Object structure
Title:

Kompetencje rolników a efektywność ekonomiczna gospodarstw – przestrzenne konteksty relacji = Farmers’ competences and economic efficiency of farms – spatial contexts of the relationship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 57

Creator:

Czapiewski, Konrad Ł. : Autor ORCID

Affiliation:

Czapiewski, Konrad Ł. : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

wiedza ; wykształcenie ; towarowość ; rolnictwo ; Polska

Abstract:

Współcześnie wiedza stanowi podstawowy czynnik rozwojowy we wszystkich sektorach gospodarki, w tym także w rolnictwie. Jednakże specyfika rolnictwa wpływa na możliwości pozyskania wiedzy przez rolników, ze względu na ich obniżoną mobilność. W związku z powierzchniowym charakterem rolnictwa, a punktowym i skoncentrowanym charakterem tradycyjnych źródeł wiedzy, mają oni utrudniony do nich dostęp. Celem niniejszego opracowania jest analiza zależności pomiędzy poziomem kwalifikacji rolników a efektywnością ekonomiczną kierowanych przez nich gospodarstw. Relację tą przedstawiono w czterech skalach przestrzennych i strukturalnych: (1) Unii Europejskiej, (2) Polski w całej populacji gospodarstw, (3) Polski w populacji gospodarstw najbardziej rynkowych, (4) Polski w zróżnicowanej populacji gospodarstw. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, iż niezależnie od skali przestrzennej badań, potwierdzona została ogólna i silna prawidłowość: efekty ekonomiczne działalności gospodarstw rolnych (bądź szerzej ich potencjał ekonomiczny) są współzależne z poziomem wykształcenia osób pracujących bądź kierujących nimi. Nie zapominając o dużym wpływie na kondycję ekonomiczną gospodarstw takich czynników, jak struktura agrarna, dominująca forma użytkowania ziemi, poziom specjalizacji, warunki agroekologiczne czy fizyczna wielkość gospodarstw, to należy wyraźnie podkreślić, że wiedza jest obecnie jednym z kluczowych czynników warunkujących wysoką efektywność gospodarowania w rolnictwie.

References:

Chojnicki, Z., Czyż, T. (2006). Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Coleman, W., Grant, W., Josling, T. (2004). Agriculture in the New Global Economy. Cheltenham: Edward Elgar.
Czapiewski, K., Janc, K. (2008). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu wykształcenia ludności wiejskiej i rolniczej. Czasopismo Geograficzne, 79(3), 333‑354.
Czapiewski, K., Janc, K. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników. Europa - Polska - Mazowsze. Studia Obszarów Wiejskich, 17, 21‑32.
Czapiewski, K., Janc, K. (2011). Accessibility to education and its impact on regional development in Poland. W: N. Adams, G. Cotella, R. Nunes (red.), Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning - knowledge and policy development in an enlarged EU, Regions and Cities (s. 345‑372). London, New York: Routledge.
Czapiewski, K., Kulikowski, R., Bański, J., Bednarek-Szczepańska, M., Mazur, M., Ferenc, M. (2012). Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza - ujęcie przestrzenne, Studia Obszarów Wiejskich, 30. Warszawa: IGiPZ PAN, PTG.
Florida, R. (2004). The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure. Community & Everyday Life. New York: Basic Books.
Fujita, M., Krugman, P., Venables, A.J. (1999). The Spatial Economy. Cities, Regions and International Trade. Cambridge: The MIT Press. DOI
Gałczyńska, B., Kulikowski, R. (1986). Poziom wykształcenia zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym a efekty produkcyjne. Przegląd Geograficzny, 58(4), 783‑794.
von Hayek, F. (1945). The Use of Knowledge in Society, American Economic Review, 9.
van Huylenbroeck, G., Durand, G. (2003). Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Rural Agriculture and Rural Development. Ashgate.
Klepacki, B. (2005). Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych, Roczniki Naukowe SERiA, 7(1), 124‑128.
Kulikowski, R. (2003). Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce. Prace Geograficzne, 187. Warszawa: IGiPZ PAN.
Leszczyńska, M. (2005). Wykształcenie jako czynnik determinujący dochody ludności rolniczej, Roczniki Naukowe SERiA, 7(2), 99‑109.
Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. (2009). Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
Romer, P.M. (1990). Endogenous Technological Change. Quarterly Journal of Economics, 98, 71‑102. DOI
Rudnicki, R. (1997). Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły. Toruń: UMK, Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Schumpeter, J.A. (2014). Capitalism, socialism and democracy. Floyd, Virginia: Impact Books (pierwsze wydanie 1942). DOI
Wasilewski, A., Floriańczyk, Z., Wigier, M. (2013). Governance of Internet development in rural areas in the context of territorial competitiveness: the case of Poland. Rural Areas and Development. European Rural Development Network (ERDN), 10, 1‑17.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

57

Start page:

35

End page:

50

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.57.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: