Object structure
Title:

Spatial diversity of tourist facilities in the Silesian Beskid mountains in Poland

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 93 No. 3 (2020)

Creator:

Żemła-Siesicka, Anna : Autor ORCID ; Andreychouk, Viacheslav : Autor ORCID ; Myga-Piątek, Urszula : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Silesian Beskid ; tourist landscape ; human impact on landscape ; index of tourist facilities density ; impact of turist facilities on landscape

Abstract:

This article proposes a method of the assessment of distribution of tourist facilities. The main aim of presented study is to assess a spatial density of tourist elements. The evaluation of the distribution of tourist facilities in the landscape allows to indicate overloaded areas. The second purpose is the proposition of an indicator measuring the landscape saturation of tourist facilities, i.e. density index developed by the authors. The index, referred to river basin, is based on the ratio of the area of the tourist facilities to the total area of the unit. For the purposes of calculation, the authors developed a framework for the classification of tourist facilities based on its spatial character. The method was examined in the Silesian Beskid mountain range and can be applied in similar mountain areas.

References:

Agarwal, S. (1998). Reply - what new with the resort cycle? Tourism Management, 19(2), 181-182. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(97)00118-0
Amir, S., Gidalizon, E. (1990). Expert-based method for the evaluation of visual absorption capacity of the landscape. Journal of Environmental Management, 30(3), 251-263. https://doi.org/10.1016/0301-4797(90)90005-H
Anderson, LR., Bennetts, R., Chandler, G., Galliano, S., Holcomb, D., Neville, B. (1976). Visual absorptioncapability for forest landscapes USDA Forest Service. Klamath National Forest, Yreka, California.
Andrejczuk, W. (2010). Krajobraz a turystyka: aspekt konceptualny (Landscape and tourism: conceptual aspect). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 14, 15-25.
Badora, K., Nita, J. (2018). Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej pogranicza gór, wyżyn i nizin na przykładzie Płaskowyżu Głubczyckiego i Kotliny Raciborskiej (Problems of physico-geographical regionalization of the borderland of the mountains, highlands and lowlands on the example of the Głubczycki Plateau and the Racibórz Basin). Prace Geografczne, 266, 97-108. http://hdl.handle.net/20.500.12128/7541
Balon, J., Jodłowski, M., Krąż, P. (2018). Mikroregiony fizycznogeograficzne Tatr Zachodnich (Physico-geographical microregions of the Western Tatras). Prace Geograficzne, 91(2), 143-170.
Baranowska-Janota, M., Korzeniak, G. (1991). Zasady turystycznego użytkowania i ochrony parków krajobrazowych (Principles of tourist use and protection of landscape parks). Kraków: Instytut Gospodarki przestrzennej i komunalnej.
Baranowska-Janota, M., Kozłowski, J. (1984). Krańcowe progi przyrodnicze w rozwoju turystyki (Limit thresholds in nature tourism development.). Warszawa: Instytut Kształtowania Środowiska.
Barański, M. (2007). Beskid Śląski - przewodnik (Silesian Beskids - guidebook). Pruszków: Oficyna Wydawnicza Rewasz.
Baretje, R., Defert, P. (1972). Aspects economiques du tourisme. Paris: Editions Berger-Lavrault. https://doi.org/10.2307/1530848
Barker, M.L. (1982). Traditional landscape and mass tourism in the Alps. Geographical Review, 72(4), 395-415. https://doi.org/10.2307/214593
Bartkowski, T. (1972). O pojęciu zasobów-użytków środowiska geograficznego i metodyce ich mierzenia (On the concept of resources of the geographical environment and the methodology for measuring them). Przegląd Geograficzny, 44(1), 31-61.
Bertolo, F. (2000). Catchment delineation and characterisation. Catchment Characterisation and Modelling. EuroLandscape Project. Space Applications Institute. Joint Research Centre Ispra (Va), Italy. Retrieved from http://agrienv.jrc.it/publications/pdfs/CatchRev.pdf [10 May 2018].
Bodoque, J.M., Ballesteros-Cánovas, J.A., Rubiales , J.M., Perucha, M.A., Nadal-Romero, E., Stoffel, M. (2017). Quantifying soil erosion from hiking trail in a protected natural area in the Spanish Pyrenees. Land Degradation and Development. 28, 2255-2267. https://doi.org/10.1002/ldr.2755
Bogucka, A. (2010). Ocena zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego Puszczy Knyszyńskiej (The evaluation of tourist-recreational development of Knyszyńska Forest). Ekonomia i Zarządzanie, 2(3), 77-92.
Boori, M.S., Voženílek, V., Choudhary, K. (2015). Land use/cover disturbance due to tourism in Jeseníky Mountain, Czech Republic: A remote sensing and GIS based approach. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 18(1), 17-26. https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2014.12.002
Buckley, R., Pannell, J. (1990). Environmental impacts of tourism and recreation in national parks and conservation reserves. Journal of Tourism Studies, 1(1), 24-32.
Buckly, R. (2004). Environmental Impacts of Ecotourism. Australia: Griffith University. https://doi.org/10.1079/9780851998107.0000
Burns, P. (2004). Tourism planning: A third way? Annals of Tourism Research, 31(1), 24-43. https://doi.org/10.1016/j.annals.2003.08.001
Butler, R.W. (1980). The concept of tourism area cycle of evolution: Implications for management of resources. Canadian Geographer, 24(1), 5-16. https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x
Butler, R.W. (1996). The concept of carrying capacity for tourism destinations: Dead or merely buried? Progress in Tourism and Hospitality Research, 2(3-4). https://doi.org/10.1002/pth.6070020309
Butler, R.W. (2019). Tourism carrying capacity research: A perspective article. Tourism Review, 75(1), 207-211. https://doi.org/10.1108/tr-05-2019-0194.
Chmielewski, T.J. (2012). Systemy krajobrazowe. Struktura - funkcjonowanie - planowanie (Landscape systems. Structure - functioning - planning). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Chmielewski, T., Śleszyński, P., Chmielewski, S., Kułak, A. (2018), Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego. (Ecological and physiognomic costs of spatial disorder). Prace Geograficzne, 264, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Coccossis, H., Mexa, A. (2004). The challenge of tourism carrying capacity assessment: Theory and practice (new directions in tourism analysis). Aldershot: Ashgate.
Cohen, E. (1978). The impact of tourism on the physical environment. Annals of Tourism Research, 5(2), 215-237. https://doi.org/10.1016/0160-7383(78)90221-9
Duffy, R. (2014). Nature-based tourism and neoliberalism: Concealing contradictions. Tourism Geographies, 17(4), 529-543. https://doi.org/10.1080/14616688.2015.1053972
Faracik, R., Kurek, Wł., Mika, M., Pawlusiński, R. (2009). Turystyka w Karpatach Polskich w świetle współczesnych kierunków rozwoju. In B. Domański, W. Kurek (Eds.) Gospodarka i przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej (pp. 77-97), IGiGP UJ, Kraków.
Forsyth, A. (2003). Measuring density: Working definitions for residential density and building Intensity. Design Center for American Urban Landscape, 8 Design Brief.
Giedych, R. (2016). Ocena wizualnego wpływu przedsięwzięć na krajobraz - nowe wyzwanie dla ocen środowiskowych (Assessment of the visual impact of the investment on the landscape - a new challenge for environmental assessments). Przestrzeń i Forma, 26, 105-114. https://doi.org/10.21005/pif.2016.26.C-03
Gkoltsiou, K., Terkenli, T.S. (2008). Landscape indicators: A promising tool for analysis of tourist landscape structure. International Conference Studying, Modelling and Sense Making of Planet earth, Myytilene, Lesvos, Greece. Retrieved from http://www.academia.edu/download/32312289/A10ID186_1_.pdf
Gkoltsiou, K., Terkenli, T.S. (2012). An interdisciplinary analysis of tourist landscape structure. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 7(2), 145-164.
Gonda-Soroczyńska, E. (2013). Nietypowe połączenie funkcji uzdrowiskowej z funkcją przemysłową na przykładzie uzdrowiska Ustroń (An unusual combination of the health and industrial functions on the example of the Ustroń health-resort). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3(11), 31-46.
Gormsen, E. (1997). The impact of tourism on coastal areas. GeoJournal. 42(39), 39-54. https://doi.org/10.1023/A:1006840622450
Gunn, C.A. (1979). Landscape assessment for tourism. In G.H. Elsner, R.C. Smardon, (technical coordinators), Proceedings of our national landscape: A conference on applied techniques for analysis and management of the visual resource (409-414), Berkeley, CA: Pacific Southwest Forest and Range.
Gunn, C.A., Var, T. (2002). Tourism planning: Fourth edition: Basics, concepts and cases. New York-London: Routledge.
Hendel, M. (2016). Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gminy Ustroń (Usefulness of tourist function indicators in the assessment of tourist development of the area on the example of the Ustroń municipality). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 87, 157-170.
Inskeep, E. (1987). Environmental planning for tourism. Annals of Tourism Reasearch, 14(1), 118-135. https://doi.org/10.1016/0160-7383(87)90051-X
International Recommendations for Tourism Statistics. (2008). Retrieved from: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_83rev1e.pdf [16 July 2020]
Jansen-Verbeke, M., McKercher, B. (2013). Reflections on the myth of tourism preserving "traditional" agricultural landscapes. Journal of Resources and Ecology, 4(3). https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2013.03.007
Jovanović, S., Ilić, I. (2016). Infrastructure as important deter-minant of tourism development in the countries of south-east Europe. Ecoforum, 5, 1(8), 288-294.
Kistowski, M. (2001). Wybrane problemy metodologiczne i terminologiczne opracowań ekofizjograficznych (Selected methodological and terminological problems of ecophysiographic studies). Problemy Ocen Środowiskowych, 3(14), 32-39.
Kondracki, J. (2002). Geografia regionalna Polski (Regional geography of Poland). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kowalczyk, A., Derek, M. (2010). Zagospodarowanie turystyczne (Tourist development). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Krajewski, P., Mastalska-Cetera, B. (2014). Zastosowanie oceny pojemności krajobrazu w planowaniu przestrzennym na obszarach chronionych na przykładzie miejscowości Sulistrowice w gminie Sobótka (The use of landscape capacity assessment in spatial planning of protected areas on the example of Sulistrowice village in Sobótka commune). Problemy Ekologii Krajobrazu, 37, 147-164.
Krzymowska-Kostrowicka, A. (1997). Geoekologia turystyki i wypoczynku (Geoecology of tourism and leisure). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Lipski, Cz., Kostuch, R., Ryczek, M. (2005). Charakterystyka hydrologiczna górnej części zlewni Soły na tle warunków fizjograficznych, klimatu i użytkowania (Hydrological characteristics of the upper part of the Soła basin against the background of physiographic conditions, climate and use). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 75-82.
Łajczak, A. (1994). Wpływ antropopresji na środowiska abiotyczne kopuły szczytowej Pilska (Impact of anthropopressure on the abiotic environments of the Pilsko peak dome), Polskie Towarzystwo Rozwoju Ziem Górskich, 4, 47-59.
Małek, St., Gawęda, T. (2005). Charakterystyka chemiczna wód powierzchniowych zlewni Potok Dupniański w Beskidzie Śląskim (Chemical characterization of surface waters of the Dupniański Stream catchment in the Silesian Beskids). Sylwan, 2, 29-36.
Mandic, A., Mrnjavac, Ž., Kordić, L. (2018). Tourism infrastructure, recreational facilities and tourism development. Tourism and Hospitality Management 24(1), 1-22. https://doi.org/10.20867/thm.24.1.12
Mapa hydrograficzna Hydrographic map M-34-86-B, M-34-87-A, M-34-74-D, M-34-75-C. (2002). skala 1:50 000, Pryzmat, Częstochowa.
Marsz, A. (1972). Metoda obliczania pojemności rekreacyjnej ośrodków wypoczynkowych na Niżu (The method of calculating the recreational capacity of holiday resorts). Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN, 13(3).
Mika, M. (1997). Drugie domy w Beskidzie Śląskim (Second homes in the Silesian Beskids). Turyzm, 7(1), 25-42.
Mika, M. (2001). Współczesne przemiany i zagrożenia środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego związane z turystyką (Contemporary changes and threats to the natural environment of the Silesian Beskid related to tourism). Problemy Ekologii Krajobrazu, 10, 742-748.
Mika, M. (2004). Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Mika, M., Krzesiwo, K., Krzesiwo, P. (2007). Współczesne problemy rozwoju ośrodków narciarskich w Polsce - przykład Szczyrku (Contemporary Problems of the Development of Polish Ski Resorts - Case Study of the Town of Szczyrk). Prace Geograficzne, 117, 63-77.
Molina-Ruiz, J., Martínez-Sánchez, M.J., Pérez-Sirvent, C., Tudela-Serrano, M.L., García Lorenzo, M.L. (2011). Developing and applying a GIS-assisted approach to evaluate visual impact in wind farms. Renewable Energy, 36(3), 1125-1132. https://doi.org/10.1016/j.renene.2010.08.041
Mullins, P. (2009). Tourism urbanization. International Journal of Urban and Regional Research 15(3), 326-342. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.1991.tb00642.x
Myga-Piątek, U. (2006). Krajobraz kulturowy jako walor i produkt turystyczny - problemy oceny i ochrony. Problemy Ekologii Krajobrazu, 28, 201-212.
Myga-Piątek, U. (2011). Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce (The concept of sustainable development in tourism). Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 6(1), 145-154.
Myga-Piątek, U. (2016). Krajobraz jako autentyk, makieta, hybryda. Rozważania o roli krajobrazu we współczesnej turystyce. Turystyka Kulturowa, 1, 47-63.
Myga-Piątek, U., Jankowski, G. (2009). Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy - analiza wybranych przykładów obszarów górskich (Tourism impact on the natural environment and cultural landscape. Analysis of chosen examples of highlands). Problemy Ekologii Krajobrazu, 25, 27-38.
Najwer, A., Zwoliński, Z. (2014). Semantyka i metodyka oceny georóżnorodności - przegląd i propozycja badawcza (Semantics and geodiversity assessment methods: Review and research propos al). Landform Analysis, 26, 115-127. https://doi.org/10.12657/landfana.026.011
Nita, J., Myga-Piątek, U., Absalon, D. (2015). Assessment of the exposure of tourism-related landscape values of the Silesian Beskids based on computer visualization. In M. Luc; U. Somorowska; J.B. Szmań da (Eds.), Landscape Analysis and Planning: Geographical perspectives (pp. 45-58), Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13527-4
Okrasiński, K. (2012). "Siedem Dolin" - rajd samorządowców po przepisach o ochronie przyrody (Seven Valleys" - a rally of local government officials following the nature protection regulations). Dzikie Życie, 3/213, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot.
O'Reilly, A.M. (1986). Tourism carrying capacity: Concept and issues. Tourism Management, 7(4), 254-258. https://doi.org/10.1016/0261-5177(86)90035-X
Ozimek, P., Tarko, J., Łabędź, P. (2010). Cyfrowe modele analizy krajobrazu bazujące na cyfrowych modelach terenu systemów informacji przestrzennej (Digital models of landscape analyses based on gis digital terrain models). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 14, 342-351.
Partyka, J. (2010). Udostępnianie parków narodowych w Polsce a krajobraz (Availability of Poland's national parks for tourism and the landscape). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 14, 252-263.
Pawlikowska-Piechotka, A. (2008). Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Gdynia: Novae Res.
Pawłowski, A. (2009). Rewolucja rozwoju zrównoważonego (The sustainable development revolution). Problemy ekorozwoju. Problems of Sustainable Development, 4(1), 65-79.
Petrikovičová, L., Krogmann, A., Fialová, D., Svorad, A. (2019). Intensive tourist-related urbanisation impacts on a mountain village: The case study of Veľká Lomnica in Slovakia. Geographia Polonica, 92(4), 395-408. https://doi.org/10.7163/GPol.0155
Petryszyn, J., Zuzańska-Żyśko, E. (2009). Etapy rozwoju gospodarczego i przestrzennego Ustronia. Geographia. Studia et Dissertationes, 31, 127-145.
Pietrzak, M. (2010). Krajobraz rekreacyjny - istota, treść i zakres pojęcia (Recreational landscape - essence, content and scope of the term). Problemy Ekologii Krajobrazu, 27, 321-326.
Płocka, J. (2005). Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego. Toruń: Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Płocka, J. (2009). Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej (Tourist development in the District of Golub-Dobrzyń as the indispensable element of active tourism). Problemy Ekologii Krajobrazu, 25, 125-137.
Ptaszycka-Jackowska, D., Baranowska-Janota, M. (1998). Przyrodnicze obszary chronione. Możliwości użytkowania. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
Raina, A.K. (2005). Ecology wildlife and tourism development. Principles, practices and strategies. New Delhi: Sarup & Sons.
Rixen, Ch., Rolando, A. (2013). The impacts of skiing and related winter recreational activities on mountain environments. Bentham Science Publishers. https://doi.org/10.2174/97816080548861130101
Roczniki statystyczne GUS. Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym 2018 r. (Statistical Yearbooks of the Central Statistical Office. Tourist accommodation infrastructure in coastal areas during the 2018 holiday season.)
Rogalewski, O. (1974). Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Rygiel, P. (2007). Odporność wizualna krajobrazu - zastosowanie w planowaniu przestrzennym. Czasopismo Techniczne. Architektura, 104(5-A), 257-258.
Simón, F.J.G., Narangajavana, Y., Marqués, D.P. (2004). Carrying capacity in the tourism industry: a case study of Hengistbury Head. Annals of Tourism Research, 25(2), 275-283. https://doi.org/10.1016/s0261-5177(03)00089-x
Ski area plans threaten Europe's last untouched forests. (2009). Retrieved from https://wwf.panda.org/wwf_news/?184562/Ski-area-plans-threaten-Europes-last-untouched-forests [16 July 2020].
Solon, J., Borzyszkowski, J., Bidłasik, M., Richling, A., Badora, K., Balon, J., Brzezińska-Wójcik, T., Chabudziński, Ł., Dobrowolski, R., Grzegorczyk, I., Jodłowski, M., Kistowski, M., Kot, R., Krąż, P., Lechnio, P., Macias, A., Majchrowska, A., Malinowska, E, Migoń, P., Myga-Piątek, U., Nita, J., Papińska, E., Rodzik, J., Strzyż, M., Terpiłowski, S., Ziaja, W. (2018). Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91(2), 143-170. https://doi.org/10.7163/gpol.0115
Sołtys, J. (2009). Zagospodarowanie turystyczne obszarów górskich a krajobraz - wybrane problemy (Tourist development of mountain areas and landscape - chosen problems). Czasopismo Techniczne. Architektura, 106(2-A), 125-130.
Stalski, M. (1986). Protection of the human environment and tourism: Possibilities of co-operation of two spheres of human activity. Geographia Polonica, 52, 295-306.
Stoffelen, A., Vanesste , D. (2015). An integrative geotourism approach: Bridging conflicts in tourism landscape research. Tourism Geographies, 17(4), 544-560. https://doi.org/10.1080/14616688.2015.1053973.
Sun, D., Walsh, D. (1998). Review of studies on environmental impacts of recreation and tourism in Australia. Journal of Environmental Management, 53(4), 323-338. https://doi.org/10.1006/jema.1998.0200.
Szromek, A. (2012). Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Ślusarczyk, R., Bożek, G. (2006). Pilsko symbolem ignorancji człowieka wobec przyrody i prawa. Dzikie życie 2/140, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot.
Terkenli, T.S. (2002). Landscapes of tourism: towards a global cultural economy of space?. Tourism Geographies 4(3), 227-254. https://doi.org/10.1080/14616680210147409
Tesler, M., Clark, T.A. (2019). The impact of bouldering on rock-associated vegetation. Biological Conservation, 204(B), 426-433. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.10.004
UNWTO (1981). Saturation of Tourist Destinations: Report of the Secretary General. Madrid: World Tourism Organization. Retrieved from https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtogad.1981.1.un406362r557g40k [20 july 2020].
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) (Act of 27 March 2003 on spatial planning and development).
Visual Impact Assessment Guidebook (1995). Forest Service, British Columbia.
Warszyńska, J. (2006). Turystyka zrównoważona na obszarze Beskidów Zachodnich: studium uwarunkowań i barier rozwoju (Sustainable tourism in the Western Beskids: study of conditions and barriers of development). Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.
Warszyńska, J., Jackowski, A. (1978). Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Włodarczyk, B. (2011). Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną. Turyzm, 21(1-2), 59-66. https://doi.org/10.2478/v10106-011-0007-3
Włodarczyk, B. (2014). Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni - o potrzebie definicji, delimitacji i klasyfikacji. (Space in tourism, tourism in space - about the need for definition, delimitation and classification). Turyzm, 24(1), 25-35. https://doi.org/10.2478/tour-2014-0003
Wyrzykowski, J. (1991). Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki (Assessment of the Polish landscape for tourism in the physiognomic aspect). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii.
Zamek na obszarze Natura 2000? Ekolodzy nie mają nic przeciwko, (A castle in the Natura 2000 area? Environmentalists don't mind). (2018). Retrieved from www.ekologia.pl/wiadomosci/srodowisko/zamek-na-obszarze-natura-2000-ekolodzy-nie-maja-nic-przeciwko,24148.html. [5 January 2020].
Zolotov, DV., Chernykh, D.V. (2015). Landscape-basin approach to the study of floristic diversity (heterogeneous cathments of steppe and forest-steppe zones of Altai Krai, Russia, a case study). Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 15(2), 135-144.
Żemła, M., Żemła-Siesicka, A. (2010). Rola krajobrazu w kształtowaniu konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej (The role of landscape in shaping the competitiveness of tourist reception areas). Turystyka i Hotelarstwo, 16, 111-127.
Żemła-Siesicka, A. (2017). Delimitacja pól podstawowych mezoregionu Beskid Śląski na potrzeby badań przestrzennych infrastruktury turystycznej (Delimitation of basic fields of mezoregion of Silesian Beskid to the purpose of spatial researches of tourist infrastructure). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 37, 127-140.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

93

Issue:

3

Start page:

397

End page:

419

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.0180

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: