Object structure

Title:

Planowanie przestrzeni publicznej na wsi w województwie warmińsko-mazurskim = Planning public space in the rural areas of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 54

Creator:

Jaszczak, Agnieszka : Autor ORCID

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

przestrzeń publiczna ; odnowa wsi ; tereny zieleni ; estetyzacja wsi ; województwo warmińsko-mazurskie

Abstract:

Planowanie przestrzeni publicznej w ramach odnowy wsi powinno być oparte na tożsamości wsi i jej tradycji, a z drugiej strony na współczesnych trendach projektowych. Odnowa wsi to wspólne działanie samorządu, ekspertów, a przede wszystkim samych mieszańców, zmierzające do poprawy jakości życia, estetyki otoczenia, ochrony i kształtowania krajobrazu oraz wdrażania inicjatyw społecznych. W regionie Warmii i Mazur szczególną rolę w realizacji zadań odnowy pełni samorząd województwa. Kieruje on wdrażaniem programu, podejmując wiele inicjatyw społeczno-kulturowych, a także organizując szkolenia, konferencje i warsztaty tematyczne. W pracy przedstawiono krótko rolę Programu Odnowy Wsi w kontekście planowania przestrzeni publicznej. Określono także podstawowe założenia tworzenia tej przestrzeni bazując na partycypacji społecznej i pomocy eksperckiej. Przedstawiono przy tym przykłady projektów w wybranych wsiach województwa warmińsko-mazurskiego, zrealizowanych m.in. w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Zwrócono uwagę na pozytywne rezultaty tych działań, ale także odniesiono się do zaistniałych problemów.

References:

Czapiewska G., 2011, Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza, Barometr Regionalny, 3, 25, s. 85-94.
Górka A., 2009, Przestrzeń turystyczna w krajobrazie kulturowym wsi, [w:] Z. Kuriata (red.), Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 257-263.
Jaszczak A., 2017, Socio-Cultural Role Of Green Areas in The Rural Development, Proceedings of International Conference AGROSYM, Jahorina, Bosna and Herzegovina, s. 2403-2410.
Kaleta A., 2007, Odnowa wsi z perspektywy historycznej, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 77-86.
Niedźwiecka-Filipiak L., 2005, Przemiany wizerunku wsi opolskiej pod wpływem odnowy wsi, Architektura Krajobrazu, 1-2, s. 27-33.
Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć… Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2011, Załącznik nr 1 do uchwały nr 31/429/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2011 roku, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Wilczyński R., 2008, Programy odnowy wsi w Polsce, [w:] J. Wilkin i I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, s. 99-116.
Wolski O., 2017, Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia, Wieś i Rolnictwo, 2, 175, s. 121-147.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

54

Start page:

101

End page:

111

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4,4 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; click here to follow the link

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: