Object structure
Title:

Leje źródłowe jako systemy morfodynamiczne w obszarach górskich = Morphodynamic system of mountain headwater area

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 1 (2013)

Creator:

Wrońska-Wałach, Dominika ; Płaczkowska, Eliza ; Krzemień, Kazimierz (1951– )

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

headwater areas ; morphodynamic systems ; mountain areas ; Flysch Carpathians

References:

1. Bagnold R.A., 1966, An approach to the sediment transport problem from general physics, US Geological Survey Professional Paper, 422, s. 231–268.
2. Bajgier M., 1994, Rozwój osuwisk w czołowej strefie płaszczowiny magurskiej w dorzeczu górnej Soły, Przegląd Geograficzny,46, 3–4, s. 375–388.
3. Baumgart-Kotarba M., 1968, Analiza monoklinalnego grzbietu górskiego w Beskidzie Śląskim, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 2, s. 57–61.
4. Baumgart-Kotarba M., 1974, Rozwój grzbietów górskich w Karpatach fliszowych, Prace Geograficzne, IG PAN, 106.
5. Baumgart-Kotarba M., 1977, Zależność wykształcenia wododziałów górskich od bazy erozyjnej (na przykładzie eksperymentu, zdjęć lotniczych i wybranych grzbietów w Karpatach), Czasopismo Geograficzne, 48, 3, s. 269–287.
6. Baumgart-Kotarba M., Gil E., Kotarba A., 1969, Rola struktury w ewolucji rzeźby obszarów źródłowych Wisły i Olzy, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 3, s. 73–89.
7. Benda I.E., Cundy T.W., 1990, Predicting deposition of debris flows in mountain channels, Canadian Geotechnical Journal, 27, s. 409–417.
8. Bisson P.A., Buffington J.M., Montgomery D.R., 2006, Valley Segments, Stream Reaches and Channel Units, [w:] F.R. Hauer, G.A. Lamberti (red.), Methods in Stream Ecology, Elsevier, London, 2, s. 23–50.
9. Bojarski A., Jeleński J., Jelonek M., Litewka T., Wyżga B., 2005, Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
10. Brummer Ch. J., Montgomery D.R., 2003, Downstream coarseninig in headwater channels, Water Resource Research, 39, 10, s. 1–12.
11. Buchwał A., Wrońska-Wałach D., 2008, Zapis denudacji naturalnej i antropogenicznej w odsłoniętych korzeniach świerka (Picea abies) (Karpaty fliszowe), Landform Analysis, 9, s. 33–36.
12. Chrost A., 2006, Geomorfologiczny i dendrochronologiczny zapis ekstremalnych zjawisk hydrologicznych w masywie Kepernika, Sudety Wschodnie; rola klimatu i człowieka, [w:] A. Latocha, A. Traczyk (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Metody badań i studia przypadków, Wydawnictwo Gajt, Wrocław, s. 77–83.
13. Crozier M.J., 2009, Landslide geomorphology: An argument for recognition, with examples from New Zealand, Geomorphology, 120, s. 3–15.
14. Davis W.M.,1899, The Geographical Cycle, The Geographical Journal, 14, 5, s. 481–504.
15. Dietrich W.E., Dunne T., 1978, Sediment budget for small catchment in mountainous terrain, Zeitschrift für Geomorphologie, Supplement, 29, s. 191–206.
16. Ellen S.D., Wieczorek G.F., 1988, Landslides, Floods and Marine Effects of the Storm of January 3–5 1982, in the San Francisco Bay Region, California, US Geological Survey, Professional Paper, 1434.
17. Flis J., 1969, Wstęp do geografii fizycznej, PZWS, Warszawa.
18. Froehlich W., 1975, Dynamika transportu fluwialnego Kamienicy Nawojowskiej, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 114, Warszawa.
19. Froehlich W., 1992, Mechanizm erozji i transportu fluwialnego w zlewniach beskidzkich, [w:] A. Kotarba (red.), System denudacyjny Polski, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 155, s. 171–189.
20. Gerlach T., 1966, Współczesny rozwój stoków w dorzeczu górnego Grajcarka (Beskid Wysoki), Prace Geograficzne, IG PAN, 52.
21. Gerlach T., 1976, Współczesny rozwój stoków w polskich Karpatach fliszowych, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 122.
22. Golden L.A., Springer G.S., 2006, Channel geometry, median grain size, and stream power in small mountain streams, Geomorphology, 78, s. 64–76.
23. Gomi T., Sidle R.C., Richardson J.S., 2002, Understanding processes and downstream linkages of headwater systems, BioScience, 52, 10, s. 905–916.
24. Gomi T., Sidle R.C., Woodsmith R.D., Bryant M.D., 2003, Characteristics of channel steps and reach morphology in headwater streams, southest Alasca, Geomorphology, 51, s. 225–242.
25. Hack J.T., Goodlet J.C., 1960, Geomorphology and Forest Ecology of a Mountain Region in the Central Appalachians, US Geological Survey Professional Paper, 347.
26. Haigh M.J., Jansky L., Hellin J., 2004, Headwater deforestation: a challenge for environmental management, Global Environmental Change, 14, s. 51–61.
27. Henkiel A., 1961, Geomorfologia strefy europejskiego działu wodnego pomiędzy dorzeczami Sanu i Strwiąża, Annales UMCS, sec. B, 16, 4.
28. Humnicki W., 2006, Zasilanie i drenaż wód podziemnych, [w:] A Maciaszczyk (red.), Podstawy hydrogeologii stosowanej, PWN, Warszawa, s. 77–96.
29. Izmaiłow B., Krzemień K., Sobiecki K., 2003, Rzeźba, [w:] A. Górecki, K. Krzemień, S. Skiba, B. Zemanem (red.), Przyroda Magurskiego Parku Narodowego, Oficyna Wydawnicza Text, Krempna-Kraków, s. 21–30.
30. Jacobson R.B., Miller A.J., Smith J.A., 1989, The role of catastrophic geomorphic events in central Appalachian landscape evolution, Geomorphology, 2, 1–3, s. 257–284.
31. Jaroszewski W., Marks L., Radomski A., 1984, Słownik geologii dynamicznej, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
32. Jeager K.L., Montgomery D.R., Bolton S.M., 2007, Channel and perennial flow initiation in headwater streams: management implications of variability in source-area size, Environment Management, 40, s. 775–786.
33. Jekiełek M., 2008, Wykształcenie lejów źródłowych w Beskidzie Małym, Żywieckim i Bieszczadach na przykładzie wybranych obszarów, IGiGP UJ, Kraków, maszynopis.
34. Kamykowska M., 2004, Hasło – Lej źródłowy, [w:] A. Jackowski (red.), Encyklopedia szkolna. Geografia, Wyd. Zielona Sowa, Kraków.
35. Kaszowski L., 1973, Morphological activity of the mountain streams (with Biały Potok in the Tatra Mts. as example), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 31.
36. Kaszowski L., Krzemień K., 1977, Structure of mountain channel systems as examplified by chosen Carpathian streams, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 11, s. 111–125.
37. Kaszowski L., Krzemień K., Libelt P., 1988, Postglacjalne modelowanie cyrków lodowcowych w Tatrach Zachodnich, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 71, s. 121–141.
38. Klimaszewski M., 1961, Geomorfologia ogólna, PWN, Warszawa.
39. Klimaszewski M., 1978, Geomorfologia, PWN, Warszawa.
40. Klimek K., Malik I., 2005, Geomorfologiczne skutki wylesień w górach średnich: wiele problemów w małej zlewni, Jesionki, [w:] K. Kocel (red.), Wpływ człowieka na ekosystemy gór średnich, Human Impact on Mid Mountain Ecosystems, 1, Sosnowiec, s. 31–36.
41. Kłapyta P., 2008, Structural control on morphology of south-western slope of Chornohora Mountains between MT. Hoverla and Mt. Pop Ivan (Eastern Carpathian Mountains, Ukraine), Annales Societatis Geologorum Poloniae, 78, s. 37–49.
42. Kostrzewski A., Mazurek M., Zwoliński Z., 1994, Dynamika transportu fluwialnego górnej Parsęty jako odbicie funkcjonowania systemu zlewni, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
43. Kotarba A., 1986, Morfogenetyczna rola opadów deszczowych w modelowaniu rzeźby Tatr podczas letniej powodzi w roku 1997, Dokumentacja Geograficzna, 12, s. 3–23.
44. Krzemień K., 1976, Współczesna dynamika koryta potoku Konina w Gorcach, Folia Geographica. Series Geographica-Physica, 10, s. 87–122.
45. Krzemień K., 1984, Współczesne zmiany modelowania koryt potoków w Gorcach, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 59, s. 83–96.
46. Krzemień K., 1986, Dynamika transportu fluwialnego w polodowcowej dolinie w krystalicznej części Tatr Zachodnich, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 64, s. 93–120.
47. Krzemień K., 1991, Dynamika wysokogórskiego systemu fluwialnego na przykładzie Tatr Zachodnich, Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego.
48. Krzemień K., 1999, Structure and dynamics of the high-mountain channel of river Plima in the Ortler-Cedevale Massive (South Tirol), [w:] K. Krzemień (red.), River Channels. Pattern, Structure and Dynamics, Prace Geograficzne UJ, 104, Kraków, s. 41–55.
49. Krzemień K., Libelt P., Mączka T., 1995, Geomorphological conditions of the timberline in the Western Tatra Mountains, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 98, s. 153–170.
50. Łajczak A., 1981, Źródła północnego skłonu Babiej Góry, Czasopismo Geograficzne, 52, 1, s. 45–60.
51. Łajczak A., 2012, Water circulation and chemical denudation in the Upper Skawica River flysch catchment, Western Carpathian Mountains, Zeitschrift für Geomorphologie, 56, 1, s. 69–86.
52. Małecka D., 2002, Hasła: Linia źródeł, Obszar źródliskowy, Młaka, Wyciek, Wysięk, Źródło, [w:] Słownik hydrogeologiczny, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
53. Mao L., Cavalli M., Comiti F., Marchi L., Lenzi M.A., Arattano M., 2009, Sediment transfer processes in two Alpine catchments of contrastin morphological settings, Journal of Hydrology, 364, 1–2, s. 88–98.
54. Margielewski W., 1998, Rozwój form osuwiskowych w Barnowcu (Beskid Sądecki, Karpaty zewnętrzne), w świetle analizy strukturalnych uwarunkowań osuwisk w Karpatach fliszowych, Przegląd Geologiczny, 46, 5, s. 436–450.
55. Margielewski W., 2008, Wpływ ruchów masowych na współczesną ewolucję rzeźby Karpat fliszowych, [w:] L. Starkel, A. Kostrzewski, A. Kotarba, K. Krzemień (red.), Współczesne przemiany rzeźby Polski, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków, s. 69–80.
56. Mazurek M., 2005, Wykształcenie systemów źródliskowych w strefie młodoglacjalnej, Dorzecze Parsęty, [w:] A. Kotarba, K. Krzemień, J. Święchowicz (red.), Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, IGiGP, Kraków, s. 293–298.
57. Mazurek M., 2006, Morphometric differences in channel heads in postglacial zone (Parsęta catchment, West Pomerania), Quaestiones Geographicae, 25, s. 39–47.
58. Mazurek M., 2008, Obszary źródliskowe ogniwem łączącym system stokowy z systemem korytowym, dorzecze Parsęty, Landform Analysis, 9, s. 63–67.
59. Mazurek M., 2011, Hydrogeomorfologia obszarów źródliskowych (dorzecze Parsęty, Polska NW), Seria Geographica, 92, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
60. Migoń P., 2006, Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
61. Montgomery D.R., Buffington J.M., 1997, Channel-reach morphology in mountain drainage basins, Geological Society of America Bulletin, 109, s. 596–611.
62. Montgomery D.R., Dietrich W.E, 1988, Where do channels begin?, Nature, 336, s. 232–234.
63. Montgomery D.R., Dietrich W.E, 1989, Source Area, Drainage Density and Channel Initiation, Water Resource Research, 25, 8, s. 1907–1918.
64. Montgomery D.R., Dietrich W.E, 1992, Channel initiation and the problem of landscape scale, Science, 255, s. 826–830.
65. Nickolotsky A., Pavlovsky R.T., 2006, Morphology of step-pool in a wilderness headwater stream: The importance of standardizing geomorphic measurements, Geomorphology, 83, 3–4, s. 294–306.
66. Niemcówna S., 1923, Wincenty Pol jako geograf, Prace Instytutu Geografii UJ, 3.
67. Niemirowska J., Niemirowski M., 1968, Stosunki hydrograficzne zlewni potoków Jaszcze i Jamne, [w:] A. Medwecka-Kornaś (red.), Doliny Potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach, Studia Naturae, A, 2, s. 39–48.
68. Niemirowski M., 1974, Dynamika współczesnych koryt potoków górskich (na przykładzie potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 34.
69. Pazdro Z., Kozerski B., 1990, Hydrogeologia ogólna, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
70. Pękala K., 1971, Elementy rzeźby przedczwartorzędowej w dorzeczu górnego Sanu w Bieszczadach, Annales UMCS, Sec. B, 26, s. 219–230.
71. Pietkiewicz S., Żmuda S., 1973, Słownik pojęć geograficznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
72. Płaczkowska E., 2009, Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na wykształcenie lejów źródłowych w Paśmie Lubania (Beskid Sądecki), IGiGP UJ, Kraków, maszynopis.
73. Radecki-Pawlik A., 2011, Hydromorfologia rzek i potoków górskich, Wydawnictwo UR, Kraków.
74. Rzonca B., Kołodziej A., Laszczak E., Macior E., Plenzler A., Płaczkowska E., Rozmus M., Siwek J., Ścisłowicz B., Wójcik S., Ziółkowski L., 2008, Źródła w zlewni górnej Wołosatki w Bieszczadach Wysokich, Przegląd Geologiczny, 56, 8, s. 772 –779.
75. Šilhán K., Pánek T., 2010, Dynamics of debris flows in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic), Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 44, s. 49–60.
76. Schlunegger F., Schneider H., 2002, Impact of hillslope-derived sediment supply on drainage basin development in small watersheds at the northern border of the central Alps of Switzerland, Geomorphology, 46, s. 285–305.
77. Schlunegger F., Schneider H., 2005, Relief-rejuvenation and topographic length scales in a fluvial drainage basin, Napf area, Central Switzerland, Geomorphology, 69, s. 102–117.
78. Schramm W., 1925, Zsuwiska stoków górskich w Beskidzie. Wielkie zsuwisko w lesie wsi Duszatyn ziemi sanockiej, Kosmos, 50, Lwów.
79. Schumm S.A., 1977, The Fluvial System, Wiley, New York.
80. Scordo E.B., Moore R.D., 2009, Transient storage processes in a steep headwater stream, Hydrological Processes, 23, 18, s. 2671–2685.
81. Selby M.J., 1993, Hillslope Materials and Processes, Oxford University Press, New York.
82. Sidle R.C., Tsuboyama Y., Noguchi S., Hosoda I., Fujieda M., Shimizu T., 2000, Stormflow generation in steep forested headwaters: a linked hydrogeomorphic paradigm, Hydrological Processes, 14, s. 369–385.
83. Smoleński J., 1925, Słownictwo geograficzno-fizyczne, uchwalone i polecone przez Zjazd Geografów Polskich zorganizowany staraniem Tow. Naucz. Szkół Wyższych w Krakowie 1922 roku, Kraków.
84. Sorriso-Valvo M., 1988, Landslide-related fans in Calabria, Catena. Supplement, 13, s. 109–121.
85. Stach A., 2003, Uwarunkowania i funkcjonowanie procesów denudacji chemicznej mikrozlewni na obszarze młodoglacjalnym i ich wpływ na morfodynamikę stoków (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
86. Starkel L., 1957, Rozwój morfologiczny Progu Pogórza Karpackiego między Dębicą a Trzcianą, Prace Geograficzne, IG PAN, 11, Warszawa.
87. Starkel L., 1960, Rozwój rzeźby Karpat fliszowych w holocenie, Prace Geograficzne, IG PAN, 22.
88. Starkel L., 1969, Odbicie struktury geologicznej w rzeźbie polskich Karpat fliszowych, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 3, s. 33–44.
89. Torres R., Dietrich W.E., Montgomery D.R., Anderson S.P., Loague K., 1998, Unsaturated zone processes and the hydrologic response of steep, unchanneled catchment, Wate rResource Research, 34, 8, s. 1865–1879.
90. Trojanowski K., 2010, Zróżnicowanie geomorfologiczne i współczesne modelowanie lejów źródłowych w tatrzańskich dolinach reglowych, IGiGP UJ, Kraków, maszynopis.
91. Tsuboyama Y., Sidle R.C., Noguchi S., Murakami S., Shimizu T., 2000, A zero-order basin – its contribution to catchment hydrology and internal hydrological processes, Hydrological Processes, 14, s. 387–401.
92. Urbański J., 2008, GIS w badaniach przyrodniczych, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.
93. Whiting P.J., Bradley J.B., 1993, A process-based classification system for headwater streams, Earth Surface Processes and Landforms, 18, s. 603–612.
94. Wrońska D., 2005, Wpływ rumoszu drzewnego na wykształcenie potoków średniogórskich, [w:] A. Kotarba., K. Krzemień., J. Święchowicz (red.), Współczesna ewolucja rzeźby Polski, Wydawnictwo IGiGP UJ, Kraków, s. 519–523.
95. Wrońska D., 2006a, Wykształcenie i funkcjonowanie lejów źródliskowych potoków gorczańskich, Ochrona Beskidów Zachodnich, 1, s. 113–120.
96. Wrońska D., 2006b, Wpływ działalności człowieka na funkcjonowanie lejów źródłowych w Gorcach, [w:] A. Latocha, A. Traczyk (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Metody badań i studia przypadków, Gajt, Wrocław, s. 96–105.
97. Wrońska-Wałach D., 2009, Dendrogeomorphological analysis of a headwater area in the Gorce Mountains, Studia Geomorphologica Carphato-Balcanica, 63, s. 97–114.
98. Wrońska-Wałach D., 2010, Wykształcenie i funkcjonowanie lejów źródłowych w górach średnich (na przykładzie wybranych obszarów w polskich Karpatach fliszowych), IGiGP UJ, Kraków, maszynopis.
99. Wyżga B., 2007, Gruby rumosz drzewny: depozycja w rzece górskiej, postrzeganie i wykorzystanie do rewitalizacji cieków górskich, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
100. Wyżga B., Kaczka R., Zawiejska J., 2002–2003, Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich - formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe, Folia Geographica-Physica, 33–34, s. 117–138.
101. Ziętara T., 1968, Rola gwałtownych ulew i powodzi w modelowaniu rzeźby Beskidów, Prace Geograficzne, IG PAN, 60.
102. Zuchiewicz W., 2010, Neotektonika Karpat Polskich i zapadliska przedkarpackiego, Wydawnictwa AGH, Kraków.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

1

Start page:

31

End page:

51

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.1.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: