Object structure

Title:

Grunty strukturalne w Polsce = Patterned grounds in Poland

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 3 (2011)

Creator:

Dąbski, Maciej

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

patterned grounds ; periglacial zone ; remote sensing ; Poland

References:

1. Andusov D., 1954, Polygonálne pôdy na dne tatranských plies, Geologický Zborník, 5, s. 107–110.
2. Ballantyne C.K., 1996, Formation of miniature sorted patterns by shallow ground freezing: a field experiment, Permafrost and Periglacial Processes, 7, s. 409–424.
3. Ballantyne C.K., Harris C., 1994, The Periglaciation of Great Britain, Cambridge University Press, Cambridge..
4. Beskow G., 1935, Tjälbildningen och tjällyftningen með särskild hänsyn till vägar och järnvägar, Sveriges Geologiska Undersökning, 26, 3.
5. Bogdański P., Kijowski A., 1990, Photointerpretation of geometry of Vistulian ice-wedge polygons: the Grabianowo and the Sulejewo sites, south of Poznań, Quaestiones Geographicae, 11/12, s. 39–52.
6. Champion S., 1980, A Dictionary of Terms and Techniques in Archeology, Phaidon, Oxford.
7. Christensen L., 1974, Crop-marks revealing large-scale patterned ground structures in cultivated areas, southwestern Jutland, Denmark, Boreas, 3, s. 153–180.
8. Dąbski M., 2006, Geneza sortowanych gruntów strukturalnych – przegląd literatury, Przegląd Geograficzny, 78, 1, s. 91–107.
9. Dąbski M., Łapaj K., Pudłowski M., 2007, Identyfikacja poligonów mrozowych na podstawie analizy zdjęć lotniczych z rejonu Kruszwicy, [w:] E. Smolska, D. Giriat (red.), Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Warszawa, s. 117–123.
10. Dąbski M., Łapaj K., Pudłowski M., 2008, Fotografia lotnicza jako narzędzie do identyfikacji kopalnych poligonów mrozowych, Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, Seria geograficzno-turystyczna, 1, s. 59–66.
11. Dąbski M., Szwajgier W., 2005, Struktury peryglacjalne w osadach terasy vistuliańskiej doliny Bugu w Obniżeniu Dubienki, Annales UMCS, 60, 6, s. 85–94.
12. Dobiński W., 1997, Distribution in mountain permafrost in the High Tatra Mts., based on freezing and thawing indices, Biuletyn Peryglacjalny, 36, s. 29–45.
13. Emblelon C., King C.A.M., 1975, Periglacial Geomorphology, Arnold, London.
14. van Everdingen R.O., 1998, Multi-Language Glossary of Permafrost and Related Groung-Ice Terms, International Permafrost Association, Calgary.
15. French H.M., 1996, The Periglacial Environment, Longman, Singapore.
16. Gawlik H., 1970, Wieloboki peryglacjalnych szczelin mrozowych na obszarze Polski środkowej w świetle interpretacji zdjęć lotniczych, Fotointerpretacja w Geografii, 8, s. 71–80.
17. Gerlach T., 1959, Lód włóknisty i jego rola w przemieszczaniu pokrywy zwietrzelinowej w Tatrach, Przegląd Geograficzny, 31, 2, s. 589–605.
18. Gerlach T., 1970, État actuel et methods de recherches sur les processus morphogénétiques actueles sur le fond des étages climatiques et végétaux dans les Carpates Polonaises, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 4, s. 45–63.
19. Goździk J., 1973, Geneza i pozycja stratygraficzna struktur peryglacjalnych w środkowej Polsce, Acta Geographica Lodziensia, 31.
20. Jahn A., 1950, Gleby strukturalne w polskiej części Tatr, Przegląd Geograficzny, 22, s. 121–139.
21. Jahn A., 1958, Mikrorelief peryglacjalny Tatr i Babiej Góry, Biuletyn Peryglacjalny, 6, s. 57–80.
22. Jahn A., 1963, Gleby strukturalne Czarnego Grzbietu i problem utworów pylastych w Karkonoszach, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, I, 9, s. 55–65.
23. Jahn A., 1970a, Zagadnienia strefy peryglacjalnej, PWN, Warszawa.
24. Jahn A., 1970b, Najniższe stanowisko czynnych gruntów strukturalnych w Tatrach i problem dolnej granicy występowania zjawisk peryglacjalnych w górach, Acta Geographica Lodziensia, 24, s. 217–224.
25. Jahn A., 1977, The permafrost active layer in the Sudety mountains during the last glaciation, Quaestiones Geographicae, 4, s. 29–42.
26. Johnson W.H., 1990, Ice-wedge cast and relict patterned ground in Central Illinois and their environmental significance, Quaternary Research, 33, s. 51–72.
27. Kessler M.A., Werner B.T., 2003, Self-organization of sorted patterned ground, Science, 299, s. 380–383.
28. Kijowski A., Żynda S., 2005, Struktury glacjalne i peryglacjalne jako tło dla archeologicznej interpretacji zdjęć lotniczych, [w:] J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin… i co dalej?, Instytut Prahistorii UAM, Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne, Poznań, s. 145–156.
29. Klementowski J., 1995, Współczesne grunty strukturalne Sudetów w świetle kriogenicznych ruchów ich powierzchni, [w:] T. Szczypek (red.), III Zjazd Geomorfologów Polskich – „Procesy Geomorfologiczne, zapis w rzeźbie i osadach”, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec, s. 36–37.
30. Klementowski J., 1998, Nowe stanowisko gruntów strukturalnych na Śnieżniku, Czasopismo Geograficzne, 69, 1, s. 73–85.
31. Kotarba A., Starkel L., 1972, Holocene morphogenetic altitudinal zones in the Carpathians, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 6, s. 21–35.
32. Kozarski S., 1993, Late Plenivistulian deglaciation and the expansion of the periglacial zone in NW Poland, Geologie en Mijnbouw, 72, s. 143–157.
33. Kozarski S., 1995, Deglacjacja północno-zachodniej Polski: warunki środowiska i transformacja geosystemu (20 KA–10 KA BP), Dokumentacja Geograficzna, 1, IGiPZ PAN, Warszawa.
34. Křížek M., Treml V., Engel Z., 2007, Zákonitosti prostorového rozmístĕní periglaciálních tvarů v Krkonoąích nad alpínskou hranicí lesa, Opera Corcontica, 44, 1, s. 67–80.
35. Ksandr L., 1954, Mrazové půdní formy v Tatrách (Frost soil forms in the Tatra), Ochrana Přirody, 9.
36. Kunský J., Louček D., 1956, Stone stripes and thufurs in the Krkonoše, Biuletyn Peryglacjalny, 4, s. 345–349.
37. Lukniš M., 1973, Reliéf Vysokých Tatier a ich predpolia, Vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava.
38. Maizels J., 1986, Frequency of relict frost-fissure structures and prediction of polygon pattern, a quantitative approach, Biuletyn Peryglacjalny, 30, s. 67–89.
39. Mitter P., 1983, Frost features in the kart regions of the West Carpathian mountains, [w:] IV International Conference on Permafrost, Fairbanks, National Academy Press, Washington, s. 861–865.
40. Morgan A.V., 1971, Polygonal patterned ground of Late Weichcelian age in the area North and West of Wolverhampton, England, Geografiska Annaler, 53 A, 3-4, s. 146–156.
41. Pelíšek J., 1974, Půdy Krkonošského Národního Parku, Opera Corcontica, 11, s. 7–35.
42. Pękala K., 1969, Rumowiska skalne i współczesne procesy morfogenetyczne w Bieszczadach Zachodnich, Annales UMCS, 24, 2, s. 47–81.
43. Popov A.I., 1962, Pokrovnyje suglinki i poligonalnyj relief Bolseziemielskoj tundry, [w:] A.I. Popov (red.), Voprosy geograficeskogo merzlotovedienia i periglacjalnoj morfologii, Izdatielstvo Mockovskogo Universiteta, Moskva, s. 109–130.
44. Pulina M., 1968, Gleby poligonalne w Jaskini Czarnej (Tatry Zachodnie), Speleologia, 3, 2, s. 99–102.
45. Pulinowa M.Z., Pulina M., 1972, Phénomènes cryogènes dans les grottes et gouffres des Tatras, Biuletyn Peryglacjalny, 21, s. 201–235.
46. Rączkowska Z., 2002, Stanowisko czynnych gruntów strukturalnych przy Hińczowym Stawie, Tatry Słowackie, [w:] Materiały konferencyjne. VI Zjazd Geomorfologów Polskich – „Środowisko górskie – ewolucja rzeźby”, Jelenia Góra 11–14 września 2002, Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 109–110.
47. Rączkowska Z., 2007, Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 212, Warszawa.
48. Sekyra J., 1950, Thufury a guirlandové půdy v Bělských Tatrách, Sbornik Československé Společnosti Zemepisné, 55, 3-4, s. 214–219.
49. Sekyra J., 1954, K otázce recentnosti strukturních půd (Z kryopedologického výzkumu v oblasti Velká Kopa 2035 m – Križné 2040 m ve Vysokých Tatrách), Vestník Ústředního ústavu geologického, 31, s. 21–32.
50. Sekyra J., 1956, The development of cryopedology in Czechoslovakia, Biuletyn Peryglacjalny, 4, s. 351–369.
51. Sekyra J., Sekyra Z., 1995, Recent cryogenic processes, [w:] L. Soukupová, M. Kociánová, J. Jeník, J. Sekyra (red.), Arctic-alpine Tundra in the Krkonoše, the Sudetes, Opera Corcontica, 32, s. 5–88.
52. Shotton F.W., 1960, Large scale patterned ground in the valley of the Worcestershire Avon, Geological Magazine, 97, s. 404–408.
53. Svensson H., 1964, Aerial photographs for tracing and investigating fossil tundra ground in Scandinavia, Biuletyn Peryglacjalny, 14, s. 321–325.
54. Svensson H., 1982, The use of aerial photographs and remote sensing techniques in research on fossil periglacial features, Biuletyn Peryglacjalny, 29, s. 129–138.
55. Traczyk A., 1992, Formy współczesnego sortowania mrozowego w Karkonoszach i klimatyczne uwarunkowanie ich rozwoju, Czasopismo Geograficzne, 63, 3-4, s. 351–359.
56. Tokaj A., 2011, Poligony mrozowe w okolicach Otorowa (Pojezierze Poznańskie), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, maszynopis.
57. Treml V., Krizek, M., Engel Z., 2010, Classification of patterned ground based on morphometry and site characteristics: a case study from the High Sudetes, Central Europe, Permafrost and Periglacial Processes, 21, s. 67–77.
58. Walczak W., 1948, Gleby strukturalne w Karkonoszach, Przegląd Geograficzny, 21, 3–4, s. 227–241.
59. Walters J.C., 1978, Polygonal patterned ground in Central New Jersey, Quaternary Research, 10, s. 42–54.
60. Walters J.C., 1994, Ice-Wedge Cast and Relict Polygonal Patterned Ground in the North-East Iowa, USA, Permafrost and Periglacial Processes, 5, s. 269–282.
61. Washburn A.L., 1956, Classification of patterned ground and review of suggested origins, Geological Society of America Bulletin, 67, s. 823–865.
62. Washburn A.L., 1970, An approach to a genetic classification of patterned ground, Acta Geographica Lodzensia, 24, s. 437–446.
63. Washburn A.L., 1973, Periglacial Processes and Environments, Arnold, London.
64. Washburn A.L., 1979, Geocryology: A Survey of Periglacial Processes and Environments, Arnold, London.
65. Widacki W., 1975, Mrozowe ruchy gruntu w Polsce Południowej (Frost-induced ground movements in south Poland – summary), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, 41, 63, s. 139–197.
66. Williams R.B.G., 1964, Fossil patterned ground in eastern England, Biuletyn Peryglacjalny, 14, s. 337-349.
67. Zatko M., 1961, Príspevok ku geomorfológii Furkotskej, Suchej a Važeckej doliny v západnej časti Vysokých Tatier, Geografický Časopis, 13, s. 271–295.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

3

Start page:

307

End page:

321

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.3.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: