RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Stosowana geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w świetle trzeciego kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej = Applied socio-economic geography and spatial management as seen in terms of Criterion 3 for evaluating the quality of scientific activity in Poland

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 95 z. 1 (2023)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

The article aims to characterise the impact of socio-economic geography and spatial management on the environment in 2017–2021. So far, this issue has not been the subject of research concerning the entities constituting this science discipline administratively separated in 2018. The analysis is based on a systematised set of detailed information regarding practical activities that have been created to evaluate the quality of the scientific activity. The method of secondary qualitative analysis, including a comparative truth table, was used. The results confirmed the important role of the discipline in promoting the social and economic environment, particularly regarding the programming of interventions about elements of territorial capital and enhancing the praxeological quality of territorially oriented policies. The dominance of the cultural, diagnostic and decision-making functions corresponded to the main advantages of applied economic geography and spatial management – the territorial sensitivity and the ability to integrate knowledge and coordinate the processes of its creation and flows. At the application level, the entities demonstrated a very wide scope and high intensity of cooperation with other disciplines, which also seems to predict well for integrating the new discipline.

References:

Bański, J. (2011). A diagnosis of contemporary geography in Poland - selected issues. Czasopismo Geograficzne, 82(1/2), 11‑26.
Baran-Zgłobicka, B., & Harasimiuk, M. (2016). Znaczenie badań geograficznych w poprawie jakości planowania przestrzennego w jednostkach samorządu terytorialnego. Barometr Regionalny, 14(2), 127‑140. DOI
Bigliardi, B., Ferraro, G., Filippelli, S., & Galati, F. (2021). The past, present and future of open innovation. European Journal of Innovation Management, 24(4), 1130‑1161. https://doi.org/10.1108/EJIM-10-2019-0296 DOI
Bieliński, J., & Tomczyńska, A. (2019). The ethos of science in contemporary Poland, Minerva, 57, 151‑173. DOI
Chojnicki, Z. (1984). Dylematy metodologiczne geografii, Przegląd Geograficzny, 56(3/4), 3‑18.
Chojnicki, Z. (1996). Geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji systemowej w Polsce. Przegląd Geograficzny, 68(1/2), 9‑29.
Chojnicki, Z., Starkel, L., & Wróbel, A. (1986). Główne kierunki rozwoju polskiej geografii. Przegląd Geograficzny, 58(3), 323‑338.
Churski, P. (2018). Podejście zorientowane terytorialnie (place-based policy) - teoria i praktyka polityki regionalnej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 41, 31‑50. DOI
Churski, P., & Zwoliński, Z. (2011). Funkcje poznawcze i praktyczne nauki o informacji geograficznej (GISc). W: A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii (s. 95‑106). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Corti, L., & Thompson, P. (2007). Secondary Analysis of Archived Data, Qualitative Research Practice. W: C. Seale, G. Gobo, J.F. Gubrium, D. Silverman (red.), Qualitative Research Practice (s. 297‑313). London - Thousand Oaks - New Delhi: Sage Publications. DOI
Czym była i jest polska geografia? (1990). Czasopismo Geograficzne, 61(3/4), 123‑185.
Dańda, A., Szkup, B., Banaszak, B., Wiewiór, P., Wawer, Ł., & Rojek, M. (2019). Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Domański, B. (2004). Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne. Studia Regionalne i Lokalne, 21(6), 7‑23.
Dutkowski, M. (2004). Problemy diagnozowania obszarów rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dutkowski, M., Michalski, T., Sagan, I., & Stryjakiewicz, T. (1999). Polska geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji, globalizacji i schyłku modernizmu. W: B. Domański, W. Widacki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia (s. 135‑150). Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Fagiewicz, K., Churski, P., Herodowicz, T., Kaczmarek, P., Lupa, P., Morawska-Jancelewicz, J., & Mizgajski, A. (2021). Cocreation for climate change - needs for actions to vitalise drivers and diminish barriers. Weather, Climate, and Society, 13(3), 555‑570. https://doi.org/10.1175/WCAS-D-20-0114.1 DOI
Foray, D. (2015). Smart specialisation: opportunities and challenges for regional innovation policy. London - New York: Routledge Taylor & Francis Group.
Heaton, J. (2008). Secondary analysis of qualitative data: an overview. Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 33(3), 33‑45.
Jabłecka, J., & Lepori, B. (2009). Between historical heritage and policy learning: the reform of public research funding systems in Poland, 1989‑2007. Science and Public Policy, 36(9), 697‑708. DOI
Jahn, A. (1964). Stan geografii w Polsce. Przegląd Geograficzny, 36(3), 451‑463.
Kiełczewska-Zaleska, M. (1958). O kierunkach rozwojowych geografii człowieka w Polsce. Przegląd Geograficzny, 30(3), 403‑419.
Kistowski, M. (2007). Perspektywy zastosowania nauk geograficznych w gospodarce przestrzennej w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 19, 13‑23.
Komisja Ewaluacji Nauki. (2021). Podręcznik dla ekspertów oraz dla ewaluowanych podmiotów w zakresie opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kozłowski, F. (1838). Rys statystyki ogólnej porównawczej pod względem darów przyrodzenia, ludności, przemysłu pierwotnego, rękodzielnego, fabrycznego, handlu i kultury państw Europy. Warszawa: Drukarnia J. Wróblewskiego.
Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Lee, J., & Sui, D. (2015). From applying geography to applied geography. Papers in Applied Geography, 1, 1‑7. https://doi.org/10.1080/23754931.2015.1009282 DOI
Leszczycki, S. (1962). Geografia stosowana czy stosowanie badań geograficznych dla celów praktycznych. Przegląd Geograficzny, 34(1), 3‑23.
Leszczycki, S. (1979). Rozwój geografii polskiej w sześćdziesięcioleciu 1918‑1978. Przegląd Geograficzny, 51(3), 411‑455.
Lisowski, A. (2016). Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej. W: A. Suliborski (red.), Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa (s. 49‑67). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Liszewski, S. (2011). Geografia jako nauka praktyczna. W: A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności (s. 59‑68). Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki.
Long-Sutehall, T., Sque, M., & Addington-Hall, J. (2010), Secondary analysis of qualitative data: a valuable method for exploring sensitive issues with an elusive population? Journal of Research in Nursing, 16(4), 335‑344. https://doi.org/10.1177/1744987110381553 DOI
Maik, W. (2016). Geografia człowieka - tożsamość dyscypliny oraz jej stan i perspektywy rozwojowe w Polsce. W: A. Suliborski (red.), Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa (s. 28‑38). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Mazurkiewicz, L. (1992). Podejście ilościowe a funkcje praktyczne na przykładzie geografii społeczno-gospodarczej. Przegląd Geograficzny, 64(3/4), 247‑259.
Mihaylov, V. (2020). Applied Aspects of Human Geography. A Critical Approach to Traditionalist View. Journal of Geography, Politics and Society, 10(2), 1‑9. https://doi.org/10.26881/jpgs.2020.2.01 DOI
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company. Oxford: Oxford University Press.
Ośrodek Przetwarzania Informacji - PIB. (2022). Opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. https://radon.nauka.gov.pl/dane/opisy-wplywu-dzialalnosci-naukowej-na-funkcjonowanie-spoleczenstwa-i-gospodarki? domainDisciplines=DZ0105N_DS010502N&pageNumber=1 (23.02.2022)
Parysek, J.J. & Mizgajski, A. (1991). Główne problemy zastosowań praktycznych geografii polskiej. W: Z. Chojnicki (red.), Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii (s. 301‑320). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Parysek, J.J. (1990). Czy i jak geografia pełni funkcje praktyczne - dwugłos nauki i praktyki. Przegląd Geograficzny, 62(1/2), 3‑21.
Parysek, J.J. (2002). Funkcje praktyczne geografii medycznej. W: T. Michalski (red.), Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji zdrowotnej, systemu bezpieczeństwa i usług medycznych w województwie pomorskim (s. 7‑14). Gdynia: Wydawnictwo EJB.
Parysek, J.J. (2004). Praktyczne funkcje polskiej geografii. W: Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości (s. 119‑132). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Parysek, J.J. (2007). Współczesne funkcje geografii. W: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata (s. 73‑85). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG.
Parysek, J.J., & Mizgajski, A. (1986). The principal problems of Polish geography's practical application. Concepts and Methods in Geography, 1, 127‑147.
Pawłowski, S. (1918‑1919). Antropogeografija. Przegląd Geograficzny, 1, 121‑128 i 311‑321.
Resher, N. (2009). Ignorance. On the wider implication of deficient knowledge, Pittsburg: University of Pittsburg Press. DOI
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (2018). Dz.U. 2018 poz. 1818.
Rubinson, C. (2019). Presenting qualitative comparative analysis: Notation, tabular layout, and visualisation, Methodological Innovations, 12(2), 1‑22. https://doi.org/10.1177/2059799119862110 DOI
Schneider, C.Q., & Wagemann, C. (2012). Set-Theoretic Methods for the Social Sciences - a guide to qualitative comparatives analysis. Cambridge: Cambridge University Press. DOI
Simandan, D. (2012). The logical status of applied geographical reasoning. The Geographical Journal, 178(1), 9‑12. https://doi.org/10.1111/j.1475-4959.2011.00430.x DOI
Śleszyński, P. (2016). Spór o polską geografię: diagnoza, ocena i propozycje naprawy. W: A. Suliborski (red.), Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa (s. 133‑156). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Śleszyński, P. (2020). Geografia wobec wyzwań systemowej reformy nauki w Polsce. Prace i Studia Geograficzne, 65(2), 57‑69.
Stachowiak, K., & Bajerski, A. (2012). Związki geografii z innymi dyscyplinami - próba analizy bibliometrycznej. W: W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Związki geografii z innymi naukami. Podstawowe idee i koncepcje w geografii (s. 109‑132). Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki i Uniwersytet Łódzki.
Szajnowska-Wysocka, A. (2005). Czy geografia ludności jest dyscypliną teoretyczną i praktyczną? W: S. Liszewski, W. Maik (red.), Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych (s. 115‑119). Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Szarfenberg, R. (2011). Dowody naukowe jako podstawa polityki społecznej, zarządzania społecznego i pracy socjalnej. Problemy Polityki Społecznej, 15, 13‑28.
Szlachta, J. (2014). Nowe uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwoju regionalnego w Polsce. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, 94, 243‑268.
Woo, D., Pierce, C.S., & Treem, J.W. (2022). Specialists over generalists?: Examining discursive closures and openings in expert collaborations. Communication Monographs, 89(1), 70‑95. https://doi.org/10.1080/03637751.2021.1950917 DOI
Teraźniejszość a wyzwania przyszłości geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Konferencja naukowa. (2021). Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. https://wgseigp.amu.edu.pl/strona-glowna/konferencje-i-zebrania/konferencja-terazniejszosc-a-wyzwania-przyszlosci-geografii-spoleczno-ekonomicznej-igospodarki-przestrzennej.
Wysocki, Z. (1973). O problematyce geografii stosowanej. Przegląd Geograficzny, 45(2), 275‑294.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

95

Issue:

1

Start page:

5

End page:

27

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:238506 ; doi:10.7163/PrzG.2023.1.1 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2023.1.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

May 18, 2023

Number of object content downloads / hits:

264

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/274713

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information