Object structure
Title:

Tors of the Chochołowska Valley (Western Tatra Mountains)

Subtitle:

Geographia Polonica Vol.84 No.1 (2011)

Creator:

Lubera, Ewa

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

111 pp. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

tors ; development stages ; the Chochołowska Valley ; Tatra Mountains (Poland)

References:

1. Alexandrowicz, S. W. and Alexandrowicz, Z. (2003), Skatki wapienne Doliny Kamienic na Wyżynie Krakowskiej [Calcareous tors of the Dolina Kamienic Valley in the Kraków Upland], Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59,6:40-56.
2. Alexandrowicz, S. W. and Alexandrowicz, Z. (2004), Ewolucja rzeźby i środowiska Płaskowyżu Ojcowskiego [Evolution of relief and environment of the Ojców Plateau], in Partyka, J. (ed.). Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej [Diversity and transformations of natural and cultural environment of Kraków-Częstochowa Upland], Przyroda, Ojców, 1: 47-54.
3. Alexandrowicz, Z. (1963a), Baszta skalna na Żarze w Beskidzie Małym [Rock tower on Żar Mt. in the Little Beskid], Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 19, 2: 45-47.
4. Alexandrowicz, Z. (1963b), Najpiękniejszy zabytek przyrody nieożywionej w Beskidzie Małym [The most beautiful monument of inanimate nature in the Little Beskid], Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 19, 3: 42-44.
5. Alexandrowicz, Z. (1963c), Skałki fliszowe w rezerwacie Madohora [Flysch tors in Madohora Reserve], Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 19,6:47-49.
6. Alexandrowicz Z. (1964a), Ruinowe skałki fliszowe w okolicy Krzeszowa [Ruin flysch tors near Krzeszów], Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 20,3:48-49.
7. Alexandrowicz, Z. (1964b), Zwalisko skalne na zachodnim stoku Madohory [Rock ruins on the Southern slope of Madohora], Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 20, 2: 49-52.
8. Alexandrowicz, Z. (1970), Skałki piaskowcowe w okolicy Ciężkowic nad Białą [Sandstone rocks in the vicinity of Ciężkowice on the Biała River], Ochrona Przyrody, 35: 281-335.
9. Alexandrowicz, Z. (1982), Skatki piaskowcowe Gorczańskiego Parku Narodowego i jego otoczenia [Sandstone tors of the Gorce National Park and its surroundings]. Ochrona Przyrody, 44: 293-316.
10. Alexandrowicz, Z. (ed.) (1996), Geoochrona Beskidu Sądeckiego i Kotliny Sądeckiej [Geopreservation of the Sącz Beskid and Sącz Basin], Studia Naturae, 42: 32-119.
11. Alexandrowicz, Z. and Brzeźniak E. (1989), Uwarunkowanie procesów wietrzenia na powierzchni skałek piaskowcowych w wyniku zmian termiczno-wilgotnościowych w Karpatach fliszowych [Determinants of weathering processes on surface of sandstone rocks due to thermo-humidity changes in the Flysch Carpathian Mountains], Folia Geographica, series geographic a-phy sic a, 21: 17-35.
12. Alexandrowicz, Z., Drżał, M. and Kozłowski, S. (1975), Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce [Catalogue of reserves and monuments of inanimate nature in Poland], PWN, Warszawa, Kraków, 1-298.
13. Bajgier, M. (1991), W sprawie genezy skałek w masywie granitowym Dartmoor w Anglii [Concerning origin of rocks in Dartmoor Granite Massif in England], Folia Geographica, series geographica-physica, 22: 25-34.
14. Bajgier-Kowalska, M. (2002), Formy skałkowe jako element rzeźby osuwiskowej w Beskidzie Żywieckim [Tors as element of landslide morphology in the Żywiec Beskid], Aeta Universitatis Nicolae Copernici, 32, Geografia, 109:31-45.
15. Czarnocki, J. (1932), Mniej znane zabytki Gór Świętokrzyskich [Less known monuments of the Świętokrzyskie Mountains], Ochrona Przyrody, 12: 74-81.
16. Czeppe, Z. (1952), Z morfologii Gór Stołowych [From Morphology of the Stołowe Mountains], Ochrona Przyrody, 20: 236-251.
17. Drzat, M. (1955a), Kamień pod Leskiem [Rock near Lesko], Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 11, 5: 52-53.
18. Drzat M. (1955b), Skałki na wzgórzu Wieprzyk Las koło Ciężkowic [Rocks on Wieprzyk Hill Forest near Ciężkowice], Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 11, 6: 37-39.
19. Dudziak, J. (1960), Kornuty - rezerwat skalny w Beskidzie Niskim [Kornuty - Rock reserve in the Low Beskid], Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 16,1: 45-47 .
20. Hornig, A. (1955), O niektórych zabytkach przyrody nieożywionej Wyżyny Śląskiej [On some monuments of inanimate nature of the Silesian Upland], Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 11, 6: 8-18.
21. Jahn, A. (1962), Geneza skałek granitowych [Origin of Granite Rocks], Czasopismo Geograficzne, 33, 1: 19-40.
22. Jahn, A. (1985), Karkonosze Polskie [Polish Karkonosze Mountains], PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, p. 59-62.
23. Kęsik, A. (1955), O ochronę zabytków skalnych Środkowego Roztocza [For preservation of rock monuments of Central Roztocze], Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 11, 6: 19-24.
24. King, L.C. (1948), A theory of bornhardts. Geographical Journal, 112: 83-87.
-
25. Klimaszewski, M. (1932), Grzyby skalne na Pogórzu Karpackim między Rabą a Dunajcem [Rock mushrooms in Carpathian Foothills between the Raba river and the Dunajec River], Ochrona Przyrody, 12: 64-70.
26. Klimaszewski, M. (1947), Osobliwości skalne w Beskidach Zachodnich [Rock peculiarities in the Western Beskids], Wierchy, 17: 57-77.
27. Klimaszewski, M. (1988), Rzeźba Tatr Polskich [Morphology of the Polish Tatra Mountains], Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, p. 1-668.
28. Kotarba, A. and Krzemień, K. (1996), Rzeźba Tatr oraz jej postglacjalna ewolucja - stan i perspektywy badań geomorfologicznych [Relief of the Tatra Mts. and its postglacial evolution - state of the art and perspectives of future geomorphological studies], in Kotarba, A. (ed.). Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek [Environment of the Tatra National Park and Man], 1, Nauki o Ziemi [Earth Sciences], TPN, Kraków, Zakopane, p. 45-55.
29. Lindner, L. (1972), Geneza i wiek skałek piaskowcowych Góry Piekło koło Niekłania [Origin and age of sandstone rocks of Piekło Mountain Near Niekłań], Acto Geologica Polonica, 22: 169-180.
30. Linton, D.L. (1955), The problem of tors. Geographical Journal, 121: 470-487.
-
31. Migoń, P. (2005), Piaskowcowe formy skalne w okolicach Krzeszowa w Sudetach Środkowych [Sandstone rock formations in the vicinity of Krzeszów. Middle Sudetes], Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 61, 2: 79-89.
32. Palmer, J. and Radley, J. (1961), Gritstone tors of English Pennines, Zeitschrift für Géomorphologie, 5,1: 37-52.
33. Sobczyk, A. (2006), Rzeźba skałkowa - poglądy na genezę skałek oraz stan badań w Polsce [Tors morphology - views on tors origin and state of studies in Poland], Przegląd Geograficzny, 78: 365-381.
34. Walczak W., (1963), Geneza form skalnych na północno-wschodniej krawędzi Gór Stołowych [Genesis of tors on the northeastern border of the Stołowe Mountains], Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia geograficzne, 1, 9: 191-200.
35. Walczak, W. and Stec, T. (1954), Karkonosze. Zarys monograficzny [Karkonosze Mountains. A monographic outline]. Sport i Turystyka, Warszawa.
36. Wieczorek, M. (1999), Typologia form skałkowych na przykładzie wybranych obszarów w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich [Typology of rock forms on the example of selected areas in the Chochołowska Valley in the Western Tatra Mts.], Unpublished M.Sc. thesis, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Kraków.
37. Whałley, W.B. and Warke, PA. (2005), Weathering, in Sełley, R.C. (e d.). Encyclopedia of geology, 5, Elsevier, Oxford: 581-590.
-

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

84

Issue:

1

Start page:

75

End page:

93

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2011.1.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: