RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zniszczenia w lasach sudeckich pod wpływem orkanu Cyryl(18–19.01.2007 r.) – implikacje historyczne i regionalne = Forest damage in the Sudety Mts. caused by the Kyrill storm (18–19.01.2007)– historic and regional implications

Creator:

Pawlik, Łukasz

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 1 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

164 pp ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Archiwum PNGS, różne lata, maszynopisy z archiwum Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych, Kudowa Zdrój (dostęp 2007).
2. Balon J., Maciejowski W., 2005, Wpływ huraganowego wiatru z 19 listopada 2004 na krajobraz południowego skłonu Tatr, [w:] A. Szponar, S. Horska-Schwarz (red.), Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu, Problemy Ekologii Krajobrazu, 17, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 92–100.
3. Brázdil R., 1998, Meteorological extremes and their impacts on forests in the Czech Republic, [w:] The Impacts of Climate Variability on Forests, red. M. Beniston, J.L. Innes, Springer, Berlin-Heidelberg-New York, s. 19–47.
4. Brázdil R., Dobrovolný P., Štekl J., Kotysa O., Valášek H., Jež J., 2004, History of Weather and Climate in the Czech Lands. VI: Strong Winds, Masaryk University, Brno.
5. Bruchwald A., Dmyterko E., 2010, Metoda określenia ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr, Leśne Prace Badawcze, 71, 2, s. 165–173.
6. Brünig E.F., Heuveldop J., Schneider T.W., 1977, Produkcyjno-ekologiczne i hodowlane wnioski z katastrofy huraganowej w dniu 13 listopada 1972 r., Sylwan, 121, 4, s. 15–31.
7. Bugajski M., Nowiński S., 1983, Gospodarka leśna w Sudetach, Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, Studia Geograficzne, 32, s. 91–99.
8. Bzowski M., Dziewolski J., 1973, Zniszczenia w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego spowodowane przez wiatr halny wiosną 1968 r., Ochrona Przyrody, 38, s. 115–153.
9. Capecki Z., 1975, Katastrofalne wiatrowały na północy RFN i NRD, Sylwan, 119, 5, s. 60–64.
10. Capecki Z., Zwoliński A., 1984, Charakterystyka zagrożeń lasów Karkonoskiego Parku Narodowego, Sylwan, 128, 8, s. 1–21.
11. Dancewicz A., Otop I., Szalińska W., 2009, Ocena warunków środowiskowych województwa dolnośląskiego w aspekcie ich wykorzystania dla potrzeb energetyki wiatrowej, Raport IMGW, Wrocław, www.wbu.wroc.pl (12.12.2011).
12. Dąbrowska K., 2009, The morphogenetic impact of the bora type wind (19th November 2004) on the relief of Danielov dom area (The High Tatras), Landform Analysis, 11, s. 5–10.
13. Fink A.H., Brücher T., Ermert V., Krüger A., Pinto J.G., 2009, The European storm Kyrill in January 2007: synoptic evolution meteorological impacts and some considerations with respect to climate change, Natural Hazards and Earth System Sciences, 9, s. 405–423.
14. Gardiner B., Blennow K., Carnus J.M., Fleischner P., 2010, Destructive Storms in European Forests: Past and Forthcoming Impacts. Final Report to European Commission - DG Environment, European Forest Institute, Joensuu, Finland, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/STORMS%20Final_Report_main_text%20(141210b).pdf (08.02.2011).
15. Jarosz S., 1935, Badania geograficzno-leśne w Gorcach, Prace Rolniczo-Leśne, 16, Polska Akademia Umiejętności, Wydawnictwo funduszu im. Śp J.Wł. Fedorowicza, Kraków.
16. Jewuła E., 1974, Regionalizacja szkód powodowanych przez wiatry w drzewostanach górskich i podgórskich Południowej Polski, Sylwan, 118, 10, s. 54–63.
17. Jewuła E., 1975, Lokalizacja szkód powodowanych przez wiatry w drzewostanach górskich, Sylwan, 119, 10, s. 27–33.
18. Kareň M., 2006, Vetrová kalamita 19, novembra 2004: nové pohlàdy a konsekvencie, Tatry, 44, s. 6–28.
19. Kolejka J., Klimánek M., Mikita T., Svoboda J., 2010, Polomy na Šumavĕ způsobené orkánem Kyrill a spoluúčast reliéfu na poškození lesa, Geomorphologica Slovaca et Bohemica, 2, s. 16–28.
20. Kramer M.G., Hansen A.J., Taper M.L., Kissinger E.J., 2001, Abiotic controls on long-term windthrow disturbance and temperate rain forest dynamics in Southeast Alaska, Ecology, 82, 10, s. 2749–2768.
21. Lässig R., Močalov S.A., 2000, Frequency and characteristics of severe storms in the Urals and their influence on the development, structure and management of the boreal forests, Forest Ecology and Management, 135, s. 179–194.
22. Margas C., Szymczak H., 1969, Klęski żywiołowe w polskich Karkonoszach i regionie jeleniogórskim (1232–1968), Wierchy, 38, s. 77–115.
23. Mazurski K.R., 1987, Stan ekologiczny lasów Dolnego Śląska, [w:] Stan ekologiczny Dolnego Śląska, red. K.R. Mazurski, Wydawnictwo Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Pracownia Badania Regionu, Wrocław, s. 137–144.
24. Mazurski K.R., 2008, Destruction of forests in the Sudetes – thirty years later, [w:] Výroční konference ČGS, Sborník příspěvků, Liberec, 25–29.08.2008, s. 30–41; http://mazurski.eu/ (01.03.2011).
25. Mikułowski M., Gil W., 2003, Wind-induced damage to Polish forests and the methods of mitigating its effect, [w:] International Conference “Wind Effects on Trees”, September 16–18, 2003, University of Karlsruhe, Germany, s. 349–356.
26. Modrzyński J., 1984, Problem ras świerka (Picea abies (L.) Karst.) w Karkonoszach, Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 41, s. 107–117.
27. Modrzyński J., 1993, Środowiskowe przystosowanie świerka w Karkonoszach, [w:] Materiały z sesji naukowej w Karpaczu „Geoekologiczne problemy Karkonoszy”, 11–13.10.1991, red.J. Tomaszewski, J. Sarosiek, S. Szymański, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 335–341.
28. Nyrek A., 1975, Gospodarka leśna na Górnym Śląsku od połowy XVII do połowy XIX w., Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, 168.
29. Nyrek A., 1992, Kultura użytkowania gruntów uprawnych, lasów i wód na Śląsku od XV do XX wieku, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1361, Seria Historia, 47, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
30. Pawlik Ł., 2010, Wind and forest as slope sculptors – a geomorphic approach, [w:] “Trees and Dynamics”. Book of Abstracts, Universite Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, France, 15–19.11.2010, red. A. Decaulne, E. Langlois, M. Cabani, O.T. Pop, Université Blaise--Pascal, Clermont-Ferrand, s. 29.
31. Peřina V., Samek V., 1958, Sposoby zagospodarowania lasów sudeckich, Sylwan, 102, 5–6, s. 34–49.
32. Phillips J.D., Marion D.A., Turkington A.V., 2008, Pedologic and geomorphic impacts of a tornado blowdown event in a mixed pine-hardwood forest, Catena, 75, 3, s. 278–287.
33. Plany urządzenia lasu nadleśnictw sudeckich, 1945–2011, maszynopisy w archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
34. Rojan E., 2010, Rola bardzo silnego wiatru w przekształcaniu rzeźby terenu w piętrze leśnym gór, na przykładzie wiatrowału w słowackich Tatrach Wysokich, Czasopismo Geograficzne, 81, 1–2, s. 103–123.
35. Schelhaas M.-J., Nabuurs G-J., Schuck A., 2003. Natural disturbances in the European forests in the 19th and 20th centuries, Global Change Biology, 9, s. 1620–1633.
36. Schönenberger W., 2002, Post windthrow stand regeneration in Swiss mountain forests: the first ten years after the 1990 storm Vivian, Forest Snow and Landscape Research, 77, 1–2, s. 61–80.
37. Sobik M., Błaś M., 2008, Znaczenie klimatu dla funkcjonowania ekosystemów leśnych Karkonoszy, [w:] Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym, red. A. Mazur, A. Raj, R. Knapik, Wydawnictwo Karkonoskiego Parku Narodowego, Jelenia Góra, s. 17–28.
38. Sobik M., 2010, Wyjątkowe zdarzenia meteorologiczne, [w:] Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki, red. P. Migoń, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, 14, s. 35–80.
39. Sokołowski M., 1934, Szkody od powału w lasach tatrzańskich i sposoby zapobiegania im w zakresie hodowli lasu, Prace Rolniczo-Leśne, 10, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
40. Stanowski T., 1984, Zalesienie halizn i płazowizn w regli górnym lasów sudeckich, Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 41, s. 133–144.
41. Staszkiewicz S., 1927, Katastrofalne szkody wiatrowe i ich przyczyny w lasach Beskidu Śląskiego, Sylwan, 45, s. 171–180 (cz. 1), 244–254 (cz. 2), 341–347 (cz. 3).
42. Stępień E., 1984, Problematyka stabilności drzewostanów świerkowych w cięciach pielęgnacyjnych, Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, 41, s. 145–162.
43. Szymański S., Zientarski J., 1993, Hodowla lasów górskich w warunkach stresu środowiskowego na przykładzie Karkonoskiego Parku Narodowego, [w:] Materiały z sesji naukowej w Karpaczu „Geoekologiczne problemy Karkonoszy”, 11–13.10.1991, red. J. Tomaszewski, J. Sarosiek, S. Szymański, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 307–313.
44. Ulanova N.G., 2000, The effects of windthrow on forests at different spatial scale: a review, Forest Ecology and Management, 135, s. 155–167.
45. Vicena I., Parez J., Konopka J., 1979, Ochrona lesa proti polomům, Ministerstvo lesního a vodního hospodárství CSR, Státní zemìdìlské nakladatelství, Praha.
46. Wilczkiewicz M., 1974, Ogólna charakterystyka i znaczenie gospodarcze rodzimych drzewostanów świerka w Sudetach Wschodnich, Sylwan, 118, 12, s. 45–55.
47. Wilczkiewicz M., 1982, Rys historyczny gospodarki w lasach sudeckich, Sylwan, 126, 6, s. 49–54.
48. Wittig J., 1942/1943, Die Laubwälder der Sudeten und Ihres Vorlandes, Schlesien-Verlag, Breslau.
49. Zielonka T., Malcher P., 2009, The dynamics of a mountain mixed forest under wind disturbances in the Tatra Mountains, central Europe – a dendroecological reconstruction, Canadian Journal of Forest Research, 39, s. 2215–2223.
50. Zientarski J., Ceitel J., Szymański S., 1994, Zamieranie lasów – dynamika i prognozy, [w:] Protection of Forest Ecosystems. Selected Problem of Forestry in Sudety Mountains, red. P. Paschalis, S. Zajączkowski, Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, s. 11–28.
51. Zoll T., 1958, Podstawowe zagadnienia zagospodarowania lasów górskich w Sudetach, Sylwan, 102, 5–6, s. 9–33.
52. Zoll T., 1962, Analiza stanu lasów w Sudetach, Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 32, s. 123–144.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

1

Start page:

53

End page:

75

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:5494 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.1.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

May 25, 2012

Number of object content hits:

1 606

Number of object content views in PDF format

1871

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/18166

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information