Object structure
Title:

Regionalna specjalizacja produkcji rolnej w Polsce = Regional specjalization of agricultural production in Poland

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 57

Creator:

Kołodziejczak, Anna : Autor ORCID

Affiliation:

Kołodziejczak, Anna : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

specjalizacja produkcji rolnej ; produkcja towarowa ; iloraz lokalizacji

Abstract:

Celem artykułu jest przedstawienie zmian w specjalizacji regionalnej produkcji rolnej w Polsce w latach 2004‑2019. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, w jakiej produkcji rolnej dany region się specjalizuje i w jakim stopniu. Przyjęto następującą hipotezę badawczą: na zmiany specjalizacji produkcji rolnej w regionach mają wpływ rolnicy korzystający z opłat bezpośrednich oraz innych form pomocy finansowej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Do określenia poziomu i zmian specjalizacji regionalnej w badaniach wykorzystano iloraz lokalizacji LQ oraz obliczono tempo zmian w trakcie badanego okresu czasu. W badanym okresie produkcja roślinna, która jest bardziej związana z warunkami klimatycznymi niż zwierzęca, charakteryzowała się większym zróżnicowaniem (zmieniała się w czasie). Województwa zachodnie odznaczały się wysokim poziomem specjalizacji produkcji roślinnej. Wynikało to ze struktury agrarnej tych województw, gdzie przeważały gospodarstwa duże i bezinwentarzowe. W przypadku produkcji zwierzęcej sytuacja wyglądała inaczej. Na poziom wskaźnika specjalizacji zwierzęcej produkcji towarowej wpłynął przede wszystkim wyraźny wzrost udziału towarowej produkcji mleka. Dotyczyło to regionów północno-wschodniej Polski tj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, które również specjalizowały się w produkcji mięsa wołowego.

References:

Camagni, R., Capello, R., Caragliu, A. (2016). Static vs. Dynamic Agglomeration Economies. Spatial Context and Structural Evolution behind Urban Growth. Regional Science, 95(1), 133‑159. DOI
Czudec, A., Kata, R., Miś, T. (2017). Efekty polityki rolnej Unii Europejskiej na poziomie regionalnym. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Czyż, T. (2016). Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno-ekonomicznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34, 9‑16.
Dąbrowski, P. (1977). Przestrzenne zróżnicowanie produkcji towarowej rolnictwa w Polsce (1960‑1970). Studia KPZK PAN, 56. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
Głębocki, B. red. (2014). Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa. PSR 2010. Warszawa: GUS.
Kacprzak, E., Kołodziejczak, A. (2014). Zmiany w strukturze przestrzennej upraw polowych. W: B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010 (s. 200‑253). Warszawa: GUS.
Kołodziejczak, A. (1995). Regionalna specjalizacja produkcji rolniczej w Polsce. W: Studia z geografii społeczno-ekonomicznej (s. 155‑157). Poznań: Wydawnictwo PTPN.
Kopaczewska, K., Churski, P., Ochojski, A., Polko, A. (2016). Specjalizacja regionalna - systematyzacja pojęć i metod pomiaru. Studia KPZK, 170, 8-25.
Krasowicz, S. (2009). Regionalne zróżnicowanie zmian w rolnictwie polskim. Studia i Raporty IUNGPIB, 15, 9‑36.
Krugman, P. (1991). Geography and Trade, Institute of Economic Research Working Papers. Cambridge: the MIT Press.
Kulikowski, R. (2003). Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Prace Geograficzne, 187. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Kulikowski, R. (2012). Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce, Barometr Regionalny, 30(4), 17‑29.
Kulikowski, R. (2013). Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowanie przestrzenne po II wojnie światowe. Prace Geograficzne, 241. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Kuś, J., Matyka, M. (2013). Zróżnicowanie warunków przyrodniczych i organizacyjnych produkcji rolniczej w Polsce. W: J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (20). Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa (s. 47‑70). Program Wieloletni 2011‑2014, 93. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB.
Overman, H.G., Gibbons, S., Tucci, A. (2009). The Case for Agglomeration Economies. Report for Manchester Independent Economic Review.
Rolnictwo w 2007 r. (2008). Warszawa: GUS.
Rolnictwo w 2019 r. (2020). Warszawa: GUS.
Suchecki, B. red. (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: C.H. Beck.
Szyrmer, J.H. (1975). Stopień specjalizacji rolnictwa. Próba zastosowania nowej metody mierzenia, Przegląd Geograficzny, 47(1), 117‑135.
Tłuczak, A. (2016). Regionalna specjalizacja produkcji rolnej w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 42, 209‑216. DOI
Tłuczak, A. (2017). Specjalizacja regionalna a potencjał rolnictwa w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, 17(5), 289‑296.
Tłuczak, A. (2018). Specjalizacja i konkurencyjność krajów UE w zakresie produkcji zbóż. Problemy Rolnictwa Światowego, 38(3), 323‑331. DOI

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

57

Start page:

67

End page:

87

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.57.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: