Object structure

Title:

Socio-spatial differentiation in Warsaw: inertia or metamorphosis of the city structure?

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 84 No. 2 (2011)

Creator:

Smętkowski, Maciej

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

138 s., 24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

miasta ; zróżnicowania społeczno-przestrzenne ; struktura przestrzenna ; Warszawa

References:

1. Burgess, E.W. (1925), The growth of the city: An introduction to a research project, in Park, R.E., Burgess, E.W., McKenzie, R.D (eds.). The City, University of Chicago Press, pp. 47-62.
2. Castells, M. (1989), The Informational City, Blackwell Publishers, Oxford.
3. Cattell, R.B. (1966), The Scree Test for the Number of Factors, Multivariate Behavioral Research, 1(2): 245-276.
-
4. Chojnicki, Z., Czyż, T., Parysek, J.J., Ratajczak, W. (1978), Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi [Research on the socio-economic structure of Poland based on factoranalysis], Wydwnictwo Naukowe PWN, Warsaw-Poznań.
5. Dangschat, J., Blasius, J. (1987), Social and spatial disparities in Warsaw in 1978: An application of correspondence analysis to a 'socialist' city. Urban Studies 24: 173-191.
-
6. Gąsior-Niemiec, A., Glasze, G., Lippok, D., Piitz, R. (2007), Grodzenie miasta: casus Warszawy [Fencing of the city—the case of Warsaw], Kwartalnik Studia Regionalne i Lokalne, 4 (30), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw, pp. 5-30.
7. Gorzelak, G. (1979), Dobór zmiennych w statystycznej analizie porównawczej. Część 1 [Selectionof variables in statistical comparative analysis. Part One], Wiadomości statystyczne 3, 1979; Część 2 [Part Two], Wiadomości statystyczne 4,1979.
8. Gorzelak, G. (1995), Transformacja systemowaa restrukturyzacja regionalna [The systemic transformation and regional restructuring], UNESCO Chair in Sustainable Development, University of Warsaw, Warsaw.
9. Gorzelak, G., Smętkowski, M. (2005),Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej [The metropolis and its region in the information economy]. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw.
10. Grzelak, J., Zarycki, T. (eds.) (2004), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej [The social map of Warsaw. An interdisciplinary analysis of the metropolis of Warsaw], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw.
11.Grzymata-Kaztawska, A., Piekut, A. (2007), 'Mala Ukraina' czy Polskie Viettown? Spoteczno-przestrzenne wzory zamieszkiwania imigrantów w metropolii warszawskiej [Small Ukraine or Polish Viettown? Socio-spatial patterns of immigrants' locations in the Warsaw metropolis]. Kwartalnik Studia Regionalnei Lokalne 4 (30), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw, pp. 77-79.
12. Hall, P. (1993), Forces shaping urban Europe, Urban Studies, 30, 6: 883-898.
-
13. Hoyt, H., (1939), The structure and growth of residential neighborhoods in American cities, Washington, DC, Federal Housing Administration.
14. Jałowiecki, B. (2000), Społeczna przestrzeń metropolii [The social space of the metropolis]. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw.
15. Jałowiecki, B., Krajewska, M., Olejniczak, K. (2004), Klasa metropolitalna w przestrzeni Warszawy [The metropolitan class in Warsaw space], in Grzelak, J., Zarycki, T. (eds.). Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej [The social map of Warsaw. An interdisciplinary analysis of the Warsaw metropolis]. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw, pp. 132-146.
16. Jałowiecki, B., Sekuła, E., Smętkowski, M, Tucholska, A., (2009), Warszawa. Czyje jest miasto? [Warsaw. Whose is the city'?]. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw.
17. Jaroszewska-Brudnicka, R. (2004), Zróżnicowanie przestrzeni społecznej Torunia [Differentaition of social space in Toruń], Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,Toruń.
18. Kukliński, A. (ed.) (2004), Globalizacja Warszawy—strategiczny problem XXI wieku [The globalisation of Warsaw—a strategic challenge of the 21st century]. Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Warsaw.
19. Lewicka, M. (2004), Identyfikacja z miejscem mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje [Warsaw inhabitants' identification with place: determinants and consequences], in Grzelak, J. Zarycki, T. (eds.). Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej [The social map of Warsaw. An interdisciplinary analysis of the Warsaw metropolis], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw, pp. 273-315.
20. Lisowski, A. (1999), Koncepcja gentryfikacji jako przejaw tendencji integracji w geografii miast [The gentrification concept as a manifestation of integration tendencies in urban geography], in Jażdżewska, I. (ed.) XI Konserwatorium Wiedzy o Mieście, Zróżnicowania przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. Katedra Geografii Miast i Turyzmu (GMiT), Uniwersytet Łódzki, Łódź, pp. 23-32.
21. Młodak, A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej [Taxonomic analysis in regional statistics], Difin, Warsaw.
22. Musil, J. (1993), Changing Urban Systems in Post-communist Societies in Central Europe: Analysis and Prediction, Urban Studies, 30, 6: 899-905.
-
23. Nowosielska, E. (2005), Closing Remarks, in Nowosielska E., Parysek J. J. (eds.). Cities in the transforming post-Ccommunist countries: Ten years of economic, social and spatial experience, Geographia Polonica, 78, 1:163-171.
24. Pacione, M. (2001), Urban geography—A global perspective, Routledge, London.
-
25. Parysek, J.J. (1989), Zróżnicowanie struktury wieku mieszkańców Polski [Differentiation to the age structure of inhabitants of Poland], Przegląd Geograficzny, 61, 3: 221-242.
26. Parysek J.J. (2005), Development of Polish towns and cities and factors affecting this process at the turn of the century, in Nowosielska, E., Parysek J.J. (eds.). Cities in the transforming post-Ccommunist countries: Ten years of economic, social and spatial experience, Geographia Polonica, 78,1: 99-117.
27. Potrykowska, A., Śleszyński, P. (1999), Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie mazowieckim [Internal migration in Warsaw and Mazowieckie voivodship]. Atlas Warszawy, 1, Instytut Geogrfii i Przestrzennego Zagospodarowania(IGiPZ), PAN, Warsaw.
28. Rebernik, D. (2005), Urbanization trends and processes of population change in the Ljubljana urban region in the 1990s, in Nowosielska, E., Parysek, J.J. (eds.). Cities in the transforming post-Ccommunist countries: Ten years of economic, social and spatial experience, Geographia Polonica, 78, 1: 67-78.
29. Smętkowski, M. (2005), New relationships between the metropolis and the region in information economy: Warsaw metropolitanregion—A case study, in Eckardt, E, Hassenpflug, D. (eds.). Paths of urban transformation, The European City in Transition, vol. 5, Frankfurt, Peter Lang Verlag.
30. Smętkowski, M. (2007), Delimitacja obszarów metropolitalnych—nowe spojrzenie [The delimitation of metropolitan areas—a new insight], in Gorzelak, G., Tucholska, A. (eds.). Rozwój, region, przestrzeń [Development, region, space], MRR, EUROREG, pp. 215-233.
31. Smętkowski, M. (2009a), Miasto deweloperów? [A city of developers'?], in Jałowiecki, B., Sekuła, E., Smętkowski, M., Tucholska, A. Warszawa. Czyje jest miasto? [Warsaw. Whose isthe city'?]. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw, pp. 8-88.
32. Smętkowski, M. (2009b), Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy—inercja czy metamorfoza struktury miasta'? [Socio-spatial differentiation of Warsaw: inertia or metamorphosis of the city structure'?]. Przegląd Geograficzny, 81, 4: 461-482.
33. Stępniak, M., Węcławowicz, G., Gorczyńska, M., Bierzyński, A. (2009), Warszawa w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 [Warsaw in the light of the 2002 National Census], Atlas Warszawy, 11, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ),PAN, Warsaw.
34. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy [Study of the conditions and directions to spatial development of the capital city of Warsaw] (2006), Annex 3 to Resolution, LXXXII/2746/2006 of Warsaw Council dated as of 10 Dec. 2006.
35. Sykora, L. (1999), Processes of socio-spatial differentiation in post-communist Prague. Housing Studies, 14, 5: 679-701.
-
36. Śleszyński, P. (2004), Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy [The shaping of the western part of Warsaw's Centre], Prace Geograficzne, 196, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN, Warsaw.
37. Śleszyński, P. (2006), Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy [Enterprises in Warsaw space]. Atlas Warszawy, 9, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN, Warsaw.
38. The GEITONIES Project Report (2008), Generating interethnic tolerance and neighbourhood integration in European urban spaces, 7th Framework Programme of the European Union, Grant no. 216 184, typescript.
39. Węcławowicz, G. (1975), Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931-1970 w świetle analizy czynnikowej [Structure of Warsaw socio-economic space in the years 1931-1970 based on factor analysis], Prace Geograficzne, 116, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN, Warsaw.
40. Węcławowicz, G. (1988), Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski [Socio-spatial structures in Polish cities]. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN, Ossolineum, Wrocław.
41. Węcławowicz, G. (2001), Przestrzeń ubóstwa—nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno-przestrzennego w miastach Polski [Poverty space—a new or old dimension to the socio-spatial differentiation in Polish cities], Przegląd Geograficzny, 73, 4: 451-475.
42. Węcławowicz, G. (ed.) (2002), Warszawa jako przedmiot badań w geografii spoteczno-ekonomicznej [Warsaw as research subject in socio-economic geography]. Prace Geograficzne, 198, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN, Warsaw.
43. Węcławowicz, G. (2007), Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne [Urban social geography. Socio-spatial differentiation], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
44. Węcławowicz, G. (2008), Ludność z wykształceniem wyższym w strukturze spoteczno-przestrzennej Warszawy [The population with higher education in the socio-spatial structure of Warsaw] in: Warszawa Akademicka [Academic Warsaw], Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, pp. 21-29.
45. Węcławowicz, G., Księżak, J. (1993), Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy. Struktury demograficzne i gospodarstw domowych w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988 [The socio-spatial differentiation of Warsaw. Demographic structure and households based on the 1988 National Census], Atlas Warszawy, 1, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN, Warsaw.
46. Węctawowicz, G., Księżak J. (1994), Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy. Struktura wykształcenia i zatrudniania ludności w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 1988 [The socio-spatial differentiation of Warsaw. Educational attainment structure and employment based on the 1988 National Census] Atlas Warszawy, 2, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN, Warsaw.
47. Wilk, W. (2001), Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie wybranych usług w Warszawie [Factors underpinning the location and spatial distribution of services in Warsaw], Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw.
48. Wilk, W. (2005), Miejsce miast w sieciach handlowych—przykład Polski [The position of cities in retail chains—the case of Poland], in Lisowski, A. (ed.). Zmiany przestrzenne i funkcjonalne obszarów miejskich [Spatialand functional changes in urban areas]. Prace i Studia Geograficzne, 35, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw, pp. 129-153.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

84

Issue:

2

Start page:

115

End page:

133

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2011.2.8

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: