Object structure
Title:

Wiejska sieć osadnicza Polski w XXI wieku = Rural settlement network of Poland in the 21st century

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 57

Creator:

Szmytkie, Robert : Autor Affiliation ORCID ; Tomczak, Przemysław : Autor Affiliation ORCID

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

rural settlement network ; rural settlements ; regional diversification ; suburban areas ; periferal areas ; Poland

Abstract:

The aim of this paper was to determine the changes in the rural settlement network in Poland in 2000‑2019. The authors analyzed the status and dynamics of quantitative changes in the rural settlement network and their spatial differentiation and attempted to identify the main causes influencing these variations. The research procedure was based on the hypothesis that changes in the rural settlement network in Poland observed in the 21st century are not unidirectional, which leads to the emergence of different types of areas with diverse trends in their socio-economic development. The study showed a decrease in the density of the rural settlement network, an increase in the average size of villages and a significant regional variation in the values of individual parameters. There are also considerable disproportions in the trends of changes in the settlement network depending on location of rural areas in relation to large cities.

References:

Bański, J. (2006). Geografia polskiej wsi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Bański, J. (2008). Wiejskie obszary problemów demograficznych. W: Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce (s. 93‑102). Studia i Raporty IUNG-PIB, 12. Puławy.
Bański, J. (red.) (2016). Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: IGiPZ PAN.
Biderman, E. (1994). Badania sieci osadniczej w Polsce w latach 1918‑1993. W: S. Liszewski (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918‑1993. Tom II. Kierunki badań naukowych (s. 201‑218). Łódź: PTG.
Chojnicki, Z. (1980). Podstawy prognozowania regionalnych systemów osadniczych. Przegląd Geograficzny, 52(4), 695‑704.
Chowaniec, M. (1989). Zarys teorii i zasad kształtowania osiedli i terenów wiejskich. Kraków: Politechnika Krakowska.
Dziewoński, K. (1990). Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa. Prace Geograficzne, 154. Warszawa: IGiPZ PAN.
Gibas, P., Heffner, K. (2018). Koncentracja zabudowy na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo 179(2), 189‑207. DOI
Heffner, K. (2011). Regionalny wymiar dychotomii rozwoju obszarów wiejskich. W: W. Kamińska, K. Heffner (red.), Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji (s. 9‑34). Studia KPZK PAN, 138.
Heffner, K. (2015). Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 167(2), 83‑103.
Jażdżewska, I. (2008). Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Kiełczewska-Zaleska, M. (1965). O typach osiedli wiejskich w Polsce i planie ich przebudowy. Przegląd Geograficzny, 37(4), 457‑480.
Kiełczewska-Zaleska, M. (1970). Rozmieszczenie wiejskich osiedli rozproszonych w Polsce. Przegląd Geograficzny, 42(2), 225‑234.
Korcelli, P. (2018). System osadniczy Polski - kierunki przemian. W: P. Churski (red.), Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej (s. 263‑271). Studia KPZK PAN, 183.
Kuciński, K. (2017). Lokalizacja ekonomicznie bezpieczna. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
Kulesza, M., Koter, M. (1998). Kształtowanie się sieci miast na obszarze Polski Środkowej. W: A. Werwicki (red.), Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski (s. 17‑37). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Latocha, A., Szymanowski, M., Wieczorek, M. (2018). Wyludnianie powiatu kłodzkiego - przestrzenne zróżnicowanie i uwarunkowania. Przegląd Geograficzny, 90(2), 241‑266. DOI
Liszewski, S., Maik, W. (2000). Osadnictwo. Wielka encyklopedia geografii świata. Tom XIX. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
Maik, W. (1992). Podstawy geografii miast. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Maik, W. (1994). Badania systemów osadniczych w Polsce w latach 1970‑1993. W: S. Liszewski (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918‑1993. Tom II. Kierunki badań naukowych (s. 219‑230). Łódź: PTG.
Mazur, M., Bański, J., Czapiewski, K., Śleszyński, P. (2015). Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. Studia Obszarów Wiejskich, 37, 7‑36. DOI
Sokołowski, D. (1999). Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego. Toruń: Wydawnictwo UMK.
Stanny, M. (2014). Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska - o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie. Wieś i Rolnictwo, 162(1), 123‑138.
Staszewska, S. (2012). Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego miasta. Barometr Regionalny, 30(4), 53‑68.
Szmytkie, R. (2019). Zmiany granic administracyjnych miast w Polsce w latach 1990‑2017 i ich wpływ na wielkość zaludnienia. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 32(4), 19‑34. DOI
Szulc, H. (1995). Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce. Prace Geograficzne, 163. Warszawa: IGiPZ PAN.
Szymańska, D. (2009). Geografia osadnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Tkocz, J. (1998). Organizacja przestrzenna wsi w Polsce. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Wesołowska, M. (2016). Depopulacja wsi - szansa czy zagrożenie dla przestrzeni wiejskiej? Studia KPZK PAN, 167, 250‑273.
Wójcik, M. (2012). Geografia wsi w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

57

Start page:

89

End page:

113

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.57.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: