Object

Title: Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego = Classification of gminas in Poland's Mazowieckie voivodship

Creator:

Śleszyński, Przemysław

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 4 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Adamowicz M., Zając J., 2006, Typologia gmin wiejskich na przykładzie gmin województwa mazowieckiego, Problemy Zarządzania, 13, 3, s. 203–216. ; 2. Bański J., 2009, Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce, IGiPZ PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, maszynopis, http://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGWiRL/Projekty/Ekspertyza_typologia.pdf. ; 3. Czapiewski K., 2010, Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, Studia Obszarów Wiejskich, 22, Warszawa. ; 4. Czyż T., 1971, Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski, Prace Geograficzne, IG PAN, 92, Warszawa. ; 5. Czyż T., 2011, Conceptions of an urban agglomeration and a metropolitan area in Poland, Geographia Polonica, 84, 2, s. 5–17. ; 6. Domalewski J., 2002, Typologia gmin wiejskich pod kątem widzenia sytuacji oświatowej, [w:] A. Rosner A. (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa. ; 7. Domański R., 1964, Procedura typologiczna w badaniach ekonomiczno-geograficznych, Przegląd Geograficzny, 36, 4, s. 627–660. ; 8. Duczkowska-Małysz K., 1998, Typologia obszarów wiejskich – kryteria delimitacji w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, [w:] Z. Więckowicz (red.), Przekształcenia obszarów wiejskich makroregionu południowo-zachodniego. Tom 1, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław. ; 9. Dziewoński K., 1967, Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, 39, 1, s. 33–50. ; 10. Jackowski A., 1979, Typologia funkcjonalna jednostek administracyjnych województwa nowosądeckiego, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, 20, s. 20–29. ; 11. Jasiulewicz M., 1981, Próba klasyfikacji funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa koszalińskiego, Studia i Materiały, 2, Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy, Koszalin, s. 127–144. ; 12. Jerczyński M., 1977, Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast, Statystyka Polski, 85, Warszawa, s. 20–117. ; 13. Kołodziejczyk D., 1991, Typologia gmin pod względem stanu infrastruktury społecznej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa. ; 14. Komornicki T., Śleszyński P., 2008, Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004–2006), Studia Regionalne i Lokalne, 33, 3, s. 53–75. ; 15. Kostrowicki J., 1952, O funkcjach miastotwórczych i typach funkcjonalnych miast, Przegląd Geograficzny, 24, 1-2, s. 7–24. ; 16. Młodak A., 2009, Zróżnicowanie kapitału ludzkiego na rynku pracy, Wiadomości Statystyczne, 9, s. 53–68. ; 17. Molenda-Grysa I., 2008, Typologia gmin województwa świętokrzyskiego pod względem społeczno-gospodarczego poziomu rozwoju, Zeszyty Naukowe. Seria Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, 2, 8, SCENO, Kielce, s. 281–291. ; 18. Nowak E., 2004, Metody klasyfikacji w badaniach geograficznych (analiza porównawcza), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 19. Parysek J.J., 1982, Modele klasyfikacji w geografii, Geografia, 31, UAM, Poznań. ; 20. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, 2004, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa, www.mazovia.pl/... (listopad 2012). ; 21. Przewoźniak M., 1987, Podstawy geografii fizycznej kompleksowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. ; 22. Richling A., 1992, Kompleksowa geografia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 23. Rosner A. (red.), 1999, Typologia wiejskich obszarów problemowych, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. ; 24. Rosner A. (red.), 2007, Zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowania dynamiki przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. ; 25. Standar A., Średzińska J., 2008, Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa wielkopolskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 10, 4, s. 135–145. ; 26. Stola W., 1989, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 27. Stola W., 1995, Funkcje obszarów wiejskich, mapa w skali 1:1 500 000, plansza 67.2 [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, ; 28. Woźniak A., 2001, Typologia przestrzenna obszarów wiejskich województwa małopolskiego z uwagi na zróżnicowanie infrastrukturalne, Inżynieria Rolnicza, 28, 8, s. 41–51. ; 29. Wójcik T., 1965, Zarys teorii klasyfikacji. Zagadnienia formalne, PWN, Warszawa. ; 30. Wysocki Z., 1968, O problemie klasyfikacji i porządkowania w geografii, Przegląd Geograficzny, 40, 3, s. 583–621.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

4

Start page:

559

End page:

576

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/PrzG.2012.4.4 ; oai:rcin.org.pl:23833 ; oai:rcin.org.pl:23833 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.4.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date
Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego Oct 29, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information