RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Regional differentiation of commodity trade of Ukraine with Poland

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 93 No. 3 (2020)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The purpose of this article is to examine the status of the Ukrainian-Polish bilateral trade links, to identify regional characteristics and disparities in the Ukrainian commodity trade with Poland. The place of Poland in the geographical structure of commodity exports and imports with regard to Ukrainian regions has been studied. Balance and connectivity coefficients of commodity trade with Poland have been calculated for 25 regions of Ukraine. Regionally influenced differentiations between the Ukrainian and Polish regional commodity trade links have been revealed. The groups of Ukrainian regions have been determined on the basis of the level of their commodity trade balance and type of external trade links with Poland.

References:

Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the Republic of Poland on Trade and Economic Cooperation of 04.10.1991, (1991). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_019/ [24 December 2019].
Agreement between Ukraine and the Republic of Poland on Neighbourhood, Trade and Economic Cooperation. (1992). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_172 [24 December 2019].
Aguirre, I. (1999). Making sense of paradiplomacy? An intertextual enquiry about a concept in search of a definition. Regional and Federal Studies, 9(1), 185-209. https://doi.org./10.1080/13597569908421078
Aleksiievets, L., Aleksiievets, M., Ilchuk, I. (2015). Tendencìï ta problemi spìvpracì Ukraïni ì Pol'ŝì v ekonomìčnìj sferì u sučasnih umovah (Trends and problems of cooperation between Ukraine and Poland in the economic sphere in the current conditions). Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia, 2(4), 122-130. [Ukrainian]
Ambroziak, Ł., Błaszczuk-Zawiła, M. (2016). Czy unijne preferencje handlowe mają znaczenie? Przypadek polsko-ukraińskiej wymiany handlowej w latach 2010-2015. Zeszyty-naukowe Uczelni Vistula. Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy, 47(2), 19-33.Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
Anderson, J., Wincoop, E. (2003). Gravity with gravitas: A solution to the border puzzle. American Economic Review, 93(1), 170-192. https://doi.org/10.3386/w8079
Area Bodies of State Statistics. (2019). State Statistics Service of Ukraine: Official site. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/
Babets, I.H., Borshchevsky, V.V., Mihushchenko,Yu.V. (2011). Ways of development of interregional Ukrainian-Polish cooperation. Retrieved from lv.niss.gov.ua/public/File/1/ Babets.pdf [19 December 2019]. [Ukrainian]
Baluk, W. (2018). Formalny i materialny wymiar partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Sprawy Międzynarodowe, 1, 109-137. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.1.06
Borshchevsky, V. (2007). Ukraïns'ko-pol's'ke ekonomìčne spìvrobìtnictvo v umovah êvroìntegracìï: monografìâ (Ukrainian-Polish economic cooperation in the condition of European integration). Lviv: Avers. [Ukrainian]
Borshchevsky, V.V. (2009). Optimization of Ukraine and Poland economic cooperation in the process of Ukraine approaching to EU. [Manuscript]. Kyiv National University. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM [20 December 2019]. [Ukrainian]
Chorna, N. (2016). Ukraïns'ko-pol's'ke ekonomìčne spìvrobìtnictvo (Ukrainian-Polish economic cooperation). Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, 2, 31-41. [Ukrainian]
Coe, N.M. (2012). Geographies of production II: A global production networks A-Z. Progress in Human Geography, 36(3), 389-402. https://doi.org/10.1177/0309132511402784
Coe, N.M., Dicken, P., Hess, M. (2008). Global production networks: Realizing the potential. Journal of Economic Geography, 8(3), 271-295. https://doi.org/10.1093/jeg/lbn002
Dicken, P. (2015). Global shift: Mapping the changing contours of the world economy. Seventh Edition. New York - London: The Guilford Press.
Dicken, P., Kelly, P.F., Olds, K., Yeung, H.W.-C. (2001). Chains and networks, territories and scales: Towards a relational framework for analyzing the global economy. Global Networks, 1(2), 89-112. https://doi.org/10.1111/1471-0374.00007
Dickson, F. (2014). The internationalization of regions: Paradiplomacy or multi-level governance? Geography Compass, 8(10), 689-700. https://doi.org./10.111/gec3.12152
Duhiienko, N.O., Shevchuk, V.S. (2017). Sučasnij stan ukraïns'ko-pol's'kogo spìvrobìtnictva u sferì torgìvlì ta ìnvesticìj (Current status of Ukrainian-Polish cooperation in trade and investment). Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 3(35), 86-92. [Ukrainian]
External economic activity. (2019). State Statistics Service of Ukraine: Official site. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [25 December 2019]. [Ukrainian]
Fujita, M., Krugman, P., Venables, A.J. (1999). The spatial economy: Cities, regions and international trade. Cambridge: MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/6389.001.0001
Hummels, D., Rapoport, D., Yi, K.M. (1998). Vertical specialization and the changing nature of world trade. Economic Policy Review, 4(2), 79-99.
Jakimowicz, R. (2004). Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze stosunków polsko-ukraińskich w dobie integracji europejskiej (lata 1991-2002). In M. Bankowicz, K. Szczerski (Eds.). Europa 25. Opinie środowiska akademickiego Krakowa na temat politycznych wyzwań poszerzonej Unii Europejskiej (pp. 253-280). Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy.
Kalita, V. (2007). Ukraïna v pol's'kìj zovnìšnìj torgìvlì (Ukraine in the Polish foreign trade). Regìonal'na ekonomìka, 1, 282-289. [Ukrainian]
Kalita, W., Puchalska, K., Barwińska-Małajowicz, A. (2008). Ocena polsko-ukraińskiej wymiany handlowej z uwzględnieniem obsrarów transgranicznych. In M.G. Woźniak (Eds.), Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych (pp. 83-94). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Kaplinsky, R., Morris, M. (2003). Handbook for value chain research. Vol. 113. Brighton: University of Sussex, Institute of Development Studies. Retrieved from https://www.ids.ac.uk/ids/global/pdfs/VchNov01.pdf
Komornicki, T. (2009). Assessment of regional economic hazard based on export statistics. In J. Kitowski (Ed.). Countries of Central and Eastern Europe versus global economic crisis. Geopolitical Studies, 15, (pp. 165-182). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN.
Komornicki, T. (2009). Ocena charakteru, struktury i intensywności polskiego eksportu w kontekście celów polityki regionalnej, na poziomie województw. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. (Typescript). Warszawa.
Komornicki, T. (2010). Rola wymiany towarowej ze wschodnimi sąsiadami Polski w gospodarce lokalnej. In Z. Zioło, T. Rachwał (Eds.). Procesy transformacji przemysłu w regionalnych i krajowych układach przestrzennych (pp. 105-116). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
Korchun, V.S. (2013). Zovnìšn'otorgovel'nì vìdnosini Pol'ŝì ta Ukraïni (Foreign trade relations of Poland and Ukraine). Ukraïna ta Pol'ŝa: minule, s'ogodennâ, perspektivi, 2, 57-62. [Ukrainian]
Krugman, P.R. (1991). Geography and trade. Cambridge: MIT Press.
Linetsky, A.F., Tarasov, A.G., Kovalev, V.E. (2017). Rol' regionov vo vneshnetorgovoy deyatel'nosti Rossii v usloviyakh novykh geopoliticheskikh vyzovov (Role of regions in the foreign trade activity of Russia in the context of new geopolitical challenges). Ekonomika regiona, 13(3), 827-838. https://doi.org./10.17059/2017-3-15 [Russian]
Mahutga, M.C. (2014). Global models of networked organization, the positional power of nations and economic development. Review of International Political Economy, 21(1), 157-194. https://doi.org/10.1080/09692290.2013.779932https://doi.org/10.1080/09692290.2013.779932
Makar, Yu. (2016). Współczesne stosunki ukraińsko-polskie w kontekście procesów integracji europejskiej. Wschód Europy, 2(2), 169-181. https://doi.org/10.17951/we.2016.2.2.169
Martynova, L.B., Chorna, N.M. (2018). Trade and economic cooperation between of Ukraine and Poland under development of integration processes in Europe. Infrastruktura Rynku, 21, 17-21. [Ukrainian]
Matveeva, V. (2007). Deâkì aspekti zovnìšn'oï torgìvlì Ukraïni v kontekstì êvroìntegracìï (Some aspects of Ukraine's foreign trade in the context of European integration). Zhurnal ievropeiskoi ekonomiky, September, 6(3), 280-293. [Ukrainian]
Mazaraki, A.A., Melnyk, T.M. (2010). Dvostoronnê spìvrobìtnictvo Ukraïni ta Pol'ŝì: stan ta možlivostì aktivìzacìï (Bilateral cooperation between Ukraine and Poland: the state and possibilities of activation). Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 12, 257-266. [Ukrainian]
McCallum, J. (1995). National borders matter: Canada-U.S. regional trade patterns. American Economic Review, 85(3), 615-623.
Musiałowicz, B. (2017). Wymiana handlowa towarami pomiędzy Polską i Ukrainą odnotowała znaczny wzrost w porównaniu do roku 2015. Retrieved from https://ukraine.trade.gov.pl/pl/ukraina/wymiana-handlowa/238234,wymiana-handlowa-z-ukraina-w-2016-r-.html [27 December 2019].
Ocena sytuacji w handlu zagranicznym w 2018 roku (na podstawie danych wstępnych GUS). Retrieved from https://www.gov.pl/attachment/112bf04c-f46c-44d8-a57a-e83a99a4f093 [25 December 2019].
Osadcha, N.V., Petrova, A.Ye. (2017). Pol'ŝa âk strategìčnij zovnìšn'otorgovel'nij partner Ukraïni z pozicìj bezpeki zovnìšn'oï torgìvlì (Poland as a strategic foreign trade partner of Ukraine from the standpoint of security foreign trade). Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 1(47), 25-30. [Ukrainian]
Parrilli, M.D., Nadvi, K., Yeung, H.W-C. (2013). Local and regional development in global value chains, production networks and innovation networks: A comparative review and the challenges for future research. European Planning Studies, 21(7), 967-988. https://doi.org/10.1080/09654313.2013.733849
Peck, J., Yeung, H.W.-c. (2003). Remaking the global economy: Economic-geographical perspectives. London: SAGE. https://doi.org/10.4135/9781446216767
Poland. Information on the activities of the Ukrainian-Polish Intergovernmental Commission on Economic Cooperation. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine: Official site. (2019). Retrieved from http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang= uk-UA&id=3fd19001-68a0-4aa6-8cc3-5a7676764fc0&title=Polscha [26 December 2019].
Popova, Yu.M., Radchenko, L.M., Yakushenko, A.S. (2016). Mìžregìonal'ne spìvrobìtnictvo Ukraïni ta Respublìki Pol'ŝa u kontekstì ìntegracìï Ukraïni do ÊS (Interregional cooperation between Ukraine and the Republic of Poland in the context of Ukraine's integration in to the EU). Ekonomichnyi prostir, 106, 36-44. [Ukrainian]
Porter, M.E. (1998). The competitive advantage of nations, 2nd ed. New York: Free Press. https://doi.org/10.1007/978-1-349-14865-3
Powęska, H. (2016). Handel przygraniczny w warunkach zmian przenikalności granicy. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Raboszuk, A., Szymańska, K. (2016). State and perspectives of foreign trade between Poland and Ukraine. Zeszyty-naukowe Uczelni Vistula. 47(2). Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy, 254-268.
Royles, E. (2017). Sub-state diplomacy: Understanding the international opportunity structures. Regional and Federal Studies, 8(10), 393-416. https://doi.org./10.1080/13597566.2017.1324851
State Statistics Service of Ukraine: Official site. (2019). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [24 December 2019]. [Ukrainian]
Szejgiec, B., Komornicki, T. (2015). Spatial differentiation of Polish export linkages. Geographia Polonica, 88(1), 173-178. https://doi.org/10.7163/GPol.0011
Tinbergen, J. (1962). Shaping the world economy: Suggestions for an international economic policy. New York: Twentieth Century Fund.
Tobler, W. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit Region. Economic Geography, 46(2), 234-240. https://doi.org/10.2307/143141
Vaniushkin, A.S. (2004). Vyâvlenie problem râzvitia do sozdaniâ integracionnych ob'edinenij (Identification of development problems before the creation of integration associations). Kultura narodov Prychernomoria, 56(1), 97-100. [Russian]
Wosiek, M., Kata, R. (2019). Handel na pograniczu polsko-ukraińskim: wybrane aspekty ekonomiczne. Wiadomości Statystyczne, 64(2), 44-63. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.8528
Współpraca handlowo-gospodarcza pomiędzy Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską. Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. (2020). Retrieved from http://poland.old.mfa.gov.ua/pl/ukraine-pl/trade [24 January 2020].
Zelich, V.V., Titarenko, S.O. (2016). Sučasnì realìï ekonomìčnogo rozvitku ta spìvrobìtnictva mìž Ukraïnoû ta Pol'ŝeû. (Modern realities of economic development and cooperation between Ukraine and Poland). Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 17(1), 35-38. [Ukrainian]
Zhiryaeva, E.V. (2016). Analiz faktorov, vliyayushchikh na uchastie subnatsional'nykh edinits raznykh stran vo vneshneekonomiceskikh svyazyakh (The Analysis of the Factors Which Influence on the Subnational Units of Different Countries Participation in the Foreign Economic Relations). Upravlencheskoe konsul'tirovanie, 4(88), 125-135. [Russian]

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

93

Issue:

3

Start page:

421

End page:

442

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:141455 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0181

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 2, 2021

In our library since:

Oct 2, 2020

Number of object content hits:

193

Number of object content views in PDF format

376

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/175908

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information