Object structure

Title:

Geografia organizacji pożytku publicznego w Polsce = The geography of public benefis organizations in Poland

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 2 (2012)

Creator:

Nizio, Sylwia

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

351 pp ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

organizacje pożytku publicznego ; kapitał społeczny ; sektor trzeci ; Polska ; analiza przestrzenna

References:

1. Bartkowski J., Jasińska-Kania A., 2002, Organizacje dobrowolne a rozwój społeczeństwa obywatelskiego, [w:] A. Jasińska-Kania, M. Maroda (red.), Polacy wśród Europejczyków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 46–92.
2. Ceglarski A., 2005, Organizacje Pożytku Publicznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, s. 9–84.
3. Coleman J. S., 1988, Social capital in the creation of human capital, The American Journal of Sociology, 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, s. 95–210.
4. Diagnoza problemów funkcjonowania OPP – raport badawczy, 2008, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa.
5. Diagnoza społeczna 2000, 2003, 2005, 2007, 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raporty, 2000–2009, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
6. Działek J., 2008, Geografia kapitału społecznego. Regionalne zróżnicowanie zasobów kapitału społecznego w Polsce, [w:] K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki, M.S. Szczepański (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 127–141.
7. Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
8. Gliński P., Kościański A., 2006, Aktywność obywatelska i kapitał społeczny a zróżnicowanie orientacji życiowych w Polsce i wybranych krajach europejskich, [w:] H. Domański, A. Ostrowski, P.B. Sztabiński (red.), W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 221–240.
9. Grupowa aktywność społeczna Polaków w latach 1998–2004, 2004, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa.
10. Gumkowska M., Herbst J., 2008, Najważniejsze pytania – podstawowe fakty. Polski sektor pozarządowy 2008, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa.
11. Halaszka-Kurleto M., 2008, Organizacje pożytku publicznego. Rozwiązania prawne–funkcjonowanie–rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
12. Herbst J., 2005, Wewnętrzne zróżnicowanie sektora. Podstawowe fakty o różnych branżach organizacji pozarządowych w Polsce, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa.
13. Herbst J., 2006, Geografia polskiej ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna Teksty, 12, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa.
14. Herbst J., 2008, Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce w 2008 r. – bilans czterech lat, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa, s. 427–471.
15. Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przekazanym organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok, 2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
16. Janc K., 2008, Zależność między kapitałem społecznym a efektywnością gospodarek lokalnych w Polsce – ujęcie przestrzenne, [w:] K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki, M.S. Szczepański(red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 304–315.
17. Kołodziejczyk D., 2008, System instytucjonalny w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, [w] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 325–333.
18. Kurczewski J., 2007, Antagonizm „polsko-niemiecki” w małym mieście na Śląsku Opolskim, [w:] J. Kurczewski (red.), Lokalne wzory kultury politycznej, Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 427–471.
19. Łucewicz J., 1997, Socjologiczne spojrzenie na organizację, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
20. Makowski G., 2008, Wiele twarzy jednego procenta, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
21. Mieszalska A., 2006, Erozja więzi społecznej w III RP, [w:] A. Mieszalska, A. Piotrowski (red.), Obszary ładu i anomii. Konsekwencje i kierunki polskich przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 143–172.
22. Moroń D., 2009, Aktywność w trzecim sektorze jako jeden z wymiarów kapitału społecznego, [w:] D. Moroń (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 119–130.
23. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, 1998, red. J. Boczoń, M. Załuska, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice.
24. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raporty z badań, 2002, 2004, 2006, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa.
25. Putnam R.D., 2000, Bowling Alone, The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster Paperbacks, New York, s. 15–28.
26. Trutkowski C., Mandes S., 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
27. Ustawa z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. Nr 96, poz. 973 z późn. zm.
28. Wewnętrzne zróżnicowanie sektora. Podstawowe fakty o różnych branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce, 2005, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa.
29. Wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymały w 2008 r. 1% należnego podatku za 2007 r., 2008, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
30. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=634 (1.12.2009).
31. Civicipedia, http://civicpedia.ngo.pl/x/321916;jsessionid=5D10B3258F5F4377C66FD6AAF6728C75(1.12.2009), www.civicpedia.ngo.pl/x/328111#; (08.04.2010).
32. Departament Pożytku Publicznego, http://www.pozytek.gov.pl/Organizacje,pozarzadowe,376.html (2.12.2009).
33. Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowy Rejestr Sądowy, http://www.ms.gov.pl/krs, /krs_rej_opp.php (30.04.2009).
34. Ministerstwo Finansów, http://mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=149&id=37194&typ=news(1.12.2009).
35. Serwis dla urzędników współpracujących z NGO, http://administracja.ngo.pl/x/340717 (16.05.2010).
36. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks (6.01.2010; 19.04.2010; 4.05.2010).

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

2

Start page:

237

End page:

260

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.2.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: