RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wpływ inwestycji i modernizacji portów morskich w Gdańsku i Gdyni na zmiany struktury przeładunków portowych = The impact of new developments and modernisation at the Polish ports of Gdańsk and Gdynia on changes in port transshipments

Creator:

Palmowski, Tadeusz : Autor ORCID ; Wendt, Jan A. : Autor ORCID

Date issued/created:

2021

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 93 z. 2 (2021)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

Dzisiejsze porty, jako węzły komunikacyjne łączące transport morski z lądowym, muszą skutecznie konkurować na rynku. Porty, szczególnie te ważne dla gospodarek swoich krajów, ewoluują w kierunku organizmów tworzących wartość dodaną, kluczowych węzłów w globalnych łańcuchach dostaw, w których infrastruktura i suprastruktura są elementami jednolitego systemu logistycznego. System ten koncentruje się na zapewnieniu wysokiej efektywności i dostępności dla coraz większych statków oraz minimalizacji ryzyka kongestii. Celem podjętej w pracy analizy jest przedstawienie współczesnych procesów inwestycyjnych i modernizacyjnych w portach morskich w Gdańsku i Gdyni oraz ich możliwego wpływu na zmiany struktury przeładunków w portach w latach 2009‑2019. W opracowaniu wykorzystano dane obrazujące wielkość przeładunków w portach. Analiza zmian wielkości potoków ładunkowych i ich struktury wskazuje na nowe powiązania w strukturze kierunkowej, które mogą wskazywać na nowe regiony (kontynenty lub państwa), do których wysyłane są ładunki z obydwu portów. Przedstawione dane wskazują na relację pomiędzy podjętymi i wykonanymi inwestycjami w infrastrukturze portowej a wielkością przeładunków oraz ich strukturą, prawie w każdej z badanych kategorii ładunków i kontenerów.

References:

Adamowicz, M. (2016). Głębokowodny terminal kontenerowy DCT w Gdańsku. Geneza i realizacja inwestycji. Współczesna Gospodarka, 7(3), 91‑108.
Biermann, F., Teuber, M. & Wedemeier, J. (2015). Bremen's and Hamburg's port position: Transport infrastructure and hinterland connections within the North Range. International Business and Global Economy, 34, 78‑89.
Biermann, F. & Wedemeier, J. (2016). Hamburg's port position: Hinterland competition in Central Europe from TEN-T corridor ports. HWWI Research Paper, 175. Pobrane z: www.globalmaritimehub.com/wp-content/uploads/attach_837.pdf (15.10.2020).
Czermańska, R. & Kowalczyk, U. (2015). Structural development of Polish Seaports the Light of Changes in the Baltic Transport Market - an Overview. Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, 30(1), 131‑138. https://doi.org/10.5604/12307424.1185584 DOI
Czermański, E. (2017). Baltic shipping development trends in maritime spatial planning aspects. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 14, 48‑64. https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.03 DOI
Escach, N. & Serry, A. (2015). Les villes et ports de la Baltique, des interfaces aux portes de l'Europe. Revue d'études comparatives Est-Ouest, 46(4), 229‑263. https://doi.org/10.4074/S0338059915004088 DOI
Graban, M. (2015). Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej i punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce na rok 2015. Gdańsk: Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Grzelakowski, A.S. (2017). Porty morskie jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki, 37(1), 16‑69. DOI
Grzelakowski, A.S. (2020). Współczesne wyzwania portowe. Namiary na Morze i Handel, 10, 9‑11.
Kaliszewski, A. (2017). Porty piątej oraz szóstej generacji (5GP, 6GP) - ewolucja ekonomicznej i społecznej roli portów. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 14, 94‑123. https://doi.org/10.26881/sim.2017.4.06 DOI
Klimek, H. (2008). Strategia rozwoju polskich portów morskich. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 5, 225‑244.
Matczak, M. (2020). Przeładunki portów Morza Bałtyckiego w 2019 roku - umiarkowane zmiany na stabilnym rynku. Pobrane z: https://www.gospodarkamorska.pl/porty-transport-przeladunki-portow-morza-baltyckiego-w-2019-roku-umiarkowane-zmiany-na-stabilnym-rynku-47038 (10.03.2021).
Meersman, H., Van de Voorde, E. & Vanelslander, T. (2016). Port competitiveness now and in the future: What are the issues and challenges? Research in Transportation Business & Management, 19, 1‑3. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2016.05.005 DOI
Munim, Z.H. & Schram, H.J. (2018). The impacts of port infrastructure and logistics performance on economic growth: the mediating role of seaborn trade. Journal of Shipping and Trade, 3(1). https://doi.org/10.1186/s41072‑018‑0027‑0 DOI
Neider, J. (2013). Rozwój polskich portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Notteboom, T. (2021). Top 15 containers ports in Europe in 2020. Pobrane z: www.porteconomics. eu/top-15-containers-ports-in-europe-in-2020/(12.04.2021).
Nowaczyk, P. (2017). Strategie rozwoju gospodarczego i transformacji gospodarki polskiej oraz ich wpływ na restrukturyzacje sektora portowego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, 326, 123‑129.
Palmowski, T. (2011). Terminal Głębokowodny w Gdańsku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 657, Problemy Transportu i Logistyki, 15, Zeszyty Morskie, 1, 265‑277.
Palmowski, T. (2011). Port gdyński w pierwszej dekadzie XXI wieku. W: K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii (s. 231‑250). Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydawnictwo Uczelniane WSG.
Palmowski, T. (2019). The port of Gdańsk development and position in the Baltic region. W: G.M. Fedorov, Ł.A. Zindariew, A.G. Drużynin (red.), Problemy regionalnogo razwitja w naczale XXI wieka (s. 270‑284). Kaliningrad: Izdatielstwo Bałtijskogo Federalnoogo Universiteta im. Immanuila Kanta. DOI
Palmowski, T. & Tarkowski, M. (2016). Development of sea port in Gdynia. Baltic Region, 3, 45‑55. DOI
Palmowski, T. & Tarkowski, M. (2016). Gdańsk - pierwszy na Bałtyku hub kontenerowy. W: H. Klimek (red.), Porty morskie w perspektywie przestrzennej, ekonomicznej, transportowej, logistycznej i społecznej (s. 85‑97). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Palmowski, T. & Tarkowski, M. (2017). Modernizacja infrastruktury i suprastruktury w procesie kształtowania pozycji konkurencyjnej portu morskiego - przykład Gdyni. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 62, 293‑303.
Pavuk, O. (2017). Comparison of port activities of the East Coast of the Baltic Sea: 1996‑2016. Technology audit and production reserves, 36(4‑5), 15‑19. DOI
Pluciński, M. (2013). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Warszawa: CeDeWu.
Port Gdańsk w dwudziestce największych portów w Europie. (2020). Obserwator Gospodarczy, 06.08.2020. Pobrano z: https://obserwatorgospodarczy.pl/transport-i-infrastruktura/1451port-gdansk-w-dwudziestce-najwiekszych-portow-w-europie (10.03.2021).
Port Gdynia powiększa zaplecze logistyczne. (2020). Pobrane z: www.ndi.pl/port-gdynia-powieksza-zaplecze-logistyczne (12.04.2021).
Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). (2018). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Raben, D. (2016). Rozbudowa infrastruktury polskich portów morskich jako warunek rozwoju przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T. Problemy Transportu i Logistyki, 34(2), 177‑184. https://doi.org/10.18276/ptl.2016.34‑17 DOI
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2010. (2010). Warszawa-Szczecin: GUS.
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019. (2019). Warszawa-Szczecin: GUS.
Rodrigue, J.-P. & Notteboom, T. (2010). Foreland-based regionalization: Integration intermediate hubs in port hinterlands. Research in Transportation Economics, 27, 19‑29. DOI
Romanowski, K. (2019). Rusza budowa terminalu promowego w Gdyni. To jedna z największych inwestycji w historii portu. Gazeta Wyborcza, 4 marca 2019 r.
Salomon, A. (2017). Potencjał portu Gdańsk na rynku usług portowych. Prace Wydziału Nawigacyjnego AM w Gdyni, 32, 91‑105.
Salomon, A. (2017). Lokalizacja i potencjał portu Gdynia jako elementy jego konkurencyjności. Współczesna gospodarka, 8(2), 49‑70.
Serry, A. (2019). Containerisation in the Baltic Sea Region: Development, Characteristics and Contemporary Organisation. European Spatial Research and Policy, 26(1), 9‑25. https://doi.org/10.18778/1231‑1952.26.1.01 DOI
Specyfikacja terminalu. (2021). Pobrane z: www.dctgdansk.pl/o-dct/specyfikacja-terminalu/ (14.03.2021).
Stable growth on the port market - result of the larges Baltic ports in 2019. (2020). Port Monitor. Record-breaking results of Top 10 Baltic container ports in 2019, April 2020. Pobrane z: https://www.actiaforum.pl/en/assets/files/portfolio/Port%20Monitor%20Top%2010%20Ba-%C5%82tyk%202019_EN.pdf (10.03.2021).
Statystyki. (2020). Pobrane z: www.port.gdynia.pl/stat/index.php (13.10.2020).
Statystyki przeładunków. (2020). Pobrane z: https://www.portgdansk.pl/o-porcie/statystyki-przeladunkow (13.10.2020).
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050. (2010). Gdynia: Agencja Rozwoju Gdyni.
Szmuniewski, M. & Wendt, J. (2012). Tranzyt a geopolityka w portach Gdańska i Gdyni w latach 1989‑2007, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, 47‑48(49), 166‑186.
Szyszko, M. (2000). Analiza zaplecza tranzytowego portu szczecińskiego. Zeszyty Naukowe WSM, 58, 289‑306.
Tarkowski, M. (2015). Porty morskie w Gdańsku i Gdyni po 25 latach transformacji gospodarczej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(2), 147‑171. https://doi.org/10.24917/20801653.292.10 DOI
Tarkowski, M., Palmowski, T., Kopeć, K. & Wendt, J.A. (2016). Gdynia w Unii Europejskiej, Konkurencyjność gospodarki. Gdańsk-Pelplin: Uniwersytet Gdański, Wydawnictwo Bernardinum.
Wendt, J. (2000). Zaplecze tranzytowe polskich portów morskich. W: M. Dutkowski (red.), Uwarunkowania i czynniki rozwoju regionów Polski północnej. Regiony Nadmorskie, 1, 87‑101.
Wolski, F. (2019). Port Gdańsk korzysta z inwestycji swoich i zewnętrznych. Pobrane z: www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/port-gdansk-korzysta-z-inwestycji-swoich-i-zewnetrznych-69580.html (12.04.2021).
Zaleski, J. (1978). Ogólna geografia transportu morskiego w zarysie. Warszawa: PWN.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

93

Issue:

2

Start page:

269

End page:

290

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:197291 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2021.2.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 14, 2021

In our library since:

Jul 12, 2021

Number of object content downloads / hits:

449

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/232863

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information