Object structure
Title:

A geomorphometric analysis of Poland based on the SRTM-3 data

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 85 No. 4 (2012)

Creator:

Śleszyński, Przemysław

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

morphometry ; geomorphometry ; topographic quantification ; land relief ; land-surface parameters ; SRTM ; cartogrpahical analyses ; Poland

References:

1. BISHOP M.P., JAMES L.A., SHRODER J.F. JR., WALSH S.J., 2012. Geospatial technologies and digital geomorphological mapping: Concepts, issues and research. Geomorphology, vol. 137, iss. 1, pp. 5-26.
http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.06.027 -
2. DĘBOWSKA S., 1973. Wysokości względne [in:] Narodowy Atlas Polski, map sheet no. 17, scale 1:2,000,000, Warszawa: Instytut Geografii PAN.
3. DMOWSKA A., 2008. Klasyfikacja Pojezierzy Południowobałtyckich i Pojezierzy Wschodniobałtyckich w oparciu o kryterium morfometryczne [in:] W. Florek, J. Kaczmarzyk (eds.), Współczesne problemy geomorfologii, Landform Analysis, vol. 9, pp. 345-347.
4. DRĂGUŢ L., EISANK C., STRASSER T., 2011. Local variance for multi-scale analysis in geomorphometry. Geomorphology, vol. 130, iss. 3-4, pp. 162-172.
http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.03.011 -
5. EL-SHEIMY N., VALEO C., HABIB A. (eds.), 2005. Digital terrain modeling. Acquisition, manipulation and applications. Ser. Artech House Remote Sensing Library, Boston-London: Artech House, 257 pp.
6. EVANS I.S., 1972. General geomorphometry, derivatives of altitude and descriptive statistics [in:] R.J. Chorley (ed.), Spatial Analysis in Geomorphology, London: Methuen, pp. 17-90.
7. EVANS I.S., 2012. Geomorphometry and landform mapping: What is a landform? Geomorphology, vol. 137, iss. 1, pp. 94-106.
http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2010.09.029 -
8. GAUSS K.F., 1902. General investigations of curved surfaces of 1827 and 1825. Princeton: The Princeton University Library, 136 pp. [first published: Gauss K.F., 1828. Disquisitiones generales circa superficies curvas. Commentationes societatis regiæ scientiarum Gottingensis recentiores, Commentationes classis mathematicæ, vol. 6, pp. 99-146].
9. GIĘTKOWSKI T., ZACHWATOWICZ M., 2008. Klasyfikacja rzeźby w oparciu o pochodne Numeryczneg oModelu Wysokości i jej potencjalne zastosowania w badaniach krajobrazowych [in:] T.J. Chmielewski (ed.), Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 21, pp. 111-125.
10. HENGL T., REUTER H.I. (eds.), 2009. Geomorphometry. Concepts, Software, Applications. Developments in Soil Science, no. 33, Amsterdam–Oxford–Boston: Elsevier, 772 pp.
11. JAMES L.A., WALSH S.J., BISHOP M.P., 2012. Geospatial technologies and geomorphological mapping. Geomorphology, vol. 137, iss. 1, pp. 1-4.
12. JĘDRYCHOWSKI I. (ed.), 2008. Hipsometryczny atlas Krakowa. Kraków: Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Krakowa, 318 pp.
13. KARWEL A., EWIAK I., 2006a. Ocena dokładności modelu SRTM na obszarze Polski. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, pp. 289-296.
14. KARWEL A., EWIAK I., 2006b. Ocena przydatności danych wysokościowych z misji SRTM do generowania NMT na obszarze Polski. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, vol. 52, no. 110, pp. 75-87.
15. KASPRZAK M., TRACZYK A., 2010. Geomorfometria granitowej części Karkonoszy [in:] T. Kalicki, J.B. Szmańda (eds.), Aplikacyjne metody badań geomorfologicznych, Landform Analysis, vol. 13, pp. 33-46.
16. KONDRACKI J., RICHLING A., 1994. Regiony fizycznogeograficzne [in:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, map sheet no. 53.3, scale 1:1,500,000, Warszawa: Główny Geodeta Kraju, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
17. KOZIEŁ Z., 1990. Zmiany struktury kartograficznego obrazu energii rzeźby wywołane różnymi układami i nałożeniami sieci pól odniesienia. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 22, no. 3, pp. 57-66.
18. KURCZYŃSKI Z., GOTLIB D., OLSZEWSKI R., KACZYŃSKI R.M., BUTOWTT J., UCHAŃSKI J., 2007. Numeryczny Model Terenu – podstawy, budowa i wykorzystanie [in:] M. Kunz (ed.), Systemy informacji geograficznej w praktyce (studium zastosowań), Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pp. 59-109.
19. LACH J., TABOR J., ŻYCHOWSKI J., 1980. Współczynnik rozwinięcia powierzchni jako wskaźnik syntetycznego przedstawienia rzeźby. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, vol. 71, Prace Geograficzne, no. 8, Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, pp. 159-166.
20. LI Z., ZHU Q., GOLD CH. (eds.), 2005. Digital terrainmodelling. Principles and methodology. Boca Raton:CRC Press, 323 pp.
21. MIGOŃ P., PLACEK A., ŻYSZKOWSKA W., 2009. Steepslopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation.Geological Quarterly, vol. 53, no. 2,pp. 219-232.
22. ŁAWNICZAK R., 2003. Próba zastosowania kartograficznejmetody badań do określania morfometrycznychcech rzeźby terenu. Polski Przegląd Kartograficzny,vol. 35, no. 3, pp. 191-198.
23. ŁAWNICZAK R., 2008. Morfometryczne cechy rzeźby a geneza wybranych zespołów form Polski Północno--Zachodniej. Ser. Geografia, no. 80, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 129 pp.
24. NITA J., MAŁOLEPSZY Z., CHYBIORZ R., 2007. Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeźby terenu i interpretacji budowy geologicznej. Przegląd Geologiczny, vol. 55, no. 6, pp. 511-520.
25. OŁDAK A., 1992. Możliwości oceny widzialności krajobrazu przy zastosowaniu Geograficznych Systemów Informacyjnych [in:] Metody oceny środowiska przyrodniczego, Gea, no. 2, Warszawa-Płock-Murzynowo: Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów RegionalnychUW, pp. 37-39.
26. PIKE R.J., 2000. Geomorphometry – diversity in quantitative surface analysis. Progress in Physical Geography, vol. 24, no. 1, pp. 1-20.
http://dx.doi.org/10.1177/030913330002400101 -
27. PIKE R.J., 2002. A bibliography of terrain modeling (geomorphometry), the quantitative representation of topography – Supplement 4.0. Open-File Report 02-465, Denver: U.S. Geological Survey, http://geopubs.wr.usgs.gov/open-file/of02-465/of02-465.pdf[13 December 2012].
28. PLACEK A., 2008. Zastosowanie numerycznego modelu terenu w geomorfologii strukturalnej na przykładach z obszaru Sudetów [in:] W. Florek, J. Kaczmarzyk (eds.), Współczesne problemy geomorfologii, Landform Analysis, vol. 9, pp. 364-368.
29. RICHLING A. (ed.), 2007. Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 324 pp.
30. RODRIGUEZ E., MORRIS C.S., BELZ J.E., CHAPIN E.C., MARTIN J.M., DAFFER W., HENSLEY S., 2005. An assessment of the SRTM topographic products. Technical Report JPL D-31639. Pasadena: Jet Propulsion Laboratory, http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/SRTM_D31639.pdf [13 December 2012].
31. SHARY P.A., SHARAYA L.S., MITUSOV A.V., 2002. Fundamental quantitative methods of land surface analysis. Geoderma, vol. 107, iss. 1-2, pp. 1-32.
http://dx.doi.org/10.1016/S0016-7061(01)00136-7 -
32. SIWEK J., 2008. Wpływ generalizacji na obraz rzeźby terenu [in:] W. Żyszkowska, W. Spallek (eds.), Analizy przestrzenne w kartografii. Główne problemy współczesnej kartografii 2008, Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 63-77.
33. SOBCZYK A., 2008. Rzeźba Rudaw Janowickich i Kotliny Kamiennogórskiej w świetle danych z cyfroweg omodelu terenu i badań terenowych [in:] W. Florek, J. Kaczmarzyk (eds.), Współczesne problemy geomorfologii, Landform Analysis, vol. 9, pp. 377-380.
34. STACHURA K., 2006. Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej w ocenie bioróżnorodności lasu na poziomie regionalnym: wstępne rezultaty studium pilotażowego projektu Ocena wartości biologicznej lasów w Polsce [in:] Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych w polskich lasach, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, vol. 8, no. 4 (14), pp. 231-241.
35. STASZEWSKI J., UHORCZAK F., 1966. Geografia fizyczna w liczbach. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 738 pp.
36. STEINHAUS S., 1947a. O wskaźniku stromości przeciętnej. Przegląd Geograficzny, vol. 21, no. 1-2, pp. 107-108.
37. STEINHAUS S., 1947b. O wskaźniku ukształcenia pionowego. Przegląd Geograficzny, vol. 21, no. 1-2, pp. 113-115.
38. SZAFLARSKI J., 1965. Zarys kartografii. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 699 pp.
39. SZUBERT M., 2005. Geostatystyczne metody rekonstrukcji rzeźby podczwartorzędowej na przykładzie Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej [in:] A. Kotarba, K. Krzemień, J. Święchowicz (eds.), VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Współczesna ewolucja rzeźby Polski. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, pp. 439-442.
40. SZUMOWSKI A., 1967. Rozwój głównych kierunków morfometrii. Czasopismo Geograficzne, vol. 38, no. 1, pp. 37-55.
41. ŚLESZYŃSKI P., 1998. Mapa zasięgu widoku okolic Pińczowa. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 30, no. 3, pp. 173-184.
42. ŚLESZYŃSKI P., 2009a. Wykorzystanie danych georadarowych SRTM-3 w analizie zróżnicowania ukształtowania terenu Polski. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 41, no. 3, pp. 237-252.
43. ŚLESZYŃSKI P., 2009b. Zaludnienie i zróżnicowanie rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu transporcie drogowym. Przegląd Komunikacyjny, vol. 64, no. 5, pp. 26-32.
44. WĘŻYK P., ŚWIĄDER A., 2004. Wykorzystanie numerycznych modeli terenu w aplikacjach z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, pp. 515-526.
45. WIECZOREK M., ŻYSZKOWSKA W., 2011. Geomorfometria – parametry morfometryczne w charakterystyce rzeźby terenu. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 43, no. 2, pp. 130-144.
46. WOJEWODA J., 2007. Neotectonic aspect of the intrasudetic shear zone. Acta Geodynamica et Geomaterialia, vol. 4, no. 4 (148), pp. 31-41.
47. ZHOU Q., LESS B., TANG G. (eds.), 2008. Advances in digital terrain analysis. Ser. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 462 pp.
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-77800-4 -
48. ZUCHIEWICZ W., 1999. Przydatność metod morfometrycznych w ocenie tendencji neotektonicznych Karpat polskich. Przegląd Geologiczny, vol. 47, no. 9, pp. 851-854.
49. ŻYSZKOWSKA W., 1978. Zastosowanie numerycznych modeli terenu do kartometrycznej analizy rzeźby. Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 340, Prace Instytutu Geografii, Ser. A, pp. 163-175.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

85

Issue:

4

Start page:

45

End page:

59

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2012.4.24

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: