Object structure

Title:

Socially involved agriculture in sustainable rural development

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 93 No. 3 (2020)

Creator:

Czapiewska, Gabriela : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

social farming ; sustainable development ; care farming ; rural areas

Abstract:

The subject matter being discussed in the article pertains to the idea of socially involved agriculture (social farming). Socially involved agriculture, involving the introduction of social services to already functioning farms, has been developing since the end of the 20th century in rural areas of virtually all of Europe as a new type of innovative activity. Social farming is an idea combining the multifunctionality of farms with care and health services, as well as social entrepreneurship. The aim of the article is an attempt to outline the essence of social farming and emphasise its role in the sustainable rural development in Poland. To this regard, the study combines theoretical considerations with a description of practical solutions in the country. The article presents objectives of social farming, implemented social services, selected initiatives and forms of their support. One of these forms of support in the field of social care and integration in rural areas is a caring farm, offering services based on its resources and infrastructure, enabling, e.g. agrotherapy. Socially involved agriculture is a chance for farmers to provide new services and thus expand and diversify their activities and a multifunctional role in society. Responsible implementation of additional farm functions will contribute to the implementation of a sustainable rural development model.

References:

Adamowicz, M. (2005). Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E. Agricultura, 60, 71-91.
Bucholz, M. (2014). Bory Tucholskie dla seniora [in:] Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich a doświadczenia holenderskie. Minikowo: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Cairol, D., Coudel, E., Knickel, K., Caron, P., Kröger, M. (2009). Multifunctionality of agriculture and rural areas as reflected in policies: the importance and relevance of the territorial view. Journal of Environmental Policy & Planning, 11(4), 269-289. https://doi.org/10.1080/15239080903033846
Constanza, R. (1991). The ecological economics of sustainability [in:] R. Goodland, H. Daly, S. El Serafy, B. von Droste (eds.) Environmentally sustainable economic development (pp. 83-90). Paris: Building on Brundtland UNESCO.
Czapiewska, G. (2012). Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej Pomorza w ujęciu wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 11(2), 49-63.
Czapiewska, G. (2018). Innowacyjność i aktywność społeczna w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza - przykład zagród edukacyjnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 31, 39-58. https://doi.org/10.18778/1508-1117.31.03
Czudec, A., Miś, T., Zając, D. (2018). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w wymiarze regionalnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.
Dacko, M. (2011). Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych - inspiracje, ewolucja, perspektywy [in.] A. Bałtromiuk i M. Kłodziński (eds.) Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski (pp. 19-48). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk.
Dessein, J., Bock, B. (2010). The economics of green care in agriculture. Loughborough: Loughborough University Press.
Di Iacovo, F., O'Connor, D. (ed.) (2009). Supporting policies for social farming in Europe. Progressing multifunctionality in responsive rural areas, SoFar project: Supporting EU agricultural policies. Italy: Arsia, Florenz.
Durand, G., Van Huylenbroeck, G. (2003). Multifunctionality and rural development: General framework [in:] G. van Huylenbroeck i G. Durand (eds.) Multifunctional agriculture. A new paradigm for European agriculture and rural development (pp. 1-16). Hampshire: Ashgate Publishing Company.
Elings, M. (2012). Effect of care farms. Scientific research on the benefits of care farms for clients. Wageningen: Plant Research International.
Gospodarstwa opiekuńcze. Budowanie sieci współpracy. (2017). Kraków: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Retrieved from http://cdr112.ekei.pl/gospodarstwaopiekuncze/images/publikacje/broszura/gospodarstwa_opiekuncze.pdf [10 May 2019].
Hassink, J., Van Dijk, M. (2006). Farming for health across Europe. Comparison between countries, and recommendations for a research and policy agenda [in:] J. Hassink, M. Van Dijk (eds.) Farming for health (pp. 347-357). Wageningen: Wageningen University and Research Centre. https://doi.org/10.1007/1-4020-4541-722
Haubenhofer, D.K, Elings, M, Hassing, J., Hine, R.E. (2010). The development of green care in Western European countries. EXPLORE, 6(2),106-111. https://doi.org/10.1016/j.explore.2009.12.002
Hine, R., Peacock, J., Pretty, J. (2008). Care farming in the UK: Evidence and opportunities. Report for the National Care Farming Initiative. Essex: University of Essex.
Kamiński, R. (2014). Gospodarstwa opiekuńcze jako alternatywna ścieżka rozwoju gospodarstw agroturystycznych. Minkowo: Kujawsko–Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Kmita-Dziasek, E. (2015). Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym. Kraków: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.
Lanfranchi, M., Giannetto, C., Abbate, T., Dimitrova, V. (2015). Agriculture and the social farm: expression of the multifunctional model of agriculture as a solution to the economic crisis in rural areas. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21, 711-718.
Leck, CH., Upton, D., Evans, N. (2015). Growing well-beings: The positive experience of care farms. BritishJournal of Health Psychology, 20, 745-762. https://doi.org/10.1111/bjhp.12138
Kronenberg, J., Bergier, T. (2010). Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Fundacja Sendzimira.
Malik,K. (2012). The effectiveness and efficiency of regional development policy [in:] G. Hofbauer, H. Haensel (eds.) Challenges, Research and Perspectives - Herausforderungen, Forschung und Perspectiven. European Research and Working Group (pp. 287-300). Berlin: Uni-edition GmbH.
Manintveld, K. (2014). Gospodarstwa opiekuńcze w Holandii [in:] Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich a doświadczenia holenderskie. Minikowo: Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Nowicki, M., Ribbe, L. (2001). Problemy ekorozwoju Polski. Warszawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Grzegorczyk.
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: "Rolnictwo społeczne: zielone usługi terapeutyczno-opiekuńcze oraz polityka społeczna i zdrowotna", Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2013 (2013/C 44/07).
Overview of Social Farming and Rural Development Policy and Selected EU Member States. NRN Joint Thematic Initiative on Social Farming. (2010). European Communities.
Ordyczyński, M. (2004). Rodzinne gospodarstwa opiekuńcze [in:] A. Futymski, K. Leśniak, B. Lof, K. Manintveld (eds.) Nowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Doświadczenia projektu"Budowanie Instytucji na Rzecz Rozwoju Wsi w Pilotażowych Regionach Polski - IBRD" (p.30). Leżajsk: Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju.
Pender, J.L., Weber, J.G., Brown, J.P. (2014). Sustainable rural development and wealth creation: Five observations based on emerging energy opportunities. Economic Development Quarterly, 28(1), 73-86. https://doi.org/10.1177/0891242413513327
Piontek, B. (2002). Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Renting, H., Rossing, W.A.H., Grootb, J.C.J., Van Der Ploega, J.D., Laurentc, C., Perraudd, D., Stobbelaare, D.J., Van Ittersumf, M.K. (2009). Exploring multifunctional agriculture. A review of conceptual approaches and prospects for an integrative transitional framework. Journal of Environmental Management, 90(2),112-123. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.11.014
Renting, H., Oostindie, H., Laurent, C., Brunori, G., Barjolle, D., Jervell, A.M., Granberg, L., Heinonen, M. (2008). Multifunctionality of agricultural activities, changing rural identities and new institutional arrangements. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, 79(4), 361-385. https://doi.org/10.1504/ijarge.2008.020083
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31.05.2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz.U. 2012 poz. 719).
Rozwój rolnictwa społecznego w Europie na przykładzie gospodarstw opiekuńczych w wybranych krajach europejskich. (2017). Raport PCG Polska na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa.
Runowski, H. (2002). Rozwój zrównoważony rolnictwa i gospodarstw rolniczych. Wieś i rolnictwo - perspektywy rozwoju. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Handlowa.
Sandner, J. (2008). Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Sempik, J., Hine, R., Wilcox, D. (eds.) (2010). Green care: A conceptual framework, a report of the working group on the health benefits of green care. Loughborough: Centre for Child and Family Research. Loughborough University.
Skowroński, A. (2006). Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego. Problemy Ekorozwoju, 2, 47-57.
Social Farming. (2014). European Network for Rural Development. https://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/themes/social-aspects/social-farming/en/social-farming_en [11 June 2019].
Statistics Poland. (2011). Powszechny Spis Rolny 2010 - Raport z wyników. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Stępnik, K. (2018). Gospodarstwa opiekuńcze - oczekiwane korzyści społeczne i ekonomiczne [in.] J. Lesiewicz (ed.) Rozwój usług opiekuńczych na terenach wiejskich. Minikowo: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Sztumski, W. (2006). Idea zrównoważonego rozwoju, a możliwości jej urzeczywistnienia. Problemy Ekorozwoju, 1(2), 73-76.
Szweda-Lewandowska, Z. (2008). Prognoza zapotrzebowania na miejsca w domach pomocy społecznej dla osób w wieku 75 lat i więcej [in:] J.T. Kowalewski i P. Szukalski (eds.) Starzenie się ludności Polski - między demografią a gerontologią społeczną (pp. 125-151). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Toby, A. (2014). Modele gospodarstw opiekuńczych według grup docelowych [in:] Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich a doświadczenia holenderskie. Minikowo: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Tournier, I., Postal, V . (2014). Proposition d'un modèle intégratif concernant les bénéfices psychologiques du jardinage chez les personnes âgées. Ger Psychol Neuropsychiatr Vieil, 12(4), 424-431.
Webb, L. (2012). The recovery model and complex health needs: What health psychology can learn from mental health and substance misuse service provision. Journal of Health Psychology, 17(5), 731-741. https://doi.org/10.1177/1359105311425276.
Woś, A., Zegar, S. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Zabłocki, G. (2002). Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

93

Issue:

3

Start page:

307

End page:

319

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.0175

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: