Brunet‑JaillyE., 2005. Theorizing borders: An interdisciplinary perspective. Geopolitics, vol. 10, no. 4, pp. 633‑649.
3. Church A., Reid P., 1996. Urban power, international networks and competition: The example of cross‑border cooperation. Urban Studies, vol. 33, no. 8, pp. 1297‑1318.
4. Cieślik A., 2005. Location of foreign firms and national border effects: The case of Poland, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 96, no. 3, pp. 287‑297.
5. Ciok S., 1979. Zmiany funkcji granicy i jej wpływ na przeobrażenia w strefie przygranicznej (na przykładzie rejonu Zgorzelca). [in:] B. Winiarski, M. Musiał, M. Klamut (eds.), Rozwój społeczno‑ekonomiczny obszarów przygranicznych. Wrocław: Komisja Nauk Ekonomicznych PAN, Ossolineum, pp. 211‑233.
6. Ciok S., 1990. Problematyka obszarów przygranicznych Polski Południowo‑Zachodniej. Studium społeczno‑ekonomiczne. Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 1155, Studia Geograficzne, vol. 48, Warszawa‑Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,150 pp.
7. Ciok S., 2004. Pogranicze polsko‑niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 260 pp.
8. Ciok S., Leśniak M., Dołzbłasz S., Raczyk A., 2008. Polska‑Niemcy. Współpraca i konkurencja na pograniczu. Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3064, Studia Geograficzne, vol. 81, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 214 pp.
9. Dębicki M., 2010. Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu – regionalne zróżnicowanie oraz determinanty stanu rzeczy. Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3265, Socjologia, vol. 50, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 222 pp.
10. Dołzbłasz S., Raczyk, A., 2010a. Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 240 pp.
11. Dołzbłasz S., Raczyk A., 2010b. The role of the integrating factor in the shaping of transborder co‑operation: The case of Poland. Quaestiones Geographicae, vol. 29, no. 4, pp. 65‑73.
http://dx.doi.org/10.2478/v10117-010-0032-3 -
12. Dołzbłasz S., Raczyk A., 2011. Projekty współpracy transgranicznej na zewnętrznych i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej – przykład Polski. Studia Regionalne i Lokalne, no. 3(45), pp. 59‑80.
13. Dołzbłasz S., Raczyk A., 2012. Transborder openness of companies in a divided city: Zgorzelec/Görlitz case study. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 103, no. 3, pp. 347‑361.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2011.00688.x -
14. Dürrschmidt J. 2010. Between Eurpeanization and Marginalization – “Nested Urbanism” in a German‑Polish Border Town. [in:] M. Nowak, M. Nowosielski (eds.), Declining cities/developing cities: Polish and German perspectives, Poznań: Instytut Zachodni, pp. 221‑232.
15. Dumała H., 2012. Transnarodowe sieci terytorialne w Europie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, 459 pp.
16. Dziennik Ustaw , 1992a. Traktat między Rzecząpospolitą Polska a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisany dnia 14 listopada 1990 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1992, nr 14, poz. 54.
17. Dziennik Ustaw , 1992b. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany dnia 17 czerwca 1991 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1992, nr 14, poz. 56.
18. Eberhardt P., 2004. Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, 302 pp.
19. Fałkowski M., 2003. Polska jako Wschód i Zachód. Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców – wyniki najnowszych badań. [in:] B. Kerski (ed.), Sąsiedztwo w centrum Europy. Stosunki polsko‑niemieckie na początku nowego stulecia. Antologia tekstów Magazynu Polsko‑Niemieckiego Dialog z lat 1999‑2003, Polsko‑Niemiecka Biblioteka Szczecińska, Szczecin‑Berlin: Instytut Niemiec i Europy Północnej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Federalny Związek Towarzystw Niemiecko‑Polskich, pp. 38‑46.
20. Galasińska A., Galasiński D., 2003. Discursive strategies for coping with sensitive topics of the Other. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 29, no. 5, pp. 849‑863.
21. Gallusser W.A., 1991. Geographical investigation in boundary areas of the Basel Region (“Regio”). [in:] D. Rumley, J.V. Minghi (eds.), The geography of border landscapes. London‑NewYork: Routledge, pp. 31‑42.
22. Gorzelak G., Bachtler J., Kasprzyk M. (eds.), 2004. Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej. Doświadczenia polsko‑niemieckie.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, 378 pp.
23. Gorzelak G., Jałowiecki B., 2001. Europejskie granice: jedność czy podział kontynentu? Studia Regionalne i Lokalne, no. 2‑3(6), pp. 51‑70.
24. Gorzelak G., Krok K. (eds.), 2006. Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, 270 pp.
25. Gruchman B., Nowińska‑Łaźniewska E., Parowicz I., Kötzle A., Huskobla G., Osiecka A. 2002. Współpraca transgraniczna przedsiębiorstw na pograniczu polsko‑niemieckim na przykładzie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz Landu Brandenburgii. Studia Regionalne i Lokalne, no. 4(10), pp. 23‑48.
26. Hartshorne R., 1936. Suggestion on the terminology of political boundaries. Annals of the Association of American Geographers, vol. 26, iss. 1, pp. 56‑57.
27. Heffner K., 1996. Regiony przygraniczne. Zmieniająca się rola granicy od bariery do katalizatora rozwoju. [in:] K. Heffner (ed.), Region Opawa‑Racibórz. Historia i perspektywy w Unii Europejskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji w Raciborzu, 12‑13września 1996 roku, Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, pp. 120‑140.
28. Jańczak J., 2008. Cross‑bordergovernance jako podstawa zaawansowanej współpracy polsko‑niemieckiej w regionach przygranicznych. [in:] J. Jartyś, A. Staszczyk (eds.), Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej. Pomostowość czy buforowość? Szczecin: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, pp. 207‑220.
29. Jańczak J. (ed.), 2009. Conflict and cooperation in divided cities. Thematicon, no. 14, Berlin: Logos Verlag, 274 pp.
30. Jańczak J., 2011. Chancen und Probleme der grenzüberschreitenden deutsch‑polnischen Zusammenarbeit am Beispiel von Zwillingsstädten in Grenzgebieten. Jahrbücher des Föderalismus, vol. 12, Baden‑Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, Europäisches Zentrum für Föderalismus‑ForschungTübingen, pp. 399‑410.
31. Komornicki, T., 1999. Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990‑1996. Geopolitical Studies, vol. 5, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 346 pp.
32. Komornicki T., 2004. Przemiany przenikalności polskich granic w latach 1990‑2002. [in:] T. Markowski (ed.), Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Biuletyn KPZK PAN, no. 211, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 391‑406.
33. Komornicki T., 2005. Transport transgraniczny jako pojęcie geograficzne. Prace Komisji Geografii Komunikacji, vol. 11, Warszawa‑Rzeszów: Komisja Geografii Komunikacji PTG, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 55‑64.
34. Komornicki T., 2008. Polska granica wschodnia – zmiany w natężeniu, strukturze i kierunkach interakcji w latach 1990‑2007. [in:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (eds.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych. Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, no. 4, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 109‑120.
35. Krätke S., Borst R., 2007. EU Eastern enlargement and the configuration of German‑Polishinter‑firmlinkages. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 98, no. 5, pp. 621‑640.
36. Kristof K.D., 1959. The Nature of frontiers and boundaries. Annals of the Association of American Geographers, vol. 49, no. 3, pp. 269‑282.
37. Krok K., Smętkowski M. (eds.), 2006. Cross‑borderco‑operation of Poland after EU enlargement. Focus on eastern border. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 171 pp.
38. Lado A.A., Boyd N.G., Hanlon S.C., 1997. Competition, cooperation, and the search for economic rents: A syncretic model. The Academy of Management Review, vol. 22, no. 1, pp. 110‑141.
http://dx.doi.org/10.2307/259226 -
http://dx.doi.org/10.5465/AMR.1997.9707180261 -
39. Leibenath M., Knipp schild R., 2005. Systemic evaluation of cross‑bordernetworks of actors: Experience with a German‑Polish‑Czechcooperation project. Journal of Borderlands Studies, vol. 20, no. 1, pp. 73‑90.
http://dx.doi.org/10.1080/08865655.2005.9695635 -
40. Leimgrüber W., 1991. Boundaries, values and identity: The Swiss‑Italiantransborder region. [in:] D. Rumley, J.V. Minghi (eds.), The geography of border landscapes, London‑NewYork: Routledge, pp. 43‑62.
41. Leimgrüber W., 2005. Boundaries and transborder relations, or the hole in the prison wall: On the necessity of superfluous limits and boundaries. GeoJournal, vol. 64, iss. 3, pp. 239‑248.
42. Luo Y., 2004. Coopetition in international business. Denmark: Copenhagen Business School Press, 211 pp.
43. Matthiesen U., Bürkner H.‑J.,2001. Antagonistic structures in border areas: Local milieux and local politics in the Polish‑Germantwin city Gubin/Guben. GeoJournal, vol. 54, no. 1, pp. 43‑50.
http://dx.doi.org/10.1023/A:1021136614586 -
44. Meinhof U.H, Galasiński D., 2002. Reconfiguring East‑Westidentities: Cross‑Generational discourses in German and Polish border communities. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 28, no. 1, pp. 63‑82.
http://dx.doi.org/10.1080/13691830120103930 -
45. Meinhof U.H., Galasiński D., 2005. The language of belonging. Houndmills‑Basingstoke‑Hampshire‑NewYork: Palgrave Macmillan, 216 pp.
http://dx.doi.org/10.1057/9780230504301 -
46. Minghi J.V., 1963. Boundary studies in political geography. Annals of the Association of American Geographers, vol. 53, no. 3, pp. 407‑428.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8306.1963.tb00457.x -
47. Misiak W., Rejzner A. (eds.), 2002. Pogranicze polsko‑litewskie. Aktywizacja współpracy, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 238 pp.
48. Miszczuk A., 2007. Zewnętrzna granica Unii Europejskiej – Ukraina. Możliwości wykorzystania dla dynamizacji procesów rozwojowych. [in:] Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania „Strategii rozwoju społeczno‑gospodarczegoPolski Wschodniejdo roku 2020”. Tom 1, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 13‑70.
49. Miszczuk A., 2008. Dysproporcje w rozwoju pogranicza polsko‑ukraińskiego w warunkach integracji europejskiej. [in:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (eds.), Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno‑przestrzennych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, no. 4, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 149‑155.
50. Miszczuk A., Kawałko B. (eds.), 2005. Pogranicze polsko‑ukraińskie. Środowisko, społeczeństwo, gospodarka. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji. Centrum Badawczo‑Szkoleniowe, 342 pp.
51. Moraczewska A., 2008. Transformacja funkcji granic Polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, 299 pp.
52. Newman D., Paa si A., 1998. Fences and neighbours in the postmodern world: Boundary narratives in political geography. Progress in Human Geography, vol. 22, no. 2, pp. 186‑207.
53. Palmowski T., 2007a. Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jako czynnik rozwoju regionalnego. [in:] Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania „Strategii rozwoju społeczno‑gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”. Tom 1, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 71‑108.
54. Palmowski T. (ed.), 2007b. Pogranicze polsko‑rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim. Gdynia‑Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 359 pp.
55. Potocki J., 010. Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 190 pp.
56. Prescott J.R.V., 1965. The Geography of frontiers and boundaries. Hutchinson University Library. Geography, no. 96, London: Hutchinson, 190 pp.
57. Raczyk A., Dołzbłasz S., Leśniak‑JohannM., 2012. Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko‑niemieckim. Wrocław: Gaskor, 375 pp.
58. Ratti R. 1993. Spatial and economic effect of frontiers. Overview of traditional and new approaches and theories of border area development. [in:] R. Ratti, S. Reichman (eds.), Theory and practice of transborder cooperation. Basel‑Frankfurtam Main: Verlag Helbing & Lichtenhahn, pp. 23‑53.
59. Rykiel Z., 1990. Region przygraniczny jako przedmiot badań geograficznych. Przegląd Geograficzny, vol. 62, no. 3‑4,pp. 263‑272.
60. Rykiel Z., 1991. Rozwój regionów stykowych w badaniach w teorii i badaniach empirycznych. Prace Habilitacyjne IGiPZ PAN, Warszawa‑Wrocław: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ossolineum, 117 pp.
61. Rykiel Z., 2006. Podstawy geografii politycznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 263 pp.
62. Rykiel Z., 2011. Koncepcja pogranicza i peryferii w socjologii i geografii. [in:] B. Jałowiecki, S. Kapralski (eds.), Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 55‑64.
63. Sobczyński M., 2006. Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno‑polityczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 541 pp.
64. Stryjakiewicz T., 1998. The changing role of border zones in the transforming economies of East‑Central Europe: The case of Poland. Geojournal, vol. 44, no. 3, pp. 203‑213.
65. Szul R., 2005. Borders, languages and European integration. [in:] M. Koter, M. Sobczyński (eds.), The role of borderlands in United Europe. The borderlands and integration processes, Region and Regionalism, no. 7, vol. 1‑2,Łódź‑Opole: University of Łódź Department of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, pp. 7‑22.
66. Szul R. 2008. Europa bez granic językowych? [in:] D. Ilnicki, K. Janc (eds.), Europa bez granic – nowe wyzwania, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, no. 3, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 19‑25.
67. Trosiak C., 1993. Proces formowania się pogranicza polsko‑niemieckiegow latach 1945‑1993. Przegląd Zachodni, no. 3, pp. 81‑103.
68. van Houtum H., 2005. The geopolitics of borders and boundaries. Geopolitics, vol. 10, no. 4, pp. 672‑679.
69. Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Korzeń J. (Janusz), Bański J., Korzeń J. (Juliusz), Soja R ., Śleszyński P., Więckowski M., 2006. Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko‑niemieckiej. Prace Geograficzne, no. 207, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 224 pp.
70. Więckowski M., 2004. Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko‑słowackich więzi transgranicznych. Prace Geograficzne, no. 195, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 231.
71. Wilkinson J., 2009. ‘Die härteste Sprachgrenze Europas?’ Negotiating the linguistic divide in theatres on the German‑Polishborder. [in:] J. Carl, P. Stevenson (eds.), Language, discourse and identity in central Europe: The German language in a multilingual space. London: Palgrave Macmillan, pp. 73‑95.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

85

Issue:

3

Start page:

23

End page:

36

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2012.3.16

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: