Object structure
Title:

Partycypacja społeczna w rozwoju lokalnym na przykładzie gmin w Specjalnej Strefie Włączenia województwa zachodniopomorskiego = Social participation in local development on the example of municipalities in the Special Inclusion Zone of Zachodniopomorskie Voivodeship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 54

Creator:

Mazurek, Damian : Autor ORCID

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

social participation ; social potential ; local development ; degradated area ; area of revitalization ; Special Inclusion Zone ; Zachodniopomorskie voivodship

Abstract:

The importance of society in shaping spatial order is increasingly emphasized in research as well as in the creation of local politics. Social potential and its importance in development is the subject of research of both sociologists and geographers. The article addresses issues related to the relationship between the level of social potential and the degree of involvement of local communities in development. An analysis of ventures indicated by local communities to solve the diagnosed problems was also conducted. Data was used for municipalities indicated as problem areas and qualified for the so-called Special Inclusion Zone of Zachodniopomorskie Voivodeship from revitalization programs. The analysis also used statistical data from the Central Statistical Office to calculate the synthetic indicator of social potential. The results show that in areas with low social potential, residents show more revitalization initiatives, but are limited to infrastructural needs.

References:

Bank Danych Lokalnych, 2016, www.stat.gov.pl/BDL (12.07.2018).
Bański J., 1999a, Teoria i kierunki badań obszarów problemowych w Polsce, Przegląd Geograficzny, 71, 4, s. 401-416.
Bański J., 1999b, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, Warszawa.
Bański J., 2002, Typy ludnościowych obszarów problemowych, [w:] J. Bański, E. Rydz. (red.), Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, Warszawa, s. 41-52.
Bański J., 2004, Obszary problemowe w Polsce, [w:] T. Markowski (red.), Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn KPZK PAN, 211, s. 9-32.
Belniak S., 2009, Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Białobrzeska K., Głuszak B., Kurkowski C., Maciejewska M., 2016, Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych - edukatorzy Silver Sharing (raport), Stowarzyszenie ESWIP, Olsztyn.
Campagna M., Massa P., Floris R., 2016, The Role of Social Media Geographic Information (SMGI) in Geodesign, Journal of Digital Landscape Architecture, 1, s. 161-168.
Flaxman M., 2010, Geodesign: Fundamental Principles and Routes Forward, Talk at GeoDesign Summit 2010, http://www.geodesignsummit.com/videos/day-one.html (12.07.2018).
Goodchild M.F., 2010, Towards Geodesign: Repurposing Cartography and GIS?, Cartographic Perspectives, 66, s. 7-22. https://doi.org/10.14714/CP66.93
Górczyńska M., 2013, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w miastach i na obszarach silnie zurbanizowanych, [w:] P. Śleszyński (red.), Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, Biuletyn KPZK PAN, 252, s. 87-109.
Idziak W., 2003, Aktywizacja społeczności wiejskich jako proces uczenia się, Zarządzanie rozwojem lokalnym, PWSZ, Sulejów.
Jastrzębska W., Lechwar M., 2009, Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego - wybrane aspekty, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 15, Rzeszów, s. 177-187.
Kaleta A., 2007, Odnowa wsi z perspektywy historycznej, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 77-86.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011, Załącznik do uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Monitor Polski, poz. 252.
Kukliński A., 1983, Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski. Wstępne wyniki badań, Biuletyn KPZK PAN, 123, Warszawa.
Lorens P., 2010, Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Luc M., Trzepacz P., Kaim D., 2016, Geodesign a gospodarka przestrzenna, [w:] J. Kozak, A. Michno, A. Szablowska-Midor, P. Trzepacz, K. Wasak (red.), Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 85-103.
Mazurek J., 2010, Rozwój obszarów wiejskich w Polsce: przegląd koncepcji teoretycznych, Zeszyty Naukowe, Politechnika Koszalińska, 14, s. 61-81.
Miller W., 2012, Introducing Geodesign: The Concept Director Of Geodesign Services, Esri Press, Redlands, s. 1-36.
Noworól A., 2007, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Pawlewicz K., Pawlewicz A., 2010, Rola partycypacji społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 83, SGGW, Warszawa, s. 71-80.
Pluta W., 1977, Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Psyk-Piotrowska E., 2011, Aktywizacja i rozwój lokalny jako program i metoda działania na rzecz zmian, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 87, s. 149-169.
Sekuła A., 2005, Bariery rozwoju lokalnego. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe, 401, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 587-600.
Serafin P., 2001, Identyfikacja podstawowych pojęć rozwoju regionalnego i lokalnego, Zeszyty Naukowe, 568, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 85-90.
Steinitz C., 2012, A Framework for Geodesign: Changing Geography by Design, Esri, Redlands.
Strzelecka E., 2011, Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, Politechnika Białostocka, Białystok.
Śleszyński P., 2010, Struktura przestrzeni i delimitacja obszarów społecznych w Warszawie. Dane NSP 2002, Polityka społeczna, 37, 1, s. 14-18.
Śleszyński P., 2014, Dostępność czasowa i jej zastosowania, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 171-215. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.2
Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Delimitacja Obszarów Strategicznej Interwencji państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych, Prace Geograficzne, 260, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Thlon M. (red.), 2015, Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność, Warszawa.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. 2015 poz. 1777.
Warren-Kretzschmar B., Von Haaren Ch., Hachmann R., Albert Ch., 2012, The Potential of GeoDesign for Linking Landscape Planning and Design, [w:] E. Buhmann, S.U. Ervin, M. Pietsch (red.), Digital Landscape Architecture 2012, Wichmann Verlag, VDE Verlag GmbH, Offenbach, Berlin, s. 168-179.
Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie, 6, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Wojewódzka-Wiewiórska A., 2015, Identyfikacja wiejskich obszarów problemowych i barier ich rozwoju na przykładzie województwa mazowieckiego, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102, 1, s. 123-132.
White S., 2011, Depoliticizing development: the uses and abuses of participation, [w:] A. Cornwall (red.), The Participation Reader, Zed Books, London, s. 57-69.
Woźniak M., 2015, Ład przestrzenny jako paradygmat zrównoważonego gospodarowania przestrzenią (Spatial order as a paradigm of sustainablespace), Białostockie Studia Prawnicze, 18, s. 169.https://doi.org/10.15290/bsp.2015.18.13
Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Szczecin, 2017.
Zaniewska H., Thiel M., Urbańska W., Barek R., 2010, Mieszkaniowe obszary problemowe w miastach i na terenach popegeerowskich. Raport z badań, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

54

Start page:

81

End page:

100

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Journal

Format:

File size 2,3 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; click here to follow the link

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: